Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Скачати 428.85 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Сторінка2/3
Дата31.05.2012
Розмір428.85 Kb.
ТипДокументи
1   2   3^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконанняЗМ

НЕ

в яких

передбачено

самостійну роботу

Тема, завдання самостійної роботи

^ Види діяльності та форми перевірки

й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури

до теми

Кількість годин

НЕ 1.1.

Особливості української системи корпоративного управління

 1. Аналіз існуючої системи корпоративного управління

 2. Корпоративний кодекс.

 3. Світовий досвід у системі національного корпора­тивного управління.

Тестування

[3, 8, 24]

8

НЕ 1.2.

Відкриті та закриті акціонерні товариства

 1. Особливості виникнення акціонерних товариств

 2. Специфічні риси закритих та відкритих акціонерних товариств.

 3. Засновники, учасники, акціонери як субʼєкти корпоративного управління.

Тестування

[13, 12, 20]

8

НЕ 1.3

Характеристика корпоративних цінних паперів

Завдання: Приклади корпоративних цінних паперів їх зміст. Сфера дії корпоративних цінних паперів.

Тестування

[18]

8

НЕ 1.4.

Національна депозитарна система

 1. Корпоративні цінні папери як обʼєкти депозитарного регулювання.

 1. Структура депозитарної системи в Україні

 2. Види депозитарної діяльності та її субʼєкти.

Тестування

[3, 8, 2]

8

НЕ 2.1.

Організація проведення ділових нарад та переговорів

 1. Ділові наради як метод управління та їх

класифікація

 1. Організація проведення нарад

 2. Забезпечення ефективності нарад

 3. Ділові переговори

Тестування

[3, 18]

8

НЕ 2.2.

Корпоративна культура

 1. Сутність і функції корпоративної куль­тури.

 2. Етичні цінності корпорації.

 3. Типологія корпоративних культур.

 4. Корпоративні норми

Тестування

[1, 4, 14]

8

НЕ 2.3.

Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління

Завдання: Скласти порівняльна таблицю класичних моделей корпоративного управління. Зобразити на схемі особливості моделей корпоративного управління.

Тестування

[5, 19, 21]

9

НЕ 2.4.

Стан корпоративного сектору у розвинутих країнах світу

1. Північна Америка

2. Південно-Східна Азія

3. Західна Європа.

Тестування

[3, 6, 13]

8

Всього годин

65


4. Тематика ІНДЗ
(рефератів, есе, творчих завдань) 1. Формування принципів корпоративного управління

 2. Практика корпоративного управління в Україні

 3. Національні стандарти США у сфері корпоративного управління

 4. Англоамериканська модель корпоративного управління

 5. Західноєвропейська модель корпоративного управління

 6. Японська модель корпоративного управління

 7. Перехідна модель корпоративного управління

 8. Історичні передумови виникнення акціонерних товариств

 9. Акціонерні товариства в Україні

 10. Міжнародні стандарти практики корпоративного управління

 11. Форми існування акціонерного капіталу

 12. Світовий досвід державного регулювання корпоративного сектора

 13. Державне регулювання корпоративного сектора в Україні

 14. Фондовий ринок України

 15. Позабіржові фондові ринки

 16. Інвестиційні фонди в Україні

 17. Функціонування інвестиційних компаній в Україні

 18. Довірчі товариства в Україні

 19. Прозорість та розкриття інформації в корпораціях

 20. Контроль за фінансово-господарською діяльністю корпорацій

 21. Міжнародні стандарти фінансової звітності корпорацій

 22. Дивідендна політика в акціонерних товариствах

 23. Формування дивідендної політики в сільськогосподарських підприємствах

 24. Дивідендна політика на підприємствах АПК

 25. Антикризове управління в корпораціях

 26. Проаналізувати динаміку кількості відкритих та закритих акціонерних товариств в Україні за останні п’ять років (представити результати в таблиці). Виявити тенденцію зміни частки відкритих акціонерних товариств (відобразити на круговій діаграмі). Побудувати таблицю «Порівняльна характеристика ВАТ та ЗАТ» за аспектами: 1) система управління; 2) капітал; 3) засновники.

 27. Розкрити особливості системи інформації в акціонерному товаристві, її використання та зберігання. Виявити ступінь відповідності порядку надання інформації в АТ чинному законодавству України.

 28. Охарактеризувати органи управління акціонерним товариством (скласти органіграму, надати коментарій щодо змін в управлінні, які відбувались протягом останніх двох років). Відобразити практику регулювання конфліктів інтересів у акціонерному товаристві.

 29. Описати порядок оформлення трудових відносин з членами органів управління ВАТ та умови оплати праці посадових осіб, (форми оформлення трудових відносин, види та форми оплати праці).

 30. Описати політику та порядок сплати дивідендів в АТ. За останні два роки привести розрахунки дивідендів по акціях.

 31. Охарактеризувати механізм регулювання фондів у АТ, порядок їх створення та напрями використання, (відобразити практичний механізм за останні 2 роки).

 32. Проаналізувати в розрізі регіонів України темпи розвитку корпорації (АТ) за останні п’ять років. Результати представити в таблиці. Скласти таблицю, в якій відобразити частку АТ за галузями економіки.

 33. Порівняти методи та форми дивідендної політики на підприємствах України.

 34. Проаналізувати наявність та використання локальних нормативних актів на ВАТ/ЗАТ (всі розроблені положення). Систематизувати локальні (внутрішні) нормативні акти за рівнями управління.

 35. Кодекс корпоративної поведінки: характеристика змісту. Скласти кодекс поведінки ВАТ.

 36. Здійснити порівняльний аналіз прав акціонерів різних країн.

 37. Проаналізувати три моделі (американську, німецьку, японську) корпоративних відносин. Порівняльну характеристику за певними елементами оформити в таблиці.

 38. Проаналізувати та надати оцінку досвіду корпоративного управління в постсоціалістичних країнах (Україна, Росія, Польща).

 39. Проаналізувати порядок роботи правління АТ: автономність роботи членів правління, взаємодія в інтересах єдиної стратегії товариства, підготовка та проведення засідань правління, відповідальність членів правління.

 40. Дослідити форми залучення та формування фінансових ресурсів АТ (цінні папери, умови їх використання, види).

 41. Характеристика депозитарної системи України і, зокрема, в АТ.


5. Питання для самоконтролю та самоперевірки


Контрольні запитання до ЗМ 1  1. Охарактеризуйте історичний розвиток корпоративного управління.

  2. Поясніть особливості історичних форм власності.

  3. Обгрунтуйте необхідність вивчення історичних форм власності.

  4. Обгрунтуйте зміст поняття „корпорація”.

  5. Поясніть поняття „корпоративне управління”.

  6. Поясніть поняття „система корпоративного управління”.

  7. Поясніть поняття „корпоративні права”.

  8. Обгрунтуйте спільне та відмінне у поняттях „корпоративне управління” та „загальний менеджмент”.

  9. Назвіть загальноприйняті принципи та напрями розвитку корпоративного управління.

  10. Поясніть завдання розвитку корпоративного управління.

  11. Охарактеризуйте переваги та недоліки корпоративної форми бізнесу.

  12. Назвіть субʼєкти та обʼєкти корпоративного управління.

  13. Охарактеризуйте функції корпоративного управління.

  14. Поясніть економічну суть господарських товариств

  15. Охарактеризуйте поняття господарських товариств.

  16. Назвіть ознаки господарських товариств.

  17. Назвіть види господарських товариств.

  18. Зазначте позитивні та негативні риси господарських товариств.

  19. Зазначте характерні риси акціонерного товариства.

  20. Дайте визначення поняття закрите та відкрите акціонерне товариство.

  21. Охарактеризуйте поняття закритого та відкритого акціонерного товариства.

  22. Охарактеризуйте діяльність товариства з додатковою відповідальністю.

  23. Дайте поняття повного та командитного товариства.

  24. Зазначте порядок створення господарських товариств.

  25. Охарактеризуйте господарські товариства корпоративного типу.

  26. Охарактеризуйте господарські товариства некорпо¬рати¬в¬ного типу.

  27. Назвіть основні елементи, що характери¬зують моделі корпоративного управління.

  28. Поясніть у чому полягає особливість структури володіння акціями і контролю над корпорацією в англо-американській моделі корпоративного управління.

  29. Дайте сутнісну характеристику західноєвропейської моделі корпоративного управління.

  30. Поясніть теоретичні основи управління об’єктами корпоративного типу.

  31. Охарактеризуйте дії, які потребують схвалення акціонерами в німецькій системі корпоративного управління?

  32. Назвіть ключових учасників корпоративних відносин у японській моделі корпораціями.

  33. Дайте визначення поняття «корпоративна культура» та культурних рівнів.

  34. Назвіть внутрішні та зовнішні функції корпоративної культури.

  35. Охарактеризуйте параметри, які впливають на формування того чи іншого типу корпоративної культури?

  36. Розкрийте сутність поняття етика бізнесу.

  37. Охарактеризуйте механізми формування етичних цінностей корпорації.

  38. Охарактеризуйте типи культур, які формуються за фактором індивідуальної та групової поведінки.

  39. Дайте класифікацію корпоративних культур за параметром реакції на вплив зовнішнього середовища.

  40. Проаналізуйте як управлінська влада та організаційна структура впливають на формування культурного комплексу.

  41. Викладіть зміст міжнародних, національних та внутрішньо організаційних корпоративних норм.

  42. Поясніть основні вимоги до системи корпоративних відносин згідно з етичним аспектом.

  43. Охарактеризуйте існуючу систему корпоративного управління в Україні.

  44. Поясніть особливість національного корпоративного кодексу.

  45. Назвіть основні положення національного корпоративного кодексу.

  46. Охарактеризуйте досвід інших країн у розвитку корпоративного управління.

  47. Поясніть сутність та значення бізнес плану.

  48. Охарактеризуйте зміст бізнес-плану.

  49. Поясніть загальну методологію розробки бізнес плану.

  50. Зазначте особливості виникнення господарських товариств.

  51. Поясніть позитивні риси акціонерних товариств.

  52. Поясніть негативні риси акціонерних товариств.

  53. Дайте поняття акціонерного товариства та його основних характеристик.

  54. Поясніть специфічні риси відкритих акціонерних товариств.

  55. Поясніть специфічні риси закритих акціонерних товариств.

  56. Охарактеризуйте засновників акціонерного товариства.

  57. Охарактеризуйте учасників акціонерного товариства.

  58. Охарактеризуйте акціонерів господарських товариств.

  59. Назвіть основні напрямки діяльності національної депозитарної системи в Україні.

  60. Охарактеризуйте необхідність взяття цінних паперів на обслуговування національної депозитарної системи.

  61. Дайте поняття першого депозитарію в Україні.

  62. Охарактеризуйте верхній та нижній рівень депозитарної системи.

  63. Охарактеризуйте органи, які здійснюють контроль за діяльністю національної депозитарної системи.

  64. Дайте визначення поняттю ”депозитарій”.

  65. Охарактеризуйте види діяльності, що здійснюють учасники національної депозитарної системи.

  66. Назвіть обмеження діяльності зберігачів.

  67. Назвіть умови за яких реєстратор веде реєстр.


Контрольні запитання до ЗМ 2


  1. Охарактеризуйте поняття „нарада” та „переговори”

  2. Проаналізуйте роль керівника при проведенні наради.

  3. Проаналізуйте відмінність між поняттями нарада, засідання та збори.

  4. Визначте позитивні та негативні сторони ділових нарад.

  5. Наведіть класифікацію ділових нарад.

  6. Охарактеризуйте види ділових нарад.

  7. Охарактеризуйте процес організації ділової наради.

  8. Опишіть процес проведення ділових нарад різних видів.

  9. Охарактеризуйте процес підготовки доповіді та її реалізація на нараді.

  10. Охарактеризуйте модель проведення ділових переговорів.

  11. Охарактеризуйте функції ділових переговорів.

  12. Охарактеризуйте етап підготовки до проведення переговорів.

  13. Охарактеризуйте етап проведення переговорів.

  14. Охарактеризуйте завершальний етап переговорів.

  15. Охарактеризуйте етап аналізу підсумків та завершення переговорів.

  16. Охарактеризуйте роль керівника корпорації.

  17. Назвіть особисті якості керівника корпорації.

  18. Охарактеризуйте особливості роботи керівника корпорації.

  19. Дайте поняття „стилі керівництва”.

  20. Охарактеризуйте традиційну концепцію стилів керівництва.

  21. Охарактеризуйте сучасну концепцію стилів курівництва.

  22. Поясніть взаємозв’язок стилю керівництва з національною культурою.

  23. Зобразіть та охарактеризуйте управлінську сітку.Модуль-контроль (іспит)


 1. Охарактеризуйте історичний розвиток корпоративного управління.

 2. Поясніть особливості історичних форм власності.

 3. Обгрунтуйте необхідність вивчення історичних форм власності.

 4. Обгрунтуйте зміст поняття „корпорація”.

 5. Поясніть поняття „корпоративне управління”.

 6. Поясніть поняття „система корпоративного управління”.

 7. Поясніть поняття „корпоративні права”.

 8. Обгрунтуйте спільне та відмінне у поняттях „корпоративне управління” та „загальний менеджмент”.

 9. Назвіть загальноприйняті принципи та напрями розвитку корпоративного управління.

 10. Поясніть завдання розвитку корпоративного управління.

 11. Охарактеризуйте переваги та недоліки корпоративної форми бізнесу.

 12. Назвіть субʼєкти та обʼєкти корпоративного управління.

 13. Охарактеризуйте функції корпоративного управління.

 14. Поясніть економічну суть господарських товариств

 15. Охарактеризуйте поняття господарських товариств.

 16. Назвіть ознаки господарських товариств.

 17. Назвіть види господарських товариств.

 18. Зазначте позитивні та негативні риси господарських товариств.

 19. Зазначте характерні риси акціонерного товариства.

 20. Дайте визначення поняття закрите та відкрите акціонерне товариство.

 21. Охарактеризуйте поняття закритого та відкритого акціонерного товариства.

 22. Охарактеризуйте діяльність товариства з додатковою відповідальністю.

 23. Дайте поняття повного та командитного товариства.

 24. Зазначте порядок створення господарських товариств.

 25. Охарактеризуйте господарські товариства корпоративного типу.

 26. Охарактеризуйте господарські товариства некорпо¬рати¬в¬ного типу.

 27. Назвіть основні елементи, що характери¬зують моделі корпоративного управління.

 28. Поясніть у чому полягає особливість структури володіння акціями і контролю над корпорацією в англо-американській моделі корпоративного управління.

 29. Дайте сутнісну характеристику західноєвропейської моделі корпоративного управління.

 30. Поясніть теоретичні основи управління об’єктами корпоративного типу.

 31. Охарактеризуйте дії, які потребують схвалення акціонерами в німецькій системі корпоративного управління?

 32. Назвіть ключових учасників корпоративних відносин у японській моделі корпораціями.

 33. Дайте визначення поняття «корпоративна культура» та культурних рівнів.

 34. Назвіть внутрішні та зовнішні функції корпоративної культури.

 35. Охарактеризуйте параметри, які впливають на формування того чи іншого типу корпоративної культури?

 36. Розкрийте сутність поняття етика бізнесу.

 37. Охарактеризуйте механізми формування етичних цінностей корпорації.

 38. Охарактеризуйте типи культур, які формуються за фактором індивідуальної та групової поведінки.

 39. Дайте класифікацію корпоративних культур за параметром реакції на вплив зовнішнього середовища.

 40. Проаналізуйте як управлінська влада та організаційна структура впливають на формування культурного комплексу.

 41. Викладіть зміст міжнародних, національних та внутрішньо організаційних корпоративних норм.

 42. Поясніть основні вимоги до системи корпоративних відносин згідно з етичним аспектом.

 43. Охарактеризуйте існуючу систему корпоративного управління в Україні.

 44. Поясніть особливість національного корпоративного кодексу.

 45. Назвіть основні положення національного корпоративного кодексу.

 46. Охарактеризуйте досвід інших країн у розвитку корпоративного управління.

 47. Поясніть сутність та значення бізнес плану.

 48. Охарактеризуйте зміст бізнес-плану.

 49. Поясніть загальну методологію розробки бізнес плану.

 50. Зазначте особливості виникнення господарських товариств.

 51. Поясніть позитивні риси акціонерних товариств.

 52. Поясніть негативні риси акціонерних товариств.

 53. Дайте поняття акціонерного товариства та його основних характеристик.

 54. Поясніть специфічні риси відкритих акціонерних товариств.

 55. Поясніть специфічні риси закритих акціонерних товариств.

 56. Охарактеризуйте засновників акціонерного товариства.

 57. Охарактеризуйте учасників акціонерного товариства.

 58. Охарактеризуйте акціонерів господарських товариств.

 59. Назвіть основні напрямки діяльності національної депозитарної системи в Україні.

 60. Охарактеризуйте необхідність взяття цінних паперів на обслуговування національної депозитарної системи.

 61. Дайте поняття першого депозитарію в Україні.

 62. Охарактеризуйте верхній та нижній рівень депозитарної системи.

 63. Охарактеризуйте органи, які здійснюють контроль за діяльністю національної депозитарної системи.

 64. Дайте визначення поняттю ”депозитарій”.

 65. Охарактеризуйте види діяльності, що здійснюють учасники національної депозитарної системи.

 66. Назвіть обмеження діяльності зберігачів.

 67. Назвіть умови за яких реєстратор веде реєстр.

 68. Охарактеризуйте поняття „нарада” та „переговори”

 69. Проаналізуйте роль керівника при проведенні наради.

 70. Проаналізуйте відмінність між поняттями нарада, засідання та збори.

 71. Визначте позитивні та негативні сторони ділових нарад.

 72. Наведіть класифікацію ділових нарад.

 73. Охарактеризуйте види ділових нарад.

 74. Охарактеризуйте процес організації ділової наради.

 75. Опишіть процес проведення ділових нарад різних видів.

 76. Охарактеризуйте процес підготовки доповіді та її реалізація на нараді.

 77. Охарактеризуйте модель проведення ділових переговорів.

 78. Охарактеризуйте функції ділових переговорів.

 79. Охарактеризуйте етап підготовки до проведення переговорів.

 80. Охарактеризуйте етап проведення переговорів.

 81. Охарактеризуйте завершальний етап переговорів.

 82. Охарактеризуйте етап аналізу підсумків та завершення переговорів.

 83. Охарактеризуйте роль керівника корпорації.

 84. Назвіть особисті якості керівника корпорації.

 85. Охарактеризуйте особливості роботи керівника корпорації.

 86. Дайте поняття „стилі керівництва”.

 87. Охарактеризуйте традиційну концепцію стилів керівництва.

 88. Охарактеризуйте сучасну концепцію стилів курівництва.

 89. Поясніть взаємозв’язок стилю керівництва з національною культурою.

 90. Зобразіть та охарактеризуйте управлінську сітку.
 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
  за шкалою ECTS та національною шкалоюВідповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється систематичний поточний контроль знань, наприкінці вивчення курсу передбачається підсумковий контроль (іспит).

Оскільки навчальнм планом передбачено, лише лекційні заняття, самостійна та індивідуальна робота, то поточний контроль знань студентів здійснюється на заняттях, які проводяться з метою поточного контролю знань або отримання поглиблених знань з окремих питань.

Поточний контроль організовано у формі вибіркового усного опитування та тестових завдань.

Модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними питаннями, виконанням практичних завдань та тестовими завданнями. Оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи робиться на основі перевірки змісту роботи та її захисту у формі доповіді. Усі завдання які формують модульні контрольні роботи, також виносяться і на іспит. Перша його частина проходить у формі тестування. Усі тестові завдання розроблені у закритій формі трьох рівнів складності в тестовій оболонці.

Оцінювання знань і умінь студентів в межах індивідуальної роботи студентів.

Індивідуальне завдання у формі реферату перевіряється на відповідність оформлення згідно вимог, а також на повноту, грунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів. Реферат як правило доповідається, якщо за поважної причини реферат не доповідався, але відповідає вимогам, застосовується понижуючий коефіцієнт 1 бал.

Невиконання індивідуального завдання без поважних причин або несамостійне його виконання (коли студент не в змозі надати по ньому будь-яку відповідь на поставлені запитання викладача та студентів) штрафується відрахуванням 3 бали.

Успішно виконане ІНДЗ оцінюється у 10 балів.

Оцінювання знань і умінь студентів на контрольних роботах

Усі теоретичні завдання 1 та 2 модульних контрольних робіт оцінюються однаково по 10 балів.

Оцінювання знань і умінь студентів на іспиті.

Технічна сторона рейтингової оцінки студента представлена у таблиці наприкінці цього розділу.

Іспитова форма контролю знань передбачає комплексний підхід, який має здійснювати оцінку набутих теоретичних знань. Іспит проводиться за вищезазначеними іспитовими питаннями, які формують екзаменаційні білети. Кожен екзаменаційний білет містить питання теоретичного характеру, та такі, які дозволяють студентові творчо обґрунтувати свою точку зору.

Усі типи завдань оцінюються однаково по 10 балів. В сумі за іспит кожен студент може отримати 30 балів.


^ Визначення навчального рейтингу з дисципліни проводиться

за наступними критеріями:


^ Вид занять

Кількість

Максимум балів за 1

Разом

І. Робота в семестрі

Модуль 1

Тестування

4

20

20

Контрольна робота

1

10

10

Разом за модуль 1.

30

Модуль 2

Тестування

4

20

20

Контрольна робота

1

10

10

ІНДЗ

1

10

10

Разом за модуль 2.

40

Разом за семестр

70

ІІ. Іспит

30

РАЗОМ

100
1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи