Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Скачати 428.85 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір428.85 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету

________ (Руденко В.П.)

___” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з курсу «Корпоративне управління»


для напряму підготовки (спеціальності) 7.03060101, 8.03060101 мене­джмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), _ 7.03060103, 8.03060103 менеджмент природоохоронної діяльності._________


Факультет географічний


Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванняНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи (сем)

Курсові роботи (сем)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

5

10

81

16

-

-

-

65

-

-

-

10

Заочна

5

10

81

8

-

-

-

73

-

-

-

10


Робоча програма складена асистентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Н.С. Андрусяк відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною системою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста та магістра з напряму підготовки 0306 „Менеджмент і адміністрування”, і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

протокол № ____________

"______" ___________________ 2011 року


Завідувач кафедри ____________________ / Кілінська К.Й. /

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою (назва) факультету

"____ "__________2011 року


Голова методичної ради

(назва) факультету ______________________/Цепенда М.В../

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

У системі навчальних дисциплін курс „Корпоративне управління” входить до складу спеціальної фахової підготовки спеціалістів та магістрів з менеджменту різних спецільностей. Необхідність створення курсу „Корпоративне управління” зазначена в Розпорядженні Кабінету Міністрів України (від 25.10.2001 р.) „Про затвердження заходів щодо вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління в Україні на 2001 – 2005 роки” та в Указі Президента України від 21.03.2002 р. „Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах”.

Програма навчальної дисципліни „Корпоративне управління” пов’язана з усіма дисциплінами, які характеризують об’єкт управління або окремі його функції – економічні, фінансові, облікові й юридичні та визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технології оцінювання знань студентів.


1.1 Мета викладання дисципліни „Корпоративне управління”­­ ­полягає в опануванні основних елементів сучасної системи корпоративного управління; опануванні принципів формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями.


1.2 Завдання вивчення дисципліни:

 • розкриття теоретичних основ формування корпоративного управління та об’єктів корпоративного типу;

 • викладення особливостей корпоративного управління у галузях господарства;

 • розкриття основних принципів та законів розвитку корпорацій;

 • викладення методики використання базових інструментів та механізмів корпоративного управління.


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • володіти принципами корпоративного управління;

 • знати механізми управління корпораціями;

 • володіти принципами формування систем стратегічного управління корпораціями;

 • вміти формувати організаційну культуру корпоративного типу;

 • вміти застосовувати інструменти економічного та організаційного механізмів управління корпораціями в туристичній індустрії.

 • організовувати взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління акціонерними товариствами.


^ Тематичний план лекційних занять


НЕ

Тема та план лекції

Кількість

годин

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

НЕ 1.1.

Характеристика корпоративного управління та особливості його розвитку в Україні.

 1. Ретроспективний огляд становлення світової системи корпоративного управління.

 2. Зміст поняття „корпорація” та „система корпоратив­ного управлі–ння”

 3. Обʼєкти, субʼєкти та функції корпо­ративного управ­ління

 4. Організаційні форми корпоративних структур

2

НЕ 1.2.

Господарські товариства як обʼєкти корпоративного управління.

1.Суть господарських товариств і умови їх виникнення.

2.Види господарських товариств

3.Порядок створення господарських товариств

2

НЕ 1.3

Корпоративні цінні папери

1.Акції:визначення і види.

2.Облігації як корпоративні цінні папери.

3.Збільшення та зменшення статутного капі­талу акціо­нерного товариства

2

НЕ 1.4.

Інтегровані корпоративні форми підприємств

1. Інтеграцiйнi форми бiзнес-структур

2. Структурнi складовi корпоративного об’єд­на­ння.

3. Корпоративнi об’єднання в Українi

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

НЕ 2.1.

Інформація в системі корпоративного управління

 1. Визначення та характеристики управлінської інфор­мації.

 2. Зовнішні та внутрішні інформаційні джерела.

 3. Формування інформаційного середовища кор­порації.

2

НЕ 2.2.

Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 1. Поняття бізнес плану та їх види.

 2. Основні завдання розробки бізнес-плану.

 3. Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану.

2

НЕ 2.3.

Роль керівників та стилі керівництва в корпоративному управлінні

 1. Роль керівників та їх характеристики

 2. Стилі керівництва

 3. Управлінська решітка “ГРІД”

 4. Елементи управління

2

НЕ 2.4.

Ефективність корпоративного управління

 1. Підходи до організаційної ефективності.

 2. Ефективність як досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

 3. Рейтинги корпоративного управління.

2

Всього годин

16


2. Структура змістових модулів, навчальних елементів
дисципліни “Корпоративне управління ” та навчальної діяльності студента^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяль-ності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

К-ть балів за ІНДЗ

^ Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

^ ЗМ 1. Основи корпоративного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати навчання

Знати і розуміти основні поняття корпоративного управління в Україні та передумови його розвитку.

НЕ 1.1. (Лекція)

Характерис-

тика корпоративного управління та особливості його розвитку в Україні

[21, 35, 14].

 1. Ретроспективний огляд ста­новлення світової системи корпоративного управління.

 2. Зміст поняття „корпорація” та „система корпоративного управління”

 3. Обʼєкти, субʼєкти та функції корпоративного управління

 4. Організаційні форми корпо­ративних структур.

2

-

-

-

-

Конспект лекції
 

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вміти аналізувати національну модель корпоративного управління

(Самостійна робота)

Особливості української системи корпоративного управління

[19, 20, 25].

 1. Аналіз існуючої системи корпоративного управління

 2. Корпоративний кодекс.

 3. Світовий досвід у системі національного корпора­тивного управління.

-

-

8

-

-

Тестування

 

 

4
^ Всього годин
2
8

-

-


4

Знати і розуміти особливості створення та функціонування господарських товариств

НЕ 1.2. (Лекція)

Господарські товариства як обʼєкти корпоративного управління

[13].

 1. Суть господарських товариств і умови їх виникнення.

 2. Види господарських товариств

 3. Порядок створення гос­подарських товариств

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Розуміти роль світового досвіду для формування національної корпоративної системи

(Самостійна робота)

Відкриті та закриті акціонерні товариства

[5, 16, 24].

 1. Особливості виникнення акціонерних товариств

 2. Специфічні риси закритих та відкритих акціонерних товариств.

 3. Засновники, учасники, акціонери як субʼєкти корпоративного управління.

-

-

8

-

-

Складання інформаційних

таблиць4
^ Всього годин
2
8

-

-


4

Знати і розуміти поняття корпоративних цінних паперів та розняти їх види.

НЕ 1.3. (Лекція)

Корпоративні цінні папери

 1. Акції:визначення і види.

 2. Облігації як корпоративні цінні папери.

 3. Збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерного товариства.

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Вміти розрізняти корпоративні цінні папери за видами

(Самостійна робота)

Характеристи-ка корпоратив­них цінних папе­рів

 1. Приклади корпоративних цінних паперів їх зміст.

 2. Сфера дії корпоративних цінних паперів.8
4
^ Всього годин
2
8
4

Знати і розуміти різноманітність корпоративних форм інтеграції бізнес структур

НЕ 1.4. (Лекція)

Інтегровані корпоративні форми підприємств

 1. Інтеграцiйнi форми бiзнес-структур

 2. Структурнi складовi корпоративного об’єд­на­ння.

 3. Корпоративнi об’єднання в Українi

2

Розуміти закономірності розвитку та систему депозитарної діяльності

(Самостійна робота)

Національна депозитарна

система в корпоративному регулюванні

[18, 11, 25].

 1. Структура депозитарної системи в Україні

 2. Види депозитарної діяльності та її субʼєкти.

-

-

8

-

-

Робота в групах4
^ Всього годин
2
8

-

-


4
Модуль контроль 1
-

-

-

-

-

Тестова контрольна робота
10^ Всього за 1 модуль
8
32

10

20
^ ЗМ 2. Особливості ефективної діяльності корпорацій

Знати та розуміти особливості туризму як обʼєкту корпоративного управління

НЕ 2.1 (Лекція)

Інформація в системі корпоративного управління

 1. Визначення та характеристики управ­лін­сь­кої інфор­мації.

 2. Зовнішні та внутрішні інформаційні джерела.

 3. Формування інформаційного середовища кор­порації.

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Знати особливості проведення ділових нарад та переговорів

(Самостійна робота)

Організація проведення ділових нарад та переговорів

 1. Ділові наради як метод управління та їх класифікація

 2. Організація проведення нарад

 3. Забезпечення ефективності нарад

 4. Ділові переговори8


^ Всього годин
2

-

8

-

-


4

Розуміти особливості бізнес-планування у діяльності корпорацій

НЕ 2.2 (Лекція)

Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

[19, 16, 20].

 1. Поняття бізнес плану та їх види.

 2. Основні завдання розробки бізнес-плану.

 3. Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану.

4

-

-

-

-

Конспект лекції


Розуміти особливості світових моделей корпоративного управління

(Самостійна робота)

Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління

[8, 15, 23].

Скласти порівняльну таблицю класичних моделей корпоративного управління. Зобразити на схемі особливості моделей корпоративного управління.

2

-

9

-

-

Обговорення проблемних питань4
^ Всього годин
4
9

-

-


4

Розуміння стилів керівництва та елементів управління корпорацією

НЕ 2.3 (Лекція)

Роль керівників та стилі керівництва корпоративного управління


 1. Роль керівників та їх характеристики

 2. Стилі керівництва

 3. Управлінська решітка “ГРІД”

 4. Елементи управління

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Розуміння особливостей корпоративної культури корпорації

(Самостійна робота)

Корпоративна культура

[4, 7, 17].

 1. Сутність і функції корпоративної куль­тури.

 2. Етичні цінності корпорації.

 3. Типологія корпоративних культур.

 4. Корпоративні норми

-

-

8

-

-

Робота в групах4
^ Всього годин
2

-

8

-

-


4

Знати та вміти визначати основні критерії ефективності корпоративного управління

НЕ 2.4. (Лекція)

Ефективність корпоративного управління

 1. Підходи до організаційної ефективності.

 2. Ефективність як досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

 3. Рейтинги корпоративного управління.

2

Вміти аналізувати принципи корпоративного управління

(Самостійна робота)

Стан корпора­тивного сектору у розвинутих країнах світу

[3, 8, 24].

1.Північна Америка

2.Південно-Східна Азія

3.Західна Європа.-

8

-

-
Тест
4
^ Всього годин
8
33

-

-


20
Модуль контроль 2
-

-

-

-

-

10

ІНДЗ

10

-
Всього за модуль 2
8

-

33

-

-

10

-

10

20
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи