Методики викладання предмету у вищій школі icon

Методики викладання предмету у вищій школі
Скачати 344.74 Kb.
НазваМетодики викладання предмету у вищій школі
Дата04.06.2012
Розмір344.74 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

___________ (проф. Руденко В.П.)

«_____» ______________2011року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з Методики викладання предмету у вищій школі


для напрямку підготовки 1401 Сфера обслуговування

спеціальності 8.14010301 Туризмознавство (за видами)


Факультет географічний

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


Нормативні

дані


Форма

навчання


Курс

Семестр

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

^ Розрахункові графіки роботи (сем.)

Курсові роботи (сем.)

Заліки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

5

9

54

2,5

8

9

-

-

37

-

-

-

9

Заочна

5

9

54

2,5

6

2

-

-

46

-

-

-

9


Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми розробленої доцентом Аніпко Наталією Петрівною та затвердженої протоколом №1 від 30 серпня 2011 року


Робоча програма складена доцентом Аніпко Наталією Петрівною


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол № 1

«30» серпня 2011 року

Завідувач кафедри ________ (д.геогр.н., доц. К.Й. Кілінська)

Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол № 1

«1 » _вересня_2011 р.


Голова методичної ради

Географічного факультету ______________ (проф. В.П. Руденко)

^ Пояснювальна записка

до навчальної дисципліни „ Методика викладання предмету у вищій школі”


Мета курсу –– теоретична та практична підготовка магістрів спеціальності “Туризм” до роботи викладача у вищому навчальному закладі.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основними проблемами адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу;

 • засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України;

 • усвідомлення нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації;

 • вивчення нових вимог до вищої школи;

 • ознайомлення з процесами, які відбуваються в європейському освітньому просторі.

Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • розуміння основних проблем та тенденцій змін сучасної вищої освіти в Україні та світі;

 • знання основних положень та вимог європейської системи вищої освіти за Болонським процесом;

 • знання основних вимог до лектора, підготовки та проведення лекцій, типів та форм проведення лекцій;

 • знання про основні форми і методи проведення лабораторних, практичних та семінарських занять;

 • знання про основні технічні засоби навчання, їх види та різновиди.

ознайомлення з методикою викладання предмету у вищій школі та з новітніми методами і формами навчання.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки магістра

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки магістр

напрям підготовки 1401 Сфера обслуговування

спеціальність 8.14010301 Туризмознавство (за видами)
^

Кількість кредитів – 2,5


Загальна кількість годин – 81

Кількість годин на тиждень – 0,5 год.

9 семестр


Кількість годин на лекції – 8 год.

на практичні – 10 год.

на самостійну роботу – 36 год.

Вид підсумкового контролю – іспит


Модулі та навчальні елементи дисципліни

«Методика викладання предмету у вищій школі»


^

НЕ 2.1. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
НЕ 2.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Модуль 2:

Методики підготовки та проведення лекційних і практичних занятьНЕ 2.3. ^ НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ


НЕ 2.4. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ЇХ ВИДИ ТА РІЗНОВИДИ^ НЕ 2.5. ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО (ПРАКТИЧНОГО)ЗАНЯТТЯМодуль-контроль:

екзамен
^ Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

Методика викладання предмету у вищій школі»НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу
Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр

Лаб
Модуль 1. Лекція, методи і засоби навчання у вищій школі

НЕ 1.1
^

ЛЕКЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ

Зміст лекції у вищому навчальному закладі. Функції лекції. Види лекцій. Принципи відбору і викладу матеріалів [1, 6, 8, 15, 16, 17. 18, 36].

2


усне опитування5

5

НЕ 1.2

^ МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Традиційні методи навчання у вищій школі. Засоби навчання у вищій школі. Методи контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності. Методи контролю та оцінювання знань. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної . діяльності. Методи проведення практичних і семінарських занять. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності [2, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 28].
2
усне опитування, семінарські доповіді

8

8

НЕ 1.3

^ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Лекція. Структура та оцінювання якості лекції. Практичні та семінарські заняття у вищій школі. Критерії оцінювання семінарських занять. Лабораторні заняття. Самостійна робота студентів. Основи педагогічного контролю у вищій школі. Функції та форми педагогічного контролю. Оцінка. Тестування. Форми тестових завдань та методи оцінювання критеріїв якості тестів [2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23].


2


усне опитування, реферати

2, 57

НЕ 1.4

^ САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА


Визначення поняття "самостійна робота студентів". Основні цілі й форми самостійної роботи. Створення мотивації до ефективної само­стійної роботи. Система контролю результатів самостійної роботи. Допомога в плануванні часу при організації самостійної роботи сту­дентів. Розробка алгоритмів, графіків та засобів контролю часу. Сприяння ефективному пошуку необхідної інформації. Використання сучасних методів її аналізу та класифікації. Розвиток навичок узагаль­нення результатів аналізу [1, 6, 9, 11, 32, 36].
2
усне опитування, семінарські доповіді, реферати, тестовий контроль

5, 1015
^

Всього за модулем 1


35

Модуль 2. Методики підготовки та проведення лекційних і практичних занять

НЕ 2.1
^

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Вибір теми і визначення мети виступу Складання бібліографії і відбір літератури. Робота над матеріалом лекції Складання плану лекції і тексту лекції. Робота над формою викладу. Наочні посібники і технічні засоби. Методика проведення лекційних занять у вищій школі [3, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24, 25, 34]..

1


усне опитування

5
5

5

НЕ 2.2

^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬЗміст практичного заняття. Розробка практичного заняття. Підготовка до проведення практичних занять. Проведення практичного заняття [4, 6, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 30, 32, 36].2
усне опитування, семінарські доповіді

5

5

НЕ 2.3

^ НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИОсновні заходи з підготовки та програма проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи органі­зації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах Укра­їни в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Поняття про кре­дитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) як модель організації навчального процесу; заліковий кредит як одиницю виміру навчального навантаження; модуль як задокументовану заверше­ну частину освітньо-професійної програми; змістовий модуль як систему поєднаних навчальних елементів, відповідних певному навчальному об'єктові. Форми організації навчання в умовах КМСОНП. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП. Контроль успішності студента та шкала оцінювання навчальних досягнень студента [6, 7, 9, 12, 18, 25, 26, 27, 29, 32].

.

3


усне опитування

НЕ 2.4

^ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ЇХ ВИДИ ТА РІЗНОВИДИ


Фактори активізації навчання. Робота з новітніми технічними засобами навчання. Класифікація педагогічних технологій [1, 6, 8, 9, 11, 22, 23, 25].

.2
усне опитування, семінарські доповіді, реферати, тестовий контроль

5,1015

НЕ

2.5

^ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО (ПРАКТИЧ-НОГО)

ЗАНЯТТЯ


Підготовка та проведення міні-лекції та практичного (семінарського заняття)

[ 2, 4, 10, 15, 16, 17, 24, 34].2
усне опитування

1010
Всього за модулем 2

35
Модуль контроль (підсумковий)

30
Всього балів

100
^
Перелік контрольних питань
Перший модуль

1. Зміст лекції у вищому навчальному закладі.

2. Функції лекції. Види лекцій.

3. Принципи відбору і викладу матеріалів.

4. Традиційні методи навчання у вищій школі.

5. Засоби навчання у вищій школі.

6. Методи контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності.

7. Методи контролю та оцінювання знань.

8. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

9. Методи проведення практичних і семінарських занять.

10. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

11.Аудиторні заняття. Організаційні форми навчання.

12. Види і форми контролю знань.

13. Види індивідуальних занять.

14. Вимоги до проведення практичних занять.

15. Вимоги до проведення семінарських занять.

16. Вимоги до сучасної лекції.

17. Виховна робота викладача.

18. Індивідуальна робота студентів.

19. Індивідуальна та самостійна робота студентів.

20. Інновації в гуманітарній освіті.

21. Інформаційні технології навчання.

22. Інформаційно-методичне забезпечення технологій.

23. Керівництво самостійної роботи студентів.

24. Комплексні системи оцінювання знань.

25. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у КМСОНП.

26. Критерії підготовки студентів до практичних і семінарських занять.

27. Методи використання комп’ютерних технологій.

28. Методи і засоби навчання у вищій школі.

29. Методи контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності.

30. Методи контролю та оцінювання знань.

31. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

32. Методи проведення практичних і семінарських занять.

33. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

34. Методика викладання як навчальна дисципліна.

35. Методика проведення занять з використанням інформаційних технологій.

36. Методика проведення лекцій.

37. Методика проведення практичних занять.

38. Модель сучасного фахівця.

39. Можливості Інтернет-ресурсів при вивченні фахових дисциплін.

Другий модуль

40. Вибір теми і визначення мети лекції

41. Складання бібліографії і відбір літератури до лекції.

42. Робота над матеріалом лекції.

43. Складання плану лекції і тексту лекції.

44. Робота над формою викладу лекційного матеріалу.

45. Наочні посібники і технічні засоби.

46.Навчальна робота викладача.

47. Науково-дослідна діяльність викладача.

48. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.

49. Нетрадиційні методи навчання.

50. Нетрадиційні форми лекції.

51. Організація лекційної форми навчання.

52. Організація навчального процесу у сучасному вузі.

53. Організація самостійної роботи студентів.

54. Освітні технології.

55. Основні складові лекції.

56. Особливості університетської освіти.

57. Педагогічна діагностика навчальної діяльності студентів.

58. Підготовка практичних занять.

59. План лекції.

60. Поняття методу навчання.

61. Практичні заняття.

62. Принципи добору матеріалу до лекції.

63. Проблеми оцінки знань в умовах КМСОНП.

64. Проблеми підготовки сучасного фахівця.

65. Професійні якості сучасного фахівця.

66. Рейтинговий контроль знань.

67. Самостійна робота студентів.

68. Семінарські заняття як форма розвитку продуктивного мислення студентів.

69. Способи активізації і стимулювання уваги студентів під час лекції.

70. Стандартизований контроль знань.

71. Сучасні класифікації методів навчання.

72. Сучасні освітні технології в процесі навчання.

73. Технічні засоби навчання, їх види та різновиди.

74. Типи семінарських занять.

75. Традиційні методи навчання.

76. Традиційні форми лекції.

Підсумковий модуль-контроль

1. Зміст лекції у вищому навчальному закладі.

2. Функції лекції.

3. Види лекцій.

4. Принципи відбору і викладу матеріалів.

5. Традиційні методи навчання у вищій школі.

6. Засоби навчання у вищій школі.

7. Методи контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності.

8. Методи контролю та оцінювання знань.

9. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

10. Методи проведення практичних і семінарських занять.

11. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

12. Основні вимоги до лектора.

13. Лекція. Структура та оцінювання якості лекції.

14. Практичні та семінарські заняття у вищій школі.

15. Критерії оцінювання семінарських занять.

16. Лабораторні заняття.

17. Самостійна робота студентів.

18. Основи педагогічного контролю у вищій школі.

19. Функції та форми педагогічного контролю.

20. Оцінка. Тестування.

21. Форми тестових завдань та методи оцінювання критеріїв якості тестів.

22. Визначення поняття "самостійна робота студентів".

23. Основні цілі й форми самостійної роботи.

24. Створення мотивації до ефективної само­стійної роботи.

25. Система контролю результатів самостійної роботи.

26. Допомога в плануванні часу при організації самостійної роботи сту­дентів. 27. Розробка алгоритмів, графіків та засобів контролю часу.

28. Сприяння ефективному пошуку необхідної інформації при самостійній роботі. Використання сучасних методів її аналізу та класифікації.

29. Розвиток навичок узагаль­нення результатів аналізу.

30. Вибір теми і визначення мети виступу.

31. Складання бібліографії і відбір літератури.

32. Робота над матеріалом лекції.

33. Складання плану лекції і тексту лекції.

34. Робота над формою викладу лекції.

35. Наочні посібники і технічні засоби.

36. Методика проведення лекційних занять у вищій школі.

37. Зміст практичного заняття.

38. Розробка практичного заняття.

39. Підготовка до проведення практичних занять.

40. Проведення практичного заняття.

41. Основні заходи з підготовки та програма проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи органі­зації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

42. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах Укра­їни в кредитно-модульній системі підготовки фахівців.

43. Поняття про кре­дитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) як модель організації навчального процесу.

44. Форми організації навчання в умовах КМСОНП.

45. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП.

46. Контроль успішності студента та шкала оцінювання навчальних досягнень студента.

47. Фактори активізації навчання.

48. Робота з новітніми технічними засобами навчання.

49. Класифікація педагогічних технологій.


Самостійна робота студентів з дисципліни

«Методика викладання предмету у вищій школі»Назва модулів

Самостійна робота

Перелік основних літературних джерел необхідних для підготовкиМодуль 1:

Лекція, методи і засоби навчання у вищій школі

^ НЕ 1.1. ЛЕКЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ


2, 9, 10, 11, 13, 15, 16,

17, 20, 24, 32

НЕ 1.2. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


4, 6, 7, 9, 11, 24, 32
^

НЕ 1.3. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16,

21, 22, 25, 32, 36

^ НЕ 1.4. САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА


1, 6, 9, 11, 32, 36Модуль 2:

Методики підготовки та проведення лекційних і практичних занять

^ НЕ 2.1. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕНЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


3, 9, 10, 13, 16, 17, 20,

24, 25, 34

НЕ 2.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


4, 6, 8, 9, 11, 21, 22,

23, 30, 32, 36

НЕ 2.3. ^ НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ


6, 7, 9, 12, 18, 25, 26, 27, 29, 32

НЕ 2.4. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ЇХ ВИДИ ТА РІЗНОВИДИ


1, 6, 8, 9, 11, 22, 23, 25

^ НЕ 2.5. ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО (ПРАКТИЧ-НОГО)ЗАНЯТТЯ


2, 4, 10, 15, 16, 17, 24, 34

Модуль контроль: екзамен


Теми рефератів

1. Аудиторні заняття. Організаційні форми навчання.

2. Види і форми контролю знань.

3. Види індивідуальних занять.

4. Вимоги до проведення практичних занять.

5. Вимоги до проведення семінарських занять.

6. Вимоги до сучасної лекції.

7. Виховна робота викладача.

8. Індивідуальна робота студентів.

9. Індивідуальна та самостійна робота студентів.

10. Інновації в гуманітарній освіті.

11. Інформаційні технології навчання.

12. Інформаційно-методичне забезпечення технологій.

13. Керівництво самостійної роботи студентів.

14. Комплексні системи оцінювання знань.

15. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у КМСОНП.

16. Критерії підготовки студентів до практичних і семінарських занять.

17. Методи використання комп’ютерних технологій.

18. Методи і засоби навчання у вищій школі.

19. Методи контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності.

20. Методи контролю та оцінювання знань.

21. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

22. Методи проведення практичних і семінарських занять.

23. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

24. Методика викладання як навчальна дисципліна.

25. Методика проведення занять з використанням інформаційних технологій.

26. Методика проведення лекцій.

27. Методика проведення практичних занять.

28. Модель сучасного фахівця.

29. Можливості Інтернет-ресурсів при вивченні фахових дисциплін.

30. Навчальна робота викладача.

31. Науково-дослідна діяльність викладача.

32. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.

33. Нетрадиційні методи навчання.

34. Нетрадиційні форми лекції.

35. Організація лекційної форми навчання.

36. Організація навчального процесу у сучасному вузі.

37. Організація самостійної роботи студентів.

38. Освітні технології.

39. Основні складові лекції.

40. Особливості університетської освіти.

41. Педагогічна діагностика навчальної діяльності студентів.

42. Підготовка практичних занять.

43. План лекції.

44. Поняття методу навчання.

45. Практичні заняття.

46. Принципи добору матеріалу до лекції.

47. Проблеми оцінки знань в умовах КМСОНП.

48. Проблеми підготовки сучасного фахівця.

49. Професійні якості сучасного фахівця.

50. Рейтинговий контроль знань.

51. Самостійна робота студентів.

52. Семінарські заняття як форма розвитку продуктивного мислення студентів.

53. Способи активізації і стимулювання уваги студентів під час лекції.

54. Стандартизований контроль знань.

55. Сучасні класифікації методів навчання.

56. Сучасні освітні технології в процесі навчання.

57. Технічні засоби навчання, їх види та різновиди.

58. Типи семінарських занять.

59. Традиційні методи навчання.

60. Традиційні форми лекції.


Тематика індивідуальних науково-дослідних робіт


1. Методика викладання як шлях до розвитку економічного мислення студентів.

2. Закономірності та принципи процесу навчання у вищому навчальному закладі.

3. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи.

4. Способи досягнення цілей навчання.

5. Інформування як застарілий підхід у навчанні.

6. Співвідношення методів навчання у вищій школі з методами науки.

7. Ідеалізація, абстракція та формалізація наукових знань і процес навчання.

8. Психолого-педагогічні аспекти успішності СРС.

9. Роль інтонації голосу в активізації сприйняття інформації

10. Робота з новітніми технічними засобами навчання

11. Порівняльна характеристика традиційного і модульного навчання

12. Групові технології в навчальному процесі.

13. Ігрові технології навчання.

14. Емоційність мови у викладацькій майстерності

15. Особливості психології ораторської праці.

16. Гуманізація навчання як основа педагогічного спілкування.

17. Монолог і діалог в педагогічному спілкуванні.

18. Стиль спілкування у вузівській аудиторії.


Критерії


оцінювання відповідей студентів на усному іспиті

з курсу «Методика викладання предмету у вищій школі»

у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича


Відповідь оцінюється за 100 бальною шкалою.

Відповідь у 90-100 балів (А, 5 - відмінно) оцінюється, коли студент розуміє та може змістовно викласти основні теоретично-методологічні та методичні основи курсу «Методика викладання предмету у вищій школі», вміє висвітлити методи та методики підготовки і проведення лекційних (практичних) занять.

Відповідь у 82-89 балів (В, 4 – добре) оцінюється, коли студент на базі сформованих знань дає розгорнуту відповідь про основні методики та методи підготовки і проведення лекційних (практичних) занять. Вміє їх на практиці застосовувати. Користується науковою термінологією, аргументує свої твердження та висновки. Разом з тим, студент виявляє в процесі викладу недостатнє володіння знаннями про засоби навчання у вищій школі.

Відповідь у 75-81 балів (С, 4 - добре) оцінюється, коли студент лише характеризує основні поняття з курсу «Методика викладання предмету у вищій школі», називає методи, що використовуються при підготовці та проведенні лекційних (практичних) занять, але не завжди може їх застосувати на практиці. Пояснює в загальних рисах специфіку навчальної та науково-дослідної роботи викладача.

Відповідь у 69-74 бали (Д, З - задовільно) оцінюється, коли студент лише називає основні методи та методики підготовки і проведення лекційних (практичних) занять, має загальне уявлення про особливості університетської освіти. Дає нечіткі визначення основних понять і термінів.

Відповідь у 60-68 балів (Е, 3 - задовільно) оцінюється, коли студент володіє лише загальними теоретичними основами з курсу «Методика викладання предмету у вищій школі», проте не знає специфіки підготовки та проведення лекційних (практичних) занять, не може назвати основні методи навчання. . Відповідь у 35-59 балів (FX, 2 – незадовільно з можливістю повторного складання) оцінюється, коли студент може назвати лише основні методи та методики підготовки і проведення лекційних (практичних) занять.

Відповідь у 1-34 бали (F, 2 – незадовільно з обов’язковим повторним курсом) оцінюється, коли студент не має елементарних знань з курсу «Методика викладання предмету у вищій школі».


^ Список рекомендованої літератури до курсу

«Методика викладання предмету у вищій школі»

Основна література

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підруч. для студентів, аспірантів та молодих викладачів вузів. - К.: «Либідь», 1998. - 558с.

 2. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе. - М., 1974.

 3. Бойко В.В. Диалог лектора со слушателями: психологические аспекты. - Л., 1987.

 4. Березівська Т.С. Педагогічні умови ефективності семінарських занять (у вузі) / Вісник ЧДУ. С. Пед. науки. - Ч., 2002. - Вип. 41. - С.9-14.

 5. Болонський процес у фактах і документах / Упоряд. М. Ф. Степко, Я. Л Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. — К.; Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2003. — 52 с.; (www. tspu. edu. ua).

 6. Василюк А., Пахоцінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи: Навч. посіб. — Ніжин: НДПУ, 2002. — 139 с.

 7. Ващенко Л. М., Жебровський Е. М. Школа зарубіжжя: шляхи ре­форм. — К., 1999. — 185 с.

 8. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - М., 1991.

 9. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Форми організації, методи та засоби ведення навчально-пізнавального процесу // Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. - К., 1995. - С.80-98.

 10. Гапонов П.М. Лекция в высшей школе. - Воронеж, 1977.

 11. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. –М. 2001. –128 с.

 12. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. — К.: ІВЦ «Вид-во "Політехніка"», 2003. — 200 с.

 13. Луговий В. І. Управління освітою: Навч. посіб. для слухачів, аспіра­нтів, докторантів спеціальності "Держ. управління". — К.: Вид-во УАДУ, 1997. — 302 с.

 14. Методические типы лекций: традиции и поиск новых форм / Подгот. А.Е.Михневичем. –К. 1989. –20 с.

 15. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчальний посібник / За заг. Ред. О.Г.Мороза. –К. 2001. –337 с.

 16. О методике лекционного преподавания в вузе. Сост. Т.Ф.Цыгульская. –Кировоград. 1990. –14 с.

 17. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе. - М., 2002.

 18. Форми організації навчання у вищій школі // Лозниця В. Психологія і педагогіка. - К., 2000. - С.280-298.


Додаткова література

 1. Яковцова А.Ф. Лекция в высшей школе: Текст лекции. –Х. 1996. –20 с.

 2. Цехмістрова Г.С. Методологічне обґрунтування проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах // Проблеми освіти: Вип. 24. - К., 2001. - С.14-25.

 3. Загвязинский В.И. Дидактика высшей школы: текст лекций. - Челябинск, 1990.

 4. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.02.

 5. Карклина Л.Д. Методика подготовки к лекции. –М. 1977. –18 с.

 6. Козаржевский А.Ч. Мастерство устной речи лектора. - М., 1983.

 7. Кожевников К.П. Методика подготовки лекций. – Минск. 1976. –30 с.

 8. Кремень В. Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация // Зеркало недели. — 2003. — 13-19 декабря (№ 48 (473)).

 9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. - К., 2001.

 10. Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения (Технология создания и использования). - М., 1998.

 11. Одарченко Н.І. Використання відеоінформації при проведенні лекційних і семінарських занять у школі нового типу. –Суми. 1999. –79 с.

 12. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонсь­кого процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В. Г. Кременя; Авт. кол.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. — К.; Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. —147 с.; (www. tspu. edu. ua).

 13. Попков В. А., Коржуев А. В. Дидактика высшей школы: Учеб. посо­бие для студ. высш. пед. учеб. завед. — М.: Издат. центр "Акаде­мия", 2001. — 136 с.

 14. Стратегія реформування освіти в Україні. Рекомендації з освітньої політики. — К.: К. І. С., 2003. — 296 с.

 15. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України: Кол. моно­графія. — К.: НаУКМА, 1997. — 290 с.

 16. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищ. пед.. закладів освіти / М.М. Фіцула. - К.: Академвидав, 2000. - 528с.

 17. Халамов И.Ф. Педагогика. - М.: Высш. шк, 1990. - 576с.

 18. Щербакова К. Принципи і основні форми організації навчального процесу у вузі // Щербакова К. Вступ до спеціальності. - К., 1990. - С.19-26..


міністерство освіти і науки україни

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

“Затверджую”

Декан географічного факультету

___________ проф. В.П.Руденко


Навчальна програма

з дисципліни «Методика викладання предмету у вищій школі»


Програма складена доцентом Програма затверджена

кафедри соціальної географії на засіданні кафедри

та рекреаційного природокористування

ЧНУ імені Ю.Федьковича

Аніпко Н.П. ______________ протокол № _________

від “____”____________200__р.

Зав. кафедрою

Д.геогр.н., доц. К.Й. Кілінська _________


Рецензенти:

Д.геогр.н., доцент,

зав. кафедрою

соціальної географії та рекреаційного природокористування

К.Й. Кілінська __________


Доцент кафедри

Коновалова Н.І. ________


^ Пояснювальна записка

В умовах посилення процесів глобалізації питання підвищення ефективності вищої освіти набувають величезної актуально­сті. В умовах, коли в постіндустріальних державах спостерігається рево­люція інтелектуалів, перетворення науки на безпосередню продуктивну силу, саме вища освіта має забезпечити не лише засвоєння студентами системи знань, а й прищепити їм уміння самостійно генерувати нові знання. Тому на вищу освіту теж чекають революційні зміни, особливо у сфері методики викладання навчальних дисциплін.

Предметом дисципліни "Методика викладання предмету у вищій школі" є ви­вчення нових вимог до вищої освіти; ознайомлення з процесами, які відбуваються в європейському освітньому просторі, та з новітніми методами і формами навчання.

Основні завдання дисципліни:

 • усвідомлення нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації;

 • ознайомлення з основними проблемами адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу;

 • засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки магістра


^

РОЗДІЛ 1. ЛЕКЦІЯ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Тема 1. ЛЕКЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ


Зміст лекції у вищому навчальному закладі. Функції лекції. Види лекцій. Принципи відбору і викладу матеріалів.

^ Тема 2. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Традиційні методи навчання у вищій школі. Засоби навчання у вищій школі. Методи контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності. Методи контролю та оцінювання знань. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної . діяльності. Методи проведення практичних і семінарських занять. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

^ Тема 3. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Основні вимоги до лектора. Лекція. Структура та оцінювання якості лекції. Практичні та семінарські заняття у вищій школі. Критерії оцінювання семінарських занять. Лабораторні заняття. Самостійна робота студентів. Основи педагогічного контролю у вищій школі. Функції та форми педагогічного контролю. Оцінка. Тестування. Форми тестових завдань та методи оцінювання критеріїв якості тестів.

^ Тема 4. САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Визначення поняття "самостійна робота студентів". Основні цілі й форми самостійної роботи. Створення мотивації до ефективної само­стійної роботи. Система контролю результатів самостійної роботи. Допомога в плануванні часу при організації самостійної роботи сту­дентів. Розробка алгоритмів, графіків та засобів контролю часу. Сприяння ефективному пошуку необхідної інформації. Використання сучасних методів її аналізу та класифікації. Розвиток навичок узагаль­нення результатів аналізу.
^

Розділ 2. МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 5. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Вибір теми і визначення мети виступу Складання бібліографії і відбір літератури. Робота над матеріалом лекції Складання плану лекції і тексту лекції. Робота над формою викладу. Наочні посібники і технічні засоби. Методика проведення лекційних занять у вищій школі.


^ Тема 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Зміст практичного заняття. Розробка практичного заняття. Підготовка до проведення практичних занять. Проведення практичного заняття.


Тема 7. ^ НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Основні заходи з підготовки та програма проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи органі­зації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах Укра­їни в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Поняття про кре­дитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) як модель організації навчального процесу; заліковий кредит як одиницю виміру навчального навантаження; модуль як задокументовану заверше­ну частину освітньо-професійної програми; змістовий модуль як систему поєднаних навчальних елементів, відповідних певному навчальному об'єктові. Форми організації навчання в умовах КМСОНП. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП. Контроль успішності студента та шкала оцінювання навчальних досягнень студента.


^ Тема 8. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ЇХ ВИДИ ТА РІЗНОВИДИ

Фактори активізації навчання. Робота з новітніми технічними засобами навчання. Класифікація педагогічних технологій.


Тема 9. ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО (ПРАКТИЧНОГО)ЗАНЯТТЯ (дисципліна та тема на вибір студента)


Список рекомендованої літератури до курсу

«Методика викладання предмету у вищій школі»

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підруч. для студентів, аспірантів та молодих викладачів вузів. - К.: «Либідь», 1998. - 558с.

 2. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе. - М., 1974.

 3. Бойко В.В. Диалог лектора со слушателями: психологические аспекты. - Л., 1987.

 4. Березівська Т.С. Педагогічні умови ефективності семінарських занять (у вузі) / Вісник ЧДУ. С. Пед. науки. - Ч., 2002. - Вип. 41. - С.9-14.

 5. Болонський процес у фактах і документах / Упоряд. М. Ф. Степко, Я. Л Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. — К.; Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2003. — 52 с.; (www. tspu. edu. ua).

 6. Василюк А., Пахоцінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи: Навч. посіб. — Ніжин: НДПУ, 2002. — 139 с.

 7. Ващенко Л. М., Жебровський Е. М. Школа зарубіжжя: шляхи ре­форм. — К., 1999. — 185 с.

 8. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - М., 1991.

 9. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Форми організації, методи та засоби ведення навчально-пізнавального процесу // Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. - К., 1995. - С.80-98.

 10. Гапонов П.М. Лекция в высшей школе. - Воронеж, 1977.

 11. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. –М. 2001. –128 с.

 12. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. — К.: ІВЦ «Вид-во "Політехніка"», 2003. — 200 с.

 13. Загвязинский В.И. Дидактика высшей школы: текст лекций. - Челябинск, 1990.

 14. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.02.

 15. Карклина Л.Д. Методика подготовки к лекции. –М. 1977. –18 с.

 16. Козаржевский А.Ч. Мастерство устной речи лектора. - М., 1983.

 17. Кожевников К.П. Методика подготовки лекций. – Минск. 1976. –30 с.

 18. Кремень В. Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация // Зеркало недели. — 2003. — 13-19 декабря (№ 48 (473)).

 19. Луговий В. І. Управління освітою: Навч. посіб. для слухачів, аспіра­нтів, докторантів спеціальності "Держ. управління". — К.: Вид-во УАДУ, 1997. — 302 с.

 20. Методические типы лекций: традиции и поиск новых форм / Подгот. А.Е.Михневичем. –К. 1989. –20 с.

 21. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. - К., 2001.

 22. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчальний посібник / За заг. Ред. О.Г.Мороза. –К. 2001. –337 с.

 23. Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения (Технология создания и использования). - М., 1998.

 24. О методике лекционного преподавания в вузе. Сост. Т.Ф.Цыгульская. –Кировоград. 1990. –14 с.

 25. Одарченко Н.І. Використання відеоінформації при проведенні лекційних і семінарських занять у школі нового типу. –Суми. 1999. –79 с.

 26. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонсь­кого процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В. Г. Кременя; Авт. кол.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. — К.; Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. —147 с.; (www. tspu. edu. ua).

 27. Попков В. А., Коржуев А. В. Дидактика высшей школы: Учеб. посо­бие для студ. высш. пед. учеб. завед. — М.: Издат. центр "Акаде­мия", 2001. — 136 с.

 28. Стратегія реформування освіти в Україні. Рекомендації з освітньої політики. — К.: К. І. С., 2003. — 296 с.

 29. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України: Кол. моно­графія. — К.: НаУКМА, 1997. — 290 с.

 30. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищ. пед.. закладів освіти / М.М. Фіцула. - К.: Академвидав, 2000. - 528с.

 31. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе. - М., 2002.

 32. Форми організації навчання у вищій школі // Лозниця В. Психологія і педагогіка. - К., 2000. - С.280-298.

 33. Халамов И.Ф. Педагогика. - М.: Высш. шк, 1990. - 576с.

 34. Яковцова А.Ф. Лекция в высшей школе: Текст лекции. –Х. 1996. –20 с.

 35. Цехмістрова Г.С. Методологічне обґрунтування проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах // Проблеми освіти: Вип. 24. - К., 2001. - С.14-25.

 36. Щербакова К. Принципи і основні форми організації навчального процесу у вузі // Щербакова К. Вступ до спеціальності. - К., 1990. - С.19-26.

Схожі:

Методики викладання предмету у вищій школі iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Методики викладання предмету у вищій школі iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30. 08. 2002 р
Методики викладання предмету у вищій школі iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями...
Методики викладання предмету у вищій школі iconМетодика викладання світової літератури у середній школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики середньої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у середній школі. Принципи методики викладання світової літератури у...
Методики викладання предмету у вищій школі iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з методик викладання педагогіки у внз
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями...
Методики викладання предмету у вищій школі iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
«Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних...
Методики викладання предмету у вищій школі iconКонспект лекцій
З дисципліни «Методика викладання у вищій школі (з розділом вища освіта України І болонський процес)»
Методики викладання предмету у вищій школі iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Модуль Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін
Методики викладання предмету у вищій школі iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Модуль Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін
Методики викладання предмету у вищій школі iconНауково-бібліографічний відділ фахова підготовка у вищій школі
Фахова підготовка у вищій школі [Текст] : бібліогр список л-ри. – Чернігів, 2011. – 230 назв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи