Основи міжнародної еколого-економічної діяльності icon

Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
Скачати 304.26 Kb.
НазваОснови міжнародної еколого-економічної діяльності
Дата21.06.2012
Розмір304.26 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

проф. Р.І. Петришин

_________________

«_1вересня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з предмету Основи міжнародної еколого-економічної діяльності


спеціальності 7.04010601 Екологія


Факультет географічний

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


Нормативні

дані


Форма

навчання


Курс

Семестр

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

^ Розрахункові графіки роботи (сем.)

Курсові роботи (сем.)

Заліки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

2

3

108

3

16

16

-

-

74

3

-

2

-


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Екологія та охорона навколишнього середовища”


Робоча програма складена доцентом Костащуком Володимиром Івановичем


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол № 1

«30 » серпня 2011 року

Завідувач кафедри ________ (доц. К.Й. Кілінська)

Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол №1

«31» серпня 2011 р.


Голова методичної ради

Географічного факультету ______________ (доц. М.В. Цепенда)

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета вивчення дисципліни: ознайомлення майбутніх бакалаврів - гідроекологів з основним теоретичними і практичними положеннями еколого-економічної діяльності, показати її роль в розумінні соціально-економічних процесів, що відбуваються в Україні та світі, сформувати уявлення про регіональні особливості розвитку економічних процесів та їх вплив на природне середовище.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: сформувати в студентів уявлення про роль еколого-економічних процесів у розвитку суспільства, ознайомити із особливостями еколого-економічних процесів в світі.


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студенти повинні знати

 • теоретико-методичні основи пізнання еколого-економічних процесів;

 • основні проблеми економічного розвитку та збереження природного середовища в Україні та країнах світу;

 • основні методологічні та методичні підходи до вивчення конкретних еколого-економічних процесів.


Студенти повинні вміти:

 • дати обґрунтоване пояснення еколого-економічних проблем розвитку України та країн світу;

 • проводити еколого-економічне дослідження;

 • працювати з джерелами інформації;

 • збирати первинну наукову інформацію про еколого-економічні процеси;

 • формулювати висновки та пропозиції щодо вирішення еколого-економічних проблем;


Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр. Шифр та назва напряму 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування.

Кількість кредитів – 3. Загальна кількість годин – 108

Кількість годин на тиждень – лекцій 1, практичних 1.

3 семестр.

Кількість годин на лекції – 16, в т. ч. 2 години на індивідуальну роботу.

Кількість годин на самостійну роботу – 74

Вид підсумкового контролю – залік.


^ 2. Зміст лекційного курсу.п/п

Тема

Кількість годин

1.

^ Тема 1. Глобальні аспекти проблем навколишнього середовища

Діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем. Генезис екологічної кризи. Міжнародний характер екологічних проблем. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі. Економічний аспект екологічних проблем людства.

[3,5,13,16]

2

2.
^

Тема 2. Сталий розвиток цивілізації, як основа вирішення еколого-економічних проблем


Поняття “сталий розвиток цивілізації”. Концепція сталого розвитку цивілізації. Моделі сталого розвитку як напрям вирішення глобальних екологічних проблем. Складові сталого розвитку цивілізації. Проблеми сталого розвитку.

[1,2,6,10,11,13,14]

2

3.

^ Тема 3. Еколого-економічні проблеми людства та їх взаємозв’язок.

Сутність ЕЕ проблем. Їх класифікація. Методика оцінки ЕЕ проблем. Основні ЕЕ проблеми сучасного світу.Основні підходи щодо вирішення ЕЕ проблем.

[1,4,7,18,19]

2

4.

^ Тема 4. Принципи, форми та напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

Основні принципи міжнародного економічного співробітництва в галузі екології. Основні форми міжнародного економічного співробітництва в галузі екології. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

[1,2,12,15,16]

2

5.

^ Тема 5. Світовий досвід раціональної організації природокористування

Світовий досвід управління природокористуванням (на прикладі США). Світовий досвід управління соціально-економічним розвитком гірських територій. Досвід раціональної організації природокористування на окремих територіях (на прикладі біосферного резервату «Рьон» (Німеччина)

[7,9,10,12,13,14,15]

2

6.

^ Тема 6: „Еколого-економічна діяльність ООН.”

Історія створення ООН та її функції у вирішенні глобальних еколого-економічних проблем. Структуру ООН та особливості прийняття рішень. Основні нормативно-правові акти які прийняті за сприяння ООН.

[5,10,11,13,15,16,19]

2

7.

^ Тема 7. Еколого-економічна типологія країн світу.

Основні критерії класифікації. Типи країн світу. Розвинені країни. Країни з перехідною економікою. Країни, що розвиваються.

[2,4,5,7,12,13,14,15,16,19]

2

8.

^ Тема 8. Еколого-економічна ефективність господарювання в країнах світу.

Показники економічного розвитку країн світу. Показники використання природних ресурсів. Методи визначення еколого-економічної ефективності господарювання.

[2,3,7,8,9,13,16,18]

2

Всього

16


^ 3. Зміст практичних занять.п/п

Тема

Кількість годин

1.

^ Тема 1. Основні завдання еколого-економічної діяльності.

Глобальний характер екологічних проблем. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі. Економічний аспект екологічних проблем людства. Вивчення рівня розвитку економіки.- Виявлення проблемних аспектів розвитку економіки країн світу [1,5,8,10,15]

2

2.

^ Тема 2. Складові сталого розвитку цивілізації.

Механізм формування сталої цивілізації. Моделі сталого розвитку як напрям вирішення глобальних екологічних проблем.,, Дж. Ейлза. Економічний аспект сталого розвитку цивілізації. Проблеми сталого розвитку. [1,2,4,14,15,21]

2

3.

^ Тема 3. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

Збереження природних систем. Раціональне використання природних ресурсів. Створення ефективної системи між народної екологічної відповідальності. [2,4,5,6,8,14,15,22]

2

4.

^ Тема 4. Участь України в міжнародних еколого-економічних організаціях.

Участь України в діяльності: ООН;- СНД; Співробітництво України та ЄС. Громадські еколого-економічні організації [2,8,13,15,19,23]

2

5.

.Тема 5. Міжнародні організації створені ООН.

ЮНЕСКО; ЕКОСОС; Міжнародний суд; ВОЗ. ФАО. [9,12,14,16,19,22,25]

2

6.

Тема 6. Основні типи країн світу.

Розвинені країни. Країни з перехідною економікою. Країни, що розвиваються. Міжнародне економічне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів [2,4,10,14,18,25]

2

7.

^ Тема 7. Визначення еколого-економічної ефективності господарювання в різних типах країн світу.

Оцінка економічного розвитку. Визначення екологічного стану території та еколого-економічної ефективності. [2,4,6,13,18,19]

2

8.

^ Тема 8. Концепція міжнародної еколого-економічної оцінки території.

Концепція міжнародної еколого-економічної оцінки території. .[1,3,5,10,14,18]

2

Всього

16


^ 4. Питання для самостійної роботи.


ЗМ

НЕ в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

Кількість годин

НЕ 1.1.
^

Глобалізація проблем навколишнього середовища


[1], [2], [4], [6].

4

НЕ 1.2.

Економічний аспект сталого розвитку цивілізації

[2], [3], [6], [13], [14], [18].

4

НЕ 1.3.

Міжнародне економічне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

[1], [2], [6], [7], [11], [12], [18].

4

НЕ 2.1

Діяльність міжнародних фінансових інститутів у галузі охорони навколишнього середовища

[1], [2], [5], [6], [12], [13], [14], [15], [16].

4

НЕ 2.2.

Перспективи міжнародного економічного співробітництва в природоохоронній діяльності

[1], [7], [10], [12], [13], [15], [17].

4


^ 5. Перелік питань до змістовних модулів.


Змістовний модуль 1.


1. Діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем.

2. Взаємозв’язок екологічних та економічних проблем розвитку людства.

3. Суперечливість сучасного природокористування.

4. Поняття екологічної кризи

5. Генезис екологічної кризи.

6. Основні причини виникнення екологічної кризи.

7. Глобальний характер екологічних проблем.

8. Оцінка сучасної екологічної ситуації.

9. Економічний аспект екологічних проблем людства.

10. Поняття “сталий розвиток цивілізації

11. Концепція сталого розвитку цивілізації.

12. Механізм формування сталої цивілізації.

13. Моделі сталого розвитку як напрям вирішення глобальних екологічних проблем.

14. Основні принципи міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

15. Основні форми міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

16. Збереження природних систем,

17. Раціональне використання природних ресурсів

18. Створення ефективної системи між народної екологічної відповідальності


Змістовний модуль 2.


1. Діяльність ООН в сфері еколого-економічного співробітництва

2. Діяльність ЮНЕСКО .

3. Громадські еколого-економічні організації.

4. Регіональні еколого-економічні організації.

5. Основні критерії еколого-економічної класифікації країн світу.

6. Еколого-економічні тип країн світу.

7. Міжнародне економічне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів.

8. Показники економічного розвитку країн світу.

9. Показники використання природних ресурсів.

10. Методи визначення еколого-економічної ефективності господарювання

11. Оцінка економічного розвитку країн світу

12. Визначення екологічного стану території та еколого-економічної ефективності.

13. Еколого-економічні проблеми країни.

14. Основні заходи щодо вирішення проблем збереження довкілля та розвитку економіки.

15. Концепція міжнародної еколого-економічної оцінки території.

^ 6. Питання підсумкового модульного контролю


1. Діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем.

2. Взаємозв’язок екологічних та економічних проблем розвитку людства.

3. Суперечливість сучасного природокористування.

4. Поняття екологічної кризи

5. Генезис екологічної кризи.

6. Основні причини виникнення екологічної кризи.

7. Еколого-економічні проблеми світу.

8. Еколого-економічні проблеми України та перспективи їх вирішення.

9. Глобальний характер екологічних проблем.

10. Оцінка сучасної екологічної ситуації.

11. Економічний аспект екологічних проблем людства.

12. Поняття “сталий розвиток цивілізації

13. Концепція сталого розвитку цивілізації.

14. Перспективи переходу України на сталий розвиток економіки.

15. Механізм формування сталої цивілізації.

16. Моделі сталого розвитку як напрям вирішення глобальних екологічних проблем.

17. Основні принципи міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

18. Основні форми міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

19. Збереження природних систем,

20. Раціональне використання природних ресурсів

21. Створення ефективної системи між народної екологічної відповідальності

22. Діяльність ООН в сфері еколого-економічного співробітництва

23. Діяльність ЮНЕСКО .

24. Діяльність ФАО у сфері вирішення продовольчих проблем людства.

25. Громадські еколого-економічні організації.

26. еколого-економічна діяльність „ГРІНПІС”

27. Регіональні еколого-економічні організації.

28. Основні критерії еколого-економічної класифікації країн світу.

29. Еколого-економічні типи країн світу.

30. Еколого-економічна діяльність в економічно розвинених країнах.

31. Еколого-економічна діяльність в країнах з перехідною економікою.

32. Еколого-економічна діяльність в країнах, що розвиваються.

33. Міжнародне економічне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів.

34. Показники економічного розвитку країн світу.

35. Показники використання природних ресурсів.

36. Методи визначення еколого-економічної ефективності господарювання

37. Оцінка економічного розвитку країн світу

38. Визначення екологічного стану території та еколого-економічної ефективності.

39. Еколого-економічні проблеми країни.

40. Основні заходи щодо вирішення проблем збереження довкілля та розвитку економіки.

41. Концепція міжнародної еколого-економічної оцінки території.

^ 7. Теми рефератів.


1. Рівні сталого розвитку регіонів України. Міжнародні економічні відносини та екологічні проблеми.

2. Концепція сталого розвитку для України. Еколого-економічна діяльність у країнах з перехідною економікою.

3. Проблеми формування сталого розвитку в Україні. Еколого-економічна діяльність у країнах “третього світу”.

4. Економічний механізм переходу України на модель сталого розвитку. Еколого-економічна діяльність у розвинутих країнах світу.

5. Еколого-економічна типологія країн світу. Зміст і причини виникнення глобальних екологічних протиріч.

6. Сучасна криза цивілізації. Стартові передумови переходу до сталого розвитку різних країн світу.

7. Загальна характеристика концепції екологічної економіки. Рівні розвитку екологічної проблеми.

8. Шляхи вирішення глобальної екологічної проблеми.

9. Роль економіки у вирішенні екологічних проблем.

10. Концепції сталого розвитку в різних типах країн світу.

11. Екологічна криза: суть та особливості прояву.

12. Основні чинники виникнення екологічних криз.

13. Глобальний характер еколого-економічних проблем.

14. Необхідність міжнародної співпраці в сфері вирішення еколого-економічних проблем сучасності.

15. Еколого-економічна діяльність ООН.

16. Діяльність „ГРІНПІС” у сфері вирішення еколого-економічних проблем.


^ 8. Рекомендована література.


8.1. Основна література.


 1. Бадрак О., Шостак Л. Цілі та пріоритети сталого розвитку України / Економіка України. – 2002. – №10. – С.30-36.

 2. Барановський В. До концепції переходу України на модель сталого розвитку / Економіка України. – 2001. – №7. – С.78-83.

 3. Барановський В. Стратегія екологічно сталого розвитку України / Розбудова держави. – 1998. – № 9-10. – С.18-21.

 4. Буркинський Б., Галушкіна Т. Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина // Економіст. – 2002. – №9. – С.20-23.

 5. Веклич О.Формування економічного механізму сталого розвитку України (теоретико-концептуальні засади) / Вісн. НАН України. – 2000. – №6. – С.3-16.

 6. Волощук В.М. та ін. Географічні проблеми сталого розвитку України / Укр. геогр. журн. – 1998. – №1. – С.13-18.

 7. Гардашук Т. Екологічна політика та екологічний рух: сучасний контекст. К.- Знання: 2000. – 252с.

 8. Герасимчук З. Комплексна оцінка рівня сталого розвитку регіонів України / Економіка України. – 2002. – №2. – С.34-42.

 9. Герасимчук З. Наукові засади дослідження екологічної безпеки як фактора сталого розвитку / Економіка України. – 2000. – №11. – С.63-69.

 10. Руденко Л.Г. Сталий розвиток: пошуки моделей сталого розвитку України / Укр. геогр. журн. – 1998. – №1. – С.5-12.

 11. Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України / Вісн. НАН України. – 2002. – №2. – С.31-40.


8.2. Додаткова література


 1. Грабинський І. Зовнішньоекономічний чинник у моделі національної еколого-економічної доктрини // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжнар. відносин. – Львів, 2000. – Вип. 2. – С.464-470.

 2. Економічний розвиток сучасних цивілізацій: Навч. Посібник. / А. С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2000. – 574 с.

 3. Міжнародні економічні відносини: Підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – К.: Либідь, 2005. – 462 с.

 4. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. І. Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.

 5. Бобылев С.Н. Экологизация экономического развития.М.:1993. – 122с.

 6. Горський В.С. Україна на порозі планетарної цивілізації//Практична філософія. - 2001. - № 2. - С.25-29.

 7. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. К.:1996.

 8. Межжерин В.А. Цивилизация и ноосфера. Кн. 1. К.: 1996.
^

9. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕCTS


Оцінювання в системі ЕCTS

Оцінка за національною шкалою

Рейтингова оцінка з дисципліни


Критерії оцінювання

А

Відмінно

90-100

Ставиться у випадку, коли студент вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі. Ґрунтовно складає визначення та сутність основних понять, термінів у сфері еколого-економічної діяльності. Залучає до відповіді власний досвід, що набутий у процесі науково-дослідницької діяльності. Знає наукові здобутки вчених. Вміє провести комплексний аналіз еколого-економічних проблем.. Самостійно розкриває особливості еколого-економічної діяльності..

В

Добре

82-89

Оцінка „добре” (В) ставиться коли студент самостійно трансформує визначення основних понять, термінів, які використовуються у для обгрунтування еколого-екномічної діяльності, розкриває їх суть, значення, але в межах навчальних посібників. Володіє методикою та розкриває основні підходи, щодо дослідження еколого-екномічних проблем сучасності. Знає їх зміст і функції. Студентом здані практичні роботи.

С

75-81

Оцінка „добре” (С) відрізняється від оцінки “В” тим, що студент допускає окремі помилки і неточності, які не впливають на загальний характер відповіді. Програмний матеріал знає добре, відповідь є послідовною.

Д

Задовільно

69-74

Знання студента завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача. Недостатньо володіє термінологією та методами, які використовуються при дослідження конструктивного характеру. Володіє мінімальними знаннями. Виконав більшу частину практичних робіт.

Е

60-68

Студент відповідає на поставлене запитання не повністю, при розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів. Допускає значні помилки. Виконав більше половини практичних завдань

FXНе задовільно

35-59

Студент не володіє матеріалом, не розуміє теоретичних і практичних питань, допускає грубі помилки, не орієнтується в предметі, не виконав жодної практичної роботи, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.

F

1-34

Студент не орієнтується в предметі, не виконав жодної практичної роботи, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.


^ 10. Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни «Основи міжнародної еколого-економічної діяльності»


^ Компетенції (прогнозні результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

^ Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

^ Всього балів за види навчальних занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

ЗМ 1. Сутність та особливості міжнародної еколого-економічної діяльності

Знати і розуміти роль еколого-економічних процесів в розвитку суспільства.

НЕ 1.1 (Лекція) Тема 1. Глобальні аспекти проблем навколишнього середовища- Діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем.

Суперечливість сучасного природокористування.

- Генезис екологічної кризи. [1,3,4,18]

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Основні напрямки дослідження соціа-льної географії в Україні.

1

1

Розуміти сутність еколгоекономічних проблем знати та вміти класиці-кувати основні еколого-економічні проблеми

(Семінарське заняття) Глобальні аспекти проблем навколишнього середовища

Глобальний характер екологічних проблем. ^ Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі. Економічний аспект екологічних проблем людства

-

2

-

-

-

Обговорення проблемних питань, тестування,5

Розуміти соціально-економічну те географічну сутність завдань еколого-економічної діяльності,

(самостійна робота) Основні завдання еколого-економічної діяльності.

- Вивчення рівня розвитку економіки.

- Виявлення проблемних аспектів розвитку економіки країн світу

-

-

3

-

-

Конспект, письмова самостійна робота2

Знати основні віхи еколого-економічного розвитку
^

НЕ 1.2. (лекція) Сталий розвиток цивілізації. ”..

- Поняття “сталий розвиток цивілізації

- Концепція сталого розвитку цивілізації.

- Соціально-географічні дослідження у ХVIII – XX століттях.

- Розвиток соціальної географії в другій половині ХХ століття.

[1,2,6,10,11,13,14]

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Особливості розвитку соціальної географії в Стародавньому світі.


1

2

Знати особливо-стіформування передумо сталого розвитку, проводити порівняльний аналіз особливостей теоретико-методологічних праць різних вчених.

(семінарське заняття) Складові сталого розвитку цивілізації.

Механізм формування сталої цивілізації. Моделі сталого розвитку як напрям вирішення глобальних екологічних проблем.,, Дж. Ейлза.


-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування.

Пошукова інформаційна робота на тему: «виникнення та розвиток транспортної системи в Давніх цивілізаціях»
5

Знати особливості розвитку соціально-географічних досліджень в середні віки.

(самостійна робота) Економічний аспект сталого розвитку цивілізації.

Економічний аспект сталого розвитку цивілізації. Проблеми сталого розвитку

-

-

3

-

-

Конспект, письмова самостійна робота2

Знати соціально-географічну принципів еколого-екномічного співробітництва країн світу

^ НЕ 1.3. (лекція) Принципи, форми та напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології


-. Основні принципи міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

.- Основні форми міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

[1,4,7,18,19]

2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

Форми територіальної організації суспільства та особливості соціальних процесів в них.


1

2

Знати основні напрями міжнародного еколого-економічного співробітництва.

(самостійна робота) Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології


- Збереження природних сис-тем,

-. Раціональне використання природних ресурсів

- Створення еф-ективної систе-ми між народ-ної екологічної відповідальності

.

-

-

3

-

-

Конспект, письмова самостійна робота2

Знати основні міжнародні еколого-економічні організації

НЕ 1.4. (лекція) Еколого-економічна діяльність ООН


 • Історія створення та функції ООН;

 • Міжнародні організації при ООН;

 • Нормативні документи ООН. [1,4,7,18,19]

2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

Програма соціально-географічного дослідження як науковий метод вивчення соціальних процесів у регіоні.

2

2

Знати основні напрями еколого-економічного співробітництва України.

(семінарське заняття) Участь України в міжнародних еколого-економічних організаціях

- В ООН

- СНД

- Співробітницт-во України та ЄС

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.5

Знати основні громадські еколого-економічні організації

(самостійна робота) громадські еколого-економічні організації

- ГРІНПІС

Регіональні організації.

-

-

3

-

-

Конспект, письмова самостійна робота2

Всього за ЗМ 1.

8

10

12

5

30

^ ЗМ 2. Еколого-економічна діяльність в країнах та регіонах світу.
Знати собливості еколого-економічної типізації країн світу, вміти визначати основні типи країн світу

^ НЕ 2.1. (лекція) Еколого-економічна типологія країн світу.

Основні критерії класифікації

Типи країн світу

[7,9,10,12,13,14,15]

2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

Особливості процесів урбанізації в різних країнах світу.

1

2

Знати поняття про критерії типізації країн світу, основні типи країн світу

(Семінарське заняття)основні типи країн світу..

Розвинені країни,

Країни з перехідною економікою

Країни, що розвиваються

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.6

Знати основні заходи міжнародного-еколого-економічного співробітництва

(Самостійна робота) Міжнародне економічне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

- економічні,

- адміністративно-правові

- виховні і пропагандистські

-

-

3

-

-

Конспект, письмова самостійна робота2

Знати сутність еколого-економічної ефективності та основні методи її визначення

^ НЕ 2.2. (Лекція) Еколого-економічна ефективність господарювання в країнах світу

- показники економічного розвитку країн світу,

- показники використання природних ресурсів

- методи визначення еколого-економічної ефективності господарювання [5,10,11,13,15,16,19]

2

-

-

-

-

- Конспект лекцій

- Фронтальне опитування

Прогноз розвитку галузей соціальної інфраструктури в регіонах України

2

2

Вміти визначати еколого-економічну ефективність

(практична робота) Визначення еколого-економічної ефективності господарювання в різних типах країн світу

- оцінка еономічного розвитку

- визначення екологічного стану території та еколого-економічної ефективності

-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.6

Знати основні еколого-економічні типи країн світу.

(самостійна робота) типи країн світу .
-

-

3

-

-

Конспект, письмова самостійна робота2

Знати особливості еколого-екеономічного розвитку в країнах світу

^ НЕ 2. 3. (лекція) Еколого-економічна характеристика окремих країн світу


стан розвитку економіки

- еколого-економічні проблеми країни

- основні заходи щодо вирішення проблем збереження довкілля та розвитку економіки

[2,4,5,7,12,13,14,15,16,19]

2

-

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.

Стан соціальної сфери в Чернівецькій області.

2

2

Знати особливості еколого-економічного розвитку окремих країн світу вміти проводити порівняльну характеристику між країнами

(семінарське заняття) еколого-еко-номічний розвиток країн та їх порівняльна характеристика

- Поняття рекреації та рекреаційної географії,

- Основні функції туризму.

- Особливості структури та розвитку рекреаційної географії в Україні.


-

2

-

-

-

- обговорення проблемних питань, - - самостійна письмова робота,

- тестове опитування,

- ситуативні завдання.6

Знати основні положення концепції та вміти їх використовувати в професійній діяльності

(Самостійна робота) Концепція міжнародної еколого-економічної оцінки території

Сутність концепції

Основні складові концепції

Заходи щодо реалізації

-

-

2

-

-

Конспект, письмова самостійна робота2

Всього за ЗМ 2.

6

6

8

-

-5

30

Всього

14

16

20

-

-10

70

Модуль контроль (залік)

30

Схожі:

Основи міжнародної еколого-економічної діяльності iconЗатверджую декан факультету Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи міжнародної еколого-економічної діяльності освітньо-кваліфікаційний рівень
Напрям підготовки – 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності iconВишницька О.І. Формування регіональних та локальних еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування
Ня формування еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування на регіональному та локальному рівнях. Описані етапи...
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності iconВишницька О.І. Формування регіональних та локальних еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування
Ня формування еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування на регіональному та локальному рівнях. Описані етапи...
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності iconСтруктура навчальної дисципліни «Основи екології»
Україні, опанування ними теоретико-методологічних основ оцінки еколого – економічної ефективності виробництва
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
України І особливості їх вирішення в умовах перехідної економіки; механізми здійснення міжнародної економічної діяльності; регулювання...
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності iconЗвіт про науково-дослідну роботу фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування (проміжний) Етап 1
Теоретичні аспекти дослідження еколого-орієнтованої діяльності сільськогосподарських підприємств
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності iconЗвіт по плану видавничої діяльності навчально-методичного забезпечення кафедр за 2011 рік
Економічної теорії, бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу, вищої математики, інформаційних систем і технологій,...
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності iconЗвіт по плану видавничої діяльності навчально-методичного забезпечення кафедр за 2011 рік
Економічної теорії, бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу, вищої математики, інформаційних систем І технологій,...
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 070800...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи