Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Скачати 468.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір468.45 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

кафедра соціальної географії

та рекреаційного природокористування


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

__________ проф. Р.І. Петришин

(підпис) (прізвище, ініціали)

_1__” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з ___курсу “Інформаційний менеджмент”______________________

(назва навчального предмета)

______________________________________________________________________________________


для спеціальності__7.14010301_ «Туризмознавство (за видами_ __

(назва спеціальності)

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________

Факультет _______географічний___________________________________________________


_____________________________________________________________________________________

Кафедра ______соціальної географії та рекреаційного природокористуванння___________________________________________________________Нормативні

дані


Форма

Навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Консультації

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

112,2

6,2

68

34

-

-

-

4

-


Заочна

5

9

21,4

2,4

11

4

-

-

-

4

-

Робоча програма складена на основі програми складеної ас.Смик О.С. і затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування


Робоча програма складена ас. Смик Оксаною Степанівною

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол1 від "_30" серпня 2011року


Завідувач кафедрою соціальної географії та рекреаційного природокористування

______________________ / К.Й. Кілінська /

(підпис) (прізвище, ініціали)

«______» _______________________ 2011 р.


Схвалено методичною комісією напряму

(спеціальності) _____________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол № ______ від "____ "______________ 2011 року


«__» ____________2011_ р.________________ /_____М.В.__Цепенда_____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Метою курсу “Інформаційний менеджментє забезпечення майбутнього фахівця у галузі туризму знаннями з курсу інформаційного менеджменту: структура та особливості інформаційного менеджменту, інформаційні технології, інноваційні та інвестиційні чинники, як передумова розвитку менеджменту туризму.


Завдання курсу:

 1. сформувати у майбутнього фахівця необхідний рівень знань про особливості інформаційного менеджменту;

 2. ознайомити студентів з методикою оцінки можливостей використання інформаційного менеджменту для ефективного розвитку туризму;

 3. ознайомити студентів з особливостями інформаційного менеджменту у сфері туризму.


Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 1. Чітко уявляти об’єкт і предмет дослідження інформаційного менеджменту .

 2. Обґрунтовувати особливості і тенденції інформаційного менеджменту.

 3. Аналізувати передумови й особливості розвитку окремих видів туризму в різних регіонах і країнах світу.

 4. Характеризувати й аналізувати стан розвитку інформаційного менеджменту в сфері туризму.

 5. Оволодіти методикою географічного дослідження інформаційного менеджменту .Зміст лекційного курсу
^ Тема, план лекції

Кількість годин

1.

Інформація як ресурс управління соціальними системами.

Інформація як провідна складова управлінської діяльності. Зміст і роль інформації в управлінській діяльності. Поняття та сутність категорії “інформаційний ресурс”.

1,2,5,8,9,10

2

2.

Особливості інформаційного менеджменту.

Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу. Основні концепції інформаційного менеджменту. Інформаційні потоки. Бар’єри на шляху інформаційних потоків. Соціально-психологічні особливості інформаційно-управлінської діяльності.

1,2,5,8,9,10,14,15

4

3.

Інформаційно-аналітична діяльність у системі управління

Інформаційне забезпечення управління. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Класифікація оглядово-аналітичної інформації.

8,9,10,14,15

2

4.

Стратегічне управління в інформаційному менеджменті

Поняття стратегічного управління. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Ієрархічна структура інформаційного управління.

1,2,5,8,9,10,13,17

3

5.

Рекламно-інформаційна діяльність

Інформаційно-рекламна діяльність в туризмі. Основні напрями підвищення ефективності рекламно-інформаційної діяльності. Джерела інформації про туристичні послуги. Ухвала рішення про придбання послуг.

8,10,11,14,15

3

6.

Інформаційна взаємодія потреб.

Інформаційна складова управлінської праці. Поняття інформаційної взаємодії. Внутрішні і зовнішні інформаційні потреби. Система оцінки інформаційних потреб.

5,10,11,15

3

7.

Реалізація методів і принципів нових інформаційних технологій

Поняття комунікативного аудиту. Методи аналізу і синтезу інформації. Принципи підготовки аналітичних документів. Контент-аналіз як метод дослідження інформації.

2,7,9,11,18,20

3


8.

Види інформаційних систем

Формальні і неформальні організаційні комп’ютерні інформаційні системи. Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення менеджменту організації. Служба управління внутрішньою інформацією. Бази даних інформаційного менеджменту.

5,7,9,10,11


3

9.

Види і технології інформаційної діяльності (ІД).

Види інформаційних технологій, реалізація принципу послідовних рішень при організації збору і реєстрації даних. Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення менеджменту організації. Класифікація інформаційних технологій для організації збору і реєстрації даних.

5,9,10,12,17


4

10.

Інформаційний продукт та інформаційна послуга.

Інформаційна система, управління, аналіз, нові послуги. Поняття інформаційного продукту. Поняття інформаційної послуги. Постачальники інформаційних продуктів і послуг. Структура товарів і послуг інформаційного ринку.

1,2,3,7,8,9,10,11,12


4

11.

Основні сектори світового ринку інформації.

Сектор ділової інформації. Сектор професійно-орієнтованої інформації в інфраструктурі інформаційного ринку. Характеристика сектору масової споживчої інформації. Класифікація інформаційного ринку за ознаками специфічності та домінування видів інформаційних послуг. Інформаційний продукт - товар інформаційного ринку.

11,12,13,15,20

4

Всього

34
Зміст практичних занять


^ Тема заняття

Години

1.

Законодавча база у сфері інформаційного менеджменту. Закон України “Про інформацію”. Закон України “Про національну програму інформатизації”.

15,17,19.

4

2.

Інформаційна система управління маркетингом. Характеристика інформації, яка використовується в менеджменті. Функціональні підсистеми. Автоматизація обробки результатів маркетингових досліджень. Автоматизація планування маркетингу. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з ціноутворення. Автоматизація обліку і контролю маркетингу.

8, 10,15,20.

4

3.

Інформаційна система управління підприємством. Місце інформації в документології управлінської діяльності. Роль правової інформатики щодо уніфікації управлінських документів. Вплив інформатизації на розвиток безпаперової технології роботи з документами. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень. Автоматизація інформаційних систем управлінського призначення.

1,2,11,12,9


4

4.

Інформаційна система фінансового менеджменту. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при виборі проектів інвестицій. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору джерел фінансових ресурсів. Автоматизація аналізу фінансової звітності підприємства.

5,9,10.

2

5.

Інформаційне забезпечення туристичної діяльності. Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі. Потенційні можливості компютерних технологій. Компютер у готельному господарств. Компютер у системі транспортних послуг.

3,5,6,7,9,10,12

3

Всього

17^ Питання, які виносяться на самостійне опрацювання

Години

1.

Правове регулювання відносин в інформаційній сфері. Джерела інформації та документи в інформаційних відносинах. Безпека і захист інформації як функція інформаційного менеджменту. Використання глобальної інформаційної мережі Інтернету для забезпечення потреб інформаційного менеджменту.

2,3,8, 4.7,11,12

8

2

Комп'ютерна підтримка інформаційного менеджменту: формування інформаційної бази для підготовки та прийняття управлінських рішень. Інформаційний ринок: сегментація та тенденції розвитку в умовах глобалізації. Основні положення міжнародного права про інформацію та охорону інтелектуальної власності.

4,8,11,12,17,18,19

7

3

Реклама та її функції. Рівень розвитку реклами в колишньому СРСР. Вступ України у ринкову економічну систему та першопочатковий розвиток реклами за вимогами ринкової системи. Іноземні інвестиції в розвиток українського рекламного бізнесу, виникнення об'єднаних рекламних агенцій та їх основні проблеми. Структура інформаційного менеджменту реклами в Україні.

11,12,24

7

4

Організаційно правові питання інформатизації управлінської діяльності. Питання реформуванняорганізаційних структур управління в умовах інформатизації. Здійснення контролю за функціонуванням соціальних систем. Автоматизація інформаційних систем управлінського призначення. Роль інформатизації в удосконаленні управління соціальними системами.

9,11,12,

8

Всього

30
Самостіна робота


Тематика ІНДЗ


 1. Етапи підготовки інформаційно-аналітичних документів.

 2. Управлінська документація як вид інформаційного ресурсу.

 3. Специфіка і завдання інформаційного менеджменту.

 4. Характеристика інформаційного потоку.

 5. «Інформаційні бар'єри» в менеджменті.

 6. Шляхи удосконалення процесів обміну інформацією.

 7. Інформаційна модель управлінського процесу,
 1. Інформаційна потреба. Інформаційний продукт.

 2. Цикли інформаційного менеджменту.
 1. Способи вивчення інформаційних потреб.

 2. Інформаційні потреби суб'єктів управління.

 3. Інформаційна складова управлінської праці.

 4. Інформаційна взаємодія суб'єктів управління.

 5. Інформаційні потреби споживача послуг.

 6. Система оцінки інформаційних потреб.

 7. Інформаційно-пошукова робота в менеджменті.

 8. Основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу в управлінській діяльності.

 9. Зміст і завдання інформаційного забезпечення управління.

 10. Комунікативний аудит.

 11. Комп'ютерна підтримка інформаційного менеджменту: формування інформаційної бази для підготовки та прийняття управлінських рішень.

 12. Принципи підготовки аналітичних документів.
 1. Способи дослідження інформації.

 2. Види інформаційно-аналітичної діяльності.

 3. Класифікація оглядово-аналітичних документів.

 4. Комп'ютерні інформаційні системи.

 5. Види інформаційно-аналітичних документів.

 6. Характеристика інформаційних систем.

 1. Види інформаційних систем.

 2. Формальні і неформальні інформаційні системи.

 3. Функції інформаційної системи як елемента інформаційного забезпечення менеджменту в організації.

 4. Завдання служби управління внутрішньою інформацією.

 5. Інтернет-технології у рекреаційно-туристській діяльності.

 6. Пошукові системи Інтернет.

 7. Сайти спортивно-оздоровчого туризму та активної рекреації.

 8. Презентація туристської подорожі в Інтернеті.

 9. Технології Інтернет у резервуванні та бронювання рекреаційно-туристських послуг.

 10. Технології електронної пошти.

38. Інформаційна модель туристського походу.


Контрольні запитання до ЗМ1

 1. Охарактеризуйте вплив інформації на процес управління.

 2. Виявіть специфіку трудової діяльності в постіндустріальному та інформаційному суспільствах.

 3. Охарактеризуйте сучасні напрями розвитку інформатики.

 4. Проаналізуйте розвиток технологій обміну інформацією та їх вплив на інформаційно-управлінську діяльність.

 5. Визначте місце інформаційного менеджменту в структурі управління.

 6. Проаналізуйте завдання діяльності інформаційного менеджера в управлінні інформаційним середовищем.

 7. Охарактеризуйте основні концепції інформаційного менеджменту.

 8. Визначте поняття інформаційного ресурсу.

 9. Проаналізуйте інформаційний підхід до управління в умовах конкуренції.
  10.Виявіть соціально-психологічні аспекти інформаційного управління.

11.Назвіть формальні і неформальні інформаційні системи.

12.Проаналізуйте концепції інформаційного менеджменту, чинники впливу на їх формування.

13.Охарактеризуйте інформаційний менеджмент як систему знань.

14. Дайте характеристику інформаційного менеджменту як напряму діяльності в межах організаційних і технологічних комунікацій.

15.Виявіть прикладний характер концепцій інформаційного менеджменту. 16.Проаналізуйте інформацію як основну категорію менеджменту.

17.Зробіть класифікацію інформації.

18.Проаналізуйте види і загальну структуру інформації.

19.Інформаційно-рекламна діяльність в туризмі.

20.Визначте основні напрямки підвищення ефективності рекламно-інформаційної діяльності.

21.Охарактеризуйте процес комунікацій та ефективність управління. 22.Проаналізуйте суб'єкти та об'єкти комунікації.

23.Виявіть специфіку і завдання інформаційного менеджменту в управлінні.

24. Проаналізуйте технології- Інтернет у резервуванні та бронювання рекреаційно-туристських послуг.

 1. Визначте "інформаційні бар'єри" вменеджменті.

 2. Проаналізуйте удосконалення процесів обміну інформацією.

 3. Охарактеризуйте інформаційну модель управління.

 4. Проаналізуйте стратегічне управління в інформаційному менеджменті.

 5. Поясніть інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління.

 6. Визначте ієрархічну структура інформаційного управління.

 7. Проаналізуйте інформаційну складову управлінської праці. Поняття інформаційної взаємодії.

 8. Визначте внутрішні та зовнішні інформаційні потреби підприємства.

33.Охарактеризуйте інтернет-технології у рекреаційно-туристській діяльності.

34. Проаналізуйте структуру інформаційного менеджменту реклами в Україні

35. Поясніть основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу в управлінській діяльності.

Контрольні запитання до ЗМ 2

 1. Проаналізуйте зміст і завдання інформаційного забезпечення управління.

 2. Охарактеризуйте основні види аналітичних досліджень.

 3. Дайте визначення поняття комунікативного аудиту.

 4. Охарактеризуйте інформатизацію як провідна ознака інформаційного суспільства

 5. Назвіть принципи підготовки аналітичних документів.

 6. Проаналізуйте автоматизацію інформаційних систем управлінського призначення.

 7. Визначте види інформаційно-аналітичної діяльності.

 8. Проведіть класифікацію оглядово-аналітичних документів.

 9. Охарактеризуйте етапи підготовки інформаційно-аналітичних документів.

 1. Проаналізуйте завдання інформаційно-аналітичної роботи.

 2. Охарактеризуйте особливості оглядів інформації.

 3. Проаналізуйте види інформаційних систем.

 4. Назвіть формальні і неформальні організаційні комп'ютерні інформаційні системи.

 5. Визначте функції інформаційної системи як елемента інформаційного забезпечення менеджменту.

 1. Назвіть завдання служби управління внутрішньою інформацією.

 2. Проаналізуйте використання баз даних вінформаційному менеджменті.

 3. Охарактеризуйте види і технології інформаційної діяльності в організації.

 4. Назвіть принципи прийняття послідовних рішень організації збору і реєстрації даних.

 5. Дайте характеристику інформаційної системи як елемента інформаційного забезпечення менеджменту.

 6. Проведіть класифікацію інформаційних технологій для організації збору і реєстрації даних.

 7. Проаналізуйте автоматизацію інформаційних систем управлінського призначення.

 8. Охарактеризуйте інформаційний продукт.

 9. Проаналізуйте структуру товарів і послуг інформаційного ринку

 10. Назвіть постачальників інформаційних продуктів і послуг.

 11. Охарактеризуйте інфраструктуру інформаційного ринку, визначення і склад.

 12. Назвіть критерії оцінки якості інформаційного товару.

 13. Проаналізуйте інформаційну продукцію як товарну основу інформаційного ринку.

 14. Визначте особливості споживчої вартості інформаційних продуктів.

 15. Проаналізуйте методи збору інформації.

 16. Назвіть основні сектори світового ринку інформації.

 17. Охарактеризуйте структуру товарів і послуг інформаційного ринку.

 18. Назвіть характерні риси сектору ділової інформації.

 19. Виявіть зміст сектору професійно-орієнтованої інформації в інфраструктурі інформаційного ринку.

34. Охарактеризуйте сектор масової споживчої інформації.

35. Зробіть класифікацію інформаційного ринку за ознаками специфічності та домінування видів інформаційних послуг.

Підсумкові контрольні запитання


 1. Охарактеризуйте вплив інформації на процес управління.

 2. Виявіть специфіку трудової діяльності в постіндустріальному та інформаційному суспільствах.

 3. Охарактеризуйте сучасні напрями розвитку інформатики.

 4. Проаналізуйте розвиток технологій обміну інформацією та їх вплив на інформаційно-управлінську діяльність.

 5. Визначте місце інформаційного менеджменту в структурі управління.

 6. Проаналізуйте завдання діяльності інформаційного менеджера в управлінні інформаційним середовищем.

 7. Охарактеризуйте основні концепції інформаційного менеджменту.

 8. Визначте поняття інформаційного ресурсу.

 9. Проаналізуйте інформаційний підхід до управління в умовах конкуренції.

 10. Виявіть соціально-психологічні аспекти інформаційного управління.

 11. Назвіть формальні і неформальні інформаційні системи.

 12. Проаналізуйте концепції інформаційного менеджменту, чинники впливу на їх формування.

 13. Охарактеризуйте інформаційний менеджмент як систему знань.

 14. Дайте характеристику інформаційного менеджменту як напряму діяльності в межах організаційних і технологічних комунікацій.

 15. .Виявіть прикладний характер концепцій інформаційного менеджменту.

 16. Проаналізуйте інформацію як основну категорію менеджменту.

 17. Зробіть класифікацію інформації.

 18. Проаналізуйте види і загальну структуру інформації.

 19. Інформаційно-рекламна діяльність в туризмі.

 20. Визначте основні напрямки підвищення ефективності рекламно-інформаційної діяльності.

 21. Охарактеризуйте процес комунікацій та ефективність управління.

 22. Проаналізуйте суб'єкти та об'єкти комунікації.

 23. .Виявіть специфіку і завдання інформаційного менеджменту в управлінні.

 24. Проаналізуйте технології- Інтернет у резервуванні та бронювання рекреаційно-туристських послуг.

 25. Визначте "інформаційні бар'єри" вменеджменті.

 26. Проаналізуйте удосконалення процесів обміну інформацією.

 27. Охарактеризуйте інформаційну модель управління.

 28. Проаналізуйте стратегічне управління в інформаційному менеджменті.

 29. Поясніть інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління.

 30. Визначте ієрархічну структура інформаційного управління.

 31. Проаналізуйте інформаційну складову управлінської праці. Поняття інформаційної взаємодії.

 32. Визначте внутрішні та зовнішні інформаційні потреби підприємства.

 33. Охарактеризуйте інтернет-технології у рекреаційно-туристській діяльності.

 34. Проаналізуйте структуру інформаційного менеджменту реклами в Україні

 35. Поясніть основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу в управлінській діяльності.

 36. Проаналізуйте зміст і завдання інформаційного забезпечення управління.

 37. Охарактеризуйте основні види аналітичних досліджень.

 38. Дайте визначення поняття комунікативного аудиту.

 39. Охарактеризуйте інформатизацію як провідна ознака інформаційного суспільства

 40. Назвіть принципи підготовки аналітичних документів.

 41. Проаналізуйте автоматизацію інформаційних систем управлінського призначення.

 42. Визначте види інформаційно-аналітичної діяльності.

 43. Проведіть класифікацію оглядово-аналітичних документів.

 44. Охарактеризуйте етапи підготовки інформаційно-аналітичних документів.

 45. Проаналізуйте завдання інформаційно-аналітичної роботи.

 46. Охарактеризуйте особливості оглядів інформації.

 47. Проаналізуйте види інформаційних систем.

 48. Назвіть формальні і неформальні організаційні комп'ютерні інформаційні системи.

 49. Визначте функції інформаційної системи як елемента інформаційного забезпечення менеджменту.

 50. Назвіть завдання служби управління внутрішньою інформацією.

 51. Проаналізуйте використання баз даних вінформаційному менеджменті.

 52. Охарактеризуйте види і технології інформаційної діяльності в організації.

 53. Назвіть принципи прийняття послідовних рішень організації збору і реєстрації даних.

 54. Дайте характеристику інформаційної системи як елемента інформаційного забезпечення менеджменту.

 55. Проведіть класифікацію інформаційних технологій для організації збору і реєстрації даних.

 56. Проаналізуйте автоматизацію інформаційних систем управлінського призначення.

 57. Охарактеризуйте інформаційний продукт.

 58. Проаналізуйте структуру товарів і послуг інформаційного ринку

 59. Назвіть постачальників інформаційних продуктів і послуг.

 60. Охарактеризуйте інфраструктуру інформаційного ринку, визначення і склад.

 61. Назвіть критерії оцінки якості інформаційного товару.

 62. Проаналізуйте інформаційну продукцію як товарну основу інформаційного ринку.

 63. Визначте особливості споживчої вартості інформаційних продуктів.

 64. Проаналізуйте методи збору інформації.

 65. Назвіть основні сектори світового ринку інформації.

 66. Охарактеризуйте структуру товарів і послуг інформаційного ринку.

 67. Назвіть характерні риси сектору ділової інформації.

 68. Виявіть зміст сектору професійно-орієнтованої інформації в інфраструктурі інформаційного ринку.

 69. Охарактеризуйте сектор масової споживчої інформації.

 70. Зробіть класифікацію інформаційного ринку за ознаками специфічності та домінування видів інформаційних послуг.Навчальна програма


НЕ1.1. Інформація як ресурс управління соціальними системами. Інформація як провідна складова управлінської діяльності. Зміст і роль інформації в управлінській діяльності. Поняття та сутність категорії “інформаційний ресурс”.

^ НЕ1.2. Особливості інформаційного менеджменту. Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу. Основні концепції інформаційного менеджменту. Інформаційні потоки. Бар’єри на шляху інформаційних потоків. Соціально-психологічні особливості інформаційно-управлінської діяльності.


НЕ1.3. Інформаційно-аналітична діяльність у системі управління. Інформаційне забезпечення управління. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Класифікація оглядово-аналітичної інформації.


НЕ1.4. Стратегічне управління в інформаційному менеджменті. Поняття стратегічного управління. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Ієрархічна структура інформаційного управління.


^ НЕ 1.5. Рекламно-інформаційна діяльність. Інформаційно-рекламна діяльність в туризмі. Основні напрями підвищення ефективності рекламно-інформаційної діяльності. Джерела інформації про туристичні послуги. Ухвала рішення про придбання послуг.


НЕ1.6. Інформаційна взаємодія потреб. Інформаційна складова управлінської праці. Поняття інформаційної взаємодії. Внутрішні і зовнішні інформаційні потреби. Система оцінки інформаційних потреб.


НЕ2.1. Реалізація методів і принципів нових інформаційних технологій. Поняття комунікативного аудиту. Методи аналізу і синтезу інформації. Принципи підготовки аналітичних документів. Контент-аналіз як метод дослідження інформації.


^ НЕ2.2. Види інформаційних систем. Формальні і неформальні організаційні комп’ютерні інформаційні системи. Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення менеджменту організації. Служба управління внутрішньою інформацією. Бази даних інформаційного менеджменту.


^ НЕ 2.3. Види і технології інформаційної діяльності (ІД). Види інформаційних технологій, реалізація принципу послідовних рішень при організації збору і реєстрації даних. Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення менеджменту організації. Класифікація інформаційних технологій для організації збору і реєстрації даних.


^ НЕ 2.4. Інформаційний продукт та інформаційна послуга. Інформаційна система, управління, аналіз, нові послуги. Поняття інформаційного продукту. Поняття інформаційної послуги. Постачальники інформаційних продуктів і послуг. Структура товарів і послуг інформаційного ринку.

^ НЕ 2.5. Основні сектори світового ринку інформації. Сектор ділової інформації. Сектор професійно-орієнтованої інформації в інфраструктурі інформаційного ринку. Характеристика сектору масової споживчої інформації. Класифікація інформаційного ринку за ознаками специфічності та домінування видів інформаційних послуг. Інформаційний продукт - товар інформаційного ринку.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ


Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Рейтингова оцінка з дисципліни
^

Критерії оцінювання


А

“Відмінно”

90-100

Студент вільно володіє програмним матеріалом. Розуміє та може змістовно викласти особливості і тенденції розмитку міжнародного туристичного бізнесу. Характеризує форми ринкових структур у туризмі. Аналізує економічні та суспільні явища, робить відповідні висновки й узагальнення. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість питань. Характеризує й аналізує процеси транснаціоналізації та глобалізації на туристичному ринку Висвітлює власний підхід до вирішення питань включення України в глобальну туристичну галузь. Виконав та успішно здав всі практичні роботи.

ВС

“Добре”

75-89

Студент самостійно висвітлює визначення основних понять і термінів міжнародного туристичного бізнесу. Дає розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень, наводить приклади. Разом з тим, студент допускає окремі помилки та неточності, що не впливає на загальний характер відповіді. Студент не розкриває власне бачення перспектив розвитку міжнародного туристичного бінесу. Практичні роботи здані.

DE

“Задовільно”

60-74

Знання студента завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекта чи викладача. Дає нечіткі визначення основних понять і термінів. Відповідає на поставлене запитання не повністю, при розкритті спеціальних питань не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів, допускає значні помилки. Виконав більшу частину практичних робіт.

FX

“Незадовільно з можливістю повторного складання”

35-59

Студент не володіє матеріалом, може назвати лише основні форми міжнародного бізнесу, не виконав жодної практичної роботи, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.

F

“Незадовільно з обов’язковим повторним курсом”

1-34

Студент не орієнтується в предметі, не виконав жодної практичної роботи, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.

^ Шкала переведення балів отриманих студентом за результатами поточного і підсумкового контролю


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 – 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 – 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 – 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Робоча програма складена на основі програми складеної ас. Смик О. С. І затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи