Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Скачати 489.3 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір489.3 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету

________ (Руденко В.П.)

___” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з курсу «Корпоративне управління в туризмі»

для напряму підготовки (спеціальності) 8.14010301 туризмознавство (за видами).


Факультет географічний


Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванняНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи (сем)

Курсові роботи (сем)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

5

9

81

17

17

-

-

47

-

-

9

-

Заочна

5

9

81

8

-

-

-

73

-

-

9

-


Робоча програма складена асистентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Н.С. Андрусяк відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною системою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки магістра з напряму підготовки 1401 „Сфера обслуговування”, і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

протокол № ____________

"______" ___________________ 2011 року


Завідувач кафедри ____________________ / Кілінська К.Й. /

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою (назва) факультету

"____ "__________2011 року


Голова методичної ради

(назва) факультету ______________________/Цепенда М.В../

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

У системі навчальних дисциплін курс „Корпоративне управління в туризмі” входить до складу спеціальної фахової підготовки магістрів з туризму різних спецільностей. Необхідність створення курсу „Корпоративне управління” зазначена в Розпорядженні Кабінету Міністрів України (від 25.10.2001 р.) „Про затвердження заходів щодо вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління в Україні на 2001 – 2005 роки” та в Указі Президента України від 21.03.2002 р. „Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах”.

Програма навчальної дисципліни „Корпоративне управління в туризмі” пов’язана з усіма дисциплінами, які характеризують об’єкт управління або окремі його функції – економічні, фінансові, облікові й юридичні та визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технології оцінювання знань студентів.


1.1 Мета викладання дисципліни „Корпоративне управління в туризмі”­­ ­полягає в опануванні основних елементів сучасної системи корпоративного управління у туристичній індустрії; опануванні принципів формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями.


1.2 Завдання вивчення дисципліни:

 • розкриття теоретичних основ формування корпоративного управління та об’єктів корпоративного типу;

 • викладення особливостей корпоративного управління у туристичній сфері;

 • розкриття основних принципів та законів розвитку корпорацій;

 • викладення методики використання базових інструментів та механізмів корпоративного управління.


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • володіти принципами корпоративного управління;

 • знати механізми управління корпораціями;

 • володіти принципами формування систем стратегічного управління корпораціями;

 • вміти формувати організаційну культуру корпоративного типу;

 • вміти застосовувати інструменти економічного та організаційного механізмів управління корпораціями в туристичній індустрії.

 • організовувати взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління акціонерними товариствами.


^ Тематичний план лекційних занять


НЕ

Тема та план лекції

Кількість

годин

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

НЕ 1.1.

Характеристика корпоративного управління та особливості його розвитку в Україні.

 1. Ретроспективний огляд становлення світової системи корпоративного управління.

 2. Зміст поняття „корпорація” та „система корпоратив­ного управлі–ння”

 3. Обʼєкти, субʼєкти та функції корпо­ративного управ­ління

 4. Організаційні форми корпоративних структур

2

НЕ 1.2.

Інформація в системі корпоративного управ­ління

 1. Визначення та характеристики управлінської інфор­мації.

 2. Зовнішні та внутрішні інформаційні джерела.

Формування інформаційного середовища кор­порації.

2

НЕ 1.3

Господарські товариства як обʼєкти корпора­тивного управління.

1.Суть господарських товариств і умови їх виникнення.

2.Види господарських товариств

3.Порядок створення господарських товариств

3

НЕ 1.4.

Корпоративні цінні папери

1.Акції:визначення і види.

2.Облігації як корпоративні цінні папери.

3.Збільшення та зменшення статутного капі­талу акціо­нерного товариства

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

НЕ 2.1.

Особливості туризму та готельного господ­дарства як обʼєктів корпоративного управління

1.Основні тенденції та закономірності розвитку галузі.

2.Система управління туризмом

3. Взаємодія економіки та туризму.

4.Туризм та охорона навколишнього середовища.

5.Соціальна сфера як зовнішнє середовище туризму.

6.Державна політика туризму.

2

НЕ 2.2.

Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 1. Поняття бізнес плану та їх види.

 2. Основні завдання розробки бізнес-плану.

 3. Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану.

2

НЕ 2.3.

Туристична індустрія в умовах конкуренції

1.Конкуренція як спосіб життя і основний стимул розвитку туристичної індустрії.

2.Конкупентні переваги туристичних підприємств сутність та класифікація.

3.Система забезпечення конкурентоспроможності туристичної індустрії.

4. Якість ? основа конкурентоспроможності туристичного продукту.

2

НЕ 2.4.

Інвестиційна діяльність у туризмі

1.Основні поняття інвестиційної діяльності.

2.Державне регулювання інвестиційної діяльності.

3.Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну.

4.Ефективність інвестиційних проектів у туризмі.

2

Всього

17


Тематичний план семінарських занять


НЕ

Тема та план лекції

Кількість

годин

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

НЕ 1.1.

Сучасні моделі корпоративного управління

 1. Англо-американська модель

 2. Німецька модель

 3. Японська модель

2

НЕ 1.2.

Державне регулювання корпоративного сектору

1.Організаційно-управлінська база функціонування корпорацій.

2.Управління державними корпоративними правами

2

НЕ 1.3

Роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні

1.Корпоративні цінні папери як обʼєкти депозитарного регулювання.

2. Структура депозитарної системи в Україні

3. Види депозитарної діяльності та її субʼєкти.

3

НЕ 1.4.

Корпоративна культура

1.Розвиток корпоративної культури в Україні

2.Корпоративна культура та корпоративний кодекс

3.Характеристика основних типів корпоративної культури.

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

НЕ 2.1.

Туристичне підприємство та ефективність його діяльності

1.Туристичне підприємство.

2. Основні етапи створення туристичного підприємства

3.Особливості управління туристичним підприємством.

4.ризики в туристичній діяльності.

5.Оцінка ефективності функціонування турис­тичного підприємства

2

НЕ 2.2.

Організація проведення ділових нарад та переговорів

 1. Ділові наради як метод управління та їх класифікація

 2. Організація проведення нарад

 3. Забезпечення ефективності нарад

 4. Ділові переговори

2

НЕ 2.3.

Роль керівників та стилі керівництва корпоративного управління

 1. Роль керівників та їх характеристики

 2. Стилі керівництва

 3. Управлінська решітка “ГРІД”

 4. Елементи управління

2

НЕ 2.4.

Інтегровані корпоративні форми підприємств

1. Інтеграцiйнi форми бiзнес-структур

2. Структурнi складовi корпоративного об’єд­на­ння.

3. Корпоративнi об’єднання в Українi.

2

Всього

17


2. Структура змістових модулів, навчальних елементів
дисципліни “Корпоративне управління в туризмі” та навчальної діяльності студента^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяль-ності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

К-ть балів за ІНДЗ

^ Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

^ ЗМ 1. Основи корпоративного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати навчання

Знати і розуміти основні поняття корпоративного управління в Україні та передумови його розвитку.

НЕ 1.1. (Лекція)

Характерис-

тика корпоративного управління та особливості їх розвитку в Україні

[21, 35, 14].

1.Ретроспективний огляд становлення світової системи корпоративного управління.

2. Зміст поняття „корпорація” та „система корпоративного управлі–ння”

3.Обʼєкти, субʼєкти та функції корпо­ративного управління

4.Організаційні форми корпоративних структур.

2

-

-

-

-

конспект лекції
 

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розуміти основи формування моделей корпоративного управління

(Семінарське заняття)

Сучасні моделі корпоративного управління

[18, 16, 23].

 1. Англо-американська модель

 2. Німецька модель

 3. Японська модель

-

2

-

-

-

Обговорення проблемних питань.

Робота в групах.

 

 

4

Вміти аналізувати та порівнювати світовий досвід корпоративного управління

(Самостійна робота)

Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління

[19, 20, 25].

 1. Порівняльна таблиця класичних моделей корпоративного управління

-

-

10

-

-

Тестування складання порівняльниих таблиць

 

 

4
^ Всього годин
2

2

10

-

-


8

Знати і розуміти особливості інформації в системі корпоративного управління.

НЕ 1.2. (Лекція)

Інформація в системі корпоративного управління

[8, 6, 3].

1. Визначення та характеристики управлінської інформації.

2. Зовнішні та внутрішні інформаційні джерела.

3.Формування інформаційного середовища корпорації.

4. Розкриття та захист інформації.


2

-

-

-

-

Конспект лекції


Розуміти поняття та форми державного регулювання корпоративного сектору

(Семінарське заняття)

Державне регулювання корпоративного сектору

[11, 10, 2].

1.Організаційно-управлінська база функціонування корпорацій.

2.Управління державними корпоративними правами


-

2

-

-

-

Обговорення проблемних питань у групах4
^ Всього годин
2

2

-

-

-


4

Знати і розуміти особливості створення та функціонування господарських товариств

НЕ 1.3. (Лекція)

Господарські товариства як обʼєкти корпоративного управління

[8, 6, 3].

1.Суть господарських товариств і умови їх виникнення.

2.Види господарських товариств

3.Порядок створення господарських товариств.


2

-

-

-

-

Конспект лекції


Розуміти закономірності розвитку та систему депозитарної діяльності

(Семінарське заняття)

Роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні

[18, 11, 25].

1.Корпоративні цінні папери як обʼєкти депозитарного регулювання.

2. Структура депозитарної системи в Україні

3. Види депозитарної діяльності та її субʼєкти.

-

2

-

-

-

Робота в групах4
^ Всього годин
2

2

-

-

-


4

Знати і розуміти поняття корпоративних цінних паперів та розняти їх види.

НЕ 1.4. (Лекція)

Корпоративні цінні папери

1.Акції:визначення і види.

2.Облігації як корпоративні цінні папери.
Знати та розуміти особливості корпоративної культури

(Семінарське заняття)

Корпоративна культура

[18, 19, 25].

1.Розвиток корпоративної культури в Україні

2.Корпоративна культура та корпоративний кодекс

3.Характеристика основних типів корпоративної культури.

4

Розуміти роль світового досвіду для формування національної корпоративної системи

(Самостійна робота)

Особливості української системи корпоративного управління

[5, 16, 24].

1.Аналіз існуючої системи корпоративного управління

2. Корпоративний кодекс.

3.Світовий досвід у системі національного корпоративного управління.

-

2

13

-

-

Складання інформаційних

таблиць4
^ Всього годин
9

8

13

-

-


8
Модуль контроль 1
-

-

-

-

-

Тестова контрольна робота10
^ Всього за 1 модуль
9

8

30

-

-


35
^ ЗМ 2. Особливості корпоративного управління у галузі туризму

Знати та розуміти особливості туризму як обʼєкту корпоративного управління

НЕ 2.1 (Лекція)

Особливості туризму та готельного господарства як обʼєктів корпоративного управління

[3, 6, 16].

1.Основні тенденції та закономірності розвитку галузі.

2.Система управління туризмом

3. Взаємодія економіки та туризму.

4.Туризм та охорона навколишнього середовища.

5.Соціальна сфера як зовнішнє середовище туризму.

6.Державна політика туризму.

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Знати та розуміти основні етапи створення туристичного підприємства

(Семінарське заняття) Туристичне підприємство та ефективність його діяльності

[4, 17, 20].

1.Туристичне підприємство.

2. Основні етапи створення туристичного підприємства

3.Особливості управління туристичним підприємством.

4.ризики в туристичній діяльності.

5.Оцінка ефективності функціонування туристичного підприємства

-

2

-

-

-

Робота в групах4

Знати особливості створення відкритих та закритих акціонерних товариств

(Самостійна робота)

Відкриті та закриті акціонерні товариства


 1. Особливості виникнення акціонерних товариств

 2. Специфічні риси закритих та відкритих акціонерних товариств.

 3. Засновники, учасники, акціонери як субʼєкти корпоративного управління.

2
^ Всього годин
2

2

-

-

-


6

Розуміти особливості бізнес-планування у туристичній діяльності

НЕ 2.2 (Лекція)

Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

[19, 16, 20].

 1. Поняття бізнес плану та їх види.

 2. Основні завдання розробки бізнес-плану.

3. Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану.


4

-

-

-

-

Конспект лекції


Розуміти особливості проведення, організації та ефективності ділових нарад

(Семінарське заняття)

Організація проведення ділових нарад та переговорів

[8, 15, 23].

 1. Ділові наради як метод управління та їх класифікація

 2. Організація проведення нарад

 3. Забезпечення ефективності нарад

 4. Ділові переговори

-

2

-

-

-

Обговорення проблемних питань4
^ Всього годин
4

2

-

-

-


4
НЕ 2.3 (Лекція)

Туристична індустрія в умовах конкуренції

1.Конкуренція як спосіб життя і основний стимул розвитку туристичної індустрії.

2.Конкупентні переваги туристичних підприємств сутність та класифікація.

3.Система забезпечення конкурентоспроможності туристичної індустрії.

4. Якість ? основа конкурентоспроможності туристичного продукту.

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Розуміння стилів керівництва та елементів управління корпорацією

(Семінарське заняття)

Роль керівників та стилі керівництва корпоративного управління

[4, 7, 17].

 1. Роль керівників та їх характеристики

 2. Стилі керівництва

 3. Управлінська решітка “ГРІД”

 4. Елементи управління

-

2

-

-

-

Робота в групах4
^ Всього годин
2

2

-

-

-


4
НЕ 2.4. (Лекція)

Інвестиційна діяльність у туризмі

1.Основні поняття інвестиційної діяльності.

2.Державне регулювання інвестиційної діяльності.

3.Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну.

4.Ефективність інвестиційних проектів у туризмі.
Вміти характеризувати поняття корпоративна культура

(Семінарське заняття)

Інтегровані корпоративні форми підприємств

[18, 19, 25].

1. Інтеграцiйнi форми бiзнес-структур

2. Структурнi складовi корпоративного об’єд­на­ння.

3. Корпоративнi об’єднання в Українi

-

2

-

-

-


4

Вміти аналізувати принципи корпоративного управління

(Самостійна робота)

Стан корпоративного сектору у розвинутих країнах світу

[3, 8, 24].

1.Північна Америка

2.Південно-Східна Азія

3.Західна Європа.-

20

-

-
Тест
2
^ Всього годин
2

2

20

-

-


6
Модуль контроль 2
-

1

-

-

-5

10
Всього за модуль 2
8

9

20

-

-


35
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи