Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 410.14 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір410.14 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

проф. Р.І. Петришин

_________________

«_1вересня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з предмету „ Основи соціальної географії ”


спеціальності 7.04010401 Географія


Факультет географічний

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


Нормативні

дані


Форма

навчання


Курс

Семестр

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

Розрахункові графіки роботи (сем.)

Курсові роботи (сем.)

Заліки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

4

7

58.9

1,5

12

36

-

2

28

7

-

6

-

Заочна

4

7

8.7

-

6

-

-

-

48

7

-

2

-


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Географія”


Робоча програма складена освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Географія”

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол № ^ 1

«30 » серпня 2011 року

Завідувач кафедри ________ (доц. К.Й. Кілінська)

Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол №1

«31» серпня 2011 р.


Голова методичної ради

Географічного факультету ______________ (доц. М.В. Цепенда)

1. Пояснювальна записка


1.1. Мета вивчення дисципліни: ознайомлення майбутніх бакалаврів-географів з основним теоретичними і практичними положеннями соціальної географії, показати її роль в розумінні соціальних процесів, що відбуваються в Україні та світі, сформувати уявлення про регіональні особливості розвитку соціальних процесів.


1.2. Завдання вивчення дисципліни: сформувати в студентів уявлення про роль соціальної географії в розвитку соціальних процесів та суспільства, визначити основні принципи і чинники територіальних відмінностей в соціальних процесах, ознайомити із особливостями соціальних процесів та розвитку соціальної сфери в регіонах України.


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студенти повинні знати

 • теоретико-методичні основи пізнання соціальних процесів;

 • структуру соціальної географії. Соціального простору та соціального процесу;

 • основні проблеми розвитку соціальної сфери в Україні та регіонах;

 • основні методологічні та методичні підходи до вивчення конкретних соціальних об’єктів, явищ чи процесів;

 • основні чинники формування територіальних відмінностей в розвитку соціальних процесів;

 • територіальні відмінності в розвитку соціальних явищ та процесів у світ та на Україні;

 • основні заходи щодо запобігання негативним для розвитку суспільства явищам та процесам.


Студенти повинні вміти:

 • дати обґрунтоване пояснення проблем соціального розвитку України;

 • проводити соціально-географічні дослідження;

 • розробляти (складати) програми соціально-географічного дослідження певного об’єкта, явища чи процесу;

 • працювати з джерелами інформації;

 • збирати первинну наукову соціально-географічну інформацію;

 • формулювати висновки та пропозиції щодо вирішення соціальних проблем;Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки - бакалавр.

Шифр та назва напряму - 6.040104 – географія, спеціальність – географія, соціальна географія.

Кількість кредитів – 1,5. Загальна кількість годин –54

Кількість годин на тиждень – лекцій 1, практичних 1.

7 семестр.

Кількість годин на лекції – 12, в т. ч. 2 години на індивідуальну роботу.

Кількість годин на самостійну роботу – 28

Вид підсумкового контролю – залік.

Предмет викладають:

Лекції – к.геогр.н., доц. В.І. Костащук

Практичні – асист. П.П. Насадюк


^ 2. Зміст лекційного курсу.п/п

Тема

Кількість годин

1.

Тема 1. Зміст, предмет і завдання соціальної географії.

1.1. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії.

1.2. Функції соціальної географії.

1.3. Завдання соціальної географії.

[1, 2, 5, 11, 12, 16]

2

2.

Тема 2. Становлення і розвиток соціальної географії в Україні та світі.

2.1. Історія розвитку соціальної географії.

2.2. Становлення і розвиток соціальної географії України.

2.3. Сучасні проблеми утвердження і розвитку соціальної географії України.

[2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16]

2

3.

Тема 3. Теорія географічного та соціального просторів і просторові властивості суспільства

2.1. Соціально-географічна сутність соціального простору.

2.2. Структурна та динамічна моделі соціального процесу.

2.3. Факторна модель соціального процесу.

2.4. Типологічна модель соціального процесу.

2.5. Технологічна модель.

[1, 5, 6, 9, 11, 18]

2

4.

Тема 4. Методологічні засади соціальної географії.

4.1. Основні принципи соціально-географічних досліджень.

4.2. Сутність методів та рівні соціально-географічного дослідження.

4.3. Основні етапи пізнання в соціальній географії.

4.4. Методи дослідження в соціальній географії.

4.5. Застосування соціологічних методик у дослідженнях.

[2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 16]

2

5.

Тема 5. Сакральна географія

5.1. Соцільно-географічна чутність сакральної географії.

5.2. Історико-географічні особливості розвитку релігії в Україні.

5.3. Особливості релігійної ситуації в Україні.

5.4. Територіальна організація релігії України.

[1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14]

2

6.

Тема 7. Географія науки України.

7.1. Соцільно-географічна сутність науки.

7.2. Науковий потенціал України.

7.3. Національна академія наук України.

7.4. Територіальна організація науки України.

[2, 5, 4, 6, 10, 11, 12, 16]

2

Всього

12

^ 3. Зміст семінарських занять.п/п

Тема

Кількість годин

1.

Тема 1. Об’єкт предмет і завдання соціальної географії .

Сутність об’єкту і предмету дослідження соціальної географії. Проаналізуйте функції соціальної географії. Визначте основні завдання соціальної географії.

Місце соціальної географії в системі наук та її зв’язки із іншими науками. [1, 2, 5, 11, 12, 16]

2

2.

Тема 2. Історичні аспекти формування методологічних засад соціальної географії.

Соціально-географічні уявлення античних вчених. Соціально-географічні вчення середньовіччя. Розвиток соціально-географічних досліджень в епоху середньовіччя в Україні. Становлення і розвиток сучасних соціально-географічних досліджень в Україні. Сучасні проблеми утвердження і розвитку соціальної географії України. [2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16]

2

3.

Тема 3. Соціальний простір, як об’єкт вивчення соціальної географії.

Основні види соціальних процесів. Розкрийте соціально-географічну сутність структурної моделі соціального процесу. Розкрийте соціально-географічну сутність динамічної моделі соціального процесу. Розкрийте соціально-географічну сутність факторної моделі соціального процесу. Перед умови формування факторної моделі соціального процесу. Фактори соціального процесу та їх класифікація. [1, 5, 6, 9, 11, 18]

2

4.

Тема 4. Принципи і методи соціально-географічних досліджень.

Принципи наукових досліджень, як основа наукового пізнання. Принцип територіальності. Принцип комплексності. Принцип регіональної цілісності, Принцип системності. Основні стадії системного соціально-географічного дослідження. Основні методи соціально-географічного дослідження. Статистичні й математичні; Моделювання;. Системного аналізу; Систематизації та районування;. Картографічний та історичний. Застосування соціологічних методик у дослідженнях. [2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 16]

2

5.

Тема 6. Географія релігії в Україні..

Предмет і об’єкт сакральної географії. Основні завдання сакральної географії в Україні. Функціональна структура сакральної географії. Історико-географічні особливості розвитку релігії в Україні. Особливості релігійної ситуації в Україні на початку ХХІ століття. Територіальна організація релігії України. Релігійні регіони України. [1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14]

2

6.

Тема 7.Географія науки України.

Соцільно-географічна сутність науки. Науковий потенціал України та проблеми його ефективного використання. Територіальна організація науки України: Пiвнiчно-Захiдний науковий центр; Південний науковий центр; Пiвнiчно-Схiдний науковий центр; Придніпровський науковий центр; Донецький науковий центр; Західний науковий центр. [2, 5, 4, 6, 10, 11, 12, 16]

2

Всього

12


^ 4. Питання для самостійної роботи.


№ п/п

Тема, завдання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

Кількість годин

1.

Місце соціальної географії в системі наук

[1], [2], [4], [6].

4

2.

Розвиток соціальної географії в Середні Віки

[2], [3], [6], [13], [14], [18].

4

3.

Основні групи соціальних геосистем

[1], [2], [6], [7], [11], [12], [18].

4

4.

Поняття про принципи соціально-географічних досліджень. Основні етапи соціально-географічних досліджень

[1], [2], [5], [6], [12], [13], [14], [15], [16].

4

5.

Основні групи заходів соціально-демографічної політики

[1], [7], [10], [12], [13], [15], [17].

4

6.

Особливості урбанізації в наш час.

[1], [2], [5], [6], [13], [14].

4

7.

Прогноз розвитку окремих галузей знань соціальної географії.

[3], [7], [8], [12], [13], [14], [17].

4

Всього

28


5. Перелік питань до змістовних модулів.

Змістовний модуль 1.

 1. Розкрийте сутність об’єкту і предмету дослідження соціальної географії.

 2. Проаналізуйте функції соціальної географії.

 3. Теоретико – пізнавальна функція

 4. Інформаційна функція

 5. Прогностична функція

 6. Функція соціального проектування і конструювання

 7. Управлінська функція.

 8. Визначте основні завдання соціальної географії.

 9. Аналіз умов, причин і факторів, які викликають порайонні відмінності соціальних явищ та процесів;

 10. Дослідження різних структур (освітньої, професійно-кваліфікаційної, сімейної та ін.) соціальних спільностей районів різних таксономічних рангів;

 11. Визначення рівнів соціального розвитку районів;

 12. Аналіз географічних проблем способу життя населення соціально-територіальних спільностей при вивченні яких важливо виявити типові і своєрідні риси в різних районах;

 13. Розробка теоретичних і методичних питань соціально-географічного прогнозування, регіональної соціальної політики;

 14. Дослідження соціальних проблем;

 15. Інформування суспільства про стан соціального розвитку в регіональному вимірі.

 16. Розкрийте місце соціальної географії в системі наук та її зв’язки із іншими науками.

 17. Історія розвитку соціальної географії.

 18. Соціально-географічні уявлення античних вчених;

 19. Соціально-географічні вчення середньовіччя;

 20. Розвиток соціально-географічних досліджень в епоху середньовіччя в Україні

 21. Становлення і розвиток сучасних соціально-географічних досліджень в Україні.

 22. Сучасні проблеми утвердження і розвитку соціальної географії України.

 23. Вивчення соціально-географічних проблем становлення Української держави;

 24. Виявлення соціально-географічних особливостей кризи в Україні;

 25. Вивчення можливостей розв’язання проблем територіальної організації соціальної інфраструктури;

 26. Дослідити соціально-географічну і еколого-соціально-географічну складову соціальної політики України;

 27. Проаналізувати регіональні проблеми безробіття в Україні.

 28. Соціально-географічна сутність соціального процесу.

 29. Основні види соціальних процесів.

 30. Внутрішньоособистісні процеси, наприклад, самовиховання;

 31. Процеси, що відбуваються безпосередньо між двома або кількома індивідами (процес спілкування та ін.);

 32. Процеси, що відбуваються в стосунках між індивідом і групою (адаптації або дезадаптації і т. ін.);

 33. Процеси всередині групи (наприклад, процеси організації або дезорганізації);

 34. Процеси в стосунках між групами (наприклад, процеси національного самовизначення або інтернаціоналізації);

 35. Процеси, що відбуваються всередині окремого суспільства (соціальної мобільності, диференціації та асиміляції і т. ін.);

 36. Процеси, що відбуваються всередині людства або глобального суспільства (скажімо, процеси демілітаризації або міждержавної інтеграції).

 37. Розкрийте соціально-географічну сутність структурної моделі соціального процесу.

 38. Розкрийте соціально-географічну сутність динамічної моделі соціального процесу.

 39. Розкрийте соціально-географічну сутність факторної моделі соціального процесу.

 40. Перед умови формування факторної моделі соціального процесу:

 41. Міжособистісний контакт;

 42. Інформація людей одне про одного;

 43. Відмінність статі.

 44. Фактори соціального процесу та їх класифікація.

 45. Внутрішні і зовнішні;

 46. Позитивні або негативні;

 47. Безпосередні і непрямі.

Змістовний модуль 2.

 1. Принципи наукових досліджень, як основа наукового пізнання.

 2. Розкрийте сутність принципів соціально-географічних досліджень:

 3. Принцип територіальності;

 4. Принцип комплексності;

 5. Принцип регіональної цілісності;

 6. Принцип системності;

 7. Обґрунтуйте основні стадії системного дослідження.

 8. Сутність методів соціально-географічного дослідження.

 9. Основні рівні наукового пізнання в соціальній географії:

 10. Філософський (загальнонауковий);

 11. Міждисциплінарний (спільний для кількох галузей знань);

 12. Конкретно-науковий (спеціальний);

 13. Методико-технічний.

 14. Основні етапи пізнання в соціальній географії:

 15. Програмний;

 16. Інформаційний;

 17. Аналітичний;

 18. Модельний;

 19. Алгоритмічний;

 20. Концептуально-конст­руктивний

 21. Методи дослідження в соціальній географії.

 22. Статистичні й математичні;

 23. Моделювання;

 24. Системного аналізу;

 25. Систематизації та районування;

 26. Картографічний та історичний.

 27. Застосування соціологічних методик у дослідженнях.

 28. Культура, як соціально-географічна категорія.

 29. Сутність географії культури.

 30. Розкрийте особливості основних сучасних культур світу.

 31. Структура культури.

 32. Матеріальна культура;

 33. Духовна культура.

 34. Менталітет, як ознака культури народу.

 35. Сучасний стан культурного комплексу України.

 36. Бібліотеки;

 37. Клубні установи;

 38. Кінообслуговування та театри;

 39. Культурно-географічне районування України.

 40. Предмет і об’єкт сакральної географії.

 41. Основні завдання сакральної географії в Україні.

 42. Функціональна структура сакральної географії.

 43. Історико-географічні особливості розвитку релігії в Україні.

 44. Особливості релігійної ситуації в Україні на початку ХХІ століття.

 45. Територіальна організація релігії України. Релігійні регіони України.

 46. Західний;

 47. Центральний;

 48. Східний;

 49. Південний.

 50. Соцільно-географічна сутність науки.

 51. Науковий потенціал України та проблеми його ефективного використання.

 52. Національна академія наук України.

 53. Територіальна організація науки України.

 54. Пiвнiчно-Захiдний науковий центр;

 55. Південний науковий центр;

 56. Пiвнiчно-Схiдний науковий центр;

 57. Придніпровський науковий центр;

 58. Донецький науковий центр;

 59. Західний науковий центр.


6. Питання підсумкового модульного контролю.


1. Об’єкт дослідження соціальної географії та його структура.

2. Поняття про соціальний простір та соціальний час.

3. Соціальна сфера як об’єкт дослідження соціальної географії.

4. Територіальний аспект соціально географічних досліджень.

5. Основні напрями дослідження соціальної географії в Україні.

6. Мета та предмет вивчення соціальної географії.

7. Основні функції соціальної географії.

8. Місце соціальної географії в системі наук.

9. Основні завдання соціальної географії.

10. Зародження і формування соціально-географічних знань у Стародавньому світі.

11. Соціально-географічні погляди Страбона, Гекатея Мілеського, Фукідіда, Демокріта, Платона, Арістотеля.

12. Розвиток соціальної географії в Середні Віки. Праці Аліг'єрі Данте, Франческо Петрпарка, Леонардо Бруні.

13. Соціально-географічні дослідження у ХVIII – XIX століттях. Теоретико практичний доробок Генрі Томас Букля, Жан Жак Елізн Еклю, Л. Мечникова, Ф.Ратцеля та А Гетера.

14. Виникнення терміну «соціальна географія». Праці Г.Є Дурбана, П.де Рузьє, Е. Реклю.

15. Розвиток соціальної географії в кінці ХІХ першій половині ХХ століття.

16. «Новий» період соціологічних досліджень. Науковий доробок Поля Віддаля де ля Блаша, Л. Февра, м.Сорра, А. Берроуза.

17. Розвиток соціальної географії в другій половині ХХ століття.

18. Сучасні соціально-географічні дослідження. Наукові праці Е. Томале,р.Дж. Джонсона,, Дж. Ейлза.

19. Розвиток соціальної географії в Україні. Наукові погляди П. Чубинського, С. Рудницького, В. Кубійовича, О. Шаблія, Я. Олійника.

20. Еволюція знань про географічний «простір-час» і діалектика розвитку гаосистеми у «просторі – часі».

21. Основні групи геосистем: часткова гемоносистема, інтегральна геомоносистема, геополісистема, інтегральна суспільно-економічна система.

22. Основні стадії взаємодії суспільства і природи.

23. Поняття про соціально-географічний простір.

24. Структура соціально географічного простору, повсякденне і життєве оточення.

25. Властивості геопростору: регіоналізм, взаємодія складових елементів, континуальність, дискретність, структурність, внутрішня суперечність, інтегративність.

26. Форми територіальної організації людського суспільства і види територій.

27. Основні методологічні принципи соціально-географічних досліджень.

28. Поняття про принципи соціально-географічних досліджень. Принципи територіальності, комплексності, регіональної цілісності, екологічності.

29. Соціологічні підходи до вивчення соціально-географічних явищ і процесів.

30. Види і типи соціально-географічних досліджень.

31. Програма соціально-географічного дослідження та її функції.

32. Вимоги до складання програми соціально-географічних досліджень, вибір об’єкту і предмету вивчення.

33. Основні етапи соціально-географічних досліджень.

34. Методи інформаційного забезпечення соціально-географічних досліджень.

35. Методи аналізу емпіричних даних.

36. Динаміка народонаселення. Основні соціально-географічні ознаки населення.

37. Природний і механічний рух населення.

38. Основні соціально-географічні фактори що впливають на зміни в народонаселенні.

39. Поняття якості населення та його основні характеристики.

40. Соціально-демографічна політика, як основа соціальних перетворень.

41. Основні групи заходів соціально-демографічної політики.

42. Урбанізація як географічний процес.

43. Основні етапи розвитку урбанізації.

44. Основні стадії розвитку урбанізації в світі.

45. Тенденції розвитку урбанізаційних процесів в наш час. Поняття рурбанізації та контрурбанізації.

46. Регіональна соціально-економічна політика і проблеми розвитку і функціонування міст в Україні.

47. Перспективи урбанізації в Україні

48. Прогноз розвитку окремих галузей знань соціальної географії.

49. Напрямки перспективного розвитку географії культури.

50. Поняття про культурні комплекси, культуру поведінки, інфраструктуру культури, територіальної системи культури.

51. Сакральна географія, як складова частина соціально-географічних досліджень.

52. Особливості об’єкту і предмету сакральної географії.

53. Основні функції релігії в суспільстві.

54. Розвиток медичної географії.

55. Особливості розвитку народної і нетрадиційної медицини в Україні.

56. Основні фактори розвитку медичної сфери.

57. Основні причини відставання медичної сфери України від передових медичних досягнень світу.

58. Особливості перспективного розвитку рекреаційної географії.

59. Поняття рекреації та рекреаційної географії.

60. Основні функції туризму.

61. Особливості структури та розвитку рекреаційної географії в Україні.

62. Диверсифікація соціальної сфери регіону, як шлях до забезпечення структури регіональної соціальної географії.

7. Тематика індивідуальних

навчально-дослідних завдань.

1. Соціальний простір як об’єкт дослідження соціальної географії: проблеми формування та розвитку в наш час.

2. Соціальна сфера, як об’єкт дослідження соціальної географії та її роль в розвитку

3. Основні напрямки дослідження соціальної географії в Україні.

4. Соціальна географія, як складова частина суспільно-географічних досліджень.

5. Роль соціально-географічних досліджень в розвитку соціально-орієнтованої економіки України.

6. Соціально-географічні дослідження та їх вплив на розвиток соціальної інфраструктури регіонів України.

7. Місце соціальної географії в системі наукових дисциплін.

8. Взаємозв’язок соціальної географії та соціології.

9. Особливості розвитку соціальної географії в Стародавньому світі.

10 Соціально-географічні погляди Страбона, Гекатея Мілеського, Фукідіда, Демокріта, Платона, Арістотеля.

11. Розвиток соціально-географічних досліджень в Середні віки. Наукові погляди Аліг'єрі Данте, Франческо Петрпарка, Леонардо Бруні.

12. Соціально-географічні дослідження у ХVIII – XIX століттях.

13. Соціально-географічні дослідження Соціально-географічні дослідження у ХVIII – XIX століттях.

14. Теоретико практичний доробок Генрі Томас Букля, Жан Жак Елізн Еклю, Л. Мечникова, Ф.Ратцеля та А Гетера.

15. Виникнення терміну «соціальна географія». Праці Г.Є Дурбана, П.де Рузьє, Е. Реклю.

16. Розвиток соціально-географічних досліджень в Україні,

17. Сучасні соціально-географічні дослідження. Наукові праці Е. Томале, р.Дж. Джонсона, Дж. Ейлза.

18. Наукові погляди П. Чубинського, С. Рудницького, В. Кубійовича, О. Шаблія, Я. Олійника.

20. Форми територіальної організації суспільства та особливості соціальних процесів в них.

21. Основні стадії взаємодії суспільства і природи та особливості зміни природного середовища.

22. Особливості територіально-адміністративного устрою України.

23. Регіональні відмінності в розвитку соціальних процесів та основні чинники, що їх спричинили.

24. Властивості соціально-географічного простору та особливості їх прояву у соціальних процесах.

25. Основні методологічні принципи соціально-географічних досліджень.

26. Програма соціально-географічного дослідження як науковий метод вивчення соціальних процесів у регіоні.

27. Основні методи соціально-географічних досліджень та принципи їх використання.

28. Особливості процесів урбанізації в різних країнах світу. (за вибором студента)

29. Порівняльна характеристика урбанізації та та її вплив на соціальні процеси в різних країнах. (за вибором студента).

30. Прогноз розвитку галузей соціальної інфраструктури в регіонах України (за вибором студентів).


8. Література

Основна література.

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 125 с.

 2. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. – К., 1997. – 320с.

 3. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) – К.: Либідь, 1993. – 244 с.

 4. Ивчина К. Социально-экономическая география. – м.: Прогресс, 1987. – 248 с.

 5. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії: Навч. Посіб. К.: т-во «Знання», КОО, 2000. – 205с.

 6. Соціально-економічна географія / За ред. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 368 с.

 7. Шевчук Л.Т. Соціальна географія: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2007 – 349с.

Додаткова література

 1. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV-XVII ст.. – К., 1998. – 631 с.

 2. Джонсон Р.Дж. География и географы. – М.: Прогресс, 1987. – 268 с.

 3. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів, 1994. – 472с.

 4. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – К., 1993. – 607с.

 5. Крисаченко В.С. Людина і біосфера. –К., 1998. – 687с.

 6. Лукашевич М.П. Соціалізація. – К.,1998. – 111с.

 7. Паламарчук М.М. Соціально-економічна географія та її значення для сучасної України // Український географічний журнал. -1995. - №4. –С.7-12.

 8. Паніна Н.В. Технології соціального дослідження. – К. 1998. – 223с.

 9. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К., 1994. – 156с.

 10. Сафонова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе. – М.: М.: Издат. Центр «Академия», 2002. – 321с.

 11. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2009. – 544 с.

 12. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. - 744 с.  1   2   3

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconУкраїни чернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи