Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Сторінка1/5
Дата31.05.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

__________ проф. Р.І. Петришин

(підпис) (прізвище, ініціали)

_1__” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА


з курсу Туристсько-рекреаційного потенціалу території___________

напряму підготовки __7.14010301 «Туризмознавство (за видами)»___________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_Факультет географічний____________________ ____________


Форма

Навчан

ня

Курс

Семестри

К-сть кредитів

Всього годин


У тому числі (год.):

Самостійна

робота (год.)

Розрахункові,графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки (семестр)

Екзамен

(семестр)

Лекції

Лаб.

Практ.


Денна

5

9

2,5

81

34

-

17

30

-

-

2,0

-


Заочна

5

9

2,5

81

8

-

4

69

-

-

2,0

-Робоча програма складена на основі програми складеної ас.Смик О.С. і затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування


Робоча програма складена ас. Смик Оксаною Степанівною

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол1 від "_30" серпня 2011року


Завідувач кафедрою соціальної географії та рекреаційного природокористування

______________________ / К.Й. Кілінська /

(підпис) (прізвище, ініціали)

«______» _______________________ 2011 р.


Схвалено методичною комісією напряму

(спеціальності) _____________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол № ______ від "____ "______________ 2011 року


«__» ____________2011_ р.________________ /_____М.В.__Цепенда_____/

(підпис) (прізвище, ініціали)  1. Пояснювальна записка

до навчальної дисципліни "Туристсько-рекреаційний потенціал

території"

1.1. Мета курсу - засвоєння студентами знань про сутність туристсько-рекреаційних ресурсів, теоретичні передумови туристсько-ресурсного потенціалу, вплив природних ресурсів на розвиток ТРП.

1.2. Завдання курсу - характеризувати рекреаційні та туристичні ресурси основних туристичних районів України;

  • виділяти та аналізувати складові дисципліни;

  • вирізняти основні категорії та поняття;

  • використовувати при характеристиці ТРП картографічні матеріали;

  • виконувати картографічні роботи.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

  • Знати основні поняття, терміни, категорії, завдання та функції навчального курсу;

  • давати аналіз природним та туристсько-рекреаційним ресурсам, якісну та кількісну характеристику ТРП у розрізі регіонів України;

  • вміти виділяти та виявляти складові ТРП, відмінності, застосовуючи для цього спеціальні методи дослідження

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки спеціаліст.

Шифр та назва напряму 7.050400 - Туризм

спеціальність - туризм

Кількість кредитів - 2,5

Загальна кількість годин - 81

Кількість годин на тиждень: лекцій 2, практичних 1.

9 семестр.

Кількість годин на лекції - 34

Кількість годин на практичні заняття - 17

Вид підсумкового контролю - залік.

^ Структура змістовних модулів навчальних елементів дисципліни

"Туристсько-рекреаційний потенціал " та навчальної діяльності студента

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ) навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Види занять

Види діяльності та наочного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навчальних занять НЕ

Л

С

Ср

П.

Л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Теоретичні та історичні аспекти науки.

Результати навчання. Знати і розуміти суть курсу „ТРП території”, вміти розкрити зв’язки з іншими науками.

НЕ 1.1. (Лекція). Теоретичні аспекти вивчення туристсько-рекреаційного потенціалу.

ТРП як окрема наукова дисципліна наука. Предмет, методи і завдання дослідження ТРП. Обґєкт досліження. Структура і зміст основних понять. Джерела ресурсно-рекреаційної інформації.

2

-

-

-

-

Конспект лекції. Усне та письмове опитування


+

7

3

Аналізувати історію створення туризму, знати основні чинники виникнення подорожей

НЕ 1.2. (Лекція).

Історичні особливості розвитку туризму і рекреації.

Історичні етапи розвитку туризму. Історія розвитку туризму в Україні. Становлення екскурсійно-туристичної діяльності. Основні чинники виникнення подорожей і туризму.

4

-

-

-

-

Конспект лекції. Тестування


+

7

3

^ Знати і розуміти роль туризму для розвитку економіки зарубіжних країн

(Семінарське заняття.) Історія розвитку туризму в різних країнах.

-становлення туристичної діяльності в зарубіжних країнах;

- видатні економісти, географи – фахівці з туристсько-ресурсної проблематики

-

2

-

-

-

Експрес-доповіді, тестування
-

5

^ Знати методи дослідження та джерела краєзнавства, розуміти предмет і об’єкт туристичного краєзнавства.

НЕ 1.3. (Лекція). Туристичне краєзнавство - основа розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу

Об’єкт і предмет туристичного краєзнавства. Методи дослідження національного краєзнавства. Джерела національного краєзнавства.

2

Конспект лекції. Усне та письмове опитування


+

7

3

Розуміти зв’язок ПОТ і туристичної діяльності; знати основні поняття та класифікацію ПЗФ України.

НЕ 1.4. (Лекція). Природоохоронні території як об’єкт розвитку туризму та рекреації.

Історичні аспекти розвитку природоохоронної справи. ПОТ, екологічна мережа і туризм. Класифікація ПЗФ України. Розвиток туризму та рекреації на ПОТ.

4

Пошукова робота для доповідей по аналогічній темі
7

3

^ Знати найбільші ПОТ Карпат, характеризувати їх за категоріями заповідності, аналізувати їхнє значення у рекреаційній діяльності

(Самостійна робота). Характеристика природоохоронних території Карпатського регіону.

ПОТ за категоріями заповідності на території Карпатського регіону. Використання ПОТ у туризмі та рекреації на території Карпатського регіону. Характеристика ПОТ Карпат.4
2

^ Знати категорії заповідності; аналізувати заповідні об’єкти нашого краю, розуміти використання ПОТ у туриззмі.

(Семінарське заняття). Природоохронні території та туризм

-Категорії заповідності природоохоронного фонду України;

-перші заповідні об’єкти на території рідного краю;

-використання пам’яток природи у туристичній діяльності.

-

2

-

-

-

Обговорення проблемних питань, письмова робота
-

5

^ Знати класифікацію рекреаційних ресурсів, аналізувати рекреаційне районування України; вміти давати оцінку умовам для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності

НЕ 1.5. (Лекція). Рекреаційно-туристичне природокористування.

Рекреаційні ресурси та їх використання. Природні, історико-культурні, соціально-економічні рекреаційно-туристичні ресурси. Оцінка природних і соціально-економічних умов для організації рекреаційного природокористування. Оцінка історико-культурних умов для організації рекреаційно-туристичного природокористування.

4

Письмове та усне опитування, тестування
7

3

Аналізувати кожен вид рекреаційних і туристичних ресурсів, Характеризувати рекреаційні зони України, вміти давати оцінку умовам для організації РТП.

(Семінарське та практичне заняття). Рекреаційно-туристичні ресурси. Оцінка історико-культурних умов для організації рекреаційно-туристичного природокористування

-Аналіз рекреаційних зон та регіонів України;

-показати за допомогою картографічних моделей придатність природних умов для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в регіоні.

2
2
-експрес-доповіді;

-робота з картою
-

5

^ Знати основні поняття та терміни, вміти характеризувати ТРС за ознаками, удосконалювати набуті знання.

(Самостійна робота). Науково-методичні основи вивчення територіальної рекреаційної системи.

Поняття ТРС. Класифікація ТРС. Чинники територіальної організації рекреаційної діяльності.4
3

^ ВСЬОГО ЗА ЗМ №1

16

6

8

2

-7

35

^ ЗМ №2Туристсько-рекреаційні ресурси Карпатського регіону.

Знати основні поняття; аналізувати рекреаційну діяльнісить; розумітивплив рекреаційно-туристичної діяльності на навколишнє середовище.

НЕ 2.1. (Лекція). (Лекція).Рекреаційно-туристичні ресурси

рекреаційна географія. Рекреаційні ресурси. рекреаційна діяльність Туризм. Екотуризм. Туризм і охорона навколишнього природного середовища. Рекреаційно-туристичні ресурси

України.


43
Конспект лекції. Усне та письмове опитування

+

7

2

^ Знати види рекреаційно-туристських ресурсів; вільно орієнтуватись у матеріалі.

(Семінарське заняття). Аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів Карпатського регіону.

-Аналіз рекреаційно-туристських ресурсів регіону;

-аналіз класифікації рекреаційної діяльності;

2


Експрес-доповіді;

-тестування.5

^ Знати основні терміни та поняття, характеризувати рекреаційні функції лісів, вільно орієнтуватись у матеріалі

(Самостійна робота). Ліс в системі природних рекреаційних ресурсів

Лісові ресурси. Екологічне значення лісів. Рекреаційні функції лісів.5
2

^ Знати принципи оцінки рекреаційних умов; вміти вільно користуватись методикою оцінки; рекреаційних умов; вільно володіти матеріалом.

НЕ 2.2. (Лекція). Принципи і методи оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів.

Методика ландшафтно-рекреаційного зонування території. Методика оцінки кліматичних умов та ресурсів. Соціально-економічна оцінка природних лікувальних ресурсів. Методика оцiнки природних рекреацiйних ресурсiв.


27

2

^ Знати методику по визначенню рекреаційної місткості території; вільно володіти основними термінами; вміти визначати рекреаційну місткість.

(Практичне заняття). Визначення рекреаційної місткості території. Карпатського регіону
^

-Визначення норм рекреаційного навантаження;

-визначення рекреаційної місткості території;

-визначення місткості рекреаційних центрів.


4

5

^ Знати основну термінологію, аналізувати класифікацію, вміти використати методику дослідження на практиці

(Самостійна робота). Історико-архітектурна спадщина і рекреація
^

Класифікація. Історико-архітектурні комплекси. Історичні міста. Методика дослідження.
4
2

.знати види рекреації, що поширені в Карпатському регіоні; розуміти роль лісів у рекреації; аналізувати рекреаційні ресурси регіону.

НЕ 2.3. (Лекція). Рекреаційні ресурси Карпатського регіону.

Ліси Українських Карпат. лісова рекреація: лікувальна, оздоровча, спортивно-туристична, утилітарна, пізнавальна. Курортні ліси.4

Конспект лекції. Усне та письмове опитування


+

7

2

^ Знати основні види туризму; аналізувати розвиток туризму в Карпатському регіоні; розвивати логічне мислення.

НЕ 2.4. (Лекція). Туристичний потенціал Карпатського регіону

Основні види туристичного ресурсу. Тернопільська область. Хмельницька область. Вінницька область. Львівська область. Івано-Франківська область. Чернівецька область. Закарпатська область.

47

2

Рекреаційно-туристичні ресурси Карпатського регіону.(Практичне заняття). Рекреаційно-туристичні ресурси Карпатського регіону.

-Рекреаційні ресурси Карпат;

-туристичні ресурси Карпат.;

- за допомогою літературних джерел та атласів нанести на карту основні туристичні центри регіону.


3

5

^ Знати основні поняття та терміни, вміти давати характеристику природним ресурсам, удосконалювати набуті знання та вміння

(самостійна робота). Рекреаційна оцінка природних ресурсів.

Класифікація природних ресурсів. Кліматичні, водні, лісові, ландшафтні природні ресурси.4
2

характеризувати рекреаційний фонд області; знати передумови розвитку туризму; аналізувати рекреаційно-туристичне господарство краю.

НЕ 2.5. (Лекція). Рекреаційно-туристичні ресурси Чернівецької області

курортно-рекреаційний фонд Чернівецької області. Історико - культурні передумови розвитку туризму. Регіональний аналіз розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Чернівецької області


27

2

^ Знати основні терміни та поняття, схему районування, удосконалювати набуті знання

(Самостійна робота). Рекреаційне районування території.

Загальні засади районування. Рекреаційне районування України5
2

Аналізувати реформи системи управління галуззю; вільно орієнтуватись у державному регулюванні туристичної діяльності України ; розвивати логічне мислення.

НЕ 2.6. (Лекція). Проблемні питання розвитку рекреаційно-туристичної діяльності та екологічного туризму.


Реформа системи управління галуззю. Інтенсифікація міжнародної наукової співпраці в області туризму.. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні. Удосконалення екскурсійної діяльності в контексті Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 2року27

2

^ Знати про основні реформи в галузі туризму, розуміти їх значення, аналізувати інвестиційну діяльність у туризмі

(самостійна робота) Реформи в галузі туризму.

Політика ЄС в галузі туризму. Державне стимулювання інновацій у туристичному бізнесі. Використання іноземного досвіду у розвитку туристичної галузі.4
2

^ ВСЬОГО ЗА ЗМ №2

18

2

22

7

35
34

8

30

9

70
30

^ РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ

100
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи