Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» icon

Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Скачати 405.97 Kb.
НазваРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Дата28.07.2012
Розмір405.97 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

Р.І. Петришин

_______________

« 1 » вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу «Основи наукових досліджень»

напрям спеціальності 1401 Сфера обслуговування

для спеціальності 7.14010301 «Туризмознавство (за видами)»

Факультет Географічний

Кафедра Соціальної географії та рекреаційного природокористуванняНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичних

(семінарських)


Лабораторних


Самостійна робота (год.)

робота (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Розрахункові, графічні роботи

Курсові роботи

Заліки (сем)

ЕкзаменДенна

4

8

54

1,5

18

16

-

20
-

-

8

-Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

^ Робоча програма складена на основі

Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с.

Робоча програма складена доц. Н.І. Коноваловою

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол №1 «30» серпня 2011 року


Завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування _______________ /доц. К.Й. Кілінська/

(підпис)


Схвалено методичною комісією напряму

(спеціальності) ____________________________________________

(шифр, назва)

«__» __________ 2011 року

Протокол №__ від «1» вересня2011 року

Голова методичної ради

Географічного факультету ______________ /доц. М.В. Цепенда/

(підпис)


Пояснювальна записка

до навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень".

1.1. Мета курсу – дати студентам базові знання про систему наукових досліджень з метою залучення їх до поточної і майбутньої науково-дослідної роботи, розкрити питання організації роботи в процесі дослідження.

1.2. Завдання курсу - знайомство студентів з необхідними засадами наукової діяльності в Україні, формувати уявлення про методологію та методи наукових досліджень, розвивати вміння підготовки та написання публікацій, курсових, дипломних робіт.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

 • Знати основні поняття, терміни, загальні аспекти науки;

 • Мати уявлення про прикладне значення дисципліни;

 • Набути навичок різноманітних теоретико-методологічних основ;

 • Вільно оперувати основними поняттями та термінами;

 • Мати навички науково-дослідної діяльності студентів;

 • Володіти методикою підготовки та написання наукових робіт.


Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр.

Шифр та назва напряму 7.14010301 - «Туризмознавство (за видами)»

Кількість кредитів – ^ 1,5. Загальна кількість годин –54

8 семестр.

Кількість годин на лекції – 18.

Кількість годин на практичні заняття - 16

Кількість годин на самостійну роботу – 20

Кількість годин на індивідуальну роботу – ^ 4

Вид підсумкового контролю – залік.


Структура змістовних модулів навчальних елементів дисципліни "Основи наукових досліджень " та навчальної діяльності студента

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ) навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

^ Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навчальних занять НЕ

Л

С

Ср

Пр.

Л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Методологічні та організаційні аспекти наукового дослідження

Розуміти значення науки для людства, характеризувати форми підготовки наукових кадрів, орієнтуватись у науковій картині світу

НЕ 1.1. (Лекція)

Загальні аспекти наукових досліджень. 1,2,4,6,8, 15 (12,13).

-роль, місце і значення науки для суспільства;-

-наукова картина світу;

-НДР та науковий потенціал України;

-форми підготовки наукових кадрів;

-мета і завдання курсу;

-зв'язок курсу з іншими науками


2

Конспект лекції. Тестування.

Науково-технічна революція в географічній науці.


10

3

Розуміти роль туристичної інформації у розвитку науки, знати основні терміни, узагальнювати і аналізувати набуті знання.

(Семінарське заняття). Туристична наука та її структура. 15,17 (10,11)

-сутність туристичної науки;

-туристична інформація на сучасному етапі розвитку науки;

-перспективи розвитку туризму як науки
2


Усне опитування3

Знати основні методи, їх класифікацію, аналізувати проблеми верифікації

(Самостійна робота) Методи наукового пiзнання як основа наукової творчостi. Основнi рiвнi наукового пiзнання. 1,3,5,8,11,12,15,18 (11,12,13)

-шляхи наукового пояснення;

-дедуктивна та індуктивна форма висновків;

-проблеми верифікації4Конспект, фронтальне опитування2

Знати функції науки, аналізувати процес наукового пізнання, знати класифікацію наукових методів та вміти використовувати їх у практиці.

НЕ 1.2. (Лекція).

Методологія та методи наукового дослідження.. 1,2,3,7,9,10,11 (4,12,13)

- основні функції науки;

- деякі теоретичні аспекти наукових досліджень;

- методологія наукового дослідження;

- наукові методи та їх систематика;

- загальна схема наукового дослідження


4

Конс­пект лекції, фронтальне опитування


Об’єкти географічних досліджень

10

3

Орієнтуватись у законодавстві про наукову діяльність, знати права і обов’язки науковця, узагальнювати набуті знання

(Семінарське заняття). Правові, понятійні і організаційні засади наукової діяльності в Україні. 7,8,12,15 (1,3,6)

-визначення основних термінів законодавства про наукову діяльність;

-наукова діяльність і її типи;

-наукова установа;

-субєкти наукової діяльності;

-законодавство про наукову діяльність;

-права і обовязки наукового працівника;

-докторантура і аспірантура;

-фінансування науки
4


Усне опитування, термінологічний диктант3

Вміти обгрунтувати тему, визначити цілі і завдання наукового дослідження,

(Самостійна робота) Формулювання тем, цілей і задач наукового географічного дослідження. 2,4,6,7,13,15 (12)

-науково-технічна інформація;

-інформаційне

-запам’ятовування;

-анотації, конспектування3Конспект, обговорення проблемних питань3

Вміти обґрунтовувати вибрану проблему дослідження, знати методику дослідницької роботи, обгрунтовувати правильно завдання дослідження

НЕ 1.3. (Лекція). Напрямки і методики наукових досліджень. 1,3,5,7,9,13,15,18 (4,10,12)

-вибір теми дослідження;

-конкретизація проблеми дослідження;

-методика дослідницької роботи;

-основні напрями досліджень в сучасній географічній науці

2

Конспект лекції

Історичний метод в географічних дослідженнях.


10

2

Знати основи наукового спілкування, аналізувати набуті знання.

(Семінарське заняття) Технологія наукової діяльності. 3,5,13,15 (10)


-робочий день науковця;

-робоче місце науковця;

-ділове спілкування;

-ділове листування;

-ділова телефонна розмова;

-особистий архів науковця (бібліотека)
2


Фронтальне опитування3

Знати основні етапи роботи, аналізувати методологію досліджень, аналізувати набуті знання.

(Самостійна робота) Організація процесу географічного дослідження. Основні етапи роботи. Об’єкт і предмет дослідження. 9,11,12 (4,5,8)

-методологія теоретичних досліджень;

-методологія експериментальних досліджень.
3Конспект, тестування3

^ ВСЬОГО ГОДИН ЗА ЗМ №1

8

8

10

10

25

^ ЗМ №2 Науково-дослідна робота

Аналізувати види НДР, вільно володіти теорією, узагальнювати і аналізувати набуті знання.

НЕ 2.1. (Лекція). Організація роботи в процесі дослідження.2,3,5,7,9,13,15,18 (12)

-Організація роботи дослідника;

-підготовка до дослідження;

-планування і проведення робіт;

-види навчально-дослідницьких робіт

3

Письмове опитування. Конспект лекції.

Інтелектуальна власність

10

3

Знати вимоги до оформлення наукової роботи, вміти писати тези, аналізувати набуті знання.


(Практичне заняття). Організація процесу географічного дослідження. Основні етапи роботи. Об’єкт і предмет дослідження. 2,3,5,7,9,13,15,18 (12)

-формулювання різних гіпотез, їх перевірка і відкидання;

-складання плану проведення наукового дослідження;

-визначення об’єкту і предмету дослідження.


2
Описові роботи2

Знати методи наукових досліджень, вміти їх використати на практиці, аналізувати набуті знання.

(Самостійна робота) Методи географічних досліджень: картографічний, історичний, статистичний, математичні методи та ін. 2,3,5,7,9,13,15,18 (12)

-картографічне моделювання;

-спостереження;

-збір і представлення даних в географії4Фронтальне опитування3

Давати характеристику джерелам інформації, , аналізувати роботу із літературними джерелами, узагальнювати і аналізувати набуті знання.

НЕ 2.2. (Лекція). Інформаційна база наукових досліджень. 6,7,11,13 (12)

-види джерел інформації;

-аналіз вихідної інформації і методик роботи з літературними джерелами;

-галузева науково-технічна інформація

2

Семінарські доповіді.

Винаходи наукової творчості

10

2

Вміти формулювати гіпотези, аналізувати план науковго дослідження, аналізувати набуті знання.

(Практичне заняття). Формулювання теми, мети та задач наукового дослідження. 2,3,5,7,9,13,15,18 (12)

--сформулювати тему студентського наукового дослідження за вказаним науковим напрямком;

-сформулювати мету студентської наукової роботи (дослідження) за обраною темою;

-сформулювати задачі дослідження у відповідності до визначеної мети


.4
Письмова робота3

Аналізувати основні етапи географічних досліджень, аналізувати набуті знання.

(Самостійна робота) Основи проведення географічних досліджень. Підготовчий період, польовий етап, камеральні розрахунки. 2,3,5,7,9,13,15,18 (12)

-туристичні екскурсії;

-складання картографічних матеріалів;

-побудова графіків3ситуативні завдання2

вміти складати план дослідження, знати етапи дослідження, узагальнювати і аналізувати набуті знання

НЕ 2.3. (Лекція).

Пошук та опрацювання наукової інформації. 6,7,11,13 (12)

-складання плану дослідження;

-етапи проведення досліджень;

-науковий колектив –першооснова формування наукової інформації


2

Письмове опитування, конспект лекції, реферати

Наукова школа та її функції.

10

3

Вміти формулювати тему студентського наукового дослідження, аналізувати завдання наукового дослідження, узагальнювати і аналізувати набуті знання

(Практичне заняття). Вимоги і правила оформлення науково-дослідної роботи. 6,7,11,13 (12)скласти зміст дипломної роботи;

-оформити окремі структурні частини згідно вимог;

-складання рецензії на наукову роботу

-написання тез доповіді
2
Письмова робота2

Знати правила оформлення наукової роботи, узагальнювати і аналізувати набуті знання

(Самостійна робота) Загальні вимоги і правила оформлення науково-дослідної роботи. 6,7,11,13 (12)

-оформлення реферату;

-вимоги до анотації;

-вимоги до тез доповіді

-вимоги до курсових і дипломних робіт3Усне опитування2

Знати як правильно оформити результати дослідження, вміти логічно , аргументовано викласти текстову частину роботи

НЕ 2.4. (Лекція). Оформлення матеріалів дослідження. 6,7,11,13 (12)

-обробка матеріалів дослідження;

-оформлення результатів дослідження;

-літературна обробка тексту

3

Конспект лекції

Вторинна документація

10

3

^ ВСЬОГО ЗА ЗМ №2

10
10

8


10

25

^ РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ

18

8

20

8


10

70

^ МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК

30Перелік рекомендованої літератури ДО КУРСУ

^ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

 1. Алаев З.Б. Социально-экономическая география: понятийно-
  терминологический словарь. - М.: Мьісль, 1983. - 350 с.

 2. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К.: Либідь, 1997. - 320 с.

 3. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень: Навч.посібник/І.М.Грищенко, О.М.Григоренко, В.О.Борисейко. – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2001.-186 с.

 4. Добров Г.М. Наука о науке (введение в общее науковедение). - К.: Наукова думка, 1970..-

 5. К. Кілінська. Науково-дослідна робота студентів в Україні.-Чернівці, Вид-во ЧДУ, 1997.

 6. Крушельницька ОюВ. Методологія та організація наукових досліджень: Навч.посібник/О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006.-206 с.

 7. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. – К.: О-во "Знания", КОО, 2001. – 113 с.

 8. Методи географічних досліджень (Блок. Методи соціально-економіко-географічних досліджень). Конспект лекцій / Укл. Коновалова Н.І. - Чернівці: Рута, 2004. - 40 с.

 9. Методологія і методика наукових досліджень із соціально-економічної
  географії: Конспект лекцій / Укл. Н.І.Коновалова, М.М.Цепенда. - Чернівці: Рута, 2007. - 50с.

 10. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки. – К.: Заповіт, 1997.-334 с.

 11. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки. – К.: Заповіт, 1997. – 333 с.

 12. Організація і методологія наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект лекцій. Част. 1. / Укл. Н.І.Коновалова, М.М.Цепенда. -Чернівці: Рута, 2005. - 38с.

 13. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч.посібник /І.С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.-116 с.

 14. Ростовський В.С. основи наукових досліджень і технічної творчості: підруч/В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська.-К.: Центр учбової літератури, 2009.-96 с.

 15. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2007

 16. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632

 17. Червяков А.В. Количественные методы в географии. – Барнаул, АГУ, 1993-1995.

 18. Багров НБ. Региональная геополітика устойчивого развития К: Либыдь, 2002. - 256 с.

 19. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. -Чернівці: Рута, 2003. - 392 с.

 20. Методика соціально-економгеографічного дослідження низового
  адміністративного району: Навчально-методичний посібник / Укл. Коновалова Н.І., Чубрей О.О. - Чернівці: Рута, 2007. -51с.

 21. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України.-К.: ВД К.-М.Академія-Чернівці: Зелена Буковина, 1999.-568 с.

 22. Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем. - Киев-Одесса: Вища школа, 1988. - 188 с.

 23. Топчієв О.Г. Про предметну область і предмет суспільної географії / Український географічний журнал, 2004. - №2. - С.3-7.

 24. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2003.-444с.

 25. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. -Львів: Львів.ун-т ім. І.Франка, 2001. -744с.

Додаткова література

 1. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К.: Вища школа, 1996.-231 с.

 2. Про наукову та науково-технічну діяльність. – Закон України від 13.12.91.

 3. Топчієв ОГ. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт, 2001. - 559 с.

 4. Харвей Д. Научное объяснение в географии. – М.: Прогресс, 1974. – 503 с.

 5. Чкалова О.Н. Основы научных исследований. – К.: Вища шк., 1978. – 120 с.

 6. Чкалова О.Н. Основы научных исследований. - М.: Наука, 1978.

 7. Балуха М.Т. Основи наукових дослiджень. – К.: Вища шк., 1997. – 271 с.

 8. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Введ.23.02.95. – К.: Держстандарт України, 1995 – 42 с.

Навчальний планп/п

Т е м а

Кількість годин

1

Загальнонаукові аспекти наукових досліджень.

2

2

Методологія та методи наукового дослідження

4

3

Напрямки і методики наукових досліджень

2

4

Організація роботи в процесі дослідження.

3

5

Інформаційна база наукових досліджень

2

6

Пошук та опрацювання наукової інформації

2

7

Оформлення матеріалів дослідження

3
Всього

18Навчальна програма

Тема 1 Загальнонаукові аспекти наукових досліджень.

Роль, місце і значення науки для суспільства. Наукова картина світу. Науково-дослідна робота та науковий потенціал України. Форми підготовки наукових кадрів. Мета і завдання курсу. Зв'язок курсу з іншими науками.


^ Тема 2. Методологія та методи наукового дослідження

Основні функції науки. Деякі теоретичні аспекти наукових досліджень. Методологія наукового дослідження. Наукові методи та їх систематика. Загальна схема наукового дослідження.


^ Тема 3. Напрямки і методики наукових досліджень

Вибір теми дослідження. Конкретизація проблеми дослідження. Методика дослідницької роботи. Основні напрями досліджень в сучасній географічній науці.


Тема 4. Організація роботи в процесі дослідження.

Організація роботи дослідника. Підготовка до дослідження. Планування і проведення робіт. Види навчально-дослідницьких робіт.


Тема 5. Інформаційна база наукових досліджень

Види джерел інформації. Аналіз вихідної інформації і методик роботи з літературними джерелами. Галузева науково-технічна інформація.


Тема 6. Пошук та опрацювання наукової інформації

Складання плану дослідження. Етапи проведення досліджень. Науковий колектив – першооснова формування наукової інформації.


^ Тема 7. Оформлення матеріалів дослідження

Обробка матеріалів дослідження. Оформлення результатів дослідження. Літературна обробка тексту.


Зміст практичних занять з курсу (16 год.)

п/п

Назва теми

Кількість годин

Тема 1.

Туристична наука та її структура.

Сутність туристичної науки.

Туристична інформація на сучасному етапі розвитку науки.

Перспективи розвитку туризму як науки.


2

Тема 2.

^ Правові, понятійні і організаційні засади наукової діяльності в Україні.

Визначення основних термінів законодавства про наукову діяльність.

Наукова діяльність і її типи.

Наукова установа.

Суб’єкти наукової діяльності.

Законодавство про наукову діяльність.

Права і обов’язки наукового працівника.

Докторантура і аспірантура.

Фінансування науки.

4

Тема 3.

^ Технологія наукової діяльності

Робочий день науковця.

Робоче місце науковця.

Ділове спілкування.

Ділове листування.

Ділова телефонна розмова.

Особистий архів науковця (бібліотека).

2

Тема 4.

^ Організація процесу географічного дослідження. Основні етапи роботи. Об’єкт і предмет дослідження.

Формулювання різних гіпотез, їх перевірка і відкидання.

Складання плану проведення наукового дослідження.

Визначення об’єкту і предмету дослідження.

2^ Зміст завдань для самостійної роботи та завдань для самоперевірки

і виконання.

^ ЗМ

НЕ в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 1.1.

Методи наукового пiзнання як основа наукової творчостi. Основнi рiвнi наукового пiзнання

Конспект, фрон-тальне опитування та письмова робота


[1,[3,[5,[7]

НЕ 1.2.

Формулювання тем, цілей і задач наукового географічного дослідження

Конспект, письмова робота

[8],[9],[13],[15],

НЕ 1.3.

Організація процесу географічного дослідження. Основні етапи роботи. Об’єкт і предмет дослідження.

Конспект, термінологічний диктант

[3],[5],[8] [9],[10],[11], [12],[14],[13],[15],

НЕ 2.1.

Методи географічних досліджень: картографічний, історичний, статистичний, математичні методи та ін

Конспект, фронтальне опитування

[3],[5],[8], [9],[10],[11], [12],[14],[17],[25],

НЕ 2.2.

Основи проведення географічних досліджень. Підготовчий період, польовий етап, камеральні розрахунки

Конспект, фронтальне опитування

[8],[[9],[10],[11], [13],[14]

НЕ 2.3.

Загальні вимоги і правила оформлення науково-дослідної роботи.

Усне опитування


[8],[[9],[10],[11], [13],[14]Модуль-контроль 1

Варіант 1

Завдання 1. (3 б.)

1. Дедукція –це а) умовивід, у якому через схожість предметів, явищ, процесів за одними ознаками роблять висновок про можливу схожість цих предметів за іншими ознаками

б) метод дослідження, який полягає у переході від загального до окремого

^ 2. Сукупність дослідницьких дій, що застосо­вуються для здобуття нових знань – це

а) методичний арсенал

б) метод досліджень

3. Сукупність кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних ресурсів, що об’єднані за певними принципами та структурою управління – це а. наукові кадри

б. науковий потенціал

в. НДР

Завдання 2. ( 4 б.)

Дати визначення таким поняттям: наука, метод аналогії, метод прогнозування, методологія, науковий закон.

Завдання 3.(3 б.)

1.Назвіть функції науки.

2. В Україні до наукових кадрів належать такі категорії працівників…

3.Назвіть типи наукової діяльності

Завдання 4 (10 б.)

1.Розкрийте та охарактеризуйте етапи проведення наукового дослідження.

2.Охарактеризуйте теми, цілі та задачі наукового географічного дослідження.

3.Розкрийте наукову картину світу.


Модуль-контроль 1

Варіант 2

Завдання 1. (3 б.)

1. Конкретне питання, яке виникає, коли на­явних знань не достатньо для вирішення конкретного завдання і спосіб за допомогою якого можна здобути відсутні знання -

а) наукова тема

б) наукова проблема

в) наукове завдання

2. ^ Вузівський сектор

а). базується на наукових закладах ряду міністерств, що виконують прикладні дослідження, і є звязуючою ланкою між науковою і виробництвом

б). виконує різні прикладні та фундаментальні дослідження.

^ 3.Наукове дослідження – це

а) умовивід, у якому через схожість предметів, явищ, процесів за одними ознаками роблять висновок про можливу схожість цих предметів за іншими ознаками

б) вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різних чинників, вивчення взаємодії і взаємозв’язків між явищами з метою отримання доведених і корисних для науки і практики рішень із максимальним ефектом.

Завдання 2. ( 4 б.)

Дати визначення таким поняттям: науковий метод, пояснення, балансовий метод, наукове пізнання, моделювання.

Завдання 3.(3 б.)

1. Назвіть форми організації науково-дослідної роботи:

2. В Україні прийняті такі наукові звання…

3.Назвіть права і обов’язки наукового працівника.

Завдання 4 (10 б.)

1.Розкрийте та охарактеризуйте законодавство про наукову діяльність.

2.Охарактеризуйте основнi рiвнi наукового пiзнання.

3.Розкрийте шляхи наукового пояснення.


Ключ

Варіант 1.

Завдання 1: 1б, 2 б, 3б.


Варіант 2.

Завдання 1: 1б, 2б, 3б.


Модуль-контроль 2

Студент (ка)_____________________ Група 41__ Спеціальність «Туризмознавство»


Варіант 1

Завдання 1.( 3 б.)

1. Дані про навколишній світ та процеси, що в ньому відбуваються – це а) дослідження

б) інформація

в)НДР

2. Авторська точка зору на коло питань, фактів і явищ, що розглядаються а) викривлення

б) аспектизація

в) рубрикація

3. Частина інформації, яка містить но­визну запропонованого рішення теоретичної або практичної задачі і зумовлений нею позитивний ефект - а) конкретизація

б) викривлення

в) нова інформація

Завдання 2.(3 б.)

 1. Назвіть ознаки, за якими класифікують наукові дослідження:

- за видами зв’язку із суспільним виробництвом

- за ступенем важливості для народного господарства

- залежно від джерел фінансування

- за тривалістю розробки

2. Назвіть основні форми подання ілюстративного матеріалу: таблиця, діаграми, рисунок, графік, схема, замальовка, фото­знімок, креслення, карта.


3.Назвіть характерні особливості інформації у дослідницькій роботі: цільове призначення, значущість, достовірність, надійність, надлишковість, цінність, періодичність, безперервність, спосіб і форма представлення.


Завдання 3. (4 б.)

 1. Охарактеризуйте етапи проведення досліджень.

 2. Розкрийте підготовку до дослідження.Модуль-контроль 2

Студент (ка)_____________________ Група 41__ Спеціальність «Туризмознавство»


Варіант 2

Завдання 1.

1. Короткий виклад отриманих результатів дослідження – це а) висновок

б) основна частина

в)вступ

2. Чіткий розподіл рукопису на окремі логічні взаємопідлеглі частини, кожна з яких забезпечується коротким і чітким заголовком, який відображає її зміст а) викривлення

б) аспектизація

в) рубрикація

3. Будь-які стилістичні і логічні помилки, нечіткі формулювання, помилки у розрахунках, помилки у методах, упереджено відібрані експериментальні матеріали, висновки, які заперечують наведеному фактичному матеріа­лу, необгрунтовані рекомендації -

а) конкретизація

б) викривлення

в) нова інформація

Завдання 2.(3 б.)

 1. Назвіть етапи будь-якого наукового дослідження:

- конкретизація теми

- вивчення історії і сучасного стану проблеми

- підготовка до дослідження

- збір, відбір і вивчення інформації

- розробка гіпотез

- визначення методики дослідження

- складання робочого плану

- створення і обробка нової інформації

- побудова висновків а пропозицій

- літературна обробка тексту

2. Назвіть види джерел інформації:: таблиця, діаграми, рисунок, графік, схема,

Опубліковані, неопубліковані, первинні, вторинні, офіційні, наукові,


3.Назвіть етапи створення наукового твору: цільове призначення, значущість,

- робота над змістом

- робота над оформленням

Завдання 3. (4 б.)

 1. Охарактеризуйте організацію роботи дослідника

 2. Розкрийте науковий коллектив, як першооснову формування наукової інформації^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМ МОДУЛЯ №1.

 1. Розкрийте мету, завдання курсу "Основ наукових досліджень", його місце в системі географічних наук.

 2. Розкрийте науковий статус соціальної та економічної географії.

 3. Поясніть загальні риси і відмінності понять "розміщення" та "Терито­- ріальна організація".

 4. Дайте визначення поняттю "територіальна організація суспільства".

 5. Як визначають об'єкт і предмет дослідження.

 6. Проаналізуйте сучасне визначення об'єкта і предмета дослідження соціальної та економічної географії.

 7. Охарактеризуйте основні напрямки соціально-економгеографіних досліджень.

 8. Розкрийте зв'язки соціальної і економічної географії з іншими науками.

 9. Дайте визначення таким термінам, як: суб'єкт, мета, тема, завдання дослідження, метод, проблема.

10. Що являють собою факти, наукові закони, поняття, принципи, концепції, парадигма?

11. Дайте визначення теорії, методології, методики, поясніть відмінності цих базових понять пізнання.

12. Поясніть зміст і функції поняття методологія.

13. Охарактеризуйте методологічні рівні пізнання та їх взаємодію.

14. Назвіть і поясніть основні напрямки філософської та загальнонаукової методології.

15. Які методологічні та методичні функції виконувала географічна наука на різних стадіях свого розвитку.

16. Розкрийте суть соціально-економгеографічних досліджень на емпіричному рівні пізнання.

17. Розкрийте суть соціально-економгеографічних досліджень на теоретичному рівні пізнання.

18. Охарактеризуйте дискрептивну функцію наукових досліджень.

19.Охарактеризуйте інтерпретативну функцію наукових досліджень.

20. Порівняйте методологічний зміст сенсуалізма та раціоналізма. Які переваги і недоліки має кожна з цих напрямків?

21. Охарактеризуйте емпіричний рівень пізнання.

22. Охарактеризуйте чуттєвий підхід в наукових дослідженнях. 23.Розкрийте мету, завдання дослідження населення.

24. Розкрийте основні показники, які використовуються при дослідженні населення та чинники, які впливають на зміни народонаселення.

25. Що являє собою міграція населення та її види.

26. Складіть типовий план вивчення населення певного регіону.

27. Охарактеризуйте рівні і масштаби соціально-економгеографічних досліджень.

28. Охарактеризуйте види та етапи соціально-економгеографічних досліджень.

29. Розкрити мету і завдання дослідження населеного пункту.

30. Охарактеризуйте функціональну структуру міста.

31. Охарактеризуйте показники, які необхідно врахувати при вивчені ролі і місце галузі в системі господарського комплексу території.

32. Розкрийте чинники, що впливають на розвиток та розміщення галузі промисловості.

33. Розкрийте економічні показники, які характеризують ефективність розвитку галузей промисловості.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМ МОДУЛЯ №1.

 1. Розкрийте мету, завдання курсу "Основ наукових досліджень", його місце в системі географічних наук.

 2. Розкрийте науковий статус соціальної та економічної географії.

 3. Поясніть загальні риси і відмінності понять "розміщення" та "Територіальна організація".

 4. Дайте визначення поняттю "територіальна організація суспільства".

 5. Як визначають об'єкт і предмет дослідження.

 6. Проаналізуйте сучасне визначення об'єкта і предмета дослідження соціальної та економічної географії.

 7. Охарактеризуйте основні напрямки соціально-економгеографіних досліджень.

 8. Розкрийте зв'язки соціальної і економічної географії з іншими науками.

 9. Дайте визначення таким термінам, як: суб'єкт, мета, тема, завдання дослідження, метод, проблема.

10. Що являють собою факти, наукові закони, поняття, принципи, концепції, парадигма?

11. Дайте визначення теорії, методології, методики, поясніть відмінності цих базових понять пізнання.

12. Поясніть зміст і функції поняття методологія.

13. Охарактеризуйте методологічні рівні пізнання та їх взаємодію.

14. Назвіть і поясніть основні напрямки філософської та загальнонаукової методології.

15. Які методологічні та методичні функції виконувала географічна наука на різних стадіях свого розвитку.

16. Розкрийте суть соціально-економгеографічних досліджень на емпіричному рівні пізнання.

17. Розкрийте суть соціально-економгеографічних досліджень на теоретичному рівні пізнання.

18. Охарактеризуйте дискрептивну функцію наукових досліджень.

19. Охарактеризуйте інтерпретативну функцію наукових досліджень.

20. Порівняйте методологічний зміст сенсуалізма та раціоналізма. Які переваги і недоліки має кожна з цих напрямків?

21. Охарактеризуйте емпіричний рівень пізнання.

22. Охарактеризуйте чуттєвий підхід в наукових дослідженнях.

23. Розкрийте мету, завдання дослідження населення.

24. Розкрийте основні показники, які використовуються при дослідженні населення та чинники, які впливають на зміни народонаселення.

25. Що являє собою міграція населення та її види.

26. Складіть типовий план вивчення населення певного регіону.

27. Охарактеризуйте рівні і масштаби соціально-економгеографічних досліджень.

28. Охарактеризуйте види та етапи соціально-економгеографічних досліджень.

29. Розкрити мету і завдання дослідження населеного пункту.

30. Охарактеризуйте функціональну структуру міста.

31. Охарактеризуйте показники, які необхідно врахувати при вивчені ролі і місце галузі в системі господарського комплексу території.

32. Розкрийте чинники, що впливають на розвиток та розміщення галузі промисловості.

33. Розкрийте економічні показники, які характеризують ефективність розвитку галузей промисловості.

Схожі:

Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання...
Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «технологія наукових досліджень»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» для студентів 4 курсу денної форми навчання за...
Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» iconОснови наукових досліджень (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предметом курсу є вивчання методології І методів наукових досліджень, а також засоби їх організації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи