Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 332.23 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата31.05.2012
Розмір332.23 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

__________ проф. Р.І. Петришин

(підпис) (прізвище, ініціали)

“____” _________________ 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

з __________курсу “Міжнародний туристичний бізнес”__________

(назва навчального предмета)

______________________________________________________________________________________


для спеціальності_______ _8.14010301Туризмознавство”___________________

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________

Факультет _______географічний___________________________________________________


_____________________________________________________________________________________

Кафедра ______соціальної географії та рекреаційного природокористуванння___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

81

2,5

17

17479

Заочна
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ДСВО

асистентом Т.Д. Скутар і затверджена 30 серпня 2011 року, протокол №1 (назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена __асистентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування__Скутар Тетяною Дмитрівною_ (прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри __соціальної географії та рекреаційного природокористування________________________________

протокол № __1__ " 30 " серпня 2011 року


Завідувач кафедри ______________________ /_доц._К.Й. Кілінська_/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою

географічного факультету "____ " ____________ 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ________________ / доц..В. Цепенда__/

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ


Мета курсу – забезпечити майбутнього фахівця в галузі туризму глибокими знаннями про сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного бізнесу.

^ Завдання курсу:

 1. сформувати у майбутнього фахівця необхідний рівень знань про види та форми міжнародного бізнесу;

 2. ознайомити студентів з особливостями міжнародної конкуренції в туристичному бізнесі;

 3. ознайомити студентів з особливостями ділової етики в міжнародному туристичному бізнесі;

 4. навчити студентів самостійно аналізувати вплив глобалізаційних процесів на індустрію туризму.

Компетенції, яких має набути студент у результаті вивчення дисципліни:

Студент повинен знати:

 1. основні терміни з курсу та вільно оперувати ними;

 2. чинники розвитку міжнародного туристичного бізнесу, його види та форми;

 3. чинники внутрішнього та зовнішнього середовища транснаціональних корпорацій;

 4. особливості ділової етики в міжнародному туристичному бізнесі.

Студент повинен вміти:

 1. характеризувати форми ринкових структур у туризмі;

 2. розкривати особливості міжнародної конкуренції на ринку туристичних послуг;

 3. аналізувати світові тенденції глобалізації в туристичному бізнесі.


^ ЗМІСТОВНО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елемента (НЕ)

Зміст навчального елемента

Вид занняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навчальних занять НЕ

Л

С

Ср

П

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ ЗМ 1. Поняття та види міжнародного бізнесу. Особливості конкуренції та концентрації на ринку туристичних послуг.
Розуміти суть міжнородного бізнесу, характеризувати його форми та види.

НЕ 1.1. (Лекція)

Суть, види та форми міжнародного бізнесу [3,4,6]

 • Суть і мотивація міжнародного бізнесу.

 • Види міжнародного бізнесу.

 • Форми міжнародного бізнесу.

 • Рівні правового регулювання міжнародного бізнесу.

3
8Конспект лекції.

Усне та письмове опитування.

-

-

5

Орієнтуватися у формах ринкових структур у туристичному бізнесі.

НЕ 1.2. (Лекція)

Форми ринкових структур у туризмі [1,2,3]

 • Досконала конкуренція.

 • Чиста монополія.

 • Олігополія.

 • Монополістична конкуренція.

2
8Конспект лекції.

Усне та письмове опитування.

-

-

5

Характеризувати основні форми концентрації виробництва в туризмі.

НЕ 1.3. (Лекція)

Концентрація виробництва в туризмі та механізм її здійснення [1,2,8,9]

 • Сучасний стан туристичного ринку та причини його концентрації.

 • Форми концентрації вироб-ництва в туристичній індустрії: інтеграція, диверсифікація, конгло-мерація.

 • Тенденції зміни ринкової концентрації в туризмі.

3
7Конспект лекції.

Усне та письмове опитування.

-

-

5

Аналізувати причини та наслідки ПІІ.

НЕ 1.4. (Семінар)

Суть, форми та значення прямих іноземних інвестицій

[2,3,6]

 • Суть та причини прямих іноземних інвестицій (ПІІ).

 • Форми ПІІ. Технологічний трансфер.

 • Наслідки ПІІ.

 • Основні тенденції розвитку ринку прямих іноземних інвестицій.
3


Завдання з синтезу інформації

-

-

7

Аналізувати особливості конкуренції в міжнародному туристичному бізнесі.

НЕ 1.5. (Семінар)

Міжнародна конкуренція на світовому ринку послуг

[2,3,4,6,12]

 • Поняття конкуренції, її функціїї.

 • Особливості міжнародної конку-ренції у сфері послуг.

 • Регулювання світової торгівлі послугами.
2


Завдання з синтезу інформації

-

-

6

Характеризувати особливості культури ділового спілкування народів світу.

НЕ 1.6. (Семінар)

Фактор культури в міжнародному бізнесі

[7,8,9]

 • Національні особливості культури виробництва та споживання в країнах світу.

 • Культура ділового спілкування як елемент міжнародного менеджменту.

 • Типізація народів світу за специфікою ділових культур.

 • Особливості ділової етики окремих країн та регіонів.
4


Реферативні доповіді

-

-

7
^

Всього за ЗМ 1


8

9

23


-

-

35

ЗМ 2. Процеси транснаціоналізації та глобалізації в міжнародному туристичному бізнесі

Знати та розуміти особливості діяльності ТНК у сфері туризму.

НЕ 2.1. (Лекція)

Процеси транснаціоналізації в міжнародному туризмі

[1,2,4,8,11]

 • Суть транснаціональної корпо-рації та форми її існування.

 • Причини інтернаціоналізації туристичного бізнесу.

 • ТНК у готельному господарстві.

 • ТНК у галузі туроперейтингу.

3
8Конспект лекції.

Усне та письмове опитування.

-

-

5

Аналізувати результати діяльності ТНК у країнах базування та приймаючих країнах.

НЕ 2.2. (Лекція)

Вплив туристичних ТНК на національну економіку

[1,2,4,8]

 • Застосування ТНК механізму трансферного ціноутворення в туризмі.

 • Вплив ТНК на економіку приймаючих країн.

 • Вплив ТНК на економіку країн базування.

 • Вплив діяльності ТНК на зміни в туристських потоках.

3
8Конспект лекції. Фронтальне опитування

-

-

5

Характеризувати діяльність об’єднань у сфері туризму.

НЕ 2.3. (Лекція)

Процеси глобалізації в світовому туризмі [1,2,4,8]

 • Глобальні союзи корпорацій.

 • Глобальні комп’ютерні системи бронювання туристичних послуг.

 • Стратегічні альянси в готельному господарстві

 • Стратегічні альянси у сфері пасажирських авіаперевезень.

3
8Конспект лекції.

Фронтальне опитування

-

-

5

Знати і розуміти Чинники внутрішнього та зовнішнього середовища ТНК

НЕ 2.4. (Семінар)

Чинники внутрішнього та зовнішнього середовища ТНК

[2,6,7]

- Визначення ТНК. Критерії транснаціональності корпорацій.

 • Чинники внутрішнього середовища ТНК.

 • Чинники зовнішнього середовища ТНК.

 • Сучасні форми організаційної структури ТНК.
3


Завдання з синтезу інформації

-

-

7

Знати способи утворення міжнародних готельних ланцюгів

НЕ 2.9. (Семінар)

Франчайзинг у між-народному готель-ному бізнесі.

[1,2,6]


- Поняття готельного ланцюга. Форми приєднання готелів до ланцюга.

 • Франчайзинг – найбільш поширений спосіб утворення готельних ленцюгів.

 • Провідні готельні ланцюги світу (Holiday Inn, Sheraton, Marriott та ін.)
2


Завдання з синтезу інформації

-

-

6

Знати якими рисами характеру та професійними навиками повинен володіти менеджер-міжнародник

НЕ 2.10. (Семінар)

Кадрове забезпечення туристичного бізнесу

[7,8,9]

 • Моделі підготовки менеджерів туризму.

- Етапи :підготовки спеціаліста у сфері туризму.

 • Вимоги професійного характеру до менеджера-міжнародника: загальна та спеціальна підготовка.

 • Вимоги особистого характеру до менеджера-міжнародника.
3


Реферативні доповіді

Пошукова інформа-ційна робота

5

7

Всього за ЗМ 2

9

8

24


-

5

35

Всього за модулями

70

Модуль- контроль (підсумковий)

30

Всього


17

17

47
100^

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Назва теми, зміст теми

Література

(№ джерела)

1

2
^

Тема 1. Суть, види та форми міжнародного бізнесу


  1. Суть і мотивація міжнародного бізнесу.

  2. Види міжнародного бізнесу.

  3. Форми міжнародного бізнесу.

  4. Рівні правового регулювання міжнародного бізнесу.

3;4;6.

Тема 2. Форми ринкових структур у туризмі

2.1. Досконала конкуренція.

2.2. Чиста монополія.

2.3. Олігополія.

2.4. Монополістична конкуренція.

1;2;3.

Тема 3. Концентрація виробництва в туризмі та механізм її здійснення

3.1. Сучасний стан туристичного ринку та причини його концентрації.

3.2. Форми концентрації виробництва в туристичній індустрії: інтеграція, диверсифікація, конгломерація.

3.3. Тенденції зміни ринкової концентрації в туризмі.

1;2;8;9.
^

Тема 4. Процеси транснаціоналізації в міжнародному туризмі


4.1. Суть транснаціональної корпорації (ТНК) та форми її існування.

4.2. Причини інтернаціоналізації туристичного бізнесу.

4.3. ТНК у готельному господарстві.

4.4. ТНК у галузі туроперейтингу.

1;2;4;8;11.
^

Тема 5. Вплив туристичних ТНК на національну економіку


5.1. Застосування ТНК механізму трансферного ціноутворення в туризмі.

5.2. Вплив ТНК на економіку приймаючих країн.

5.3. Вплив ТНК на економіку країн базування.

5.4. Вплив діяльності ТНК на зміни в туристських потоках.

1;2;4;.8
^

Тема 6. Процеси глобалізації в світовому туризмі


6.1. Глобальні союзи корпорацій.

6.2 Глобальні комп’ютерні системи бронювання туристичних послуг.

6.3. Стратегічні альянси в готельному господарстві.

6.4. Стратегічні альянси у сфері пасажирських авіаперевезень.

1;2;4;8


^ ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Назва теми, зміст теми

Література

(№ джерела)

Тема 1. Суть, форми та значення прямих іноземних інвестицій

  1. Суть та причини прямих іноземних інвестицій

  2. Форми прямих іноземних інвестицій. Технологічний трансфер.

  3. Наслідки прямих іноземних інвестицій.

  4. Основні тенденції розвитку ринку прямих іноземних інвестицій.

2;3;6.
^

Тема 2. Міжнародна конкуренція на світовому ринку послуг


  1. Поняття конкуренції, її функціїї.

  2. Види конкуренції.

  3. Особливості міжнародної конкуренції у сфері послуг.

  4. Регулювання світової торгівлі послугами.

2;3;4;6;12.

Тема 3. Фактор культури в міжнародному бізнесі

  1. Національні особливості культури виробництва та споживання в країнах світу.

  2. Культура ділового спілкування як елемент міжнародного менеджменту.

  3. Типізація народів світу за специфікою ділових культур.

  4. Особливості ділової етики окремих країн та регіонів.

7;8;9.

Тема 4. Чинники внутрішнього та зовнішнього середовища ТНК

4.1. Визначення ТНК. Критерії транснаціональності корпорацій.

4.2. Чинники внутрішнього середовища ТНК.
4.3. Чинники зовнішнього середовища ТНК.
4.4. Сучасні форми організаційної структури ТНК.

2;6;7.

Тема 5. Франчайзинг у міжнародному готельному бізнесі

5.1. Поняття готельного ланцюга. Форми приєднання готелів до ланцюга.

5.2. Франчайзинг – найбільш поширений спосіб утворення готельних ленцюгів.

5.3. Провідні готельні ланцюги світу (Holiday Inn, Sheraton, Marriott та ін.)

1;2;6.
^

Тема 6. Кадрове забезпечення туристичного бізнесу.


6.1. Моделі підготовки менеджерів туризму.

6.2. Етапи :підготовки спеціаліста у сфері туризму.

6.3. Вимоги професійного характеру до менеджера-міжнародника: загальна та спеціальна підготовка.

6.4. Вимоги особистого характеру до менеджера-міжнародника.

7;8;9.


^ ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


п/п
Тема навчального елемента
Зміст завдання

Література (№ джерела)

1

Суть, види та форми міжнародного бізнесу

Скласти порівняльну таблицю переваг і недоліків спільних підприємств.

5;18

2

Міжнародна конкуренція на світовому ринку послуг

Ознайомитись з основними міжнародними документами, що регулюють економіко-правові відносини у сфері світової торгівлі послугами.

3;5;6

3

Концентрація виробництва в туризмі та механізм її здійснення

Розкрити особливості функціонування інтегрованих туристичних концернів в умовах глобалізації.

8;12

4

Процеси транснаціоналізації в міжнародному туризмі

Скласти порівняльну характеристику моделей організації й управління готельним бізнесом.

1;11

5

Вплив туристичних ТНК на національну економіку

Проаналізувати сучасний стан та розкрити перспективи включення України в глобальну туристичну галузь.

7;14;15

6

Процеси глобалізації в світовому туризмі

Опрацювати питання міжнародного співробітництва в галузі туризму:

 • форми міжнародного співробітництва у сфері туризму;

- міжнародні організації, що сприяють розвитку туризму;

- міжнародні угоди та декларації у сфері туризму.

8;9;13

^ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.

 2. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.

 3. Макроекономічні фактори туристичної діяльності.

 4. Стратегії конкуренції туристичних підприємств.

 5. Конкурентоздатність туристичної індустрії.

 6. Світовий рейтинг конкурентоздатності країн на туристичному ринку.

 7. Сутність та форми міжнародного технологічного обміну.

 8. Новітні тенденції в структурі міжнародної інвестиційної діяльності ТНК.

 9. Особливості інвестиційної діяльності ТНК у туристичній галузі.

 10. Вплив інвестицій ТНК на конкурентоспроможність національних економік.

 11. Спільні підприємства в системі міжнародного туризму.

 12. Міжнародні конференції з регулювання туризму.

 13. Етнокультурні особливості країн

 14. Міжнародні туристичні виставки як форма міжнародного співробітництва у сфері туризму.

 15. Берлінська міжнародна туристична біржа (ІТВ).

 16. Мадридська міжнародна туристична виставка-біржа FITUR.

 17. Лондонська всесвітня туристична виставка (WTM).

 18. Міланська міжнародна туристична біржа.

 19. Кооперування на світовому туристичному ринку.

 20. Глобалізація готельного бізнесу та Україна.

 21. Малий бізнес у системі ТНК.

 22. Процеси глобалізації та концентрації як фактор розвитку європейського та світового туристичного господарства.

 23. Всесвітньо відомі торгівельні марки на ринку готельних послуг.

 24. ТUI – провідний європейський туристичний концерн.

 25. Світова туристична організація як регулюючий інститут міжнародного туризмуКонтрольні запитання до ЗМ 1


 1. Суть і мотивація міжнародного бізнесу.

 2. Суб’єкти міжнародного бізнесу.

 3. Види міжнародного бізнесу.

 4. Етапи “завоювання” нового ринку.

 5. Форми міжнародного бізнесу.

 6. Акціонерне товариство – провідна форма міжнародного бізнесу.

 7. Рівні правового регулювання міжнародного бізнесу.

 8. Суть та причини прямих іноземних інвестицій.

 9. Форми прямих іноземних інвестицій. Технологічний трансфер.

 10. Наслідки прямих іноземних інвестицій.

 11. Основні тенденції розвитку ринку прямих іноземних інвестицій.

 12. Поняття конкуренції, її функціїї.

 13. Особливості міжнародної конкуренції у сфері послуг.

 14. Міжнародна конкуренція у сфері туристичного бізнесу.

 15. Регулювання світової торгівлі послугами.

 16. Форми ринкових структур у туризмі.

 17. Досконала конкуренція на ринку туристичних послуг.

 18. Чиста монополія на ринку туристичних послуг..

 19. Олігополія на ринку туристичних послуг.

 20. Монополістична конкуренція на ринку туристичних послуг.

 21. Концентрація виробництва в туризмі та механізм її здійснення.

 22. Сучасний стан туристичного ринку та причини його концентрації.

 23. Форми концентрації виробництва в туристичній індустрії.

 24. Види інтеграції в туристичній індустрії.

 25. Тенденції зміни ринкової концентрації в туризмі.Контрольні запитання до ЗМ 2


 1. Процеси транснаціоналізації в міжнародному туризмі.

 2. Суть транснаціональної корпорації та форми її існування.

 3. Чинники внутрішнього середовища ТНК.

 4. Критерії транснаціональності корпорацій.

 5. Специфіка зовнішнього середовища ТНК.

 6. Сучасні форми організаційної структури ТНК.

 7. Причини інтернаціоналізації туристичного бізнесу.

 8. ТНК у готельному господарстві.

 9. ТНК у галузі туроперейтингу.

 10. Вплив туристичних ТНК на національну економіку.

 11. Застосування ТНК механізму трансферного ціноутворення в туризмі.

 12. Вплив ТНК на економіку приймаючих країн.

 13. Вплив ТНК на економіку країн базування.

 14. Вплив діяльності ТНК на зміни в туристських потоках.

 15. Поняття готельного ланцюга. Форми приєднання готелів до ланцюга.

 16. Франчайзинг – найбільш поширений спосіб утворення готельних ленцюгів.

 17. Провідні готельні ланцюги світу (Holiday Inn, Sheraton, Marriott та ін.).

 18. Порівняльна характеристика моделей організації й управління готельним бізнесом.

 19. Глобальні союзи корпорацій.

 20. Глобальні комп’ютерні системи бронювання туристичних послуг.

 21. Стратегічні альянси в готельному господарстві.

 22. Стратегічні альянси у сфері пасажирських авіаперевезень.

 23. Вплив процесів глобалізації на індустрію туризму.

 24. Інтегрований туристичний концерн – сучасна форма туристичного підприємства в умовах глобалізації.

 25. Сучасний стан включення України в глобальну туристичну галузь.

 26. Фактор культури в міжнародному бізнесі.

 27. Національні особливості культури виробництва та споживання в країнах світу.

 28. Культура ділового спілкування як елемент міжнародного менеджменту.

 29. Типізація народів світу за специфікою ділових культур.

 30. Особливості ділової етики окремих країн та регіонів.

 31. Моделі підготовки менеджерів туризму.

 32. Етапи :підготовки спеціаліста у сфері туризму.

 33. Вимоги професійного характеру до менеджера-міжнародника: загальна та спеціальна підготовка.

 34. Вимоги особистого характеру до менеджера-міжнародника.

 35. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З КУРСУ „МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС”


 1. Суть і мотивація міжнародного бізнесу.

 2. Суб’єкти міжнародного бізнесу.

 3. Види міжнародного бізнесу.

 4. Етапи “завоювання” нового ринку.

 5. Форми міжнародного бізнесу.

 6. Акціонерне товариство – провідна форма міжнародного бізнесу.

 7. Рівні правового регулювання міжнародного бізнесу.

 8. Суть та причини прямих іноземних інвестицій.

 9. Форми прямих іноземних інвестицій. Технологічний трансфер.

 10. Наслідки прямих іноземних інвестицій.

 11. Основні тенденції розвитку ринку прямих іноземних інвестицій.

 12. Поняття конкуренції, її функціїї.

 13. Особливості міжнародної конкуренції у сфері послуг.

 14. Міжнародна конкуренція у сфері туристичного бізнесу.

 15. Регулювання світової торгівлі послугами.

 16. Форми ринкових структур у туризмі.

 17. Досконала конкуренція на ринку туристичних послуг.

 18. Чиста монополія на ринку туристичних послуг..

 19. Олігополія на ринку туристичних послуг.

 20. Монополістична конкуренція на ринку туристичних послуг.

 21. Концентрація виробництва в туризмі та механізм її здійснення.

 22. Сучасний стан туристичного ринку та причини його концентрації.

 23. Форми концентрації виробництва в туристичній індустрії.

 24. Види інтеграції в туристичній індустрії.

 25. Тенденції зміни ринкової концентрації в туризмі.

 26. Процеси транснаціоналізації в міжнародному туризмі.

 27. Суть транснаціональної корпорації та форми її існування.

 28. Чинники внутрішнього середовища ТНК.

 29. Критерії транснаціональності корпорацій.

 30. Специфіка зовнішнього середовища ТНК.

 31. Сучасні форми організаційної структури ТНК.

 32. Причини інтернаціоналізації туристичного бізнесу.

 33. ТНК у готельному господарстві.

 34. ТНК у галузі туроперейтингу.

 35. Вплив туристичних ТНК на національну економіку.

 36. Застосування ТНК механізму трансферного ціноутворення в туризмі.

 37. Вплив ТНК на економіку приймаючих країн.

 38. Вплив ТНК на економіку країн базування.

 39. Вплив діяльності ТНК на зміни в туристських потоках.

 40. Поняття готельного ланцюга. Форми приєднання готелів до ланцюга.

 41. Франчайзинг – найбільш поширений спосіб утворення готельних ленцюгів.

 42. Провідні готельні ланцюги світу (Holiday Inn, Sheraton, Marriott та ін.).

 43. Порівняльна характеристика моделей організації й управління готельним бізнесом.

 44. Глобальні союзи корпорацій.

 45. Глобальні комп’ютерні системи бронювання туристичних послуг.

 46. Стратегічні альянси в готельному господарстві.

 47. Стратегічні альянси у сфері пасажирських авіаперевезень.

 48. Вплив процесів глобалізації на індустрію туризму.

 49. Інтегрований туристичний концерн – сучасна форма туристичного підприємства в умовах глобалізації.

 50. Сучасний стан включення України в глобальну туристичну галузь.

 51. Фактор культури в міжнародному бізнесі.

 52. Національні особливості культури виробництва та споживання в країнах світу.

 53. Культура ділового спілкування як елемент міжнародного менеджменту.

 54. Типізація народів світу за специфікою ділових культур.

 55. Особливості ділової етики окремих країн та регіонів.

 56. Моделі підготовки менеджерів туризму.

 57. Етапи :підготовки спеціаліста у сфері туризму.

 58. Вимоги професійного характеру до менеджера-міжнародника: загальна та спеціальна підготовка.

 59. Вимоги особистого характеру до менеджера-міжнародника.

 60. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 1. Скільки відсотків світового ВНП становлять послуги?

а) 40%;

б) 50%;

в) 60%;

г) 70%.

 1. Яка організація здійснює регулювання світової торгівлі послугами?

а) МБРР;

б) ГАТТ;

в) ГАТС

 1. Провідною формою міжнародного бізнесу є:

а) одноосібна фірма;

б) корпорація;

в) державні фірми.

 1. ^ До якого з різновидів іноземних інвестицій належать капіталовкладення, призначені для виробництва та забезпечення контролю над діяльністю підприємств?

а) портфельні інвестиції;

б) прямі інвестиції;

в) непрямі інвестиції.

 1. ^ Від прямих іноземних інвестицій виграють:

а) іноземні фірми-інвестори;

б) робітники країни-інвестора;

в) конкуруючі фірми приймаючої країни.

 1. За обсягом залучених інвестицій перше місце посідають:

а) Німеччина;

б) Японія;

в) США

 1. ^ До якого з видів міжнародного бізнесу відноситься надання однією фірмою іншим певних прав на використання патентів, програм, процедур, торговельних марок або ноу-хау?

а) ліцензування;

б) франчайзинг;

в) проекти „під ключ”.

 1. ^ Продуктова диференціація є відмінною ознакою ринку:

а) досконалої конкуренції;

б) монополії;

в) монополістичної конкуренції;

г) олігополістичної конкуренції.

 1. Утворення картелів характерне для ринку:

а) досконалої конкуренції;

б) монополії;

в) монополістичної конкуренції;

г) олігополістичної конкуренції.

 1. На ринку олігополістичної конкуренції більш поширеними є методи:

а) цінової конкуренції;

б) нецінової конкуренції;

 1. Об’єднання під єдиним фінансовим контролем фірм, що не мають виробничих зв’язків і належать до різних сфер економіки – це:

а) інтеграція;

б) диверсифікація;

в) конгломерація;

 1. ^ За специфікою культури ділового спілкування до групи моноактивних можна віднести:

а) німців та англійців;

б) греків та португальців;

в) фінів та японців.


 1. ^ Для яких країн характерна модель підготовки кадрів управлінського рівня в спеціалізованих вищих навчальних закладах?

а) західноєвропейських;

б) США;

в) постсоціалістичних країн Європи та СНД.

 1. ^ Проекти „під ключ” передбачають:

а) передачу продавцем покупцеві права на використан­ня своєї торговельної марки, яка є для бізнесу покупця найважли­вішим активом і за допомогою якої продавець надає постійну до­помогу покупцеві в його бізнесі;

б) укладання контракту на будівництво підприємств, які передаються за встановлену плату власникові, коли досягнута по­вна їх готовність на початок експлуатації;

в) виконання спеціалізованих управлінських функцій протягом певного періоду за встановлену плату.

 1. ^ До якого з різновидів іноземних інвестицій належать капіталовкладення, в іноземні цінні папери, які не дають інвестору права реально контролювати об'єкт інвестування, а тільки дають переважне право на одержання доходу?

а) портфельні інвестиції;

б) прямі інвестиції;

в) реальні інвестиції.

 1. ^ Від прямих іноземних інвестицій програють:

а) іноземні фірми-інвестори;

б) робітники країни-інвестора;

в) робітники приймаючої країни.

 1. Об’єднання функціонально і технологічно різнорідних підприємств, які належать до різних сфер економіки – це:

а) інтеграція;

б) диверсифікація;

в) конгломерація;

 1. За специфікою культури ділового спілкування до групи поліактивних можна віднести:

а) німців та англійців;

б) греків та португальців;

в) фінів та японців. 1. Ініціаторами інтернаціоналізації виробництва в туризмі часто виступають:

а) країни-генератори туристських потоків;

б) країни-реціпієнти туристських потоків;


 1. Франчайзинг найбільш поширений в індустрії гостинності:

а) Франції;

б) США;

в) Японії. 1. ^ ТНК використовують трансфертне ціноутворення з метою:

а) збільшення надходжень до державних бюджетів;

б) збільшення прибутків ТНК;

в) це формальності, що не впливають на результати діяльності компаній.


 1. ^ Утворення яких з перелічених об’єднань, не пов’язане зі зміною відносин власності його учасників?

а) туристичних концернів;

б) глобальних союзів корпорацій;

в) стратегічних альянсів.

 1. ^ Що з переліченого не відноситься до чинників внутрішнього середовища ТНК?

а) люди;

б) технологія;

в) культура;

г) структура.

 1. TUI – це:

а) горизонтально інтегрований туристичний концерн;

б) вертикально інтегрований туристичний концерн;

в) горизонтально та вертикально інтегрований туристичний концерн.

 1. ^ Чи вірне твердження, що завдяки діяльності ТНК частина вивезеної туристами валюти повертається в країну-базування компанії?

а) так;

б) ні.

 1. Провідною організацією, що опікується питанням розвитку туризму є:

а) ООН;

б) ВТО;

в) ІКАО;

г) ІМО.

 1. Для країн більш вигідним є розвиток:

а) внутрішнього туризму;

б) виїзного туризму;

в) в’їзного туризму.


 1. Для яких країн характерна модель підготовки кадрів управлінського рівня в університетах?

а) західноєвропейських;

б) США;

в) постсоціалістичних країн Європи та СНД.


 1. Чи є Україна членом ВТО?

а) так;

б) ні.

 1. ^ Що з переліченого не відноситься до чинників зовнішнього середовища ТНК?

а) законодавство;

б) структура;

в) культура;

г) рівень економічного розвитку країни.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література


 1. Александрова А.Ю. Международный туризм – М.: Аспект Пресс, 2004.– 470 с.

 2. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности. – М., 1996. – 265 с.

 3. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 296 с.

 4. Долматов Г. М. Международный туристский бизнес: история, реальность и перспективы – Ростов-на-дону: Феникс, 2001

 5. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.

 6. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко К.Б. Міжнародні економічні відносини: навч посіб. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 406 с.

 7. Косменюк О.В. Аналіз сучасного стану включення України в глобальну туристичну галузь // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць – 2005. – Вип. 52. – Ч.1. – с.179-181

 8. Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.

 9. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма – М., 1998.

 10. Пузакова Е. П., Честникова В.А. Международный туристический бизнес –М, 1997.
^

Додаткова література

 1. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства – М., 1995.

 2. Лапшина І. Перспективи розвитку туристичних послуг в умовах глобалізації.– Вісник ЛКА. Серія економічна .- Вип. 17.- Львів.– 2006.– С. 161-165.

 3. Максименко С.В. Туристическая деятельность. Международно-правовые аспекты. – М.: Росконсультант, 2001. – 174 с.

 4. Мігущенко Ю.В. Структурні деформації у формуванні конкурентних позицій туристично-рекреаційно галузі України// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецьк: ДонНУ. – 2005. – С. 940-946.

 5. Мігущенко Ю.В., Мокій О.А. Реалізація інноваційної політики для розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури: теоретичні аспекти // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.– Чернівці: АНТ Лтд, 2005.–Вип.ІV. Економічні науки. Ч. 2.– С.194-202.

 6. Світовий рейтинг конкурентоздатності країн // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2007. – №1. – С.32-36.

 7. Тарасюк О.А. Теорія та світовий досвід розвитку міжнародного туризму // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2007. – №3. – С. 327-330.

 8. Чернина И. Совместные предприятия в системе международного туризма // Бизнес информ – 1999. – №13-14. – С. 109-114.
^

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

ЗМ1

ЗМ2

ІНДЗ

Модуль контроль

Сума

поточне тестування

5

30

100

НЕ 1.1.

НЕ 1.2.

НЕ 1.3.

НЕ 1.4.

НЕ 1.5.

НЕ 1.6.

НЕ 2.1.

НЕ 2.2.

НЕ 2.3.

НЕ 2.4.

НЕ 2.5.

НЕ 2.6.

5

5

5

7

6

7

5

5

5

7

6

7


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВОцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Рейтингова оцінка з дисципліни
^

Критерії оцінювання


А

“Відмінно”

90-100

Студент вільно володіє програмним матеріалом. Розуміє та може змістовно викласти особливості і тенденції розмитку міжнародного туристичного бізнесу. Характеризує форми ринкових структур у туризмі. Аналізує економічні та суспільні явища, робить відповідні висновки й узагальнення. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість питань. Характеризує й аналізує процеси транснаціоналізації та глобалізації на туристичному ринку Висвітлює власний підхід до вирішення питань включення України в глобальну туристичну галузь. Виконав та успішно здав всі практичні роботи.

ВС

“Добре”

75-89

Студент самостійно висвітлює визначення основних понять і термінів міжнародного туристичного бізнесу. Дає розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень, наводить приклади. Разом з тим, студент допускає окремі помилки та неточності, що не впливає на загальний характер відповіді. Студент не розкриває власне бачення перспектив розвитку міжнародного туристичного бінесу. Практичні роботи здані.

DE

“Задовільно”

60-74

Знання студента завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекта чи викладача. Дає нечіткі визначення основних понять і термінів. Відповідає на поставлене запитання не повністю, при розкритті спеціальних питань не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів, допускає значні помилки. Виконав більшу частину практичних робіт.

FX

“Незадовільно з можливістю повторного складання”

35-59

Студент не володіє матеріалом, може назвати лише основні форми міжнародного бізнесу, не виконав жодної практичної роботи, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.

F

“Незадовільно з обов’язковим повторним курсом”

1-34

Студент не орієнтується в предметі, не виконав жодної практичної роботи, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconУкраїни чернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи