Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» icon

Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую»
Скачати 283.14 Kb.
НазваГеографічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую»
Дата31.05.2012
Розмір283.14 Kb.
ТипДокументи

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


Географічний факультет

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

___________ (проф.Р.І.Петришин )

«1» вересня 2011року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу Організації транспортних послуг


для напрямку підготовки 1401 Сфера обслуговування


для спеціальності 7.14010301 Туризмознавство (за видами)

Факультет географічний

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


Нормативні

дані


Форма

навчання


Курс

Семестр

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

^ Розрахункові графіки роботи (сем.)

Курсові роботи (сем.)

Заліки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

4

7

108
18

16

-

-

-

7

-

-

7
Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми розробленої асистентом Костащуком Володимиром Івановичем та затвердженої протоколом №1 від 28 серпня 2008 року


Робоча програма складена асистентом Лісовською Аллою Григорівною та Насадюком Петром Петровичеч


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол № 1

«30» серпня 2011 року


Завідувач кафедри ________ (доц. К.Й. Кілінська)

Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол № 1

«1 » _вересня_2011 р.


Голова методичної ради

Географічного факультету ______________ (доц.М.В.Цепенда )

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета вивчення дисципліни: ознайомлення майбутніх бакалаврів-туристів з основним теоретичними і практичними положеннями організації транспортних послуг підчас надання транспортних послуг в туристичній діяльності, показати роль транспорту в туризмі, сформувати уявлення про організаційні та технологічні особливості здійснення туристичних подорожей різними видами транспорту.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: сформувати в студентів уявлення про роль транспорту в наданні якісних туристичних послуг, ознайомити із особливостями організації туристичних транспортних послуг в різних видах транспорту.

1.3. Компетенції, якими якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- роль транспорту в розвитку туризму

- рівень розвитку транспортної системи в Україні та світі;

- основні типи транспортних засобів та особливості їх використання в туристичній діяльності;

- основні проблеми і перспективи розвитку транспорту та їх вплив на розвиток туризму

- нормативно-правові акти щодо надання транспортних послуг в Україні та світі.

 • організовувати надання туристичних послуг під час транспортних перевезень;

 • розробляти програму та маршрут круїз них подорожей на різних видах транспорту;

 • проводити моніторинг екологічних стежок.

Отже, дисципліна «Організація транспортних послуг в туризмі» є важливим етапом опанування студентами практичними навиками на організації та надання туристичних послуг в туризмі.

^ Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни «Організація транспортних послуг»


^ Компетенції (прогнозні результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

^ Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навчаль-них занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

ЗМ 1. Транспорт, як чинник розвитку туризму

Знати і розуміти роль транспорту в розвитку туриз-му, його види та особливості фун-кціонування.

НЕ 1.1 (Лекція) Транспортне забезпечення туризму

- Предмет, зав­дання і структура курсу.

- Види транс- портних засобів, транспортне перевезення як складова туристичного продукту.

- Види тран-спортних по-дорожей

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Пошукова інформаційна робота на тему: «Роль транспорту в розвитку тризму»

3

1

Розуміти вплив транспорту на розвиток туризму, знати та вміти класифікувати види транспорту і транспортних подорожей

(Семінарське заняття) Роль транспорту в розвитку туризму

- транспортні послуги, як складова туристичних.

- транспортні витрати і їх вплив на вартість туристичних послуг.

- види транспортних подорожей за: типом приналежності транспортного засобу, сезонністю, побудовою траси маршруту, тривалістю, засобом перевезення.

-

2

-

-

-

Обговорення проблемних питань, тестування,8

Розуміти вплив транспорту на природне середо-вище, вміти класифікувати вплив транспорту на довкілля

(самостійна робота) Вплив туризму та транспортних подорожей на довкілля

- Види впливу на довкілля.

- Види забруд-нення території під час подо-рожей

- Стратегія ста-лого розвитку

туризму як фактор оптимі-зації взаємодії суспільства і навколишнього середовища

-

-

12

-

-


3

Знати основні елементи транспортної системи, особливості їх формування та функціонування, вміти аналізу-вати основні етапи розвитку світової тран-спортної системи

^ НЕ 1.2. (лекція) Історія розвитку транспортної системи світу

- поняття транспортної системи, особливості структури та формування;

- виникнення та особливості розвитку транспортної системи періоду давніх цивілізацій;

- транспортні системи періоду Середньовіччя;

- особливості розвитку транспортної системи світу в період географічних відкриттів;

- розвиток транспортної

системи у період промислової революції;

- сучасний стан транспортної системи світу

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Особливості розвитку транспортної системи на території України за часів Київської Русі.


3

1

Знати особливо-сті виникнення та розвитку транс-порту в різних регіонах світу, вміти проводити порівняльний аналіз особливостей роз-витку транспорту в період давніх цивілізацій та Середньовіччя.

(семінарське заняття) Виникнення та розвиток транспортної системи в епоху давніх цивілізацій та Середньовіччя

- особливості транспортних систем давніх цивілізацій Греції, Єгипту, Риму, Персії, Китаю, Індії;

- розвиток транспортних систем в епоху Середньовіччя;

- розширення торгівельних зв’язків між Європою та Азією.

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування.

Пошукова інформаційна робота на тему: «виникнення та розвиток транспортної системи в Давніх цивілізаціях»
7

Знати особливості розвитку транспорту в епоху Географічних відкриттів та промислової революції, вміти

визначати вплив НТП на розвиток транспорту.

(Семінарське заняття) Розвиток сві-тової транс-портної систе-ми в епоху географічних відкриттів та промислової

революції

- розвиток сухопутного транспорту та будівництво доріг;

- основні транспортні артерії світу

- зміни в транспорті в період промислової революції

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування.8

Знати особливості формування транспортної системи у древніх цивілізаціях вміти виявляти взаємозв’язок між рівнями розвитку транспорту і туризму.

(самостійна робота) Транспортні системи давніх цивілізацій (Риму, Греції, Єгипту, Персії, Індії, Китаю)

- особливості розвитку транспорту в давніх цивілізаціях,

- рівень розвитку транспортної інфраструктури,

- вплив транспорту на розвиток туризму.14
2

Всього за ЗМ1.

4

6

26


6

29

ЗМ 2. Особливості надання транспортних послуг в туризмі різними видами транспорту.

Знати сутність водного транспорту, його структуру, вміти визначати роль водного транспорту у розвитку туризму та особливості організації круїзного туризму.

^ НЕ 2.1. (лекція) Стан розвитку водно-транспортної системи світу

- соціально-економічна сутність водного транспорту та його структура

- сучасний стан розвитку водного транспорту світу

- особливості сучасного стану ринку круїзів.

2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

Організація обслуговування туристів під час круїзу;

2

1

Знати нормативно правову базу, вміти організову-вати надання послуг при проведенні круї-зів

(самостійна робота) Організація обслуговування туристів під час лінійного перевезення водним транспортом

- Нормативно-правова база лінійних перевезень

- основні види послуг на суд-ні;

- порядок надання основ-них та додат-кових послуг

-

-

12

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування2

^ Знати порядок укладання угод на проведення круїзів, вміти налагоджувати співпрацю між командою, дирекцією круїзу та службами обслуговування туристів, проводити заходи щодо забезпечення безпеки під час круїзу.

(Семінарське заняття) Особливості організації спеціалізованого водного маршруту (круїзу)

- порядок укладання уго-ди про оренду судна та нада-ння послуг;

- організація взаємодії між командою, ди-рекцією круїзу та службами обслуговування туристів;

- організація обслуговування туристів під час круїзу;

- забезпечення безпеки тури-стів під час круїзів.

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.4

Знати регіональні відмінності в роз-витку залізнично-го транспорту та міжнародні нор-мативно-правові акти які регулю-ють його діяль-ність, вміти виз-начати категорій-ність вагонів

^ НЕ 2.2. (Лекція) Стан розвитку залізничної системи світу

- регіональні особливості розвитку залізничного транспорту;

- види поїздів та категорій-ність вагонів;

- міжнародне співробітницт-во в сфері

залізничного транспорту

2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

Особливості проведення спеціалізованих залізничних турів та обслуговування туристів.


2

1

Знати порядок укладання угод на проведення залізничних ту-рів, вміти орга-нізовувати роботу дирекції туристи-чного поїзду та обслуговування туристів

(Семінарське заняття) Організація спеціалізованих залізничних турів.

- порядок укладання уго-ди про оренду туристичного поїзду та нада-ння послуг;

- організація роботи дирекції туристичного поїзду;

- організація обслуговування туристів під час залізнич-ного туру;

- забезпечення безпеки тури-стів під час подорожі залізницею.

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.4

Знати Нормативно-правову базу залізничних пере-везень, вміти організовувати перевезення рейсовими поїз-дами.

(самостійна робота) Організація перевезення туристів регулярними залізничними лініями.

- правове регулювання залізничних перевезень;

- організація перевезення туристів рейсовими поїздами на

території України

- особливості роботи гіда на лінійному залізничному маршруті

-

-

12

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування2

Знати стан розвитку авіатранспорту світу та його роль в розвитку туризму; вміти розробляти та впроваджувати заходи безпеки в авіатранспорті.

^ НЕ 2.3. (лекція) Стан розвитку сис-теми переве-зень повітря-ним транспор-том

- сучасний стан світового рин-ку авіаперев-езень;

- основні типи літаків та основні авіакомпанії;

- найбільші аеропорти світу;

- заходи безпеки в авіаційному транспорті.


2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

Особливості перевезення туристів повітряним транспортом.

2

1

Знати нормативно правову базу організації авіаційних перевезень вміти організовувати авіаперевезення туристів

(Семінарське заняття) Організація перевезення туристів авіа-транспортом

- правове забезпечення перевезень у міжнародному і внутрішньому сполученні;

- Організація взаємодії тури-

стичної фірми з авіакомпанією;

- Порядок резервування квитків на регулярних авіалініях;

- організація обслуговування туристів.

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань,

- самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.4

Знати особливості авіаперевезень та туристичні послуги які надаються при їх проведенні, вміти складати схему їх надання.

(Самостійна робота) Скласти план схему надання туристичних послуг під час авіа перевезень.

- особливості проведення авіаперевезень туристів,

- основні послуги які надаються при авіаперевезеннях,

- розробити схему їх надання.

-

-

12

-

-


2

Знати стан розвитку автомо-більного тран-спорту світу та його роль в розвитку туриз-му.

^ НЕ 2.4. (лекція) Стан розвитку сис-теми авторе-ревезень

- виникнення і розвиток автоперевезень в світі;

- регіональні відмінності в розвитку автоперевезень світу;

- стан розвитку автопарку світу;

- формування транспортних коридорів.

2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

Особливості роботи керівника туристичної групи підчас проведення подорожі автомобіль-ним транспортом.

2

1

Знати нормати-вно-правову базу автобусних пере-везень, основні етапи розробки автобусного ту-

ристичного мар-шруту, вміти розробляти авто-бусний туристи-ний маршрут та забезпечувати безпеку під час його проведення

(Семінарське заняття) Організація спеціалізованого авто туру та

перевезень на регулярних лініях

- нормативно-правовабаза організації автобусних перевезень;

- Організація

перевезення туристів регулярними лініями;

- основні етапи створення автобусного маршруту;

- особливості роботи гіда;

- вимоги щодо безпеки під час перевезень туристів авто-транспортом.

-

4

-

-

-

- обговорення проблемних питань,

- самостійна письмова робота,

- тестове опитування,3

Знати сутність екологічних стежок та їх туристичну цінність вміти їх розробляти та проводити моніторинг.

(Самостійна робота) Скласти план схему розробки екостежки та її моніторингу

- поняття про екостежку,

- особливості її розробки,

- проводити її монітиринг

-

-

12

-

-


2

Всього за ЗМ 2.

10

10

48

-

-8

27

Модуль поточний

14

16

74

14

56

Модуль контроль - екзамен

-

-

-

-

-

-

-

-

30

^ 3. Зміст завдань для самостійної роботи та завдань для самоперевірки і виконання.

^ ЗМ

НЕ в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 1.1.

Стратегія сталого розвитку туризму як фактор оптимізації взаємодії суспільства і навколишнього середовища

Конспект, фрон-тальне опитування та письмова робота

[1], [12], [13], [19].

НЕ 1.2.

Транспортні системи давніх цивілізацій (Риму, Греції, Єгипту, Персії, Індії, Китаю)

Конспект, фрон-тальне опитування та письмова робота

[10], [11], [16], [17].

НЕ 2.1.

Скласти план схему надання туристичних послуг під час водного круїзу.

Практичне завдання, захист роботи.

[3], [5], [7], [8], [9], [14], [18], [20].

НЕ 1.2.

Скласти план схему надання туристичних послуг під час спеціалізованих залізничних турів.

Практичне завдання, захист роботи.

[3], [5], [7], [8], [18], [21].

НЕ 2.3.

Скласти план схему надання туристичних послуг під час авіа перевезень.

Практичне завдання, захист роботи.

[3], [4], [7], [9], [18], [19].

НЕ 2.4.

Скласти план схему розробки екостежки та її моніторингу

Практичне завдання, захист роботи.

[3], [7], [8], [12], [13], [18].

^ 4. Теми індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ)

1. Забруднення природного середовища під час проведення транспортних подорожей.

2. Концепція сталого розвитку туризму і транспортних подорожей як фактор оптимізації взаємодії суспільства і природного середовища.

3. Особливості розвитку транспортної системи на території України в давні часи.

4. Особливості розвитку транспортної системи на території України за часів Київської Русі.

5. Особливості розвитку транспортної системи на території України за часів Речі Посполитої.

6. Особливості розвитку транспортної системи на території України за часів Російської та Австро-Угорської імперій.

7. Особливості розвитку транспортної системи на території України в період СРСР.

8. Політика екологічної безпеки транспорту.

9. Сучасний стан річкового та морського круїзного флоту України.

10. Характеристика одного із круїзних регіонів України (світу). (Наявні ресурси, рівень розвитку транспортної та туристичної інфраструктури, сучасний стан розвитку круїзного туризму, перспективи розвитку регіону).

11. Особливості сучасного стану ринку круїзів.

12. Нормативно правова база організації перевезень водним транспортом.

13. Основні види послуг на судні та особливості їх надання.

14. Забезпечення безпеки туристів під час проведення круїз них подорожей.

15. Інформування туристів про екологічно безпечне природокористування під час водного маршруту.

16. Сучасний стан розвитку залізничної мережі світу.

17. Екологічні проблеми розвитку залізничного транспорту та перспективи розвитку швидкісного залізничного транспорту в Україні та світі.

18. Міжнародне співробітництво у сфері залізничного транспорту.

19. Особливості проведення спеціалізованих залізничних турів та обслуговування туристів.

20. Правове регулювання залізничних перевезень в Україні та світі.

21. Організація перевезень туристів рейсовими поїздами на території України.

22. Сучасний стан розвитку повітряного транспорту в Україні та світі.

23. Особливості перевезення туристів повітряним транспортом.

24. Регіональні особливості розвитку автомобільного транспорту світу.

25. Нормативно правова база організації автомобільних перевезень в Україні.

26. Особливості роботи керівника туристичної групи підчас проведення подорожі автомобільним транспортом.

27. Вимоги безпеки під час перевезення туристів автомобільним транспортом.

28. Розробка екостежок та моніторинг їх стану.

29. Розробити план заходів та надання туристичних послуг під час водного круїзу (маршрут узгодити із викладачем).

30. Розробити план заходів та надання туристичних послуг під час подорожі залізничним транспортом (маршрут узгодити із викладачем).

31. Розробити план заходів та надання туристичних послуг під час подорожі автомобільним транспортом (маршрут узгодити із викладачем).


^ 5. Питання підсумкового модульного контролю.

1.Предмет, зав­дання і структура курсу організація транспортних послуг в туризмі.

2.Види транспортних засобів, транспортне перевезення як складова туристичного продукту.

3. Види транспортних подорожей .

4. Транспортні послуги, як складова туристичних та їх вплив на вартість туристичного продукту.

5. Транспортні витрати і їх вплив на вартість туристичних послуг.

6. Види транспортних подорожей за: типом приналежності транспортного засобу, сезонністю, побудовою траси маршруту, тривалістю, засобом перевезення.

7. Види забруднення території під час подорожей.

8. Поняття транспортної системи, особливості структури та формування;

9. Виникнення та особливості розвитку транспортної системи періоду давніх цивілізацій; 10. Транспортні системи періоду Середньовіччя;

11. Особливості розвитку транспортної системи світу в період географічних відкриттів;

12. Розвиток транспортної системи у період промислової революції;

13. Сучасний стан транспортної системи світу.

14. Соціально-економічна сутність водного транспорту та його структура

15. Сучасний стан розвитку водного транспорту світу

16. Особливості сучасного стану ринку круїзів.

17.Нормативно-правова база лінійних перевезень на водному транспорті України та світу.

18. Основні види туристичних послуг на судні;

19. Порядок надання основних та додаткових послуг.

20.Організація взаємодії між командою, дирекцією круїзу та службами обслуговування туристів;

21. Організація обслуговування туристів під час круїзу;

22. Забезпечення безпеки туристів під час круїзів.

23.Регіональні особливості розвитку залізничного транспорту України та світу;

24. Види поїздів та категорійність вагонів;

25. Порядок укладання угоди про оренду туристичного поїзду та надання послуг;

26. Організація роботи дирекції туристичного поїзду;

27. Організація обслуговування туристів під час залізничного туру;

28. Забезпечення безпеки туристів під час подорожі залізницею.

29. Правове регулювання залізничних перевезень в Україні та світі;

30.Організація перевезення туристів рейсовими поїздами на території України

31. Особливості роботи гіда на лінійному залізничному маршруті.

32. Сучасний стан світового ринку авіаперевезень.

33. Основні типи літаків та основні авіакомпанії світу та України

34. Найбільші аеропорти світу та України.

35. Заходи безпеки в авіаційному транспорті.

36. Правове забезпечення перевезень у міжнародному і внутрішньому авіасполученні.

37. Організація взаємодії туристичної фірми з авіакомпанією.

38. Порядок резервування квитків на регулярних авіалініях.

39. Організація обслуговування туристів під час подорожей повітряним транспортом.

40. Виникнення і розвиток автоперевезень в світі та Україні.

41. Регіональні відмінності в розвитку автоперевезень світу та України.

42. Стан розвитку автопарку світу.

43. Формування транспортних коридорів в Україні та світі.

44. Нормативно-правова база України щодо організації автобусних перевезень.

45. Організація перевезення туристів регулярними автобусними лініями.

46. Основні етапи створення автобусного маршруту.

47. Особливості роботи гіда при проведенні подорожі автотранспортом.

48. Вимоги щодо безпеки під час перевезень туристів автотранспортом.

49. Розробка екостежок та моніторинг їх стану.

50. Розробити план заходів та надання туристичних послуг під час водного круїзу.

51. Розробити план заходів та надання туристичних послуг під час подорожі залізничним транспортом.

52. Розробити план заходів та надання туристичних послуг під час подорожі автомобільним транспортом.

53. Основні фактори що впливають на розвиток транспортного комплексу та їх вплив на вартість перевезень.

54. Природно-географічні чинники розвитку транспортної системи та їх вплив на туристичні витрати.

55. Соціально-економічні аспекти розвитку транспорту в Україні та світі.

56. Техніко-економічні чинники розвитку транспорту та їх вплив на розвиток туристичної діяльності.

57. Транспортна доступність території та її вплив на розвиток туризму.


6. ЛІТЕРАТУРА

6.1. Основна література

 1. Азар В.Й., Поляк С.В. Транспорт и туризм. – М.: Профиздат, 1973.-156с.

 2. Алисов И.В. Хорев Б.С. Економическая и социальная географія мира. –М.: Гардарики, 2000. – 704 с.

 3. Биржаков М.Б. Казаков Н.П. Безопасность в туризме. – СПб.: Герда, 2005. – 208с.

 4. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. – СПб.: Герда, 2001. – 400 с.

 5. Бутко И.И. Ситников В.А. Транспортное обслуживание туризма: учебное пособие. М.: ИКП «МарТ», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2006. -336 с.

 6. Кусков А.С., Понукалина О.В. Менеджмент транспортных услуг: Тризм Учебное пособие. – М.: РКонсульт, 2004, - 408 с.

 7. Любимцева О.О. Методика розробки турів. – к.: Альтерпрес, 2003. – 104 с.

 8. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов. – М.: Академия, 2004. – 368 с.

 9. Фастовець О. О. Організація транспортних подорожей і перевезень. - К.: Музична Україна, 2003. – 190 с.

6.2. Додаткова література

 1. Бейдик О.О. Cловник довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії - К.: Палітра, 1997. – 130 с.

 2. Большой глосарий терминовмеждународного туризма / Под. ред.. М.Б. Биржакова, В.Н. Никифорова. – СПб.: Герда, 2002. – 704 с.

 3. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу. – К.: Альт прес, 2004. – 192 с.

 4. Егоренко Л.И. Экология туризма и сервиса. – М.: Финансы и статистика, 2003. –С.170-181.

 5. Ильина Е.Н. Организация водных путешествий: Учебник. – М.:РИБ «Турист», 2002. – 107 с.

 6. Ильина Е.Н. Менеджмент транспортних услуг: индустрия авиаперевозок. – М.: советский спорт, 2005. – 176 с.

 7. Крачило Н.П. География туризма. – К.: Вища школа, 1987. – 208 с.

 8. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытиий: В 5 т.- М.: Просвещение, 1982-1985.

 9. На допомогу підприємцеві туристичної галузі: Методичний посібник. – К.: Інститут туризму ФПУ, 2005. – 127 с.

 10. Павлова Е.И. Екологія транспорта. – М.: Высшая школа, 2006. – 344 с.

 11. Паладич Л.И. Морские круизы (морской транспорт). – М.: Знание, 1989.- 63 с.

 12. Правила перевезення пасажирів, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України / Затверджені наказом Міністерства транспорту України №297 від 20 липня 1998 р. – К.: Транспорт України, 1998. – 127 с.

 13. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства . –К.: вид-во ФПУ, 2006. -76 с.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВОцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Рейтингова оцінка з дисципліни
^

Критерії оцінювання


А

“Відмінно”

90-100

Студент вільно володіє програмним матеріалом. Розуміє та може змістовно викласти особливості і тенденції географії міжнародних туристських потоків. Характеризує передумови й особливості розвитку окремих видів туризму в різних регіонах і країнах світу. Аналізує економічні та суспільні явища, робить відповідні висновки й узагальнення. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість питань. Характеризує й аналізує стан розвитку туристичної індустрії в певних туристичних регіонах. Висвітлює власний підхід до вирішення проблем охорони природи в процесі туристичної діяльності. Виконав та успішно здав всі практичні роботи.

ВС

“Добре”

75-89

Студент самостійно висвітлює визначення основних понять і термінів географії туризму, характеризує розвиток видових субринків туристичних послуг. Дає розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень, наводить приклади. Разом з тим, студент допускає окремі помилки та неточності, що не впливає на загальний характер відповіді. Студент не розкриває власне бачення перспектив включення України в глобальну туристичну галузь. Практичні роботи здані.

DE

“Задовільно”

60-74

Знання студента завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекта чи викладача. Дає нечіткі визначення основних понять і термінів. Відповідає на поставлене запитання не повністю, при розкритті спеціальних питань не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів, допускає значні помилки. Виконав більшу частину практичних робіт.

FX

“Незадовільно з можливістю повторного складання”

35-59

Студент не володіє матеріалом, може назвати лише об’єкт і суб’єкт географії туризму, не виконав жодної практичної роботи, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.

F

“Незадовільно з обов’язковим повторним курсом”

1-34

Студент не орієнтується в предметі, не виконав жодної практичної роботи, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.

Схожі:

Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Робоча програма складена на основі програми складеної ас. Смик О. С. І затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного...
Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» iconЧернівецький національний університет
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» iconЧернівецький національний університет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Рецензенти: кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» iconР.І. Петришин «1»
Робоча програма складена на основі програми складеної к г н., доц. Н.І. Коноваловою І затвердженою на засіданні кафедри соціальної...
Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Калініченко О. О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст викладач кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування «затверджую» iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи