Р.І. Петришин «1» icon

Р.І. Петришин «1»
Скачати 265.45 Kb.
НазваР.І. Петришин «1»
Дата28.07.2012
Розмір265.45 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

Р.І. Петришин

_______________

« 1 » вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з Методології наукових досліджень______________________

напряму підготовки ___1401 – Сфера обслуговування______________

для спеціальності ___8.14010301 – Туризмознавство (за видами)_____

Факультет – географічний________________________________________

Кафедра – соціальної географії та рекреаційного природокористування__Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичних

(семінарських)


Лабораторних


Самостійна робота (год.)

робота (год.)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)Денна

5

9

81

2,5

17

17

-

47

-

-

2,0


Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Робоча програма складена на основі програми складеної к. г. н., доц. Н.І. Коноваловою і затвердженою на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Робоча програма складена доц. Н.І. Коноваловою

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол №1 «30» серпня 2011 року

Завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування _______________ /доц. К.Й. Кілінська/

(підпис)

Схвалено методичною радою географічного факультету

«1» вересня 2011 року

Голова методичної ради

^ Географічного факультету ______________ /доц. М.В. Цепенда/

(підпис)


Пояснювальна записка

Мета курсу – розкрити теоретико-методологічні основи наукових досліджень, основи методології науково-дослідної діяльності, етапи наукового дослідження, розглянути основні методологічні принципи, методи наукових досліджень, теорію і практику, логіку наукових досліджень, розкрити інформаційне забезпечення наукової роботи, а також розкрити основні методико-методологічні підходи в дослідженні територіально-економічних систем різного рангу.

^ Завдання курсу – допомогти студентам опанувати основами науково-методичними знаннями наукових досліджень; прищепити уміння і навички у виборі напряму наукового дослідження, проведення наукових досліджень, здобути навики роботи з джерелами інформації, їх відбору, класифікації, опрацюванні та аналізі, а також навчити студентів складати програму об’єкта дослідження, формулювати мету і завдання дослідження та робити узагальнюючі наукові висновки.

Опанувавши даний курс студенти повинні знати і вміти:

Студенти повинні знати:

 • теоретико-методичні основи пізнання в наукових дослідженнях;

 • загальнонаукові, конкретно-наукові та спеціальні методи наукових досліджень, розуміти їх зміст, функції та підходи їх застосування;

 • основні методологічні та методичні підходи до вивчення конкретних об’єктів, явищ чи процесів, тобто знати методологію наукових досліджень.

Студенти повинні вміти:

 • дати обґрунтоване поняття методології та методики наукових досліджень, поняття наукового методу;

 • вибирати напрями наукового дослідження;

 • розробляти (складати) програми соціально-економічного та економіко-географічного дослідження певного об’єкта, явища чи процесу;

 • працювати з джерелами інформації;

 • збирати первинну наукову інформацію;

 • опрацювати та аналізувати зібрану інформацію, використовуючи сучасну методологію наукових досліджень;

 • формулювати висновки та пропозиції;

 • оформляти результати наукових досліджень;

 • аргументовано виступати з доповідями за підсумками творчої наукової роботи;

 • впроваджувати результати досліджень в практику.

Студенти повинні розуміти:

 • суть теоретико-методичних основних наукових досліджень;

 • основи методології науково-дослідної роботи;

 • логіку наукового дослідження.Структура змістовних модулів навчальних елементів дисципліни

"Методологія наукових досліджень " та навчальної діяльності студента

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ) навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

^ Види діяльності та наочного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навчальних занять НЕ

Л

С

Ср

П.

Л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Теорія наукових досліджень.

Результати навчання. Знати і розуміти суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження, розкрити структурні елементи науки та дати їх характеристику.

НЕ 1.1. (Лекція). Історія становлення та розвитку науки.

Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Етапи становлення розвитку науки. Поняття, цілі і функції розвитку науки. Структурні елементи науки, їх характеристики.

2

Конспект лекції. Усне та письмове опитування


+

10

3

Розуміти передумови виникнення науки; знати динаміку наукового пізнання.

(Семінарське заняття) Історичні аспекти становлення науки.

 • Виникнення передумов науки в давньому світі;

 • Зародження і розвиток класичної науки;

 • Некласична наука;

 • Динаміка наукового пі знання.
2


-експрес-доповіді4

^ Володіти основами нормативно-правових документів, знати закон про наукову діяльність, удосконалювати вміння та навички

(Самостійна робота) Нормативно-правові аспекти у науковій діяльності.

-Законодавство про наукову діяльність;

-основні вимоги до наукової діяльності
9Конспект, науковий диктант3

Аналізувати теоретичну основу наукових досліджень, структуру наукової теорії; знати функції та класифікацію наукової теорії.

НЕ 1.2. (Лекція).

Загальнонаукові аспекти теорії наукових досліджень..

Теоретична основа наукових досліджень. Теорія як метод пізнання. Структура наукової теорії. Сутність, особливості та чинники теоретичного пізнання. Функції наукової теорії. Класифікація наукової теорії. Методологія теоретичних досліджень.

2

Конспект лекції. Тестування


+

7

3

^ Знати категорії та поняття; робити логічні висновки.

(Практична робота) Теоретико-методологічні та методичні основи наукового пізнання в наукових дослідженнях.

-дати визначення та розкрити суть, зміст, гносеологічну роль таких категорій, понять та термінів (відповідно до теми магістерської роботи); тема, науковий напрям, проблема, наукова ідея, науковий результат, методи, методологія, методика, підходи,Ю теорія, гіпотеза, парадигма, концепція, закон та ін..


4
-усне опитування, експрес-доповіді4

^ Знати основні термін з даної теми, розуміти їх методологічну роль, аналізувати наукові проблеми

(Самостійна робота) Загальнонаукові аспекти теорії наукових досліджень..

Гносеологічна роль понять та термінів. Поняття наукової проблеми.

9Конспект, усне опитування3

Аналізувати основні поняття, характеризувати категорії та поняття, , методологічні рівні.

НЕ 1.3. (Лекція). Основи методології науково-дослідної діяльності.

Поняття методології та методики наукових досліджень. Понятійно-термінологічний апарат. Категорії та поняття. Поняття наукової проблеми. Методологічні рівні.

2

Тестування

+

7

4

Аналізувати основні поняття, характеризувати види наукових досліджень.

(самостійна робота). Наукові дослідження.

Загальнонаукові підходи. Види наукових досліджень.
9Конспект лекції. Усне та письмове опитування.
4

^ ВСЬОГО ГОДИН ЗА ЗМ №1

6

2

27

4


7

28

^ ЗМ № Методологія наукових досліджень.

Аналізувати основні методологічні принципи наукових досліджень та основні загальнонаукові підходи, характеризувати методи наукових досліджень.

НЕ 2.1. (Лекція). (Лекція).

Методологія, основні наукові принципи, підходи та методи наукових досліджень, їх характеристика.

Основні методологічні принципи наукових досліджень. Основні загальнонаукові підходи в наукових дослідженнях. Методи аналізу емпіричних даних наукових досліджень.

43
Конспект лекції. Усне та письмове опитування

+

7

3

^ Вміти характеризувати: вибір напряму первинного дослідження, суть і види НТІ, методи пошуку і збору наукової інформації; аналізувати прийоми обробки, аналіз інформації, масштаби досліджень.

Практичне заняття) ^ Первинні матеріали наукових досліджень

 • Охарактеризувати: вибір напряму первинного дослідження, суть і види НТІ, методи пошуку і збору наукової інформації;

Розкрити: прийоми обробки, аналіз та інтерпретацію інформації, масштаби досліджень, умови використання різних масштабів, рівні дослідження.


4
Написання письмової роботи3

^ Знати основні вимоги до організації наукового дослідження, вміти визначати предмет та об’єкт досліджень.

(Самостійна робота). Організація процесу географічного дослідження. Основні етапи роботи. Об’єкт і предмет дослідження.

-Основні етапи роботи;

-визначення предмету, об’єкту дослідження;9Конспект, письмове опитування2

Охарактеризувати основні етапи проведення наукових досліджень.

НЕ 2.2. (Лекції). Вибір, етапи та економічна ефективність наукового дослідження.

Вибір напряму наукового дослідження. Основні етапи проведення наукових досліджень. Обговорення, впровадження й ефективність наукового дослідження.

3

Конспект лекції. Усне та письмове опитування

+

7

3

Аналізувати етапи наукових досліджень;розуміти процес суспільно-географічного комплексного дослідження.

Практичне заняття) ^ Етапи наукових досліджень

-охорактеризувати згідно теми магістерської роботи етапи досліджень;

-описати схему процесу комплексного дослідження об’єкта відповідно до теми роботи (за схемою).


3
Написання письмової роботи3

Аналізувати суть і види наукової інформації; знати методи пошуку і збору наукової інформації.

НЕ 2.3. (Лекції). Інформаційне забезпечення наукової роботи.

Суть і види науково-технічної інформації. Методи пошуку і збору наукової інформації. Аналіз та інтерпретація. Організація роботи з науковою літературою.

2
+

7

3

^ Вміти працювати з картографічним матеріалом, застосовувати набути знання з картографування.

Практичне заняття) Розробка картографічних основ.

-розробити картосхеми, системи умовних позначень щодо теми магістерської роботи.4
Робота з картографічним матеріалом3

^ Знати види наукової літератури та форми, удосконалювати набуті знання

(самостійна робота). Опрацювання наукової літератури

Форми обміну науковою літературою.6Конспект, фронтальне опитування2

Розуміти загальну схему наукового дослідження; давати загальну характеристику джерел і посібників; знати структурні особливості дипломних і магітерських робіт.

НЕ 2.4. (Лекції). Логіка наукового дослідження.

Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування наукового дослідження. Загальна характеристика джерел і посібників. Курсова, дипломна, магістерська роботи.2
+

7

3

^ Знати нові вимоги до оформлення літератури, володіти специфікою оформлення наукової роботи, удосконалювати набуті знання

(Самостійна робота). Наукова праця.

Формування змісту майбутньої наукової праці. Специфіка оформлення наукових робіт. Нові вимоги до оформлення літератури.
5Конспект, обговорення проблемних питань3

^ ВСЬОГО ЗА ЗМ №2

11
20

11


7

28

^ РАОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ

17

2
17


7

70^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1.Алаев З.Б. Социально-экономическая география: понятийно-
терминологический словарь. - М.: Мьісль, 1983. - 350 с.

2.Багров НБ. Региональная геополітика устойчивого развития К: Либыдь, 2002. - 256 с.

 1. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К.: Либідь, 1997. - 320 с.

 2. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. -Чернівці: Рута, 2003. - 392 с.

 3. Добров Г.М. Наука о науке (введение в общее науковедение). - К.: Наукова думка, 1970.

 4. К. Кілінська. Науково-дослідна робота студентів в Україні.-Чернівці, Вид-во ЧДУ, 1997.

 5. Методи географічних досліджень (Блок. Методи соціально-економіко-географічних досліджень). Конспект лекцій / Укл. Коновалова Н.І. - Чернівці: Рута, 2004. - 40 с.

 6. Методика соціально-економгеографічного дослідження низового
  адміністративного району: Навчально-методичний посібник / Укл. Коновалова Н.І., Чубрей О.О. - Чернівці: Рута, 2007. -51с.

 7. Методологія і методика наукових досліджень із соціально-економічної
  географії: Конспект лекцій / Укл. Н.І.Коновалова, М.М.Цепенда. - Чернівці: Рута, 2007. - 50с.

 8. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки. – К.: Заповіт, 1997.-334 с.

 9. Організація і методологія наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект лекцій. Част. 1. / Укл. Н.І.Коновалова, М.М.Цепенда. -Чернівці: Рута, 2005. - 38с.

 10. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К.: Вища школа, 1996.-231 с.

 11. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України.-К.: ВД К.-М.Академія-Чернівці: Зелена Буковина, 1999.-568 с.

 12. Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем. - Киев-Одесса: Вища школа, 1988. - 188 с.

 13. Топчієв ОГ. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт, 2001. - 559 с.

 14. Топчієв О.Г. Про предметну область і предмет суспільної географії / Український географічний журнал, 2004. - №2. - С.3-7.

 15. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.

 16. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. -Львів: Львів.ун-т ім. І.Франка, 2001. -744с.

 17. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2003.-444с.

Додаткова література

 1. Бейдик О.О. Словник-довідник з гоеграфії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К.: «Палітра»,1998. – 130 с.

 2. Бейдик О.О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії туризму). – К.: Київський універсистет, 1993. – 56 с

 3. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко К.Б. Міжнародні економічні відносини: навч посіб. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 406 с.

 4. Нудельман М.С. Социально-Экономические проблемы рекреационного природопользования. – Киев: Наукова думка, 1987. – 131 с.

 5. Чкалова О.Н. Основы научных исследований. - М.: Наука, 1978.

 6. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наукова думка, 1993.-219 с.^

Контрольні питання до ЗМ модуля 1.


 1. Розкрити об’єкт , предмет та завдання курсу.

 2. Розкрити суть наукового пізнання

 3. Охарактеризувати етапи становлення та розвитку науки .

 4. Розкрити цілі та функції науки.

 5. Назвати головні ознаки наукової теорії, дати її ви значення.

 6. Охарактеризувати структуру та функції наукової теорії.

 7. Пояснити взаємозв’язок між судженнями, факторами, законами і теорією.

 8. Пояснити, що являють собою факти, гіпотеза, закони, наукові принципи, концепції, парадигми.

 9. Дати визначення теорії, методології, методики, пояснити відмінності між ними.

 10. Пояснити зміст і функції поняття методології.

 11. Охарактеризувати методологію теоретичних досліджень.

 12. Розкрити основи методології досліджень на емпіричному рівні..

 13. Охарактеризувати методологічні рівні пізнання та їх взаємодію.

 14. Розкрити види та етапи суспільно-географічних досліджень.

 15. Охарактеризувати співвідношення методології, методики, методів, методичних прийомів.

 16. Пояснити яку роль відіграє понятійно-термінологічний апарат у розвитку науки.

 17. Розкрити специфіку теоретичного рівня пізнання.

 18. Розкрити методологічні рівні.

 19. Розкрити поняття наукової проблеми.

 20. Розкрити методологію індуктивних та дедуктивних досліджень.

Контрольні питання до ЗМ модуля 2.

 1. Як визначається науковий метод, його риси, функції.

 2. Охарактеризувати загальнонаукові методи наукових досліджень.

 3. Охарактеризувати конкретно-наукові методи наукових досліджень.

 4. Охарактеризувати спеціальні методи наукових досліджень.

 5. Охарактеризувати суть і види науково-технічної інформації наукового дослідження.

 6. Розкрити методику пошуку і збору наукової інформації та організації роботи з науковою інформацією.

 7. Охарактеризувати прийоми обробки, аналіз та інтерпретацію інформації.

 8. Пояснити яку роль у наукових дослідженнях відіграє математичний та статистичний методи.

 9. Яку роль у наукових дослідженнях відіграє картографічний метод.

 10. Охарактеризувати методологічні підходи наукового пізнання.

 11. Охарактеризувати методи типізації т а класифікації.

 12. Охарактеризувати системний підхід.

 13. Розкрити методологічні принципи наукового пізнання.

 14. Дати визначення таким термінам: суб’єкт, об’єкт, метод, методологія, методика наукових досліджень.

 15. Дати визначення таким термінам:закон, закономірність, гіпотеза, проблема, парадигма, ідея, тема.

 16. Пояснити, що являє собою наукова мова, і порівняти її з природною мовою.

 17. Розкрити організацію наукового дослідження.

 18. Пояснити як вибирається напрям наукового дослідження.

 19. Розкрити організацію роботи з науковою літературою.

 20. Розкрити основні етапи проведення наукових дослідженьЗміст практичних занять (17 год.)п/п

Т е м а

Годин

1.

Історичні аспект т становлення науки.

 • Виникнення передумов науки в давньому світі;

 • Зародження і розвиток класичної науки;

 • Некласична наука;

 • Динаміка наукового пізнання.2

2.

Теоретико-методологічні та методичні основи наукового пізнання в наукових дослідженнях.

ати визначення та розкрити суть, зміст, гносеологічну роль таких категорій, понять та термінів (відповідно до теми магістерської роботи); тема, науковий напрям, проблема, наукова ідея, науковий результат, методи, методологія, методика, підходи,Ю теорія, гіпотеза, парадигма, концепція, закон та ін..4

3.

^ Первинні матеріали наукових досліджень.

- Охарактеризувати: вибір напряму первинного до­слі­дже­ння, суть і види НТІ, методи пошуку і збору наукової інфо­р­ма­ції;

- Розкрити: прийоми обробки, аналіз та інтерпретацію інфо­р­мації, масштаби досліджень, умови використання різних ма­сштабів, рівні дослідження.4

5.

^ Етапи наукових досліджень.

- охарактеризувати згідно теми магістерської роботи етапи досліджень;

- описати схему процесу комплексного дослідження об’єкта відповідно до теми роботи (за схемою).3

6.

^ Розробка картографічних основ.

 • розробити картосхеми, системи умовних позначень тощо вдо воєї теми магістерської роботи.4
Всього

17
Зміст

самостійних занять з курсу „Методологія наукових досліджень”

(47 годин)

Тема

Самостійна робота

Години

Тема 1.


 • Теоретичний рівень наукового знання. Методологія теоретичних досліджень.

9

Тема 2.


Гносеологічна роль понять та термінів. Поняття наукової проблеми.

9

Тема 3.


Загальнонаукові підходи. Види наукових досліджень

9

Тема 4.


Вибір напряму наукового дослідження.

Етапи проведення конкретного наукового дослідження. Функції програми. Загальні вимоги до програми.

9

Тема 5.

.

Формування змісту майбутньої наукової праці. Специфіка оформлення наукових робіт.

6

Тема 6..

Форми обміну науковою літературою.


5
ВСЬОГО

47 год.Навчальний планпп

Тема


Кількість годин

1.

Історія становлення та розвитку науки.

2

2.

Загальнонаукові аспекти теорії наукових досліджень.

2

3.

Основи методології науково-дослідної діяльності.

2

4.

Методологія, основні наукові принципи, підходи та методи наукових досліджень, їх характеристика.

4

5.

Вибір, етапи та економічна ефективність наукового дослідження.

3
Інформаційне забезпечення наукової роботи.

2
Логіка наукового дослідження.

2

Всього

17

Схожі:

Р.І. Петришин «1» iconОцінка ефективності методів кодування
Л. Б. Петришин проф., д т н., зав каф. Інформатики Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)...
Р.І. Петришин «1» iconЗатверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол №1 від “30”серпня...
Р.І. Петришин «1» iconВизначення кодових систем галуа та їх основних властивостей
Л. Б. Петришин проф., д т н., зав каф. Інформатики Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)...
Р.І. Петришин «1» iconЮ. Федьковича (Петришин Р.І.)
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Р.І. Петришин «1» iconР.І. Петришин «1»
Робоча програма складена на основі Методологія наукових досліджень: Програма курсу та теми практичних робіт / Укл. Коновалова Н.І....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи