Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Скачати 314.62 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Сторінка1/2
Дата31.05.2012
Розмір314.62 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету

________ (Руденко В.П.)

___” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з курсу «Міжнародні інформаційні системи в туризмі»


для напряму підготовки (спеціальності) 8.14010301 туризмознавство (за видами).


Факультет географічний


Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванняНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи (сем)

Курсові роботи (сем)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

5

10

81

16

16

-

-

49

-

-

-

10

Заочна

5

10

81

4

4

-

-

73

-

-

-

10Робоча програма складена асистентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Н.С. Андрусяк відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною системою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста з напряму підготовки 1401 „Сфера обслуговування”, і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

протокол № ____________

"______" ___________________ 2011 року


Завідувач кафедри ____________________ / Кілінська К.Й. /

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою (назва) факультету

"____ " серпня 2009 року


Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка


1.1. Мета викладання дисципліни сформувати уявлення про сучасне використання інформаційних технологій у туризмі; набути навичок роботи із сучасною комп’ютерною та оргтехнікою; навчитися використовувати найпоширеніші програмні продукти для ведення документообігу, комунікації, формування баз даних туристичних організацій.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

 • розкрити суть та роль міжнародних інформаційних систем у галузі туризму.

 • виявити загальні тенденції функціонування міжнародних систем у туристичній діяльності.

 • визначити звʼязок техногенного прогресу із розвитком туристичної галузі в цілому.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

знати:

 • класифікацію інформаційних технологій;

 • цілі та сфери використання інформаційних технологій у туризмі;

 • принципову структуру та призначення основних елементів комп’ютера;

 • найпоширеніше програмне забезпечення, що використовується в туристичній діяльності;

 • засоби оргтехніки та їх програмне забезпечення.

вміти:

 • використовувати програми пакету Microsoft Office;

 • розв’язувати практичні завдання за допомогою комп’ютерної та офісної техніки.

 • розробляти панорамні презентації.

 • розробляти віртуальні екскурсії.

 • складати електронні довідники для туристів.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


НЕ

Тема та план лнкції

К-ть годин

НЕ 1.1.

Система інформаційних технологій

 1. Зміст поняття інформаційні технології.

 2. Особливості розвитку інформаційних технологій

 3. Інформаційні системи, як основа діяльності підприємства

 4. Класифікація інформаційних систем згідно з потребами менеджменту підприємства.

 5. Технічне і програмне забезпечення як засіб управління інформаційними ресурсами

 6. Вплив інформаційних технологій на розвиток соціально-культурного сервісу і туризму

4

НЕ 1.2.

Системи бронювання та резервування

 1. Характеристики комп'ютерних систем бронювання і резервування

 2. Російські комп'ютерні системи бронювання

 3. Вибір системи бронювання

2

НЕ 1.3.

Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом

 1. Загальна характеристика готельного комплексу

 2. Порівняльна характеристика основних систем управління готельним комплексом

 3. Загальна характеристика готельного комплексу

2

НЕ 2.1.

Мультимедійні технології

 1. Основні відомості

 2. Електронні каталоги

 3. Панорамні презентації

2

НЕ 2.2.

Засоби комунікаці та зв’язку

 1. Класифікація засобів оргтехніки

 2. Способи передачі інформації

 3. Классифікація каналів зв’язку

 4. Телефонний зв’язок

 5. Комп’ютерна телефонія

 6. Радіотелефонний зв’язок

 7. Системи стільникового радіотелефонного зв’язку

 8. Персональний супутниковий радіозв’язок

 9. Пейлжингові системи зв’язку

 10. Відеозв’язок

 11. Факс

4

НЕ 2.3.

Засоби оргтехніки в туристичній діяльності

 1. Цифрові та аналогові копіювально-розмножувальні засоби.

 2. Сканери. Засоби відображення інформації.

 3. Слайдпроектори.

 4. ЖКД (TFT) панелі. Апарати для знищення документів.

 5. Інші види оргтехніки.
2

Всього годин:

16


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬНЕ

Тема та план практичних занять

К-ть годин

НЕ 1.1.

Системи бронювання

Система бронювання Amadeus

Система бронювання Galileo

Система бронювання Sabre

2

НЕ 1.2.

Особливості програмних систем резервування

Програмні продукти фірми «Арим-софтвер»

Програма «Само-тур»

Програмний комплекс «Майстер-Тур»

Програмні продукти фірми «Интур-софтвер»

Програми Voyage Office і «Лелека-2.5»

Система CONTINENT-ANT

Програма «Тур»

Програма «Туристський офіс»

Програма Jack

4

НЕ 1.3.

Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом

Система автоматизації готелів Hotel-2000

Автоматизована система управління готелем «Російський готель»

Автоматизована інформаційна система для готелів «Отель-симпл»

Система «Меридіан-1»

Програмні продукти фірми «Рек-софт»

4

НЕ 2.1.

Мультимедійні технології

Система Lodging Touch

Комплекс автоматизації готельного господарства

KEI-Hotel

Система Fidelio

Система модулів Cenium

Система комплексної автоматизації «Дип-пансіон»

Система Nimeta

4

НЕ 2.2.

Засоби оргтехніки в туристичній діяльності

Використання Web-броузера Internet Explorer і пошук інформації в мережі Інтернет за допомогою пошукових систем.

2

^ Всього годин:

16

2. Структура змістових модулів, навчальних елементів
дисципліни “Міжнародні інформаційні системи в туризмі ” та навчальної діяльності студента^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяль-ності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

К-ть балів за ІНДЗ

^ Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

^ ЗМ 1. Основи інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розуміти та знати систему інформаційних технологій

НЕ 1.1. (Лекція)

Система інформаційних технологій

[5, 9].

 • Зміст поняття інформаційні технології.

 • Особливості розвитку інформаційних технологій

 • Інформаційні системи, як основа діяльності підприємства

 • Класифікація інформаційних систем згідно з потребами менеджменту підприємства.

 • Технічне і програмне забезпечення як засіб управління інформаційними ресурсами
4

-

-

-

-

конспект лекції
 

 

Знати функціонуваня систем бронювання у туризмі

(Семінарське заняття)

Системи бронювання

[8, 15].

 • Система бронювання Amadeus

 • Система бронювання Galileo

 • Система бронювання Sabre

-

2

-

-

-

Робота в групах5

Вміти користуватися мережею Інтернет з метою бронювання та резервування

(Самостійна робота)

Використання мережі Інтернет

[8, 16, 24]

 • Адресація в Інтернет. Доменні імена.

 • Глобальна структура Інтернет. Інноваційні технології в Інтернет.

-

-

20

-

-

Тестування5
^ Всього годин
4

2

20

-

-


10

Вміти характеризувати системи бронювання та резервування

НЕ 1.2. (Лекція)

Системи бронювання та резервування

[15, 28].

 • Характеристики комп'ютерних систем бронювання і резервування

 • Російські комп'ютерні системи бронювання

 • Вибір системи бронювання

2

-

-

-

-

Конспкт лекції


Вміти розрізняти програмні продукти резервуванняпровідних виробників світу

(Семінарське заняття)

Особливості програмних систем резервування

[30, 1, 9].

 • Програмні продукти фірми «Арим-софтвер»

 • Програма «Само-тур»

 • Програмний комплекс «Майстер-Тур»

 • Програмні продукти фірми «Интур-софтвер»

 • Програми Voyage Office і «Лелека-2.5»

 • Система CONTINENT-ANT

 • Програма «Тур»

 • Програма «Туристський офіс»

 • Програма Jack

-

4

-

-

-

Обговорення в групах5
^ Вього годин
2

4

-

-

-


5

Розуміти та знати різноманітність систем в управліні готельним комплексом

НЕ 1.3. (Лекція)

Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом

[16, 3].


 • Загальна характеристика готельного комплексу

 • Порівняльна характеристика основних систем управління готельним комплексом

 • Загальна характеристика готельного комплексу

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Розрізняти функціонування різних систем автоматизації готелів

(Семінарське заняття)

Системи автоматизацї готелів

[10, 2].

 • Система автоматизації готелів Hotel-2000

 • Автоматизована система управління готелем «Російський готель»

 • Автоматизована інформаційна система для готелів «Отель-симпл»

 • Система «Меридіан-1»

 • Програмні продукти фірми «Рек-софт»

-

4

-

-

-

Обговорення проблемних питань5
^ Всього годин
2

4

-

-

-


20
Модуль

контроль 1
-

-

2

-

-


15
^ Всього за 1 модуль
8

10

22

-

-


35

^ ЗМ 2. Різноманітність інформаційних систем у туризмі та їх функціонування

Розуміти поняття мультимедійних презинтацій

НЕ 2.1 (Лекція) Мультимедійні технології

[18, 22].

 • Основні відомості

 • Електронні каталоги

 • Панорамні презентації

2

-

-

-

-

Конспект лекції


Вміти користуватися автоматизованими мультимедійними системами

(Семінарське заняття)

Автоматизовані мультимедійні системи

[24, 30].

 • Система Lodging Touch

 • Комплекс автоматизації готельного господарства

 • KEI-Hotel

 • Система Fidelio

 • Система модулів Cenium

 • Система комплексної автоматизації «Дип-пансіон»

 • Система Nimeta

-

4

-

-

-

Робота в групах, складання порівн. таблиць5
^ Всього годин
2

4

-

-

-


5

Знати призначення засобів комунікації та зв’язку

НЕ 2.2. (Лекція)

Засоби комунікації та зв’язку

[5, 8].

 • Класифікація засобів оргтехніки

 • Способи передачі інформації

 • Классифікація каналів зв’язку

 • Телефонний зв’язок

 • Комп’ютерна телефонія

 • Радіотелефонний зв’язок

 • Системи стільникового радіотелефонного зв’язку

 • Персональний супутниковий радіозв’язок

 • Пейлжингові системи зв’язку

 • Відеозв’язок
4

-

-

-

-

Конспект лекції


Вміти користуватися пошуковими системами

(Семінарське заняття)

Пошукові системи

[4,19].

 • Використання Web-броузера Internet Explorer і пошук

 • інформації в мережі Інтернет за допомогою пошукових систем.

-

2

-

-

-

Обговорення проблемних питань5
^ Всього годин
4

2

-

-

-


5

Вміти розрізняти засоби оргтехніки у туристичній діяльності

НЕ 2.3 (Лекція)

Засоби оргтехніки в туристичній діяльності

[8, 15].

 • Цифрові та аналогові копіювально-розмножувальні засоби.

 • Сканери. Засоби відображення інформації.

 • Слайдпроектори.

 • ЖКД (TFT) панелі. Апарати для знищення документів.

 • Інші види оргтехніки.

2

-

-

-

-

Знати інтеграцію інформаційних технологій в туристичну індустрію

(Самостійна робота)

Інформаційні технології і туризм

[19, 27].

 • Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму.

-

-

25

-

-

Тестування5
^ Всього годин
2

-

25

-

-


15
Модуль

контроль 2
-

-

2

-

-

Тестування
5

15
Всього за модуль 2
8

6

27

-

-


353. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконанняЗМ

НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

Кількість годин

НЕ 1.1

Використання мережі Інтернет

Тестування

[8, 16, 24]

22

НЕ 2.3

Інформаційні технології і туризм

Тестування

[19,27]

27

Всього

494. Тематика ІНДЗ
(рефератів, есе, творчих завдань)1. Адресація в Інтернет. Доменні імена.

2. Види програмного забезпечення.

3. Визначення та види інформації.

4. Використання мультимедійних технологій у туризмі.

5. Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму.

6. Глобальна структура Інтернет.

7. Інноваційні технології в Інтернет.

8. Інформаційні системи менеджменту в туризмі.

9. Історія розвитку мережі Інтернет.

10. Комп’ютерна телефонія.

11. Напрями використання Інтернет у туризмі.

12. Носії електронної інформації.

13. Операційні системи.

14. Основні напрями розробки програмного забезпечення в туризмі.

15. Поняття інтерфейса.

16. Поняття про інформаційні технології.

17. Пошук інформації в мережі Інтернет.

18. Створення презентацій у Power Point.

19. Сучасні тенденції розвитку систем передання та накопичення інформації в туризмі.

20. Характеристика туристичних серверів.

21. Цифрові формати звуку.

22. Цифрові формати зображень.

Контрольні питання та завдання до ЗМ 1 1. Охарактеризуйте зміст поняття інформаційні технології.

 2. Зазначте особливості розвитку інформаційних технологій.

 3. Інформаційні системи, як основа діяльності підприємства.

 4. Класифікація інформаційних систем згідно з потребами менеджменту підприємства.

 5. Технічне і програмне забезпечення як засіб управління інформаційними ресурсами.

 6. Вплив інформаційних технологій на розвиток соціально-культурного сервісу і туризму.

 7. Охарактеризуйте поняття «глобалізація інформаційних систем».

 8. Охарактеризуйте основні технічні досягнення сучасних інформаційних технологій.

 9. Основне програмне забезпечення інформаційних систем для туристичної індустрії.

 10. Охарактеризуйте зміст поняття мультимедійні технології.

 11. Зазначте особливість віртуальних екскурсій та подорожей.

 12. Призначення панорамних презинтацій.

 13. Особливості та функції мультимедійних презентацій.

 14. Охарактеризуйте призначення мультимеійних каталогів.

 15. Охарактеризуйте призначення СD - довідників.

 16. Охарактеризуйте призначення електронних каталогів.

 17. Дайте загальну характеристику системам бронювання та резервування у туризмі.

 18. Система бронювання Amadeus

 19. Система бронювання Galileo

 20. Система бронювання Sabre

 21. Основні зарубіжні системи бронювання

 22. Російські комп'ютерні системи бронювання

 23. Особливості вибору системи бронювання

 24. Дайте загальну характеристику готельного комплексу

 25. Система автоматизації готелів Hotel-2000

 26. Автоматизована система управління готелем «Російський готель»

 27. Автоматизована інформаційна система для готелів «Отель-симпл»

 28. Система «Меридіан-1»

 29. Програмні продукти фірми «Рек-софт»

 30. Система Lodging Touch

 31. Комплекс автоматизації готельного господарства KEI-Hotel

 32. Система Fidelio

 33. Система модулів Cenium

 34. Система комплексної автоматизації «Дип-пансіон»

 35. Система Nimeta


Контрольні запитання та завдання до ЗМ 2

 1. Порівняйте основні системи управління готельним комплексом

 2. Поясніть особливості застосування інформаційних технологій в туризмі на базі Microsoft office.

 3. Назвіть основні функції табличних процесорів.

 4. Особливості використання електронних таблиць.

 5. Графічне представлення даних у електронних таблицях.

 6. Основне призначення програми Power Point

 7. Алгоритм створення мультимедійних презентацій.

 8. Адресація в Інтернет. Доменні імена.

 9. Види програмного забезпечення.

 10. Визначення та види інформації.

 11. Використання мультимедійних технологій у туризмі.

 12. Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму.

 13. Глобальна структура Інтернет.

 14. Інноваційні технології в Інтернет.

 15. Інформаційні системи менеджменту в туризмі.

 16. Історія розвитку мережі Інтернет.

 17. Комп’ютерна телефонія.

 18. Напрями використання Інтернет у туризмі.

 19. Носії електронної інформації.

 20. Операційні системи.

 21. Основні напрями розробки програмного забезпечення в туризмі.

 22. Поняття інтерфейса.

 23. Поняття про інформаційні технології.

 24. Пошук інформації в мережі Інтернет.

 25. Створення презентацій у Power Point.

 26. Сучасні тенденції розвитку систем передання та накопичення інформації в туризмі.

 27. Характеристика туристичних серверів.

 28. Цифрові формати звуку.

 29. Цифрові формати зображень.


Модуль контроль (іспит) 1. Охарактеризуйте зміст поняття інформаційні технології.

 2. Зазначте особливості розвитку інформаційних технологій.

 3. Інформаційні системи, як основа діяльності підприємства.

 4. Класифікація інформаційних систем згідно з потребами менеджменту підприємства.

 5. Технічне і програмне забезпечення як засіб управління інформаційними ресурсами.

 6. Вплив інформаційних технологій на розвиток соціально-культурного сервісу і туризму.

 7. Охарактеризуйте поняття «глобалізація інформаційних систем».

 8. Охарактеризуйте основні технічні досягнення сучасних інформаційних технологій.

 9. Основне програмне забезпечення інформаційних систем для туристичної індустрії.

 10. Охарактеризуйте зміст поняття мультимедійні технології.

 11. Зазначте особливість віртуальних екскурсій та подорожей.

 12. Призначення панорамних презинтацій.

 13. Особливості та функції мультимедійних презентацій.

 14. Охарактеризуйте призначення мультимеійних каталогів.

 15. Охарактеризуйте призначення СD - довідників.

 16. Охарактеризуйте призначення електронних каталогів.

 17. Дайте загальну характеристику системам бронювання та резервування у туризмі.

 18. Система бронювання Amadeus

 19. Система бронювання Galileo

 20. Система бронювання Sabre

 21. Основні зарубіжні системи бронювання

 22. Російські комп'ютерні системи бронювання

 23. Особливості вибору системи бронювання

 24. Дайте загальну характеристику готельного комплексу

 25. Система автоматизації готелів Hotel-2000

 26. Автоматизована система управління готелем «Російський готель»

 27. Автоматизована інформаційна система для готелів «Отель-симпл»

 28. Система «Меридіан-1»

 29. Програмні продукти фірми «Рек-софт»

 30. Система Lodging Touch

 31. Комплекс автоматизації готельного господарства KEI-Hotel

 32. Система Fidelio

 33. Система модулів Cenium

 34. Система комплексної автоматизації «Дип-пансіон»

 35. Система Nimeta

 36. Порівняйте основні системи управління готельним комплексом

 37. Поясніть особливості застосування інформаційних технологій в туризмі на базі Microsoft office.

 38. Назвіть основні функції табличних процесорів.

 39. Особливості використання електронних таблиць.

 40. Графічне представлення даних у електронних таблицях.

 41. Основне призначення програми Power Point

 42. Алгоритм створення мультимедійних презентацій.

 43. Адресація в Інтернет. Доменні імена.

 44. Види програмного забезпечення.

 45. Визначення та види інформації.

 46. Використання мультимедійних технологій у туризмі.

 47. Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму.

 48. Глобальна структура Інтернет.

 49. Інноваційні технології в Інтернет.

 50. Інформаційні системи менеджменту в туризмі.

 51. Історія розвитку мережі Інтернет.

 52. Комп’ютерна телефонія.

 53. Напрями використання Інтернет у туризмі.

 54. Носії електронної інформації.

 55. Операційні системи.

 56. Основні напрями розробки програмного забезпечення в туризмі.

 57. Поняття інтерфейса.

 58. Поняття про інформаційні технології.

 59. Пошук інформації в мережі Інтернет.

 60. Створення презентацій у Power Point.

 61. Сучасні тенденції розвитку систем передання та накопичення інформації в туризмі.

 62. Характеристика туристичних серверів.

 63. Цифрові формати звуку.

 64. Цифрові формати зображень.
 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
  за шкалою ECTS та національною шкалоюВідповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється систематичний поточний контроль знань, наприкінці вивчення курсу передбачається підсумковий контроль (іспит).

Навчальним планом передбачено лекційні заняття, практичні заняття самостійна та індивідуальна робота.

Поточний контроль знань студентів здійснюється на практичних заняттях, які проводяться з метою отримання знань з визначених тем та питань.

Поточний контроль організовано у формі захисту практичних робіт, вибіркового усного опитування та тестових завдань.

Модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними питаннями, виконанням практичних завдань та тестовими завданнями. Оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи робиться на основі перевірки змісту роботи та її захисту у формі доповіді. Усі завдання які формують модульні контрольні роботи, також виносяться і на іспит. Перша його частина проходить у формі тестування. Усі тестові завдання розроблені у закритій формі трьох рівнів складності в тестовій оболонці.

Оцінювання знань і умінь студентів в межах практичної роботи.

На кожній із 5 практичних робіт студент може отримати по 4 або по 6 балів. До уваги береться володіння студентом теоретичним матеріалом, який пропонує викладач для засвоєння та розв’язок практичного завдання. Також передбачено захист практичної роботи.

Оцінювання знань і умінь студентів в межах індивідуальної роботи студентів.

Індивідуальне завдання у формі реферату перевіряється на відповідність оформлення згідно вимог, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів. Реферат як правило доповідається, якщо за поважної причини реферат не доповідався, але відповідає вимогам, застосовується понижуючий коефіцієнт 1 бал.

Успішно виконане ІНДЗ оцінюється у 5 балів.

Оцінювання знань і умінь студентів на контрольних роботах

Усі теоретичні завдання 1 та 2 модульних контрольних робіт оцінюються однаково по 10 балів.

Оцінювання знань і умінь студентів на заліку.

Технічна сторона рейтингової оцінки студента представлена у таблиці наприкінці цього розділу.

Іспитова форма контролю знань передбачає комплексний підхід, який має здійснювати оцінку набутих теоретичних знань. Іспит проводиться за вищезазначеними заліковими питаннями.

Усі типи завдань оцінюються однаково по 10 балів. В сумі за іспит кожен студент може отримати 30 балів.


^ Визначення навчального рейтингу з дисципліни проводиться

за наступними критеріями:


^ Вид занять

Кількість

Максимум балів за 1

Разом

І. Робота в семестрі

Модуль 1

Практична робота

3

5

15

Тестування

1

5

5

Контрольна робота

1

10

15

Разом за модуль 1.

35

Модуль 2

Практична робота

2

5

10

Тестування

1

4

4

Контрольна робота

1

10

15

ІНДЗ

1

5

5

Разом за модуль 2.

35

Разом за семестр

70

ІІ. Залік

30

РАЗОМ

100
  1   2

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи