Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання)
НазваРобоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання)
Сторінка2/3
Дата31.05.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
^

Контрольні питання до ЗМ модуля 1


Тема 1-3

1. Виявіть об’єкт, предмет і завдання соціальної географії.

2. Охарактеризуйте функції соціальної сфери соціальної географії.

4. розкрийте зв’язок соціальної географії з природокористуванням.

4. Визначте функції соціальної географії.

5.Спробуйте самостійно обґрунтувати зв’язок соціальної географії, економічної географії, демогеографії.

6. Встановіть кореляцію між соціальними процесами, екологічним станом та процесами природокористування.


Тема 4, 5.

1. Наведіть переконливі аргументи чому саме у Франції виникла соцільна географія.

2. Охарактеризуйте етапи становлення і розвитку соціальної географії.

4. розкрийте шляхи становлення соціальної географії в Україні.

4. Існує багато різних напрямів і шляхів в соціології. Які з них є най­важливішими для соціальної географії.

5. Охарактеризуйте прикладне значення часової географії і географії сприйняття.


Тема 6.

1. Наведіть переконливі аргументи чому саме у Франції виникла соцільна географія.

2. Охарактеризуйте етапи становлення і розвитку соціальної географії.

4. розкрийте шляхи становлення соціальної географії в Україні.

4. Існує багато різних напрямів і шляхів в соціології. Які з них є най­важливішими для соціальної географії.

5. Охарактеризуйте прикладне значення часової географії і географії сприйняття.

6. Визначте соціальний зиск виділення просторових зон і територій людини.

7. Охарактеризуйте континуальність і дискретність суспільної організації.

^

Контрольні питання до ЗМ модуля 1Тема 7-8

1. Поясніть, у чому полягає науково-прикладне значення методологічних принципів соціально-географічного дослідження.

2. Окресліть основні положення програми соціально-географічних досліджень області.

4. розкрийте шляхи використання мережі INTERNET в соціально-географічних дослідженнях.

4. Обґрунтуйте способи застосування методів моделювання і наукової систематизації в дослідженні соціально-географічних явищ і процесів.

5. Охарактеризуйте прикладне значення етапів наукового дослідження.

6. Визначте групу методів соціальної географії, які доречно використовувати при вивчення соціальних спільностей „місто” і „село”.

7. Охарактеризуйте прикладне значення методу парадигми в соціально-географічних дослідженнях.


Тема 9-13

1. Наведіть переконливі аргументи чому саме наука стає рушійною силою суспільства та суспільних відносин.

2. Охарактеризуйте роботу НАН України.

4. розкрийте структуру та основні завдання роботи інституту географії при НАН України.

4. Визначте функції географічного товариства України.

5. Охарактеризуйте прикладне значення наукової продукції.


^
Зміст лекційних занять з курсу (16 год.)


Основи соціальної та конструктивної географії
ЗМІСТ

Години

ВСТУП………………………………………………………………..

1

Тема 1. Зміст, предмет і завдання соціальної географії

2

1.1.

Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії.
1.2.

Функції соціальної географії
1.3.

Завдання соціальної географії. Визначення науки
1.4.

Місце соціальної географії в системі наук та її зв’язки із іншими науками
Література до теми:
^ Тема 2. Історія розвитку та формування методологічних засад соціальної географії

2

2.1

Історія розвитку соціальної географії…….………
2.2.

Становлення і розвиток соціальної географії України
2.3.

Сучасна західна соціальна географія
Тема 3. Географічний і соціальний простір і просторові властивості суспільства

2

3.1.

Поняття про соціально-географічний простір
3.2.

Властивості геопростору
3.3.

Соціально-географічна сутність соціального простору. Моделі соціального процесу
3.4.

Форми територіальної організації людського суспільства і види територій. Особливості територіальної організації суспільства
3.5.

Рівні організації простору. Регіональна свідомість
3.6.

Просторові зони і території людини. Регіональна організація території
Тема 4. Соціально-географічні дослідження: методологія, програма, методи.

3

4.1.

Основні методологічні принципи соціально-географічних досліджень
4.2.

Соціологічні підходи до вивчення соціально-географічних явищ і процесів
4.3.

Види і типи соціально-географічних досліджень
4.4.

Програма соціально-географічного дослідження
4.5.

Методи аналізу емпіричних даних наукових досліджень
4.6.

Методи інформаційного забезпечення соціально-географічних досліджень
Тема 5. Географія науки України

2

5.1.

Соціально-географічна сутність науки
5.2.

Науковий потенціал України
5.3.

Національна академія наук України
5.4.

Територіальна організація науки України
5.5.

Вища освіта України
Тема 6. Географія культури

2

6.1.

Культура, як соціально-географічна категорія
6.2.

Сутність географії культури
6.3.

Структура культури
6.4.

Сучасний стан культурного комплексу України
6.5.

Культурно-географічне районування України
6.6.

Основні підходи до вивчення культури. Культурні концепції
6.7.

Розвиток культури на території Чернівецької області
Тема 7. Географія релігій (сакральна географія)

2

7.1.

Соціально-географічна сутність сакральної географії
7.2.

Історико-географічні особливості розвитку релігії в Україні
7.3.

Особливості релігійної ситуації в Україні
7.4.

Територіальна організація релігії України
7.5.

Розвиток релігії на території Чернівецької області
Тема 8. Географія охорони здоров’я. Захворювання та хвороби

2


Тема 9. Конструктивний метод - як основа конструктивного напряму в географії

4

9.1.

Вступ до конструктивної географії
9.2.

Конструктивна географія І.П. Герасимова
9.3.

Конструктивна географія наприкінці ХХ століття. Розвиток конструктивної географії в Україні.
9.4.

Сучасна криза в конструктивній географії
9.5.

Конструкт географічний – як об’єкт дослідження конструктивної географії
9.6.

Властивості, функції, структура конструкту географічного
Тема 10. НАПРЯМИ КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧ­НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2

10.1.

Напрями природничо-географічних конструктив­них дослі­джень
10.2.

Напрями антропогенно-географічних конструк­тив­них до­сліджень
10.3.

Антропогенне навантаження
10.4.

Антропогенна обумовленість екологічних явищ
Тема 11. КОНСТРУКТИВНИЙ МЕТОД - ОСНОВА ПОБУДОВИ ГЕОГРАФІЧНОГО КОНСТРУКТУ

2

11.1.

Конструктивний науковий напрям
11.2.

Конструктивні методи – суть та історія становлення
11.3.

А-моделі (моделі аналізу) в конструктивній географії
11.4.

S-моделі (моделі синтезу) в конструктивній географії
11.5.

Геоінформаційні системи в конструктивній географії
Тема 12. СИСТЕМНІ ГЕОГРАФІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ

2

Тема 13. Прогноз як метод дослідження природно-господарської різноманітності

4

13.1.

Історичні засади прогнозування
13.2.

Погляд на питання прогнозування: сутність і зміст
13.3.

Конструктивне прогнозування
13.4.

Прогнозування екологічного стану природно-господарської різноманітності
13.5.

Екстраполяційні методи прогнозування
Всього годин

32ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ (32 год.)

пп.

Назва теми

Кількість годин

Тема 1.

Зміст, предмет і завдання соціальної географії

1. Користуючись літературними джерелами виявіть дефініції соціальної географіїҐ визначіть її зв’язок з соціологією та психологією.

2. Охарактеризуйте методичний апарат дослідження соціальної географії.

3. Визначіть корелятивні зв’язки суспільної географії, економічної географії, політології, демогеографії.

14, 18, 19.

1

Тема 2.

Історія розвитку та формування методологічних засад соціальної географії

1. Користуючись літературними джерелами складіть реферативну характеристику внеску у розвиток соціальної географії видатних українських вчених П. Чубинського, С. Рудницького, К. Воблого, В. Кубійовича, О. Діброви та ін. (Основне літературне джерело - Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії. Навч. пос. К.: Знання, 2000. – С. 33-36).

2. Охарактеризуйте наукові напрями і школи в соціології та їх зв'язок з соціальною географією. (Основне літературне джерело - Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії. Навч. пос. К.: Знання, 2000. – С. 36-44).

1

Тема 3.

Географічний і соціальний простір і просторові властивості суспільства.

1. Опис соціально-географічного простору

2. Моделі соціального процесу

3. Рівні організації простору. Регіональна свідомість.

4. Просторові зони і території людини. Регіональна організація території

2

Тема 4.

Соціально-географічні дослідження: методологія, програма, методи

1. Виявіть та охарактеризуйте основні методологічні принципи соціально-географічних досліджень

2. Соціологія – наука про опитування у певному суспільстві.

3. Види і типи соціально-географічних досліджень

4. Програма соціально-географічного дослідження

5. Методи інформаційного забезпечення соціально-географічних досліджень.

2

Тема 5.

Географія науки України.

1. Науковий потенціал України.

2. Науковий потенціал України.

3. Вища освіта України

4. Вища освіта в Чернівецькій області

5. Вища освіта в Карпатському регіоні.

1

Тема 6.

Географія культури

1

Тема 7.

Географія релігій (сакральна географія)

2

Тема 8.

Географія охорони здоров’я. Захворювання та хвороби

1

Тема 9.

Конструктивний метод - як основа конструктивного напряму в географії

2

Тема 10.

^ НАПРЯМИ КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧ­НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1

Тема 11.

КОНСТРУКТИВНИЙ МЕТОД - ОСНОВА ПОБУДОВИ ГЕОГРАФІЧНОГО КОНСТРУКТУ

2

Тема 12.

^ СИСТЕМНІ ГЕОГРАФІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ

1

Тема 13.

Прогноз як метод дослідження природно-господарської різноманітності

2

Всього годин

18
1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування
Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування
Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування
Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) iconРобоча навчальна програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри германського, загального І порівняльного мовознавства
Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво мон україни напряму «Географія»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи