Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет icon

Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет
НазваМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет
Сторінка1/16
Дата31.05.2012
Розмір3 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича


Географiчний факультет


Кафедра соцiальної географiї та рекреацiйного природокористування


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор


___________проф. Р.І. Петришин

_1_” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-трансферною системою навчання)

з „Фізичної географії України”


спеціальність 7.04010401 „Географія”

7.04010402 – „Економічна та соціальна географія


___________________________________________________________________


Факультет географічний__


Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Норматив ні дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Лекції (год.)

Практичних (семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Самостійна

робота (год.)

Розрахункові,графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

3

2

108

30

16

-

54

-

-

-

21,5

Заочна

3

2

108

8

4

-

-

-

-

-

13,2


Робоча програма складена на основі освітньо професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Географія”_____________________________

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена д. геогр. н., доц. Кілінською Клавдією Йосифівною


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

^ Ппротокол № 1 від " 30 " серпня 2011 року


Завідувач кафедри_______д. геогр. н., доц. Кілінська К.Й. /

(підпис)

Схвалено методичною радою (назва) факультету

"__1_ " вересня 2011року

Голова методичної ради

географічного факультету _______________/к. геогр. н., доцент М.В. Цепенда/


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Географічний факультет

Кафедра соціальної географії та раціонального природокористування


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

___________ проф. Р.І. Петришин

(підпис, прізвище, ініціали)

1 вересня 2011 р.


^ ПРОГРАМА З КУРСУ


Фізична географія України”


Програма складена д. геогр. н., доцентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

К.Й. Кілінською

Програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування ЧНУ імені Юрія Федьковича

протокол №1 від 30 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри

___________ К.Й. Кілінська
РЕЦЕНЗЕНТИ:

доценти кафедри соціальної географії

та рекреаційного природокористування

___________________ доц. Н.І. Коновалова

___________________ доц. Н.П. Аніпко


Чернівці – 2011


Ведучий лекційного курсу – доцент К.Й. Кілінська

Ведучий практичних занять – доц.. Н.В. Заблотовська

Всього годин – 108

в т.ч.:

лекційних – 30,

практичних занять – 16,

самостійних - 54

консультацій – 7,8

Іспит – 6 семестр


^ 1. Пояснювальна записка


1.1. Мета викладання дисципліни

У навчальному курсі розкривається об’єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми, конструктивно-географічні засади регіонального природокористування. За змістом дисципліна відповідає програмі навчальної дисципліни „Фізична географія України” для студентів вищих навчальних закладів.

Мета курсу - аналіз компонентної структури природного навколишнього середовища України, розгляд основних сучасних теоретико-методологічних положень фізико-географічного аналізу території, засвоєння теоретичних і практичних питань комплексного фізико-географічного аналізу території України, виявлення регіональних особливостей природних умов України, аналіз екологічних питань стану довкілля, виявлення структури природоохоронного фонду та раціональне використання і охорона природи.


1.2. Завдання вивчення дисципліни

Для вивчення модуля „Фізична географія України” вирішуються наступні завдання:

 • аналіз компонентної структури природного навколишнього середовища України,;

 • розгляд основних сучасних теоретико-методологічних положень фізико-географічного аналізу території, засвоєння теоретичних і практичних питань комплексного фізико-географічного аналізу території України;

 • виявлення регіональних особливостей природних умов України;

 • аналіз екологічних питань стану довкілля;

 • виявлення структури природоохоронного фонду та раціональне використання і охорона природи.


1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

1. Чітко уявляти об’єкт дослідження – територія України.

2. Орієнтуватися у сучасних предметних напрямках географічної науки та методах її дослідження, що апробовані для території України.

3. Обґрунтувати сучасні (новітні) теоретико-методологічні та методичні виміри вивчення природних умов і природних ресурсів України.

4. Використовувати новітні методи дослідження, зокрема а) загальнонаукові (ретроспективний, системний, структурний), б) дисциплінарні (аналіз літературних джерел, природних аналогій, картографічний, статистичний, польових фізико-географічних досліджень), в) міждисциплінарні (моделювання, математичного картографування), ін.

^

Зміст лекційного курсу


п/п

Т е м а

Годин

1.

Предмет і завдання курсу “Географія України”. Методичні аспекти дослідження природи України. Роль і місце України серед сусідніх держав Східної Європи. Джерела географічної інформації про Україну. 4, 11, 12.


2

2.

Геологічна будова території України. Основні тектонічні структури: Український щит, Дніпровсько-Донецька западина, Донецька складчаста область, Волино-Подільська плита, Галицько-Волинська западина, Причорноморська западина, Південно-західні відроги Воронезького кристалічного масиву, гірська складчаста споруда Українських Карпат, Кримський мегантиклінорій. Приуроченість корисних копалин (паливних, металевих та неметалевих) до основних структур. 2, 3, 8, 11, 12, 16, 32.


4

3.

Рельєф території України. Основні орографічні одиниці. Морфоскульптури та морфоструктури. 4, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 24.


4

4.

Клімат. Кліматотвірні чинники. Метеорологічні елементи. Несприятливі кліматичні явища і процеси. Агрокліматичні зони України. 1, 5, 11, 12, 24, 29.


4

5.

Водні ресурси. Поверхневі і підземні води. Річки й озера. Їх особливості. Ґрунтові та підземні води. Транзитний стік. Водні ресурси. Ефективне використання та охорона прісних вод. Міжбасейнові переміщення прісних вод. Чорне та Азовське море. Площа, глибини та температура води. Ресурси морів. Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів. 9, 11, 12, 24, 31.


2

6.

Ґрунти України. Історія ґрунтових досліджень в Україні. Умови ґрунтоутворення та розподілу ґрунтів на території України. Чинники ґрунтоутворення. Закономірності розподілу ґрунтів. Принципи класифікації та номенклатура ґрунтів України. Агроґрунтове районування України та його місце в ґрунтово-географічному районуванні. Питання охорони ґрунтового покриву України.8, 11, 12, 24, 27.


4

7.

Рослинний покрив. Історія формування рослинного покриву. Рослинні зони: зона мішаних широколистяних лісів; лісостепова зона; степова зона; зона середземноморських широколистяних лісів. Ресурси флори. Господарське використання та зміна рослинного покриву. Рідкісні, реліктові та ендемічні види рослинного покриву України.


2

8.

Тваринний світ України. Історія дослідження тваринного світу України. Основні види тваринного світу. Зоогеографічне районування. Господарське значення. Види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України. 5, 8, 11, 12, 14, 24, 26.


2

9.

Негативні фізико-географічні процеси і шляхи боротьби з ними. Зміна природних умов під впливом господарської діяльності людини. Охорона природи в Україні. 5, 9, 11, 12, 14, 15, 28.


2

10.

Ландшафти і фізико-географічне районування України. Обґрунтування схеми фізико-географічного районування. Аналіз існуючих схем фізико-географічного районування. Регіональний аналіз природних умов території України. Зона мішаних лісів. Широколистяна лісова зона. Лісостепова зона. Степова зона (Північно степова, середньо степова та сухо степова (південно степова) підзони). Фізико-географічні області Українських Карпат Гірського Криму. 8, 11, 12, 24, 28.


2

11.

Природоохоронний фонд України. Природоохоронні території різної категорії заповідності. Біосферні заповідники Державні заповідники.. Природні національні парки. Парки пам’ятки садово-паркового мистецтва. 11,12, 24.


2

Всього

30
^ Зміст практичних занять

№№

Тема заняття

Години

1.

Географічне положення України. Морські та сухопутні границі. Географічні кордони України. Орографічні одиниці. Гіпсометричні рівні. 4, 11, 12, 17, 18, 19, 24.

1

2.

Геологічні умови території України. Тектонічні структури. Корисні копалини України. 2, 3, 8, 11, 12, 16, 32.

2

3.

Кліматичні умови України. Вплив рельєфу на формування клімату України. Кліматичне районування території України. 1, 5, 11, 12, 24, 29.

2

4.

Гідрографія і водні ресурси України. Перші морські шляхи України. Перші порти України. Їх роль і значення у розвитку території. 9, 11, 12, 24, 31.

2

5.

Ґрунтово-рослинний покрив України. Особливості формування ґрунтового покриву та зв’язок його з рослинністю. Ґрунтово-рослинний покрив гірських і рівнинних територій України. Ґрунтове профілювання. 8, 11, 12, 24, 27.

2

6.

Тваринний світ України. Зоогеографічне районування України. 5, 8, 11, 12, 14, 24, 26.

1

7.

Схема фізико-географічного районування України. Довкілля північної частини України. Широколистяні та лісостепові довкілля. Степові довкілля. Гірські довкілля Карпат і Криму. 8, 11, 12, 24, 28.

2

8.

Основні типи довкіль України. Довкілля Гірського Криму. Довкілля Українських Карпат. Довкілля Придніпровської низовини. Довкілля Азово-Придніпровської височини. Довкілля Українського Полісся. 11, 12, 28.

2

9.

Природно-заповідні території України. Природні заповідники, заказники, національні парки та резервати України. Екологічні проблеми в Україні. 11, 12, 28.

2

Всього

16Тематика рефератів

 1. Перші історико-географічні згадки про площу, розміри, населення України.

 2. Історичний аналіз процесів використання корисних копалин. Основні родовища, поклади.

 3. Поклади дорогоцінних і напівдорогоцінних мінералів України.

 4. Волино-Подільська плита. Основні умови і чинники формування.

 5. Особливості структури Львівсько-Волинської западини.

 6. Історія формування Дніпровсько-Донецької западини.

 7. Основні фізико-географічні процеси Причорноморської западини.

 8. Структура Донецької складчастої області.

 9. Геологічна будова Українських Карпат.

 10. Геологічна будова Кримських гір.

 11. Геологічні умови утворення горючих корисних копалин.

 12. Фізико-географічна характеристика Волино-Подільської височини.

 13. Азово-Придніпровська височина: фізико-географічний аналіз.

 14. Придніпровська низовина: фізико-географічний аналіз.

 15. Донецька височина: фізико-географічний аналіз.

 16. Фізико-географічна характеристика Причорноморської низовини.

 17. Основні чинники рельєфоутворення: геологічна структура, неотектоніка, клімат.

 18. Кліматотерапія в Україні.

 19. Грязеві вулкани в Україні.

 20. Вплив рельєфу на клімат України.

 21. Опади: особливості розподілу опадів на рівнинних і в гірських регіонах України.

 22. Агрокліматичні райони України.

 23. Північний агрокліматичний район України.

 24. Південний агрокліматичний район України.

 25. Кліматичні умови Полісся України.

 26. Кліматичні умови Лісостепу України.

 27. Кліматичні умови степових довкіль України.

 28. Кліматичні умови Карпатського регіону.

 29. Кліматичні умови Гірського Криму.

 30. Кліматичні умови Південного берегу Криму.

 31. Кліматичні ресурси України.

 32. Викиди токсичних відходів у довкілля.

 33. Проблеми річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу та Сіверського Донця.

 34. Проблема стану води Чорного та Азовського морів.

 35. Залежність річкової системи України від кількості опадів.

 36. Водні ресурси, їх значення і використання.

 37. Практичне використання термальних і підземних вод.

 38. Ресурси Чорного та Азовського морів.

 39. Рибні ресурси річок, озер і морів України.

 40. Зв’язок ґрунтового покриву з кліматичними умовами України.

 41. Різновидність ґрунтового покриву України.

 42. Історія географічних досліджень ґрунтів України.

 43. Основні періоди і наукові школи вивчення ґрунтового покриву України.

 44. Ґрунти рівнинних територій України.

 45. Ґрунти гірських територій України.

 46. Висотна поясність і зміна ґрунтового покриву.

 47. Агроґрунтове районування території України.

 48. Земельні ресурси України.

 49. Залежність рослинного світу від кліматичних і ґрунтових умов України.

 50. Структура рослинного покриву України.

 51. Лучна і степова рослинність України.

 52. Лісові і паркові заповідники, заказники та резервати в Україні.

 53. Геоботанічне районування України.

 54. Зміна рослинного світу під впливом господарської діяльності людини.

 55. Розподіл тваринного світу за природними зонами.

 56. Тваринний світ рівнинних і гірських територій України.

 57. Видовий склад тваринного світу України.

 58. Зоогеографічне районування тваринного світу України.

 59. Мисливсько-промислове значення тваринного світу України.

 60. Історія фізико-географічного районування території України.

 61. Основні таксономічні одиниці фізико-географічного районування України.

 62. Зональні чинники ландшафтоутворення на території України.

 63. Азональні чинники ландшафтоутворення на території України.

 64. Довкілля рівнинної частини території України.

 65. Довкілля гірської частини території України.

 66. Довкілля Передкарпаття.

 67. Довкілля Закарпаття.

 68. Основні комплекси довкіль передгірських регіонів Криму.

 69. Головні проблеми природокористування в Україні.

 70. Екологічно-критичні довкілля на території України.


Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

пп.

Питання

ГодиниГеологічні умови утворення паливних корисних копалин. Геологічні умови утворення рудних і нерудних корисних копалин.Питання районального використання та охорони природи мінерально-сировинного потенціалу України.

2, 3, 8, 11, 12, 16, 32.

4Основні генетичні типи рельєфу. Форми рельєфу. Гіпсометричні рівні.

4, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 24.


Кліматичні умови Полісся України. Кліматичні умови зони широколистяних лісів. Кліматичні умови лісостепової зони. Кліматичні умови степу України. Кліматичні умови Українських Карпат. Кліматичні умови Гірського Криму. Кліматичні умови Південного берегу Криму.

1, 5, 11, 12, 24, 29.

6Ресурси Чорного моря. Ресурси Азовського моря. Питання водоспоживання та водовикористання в Україні. Основні види водного використання та питання раціонального природокористування. Рибні ресурси річок, озер і морів України.

9, 11, 12, 24, 31.

6Типи ґрунтового покриву. Основні закономірності поширення грунтовоого покриву в Україні. Питання раціонального природокористування земельних ресурсів. Висотна поясність і зміна ґрунтового покриву.

8, 11, 12, 24, 27.

5Розподіл тваринного світу в залежності від природних зон.

Промислове, санітарно-гігієнічне, лісогосподарське й естетичне значення тваринного світу України.

5, 8, 11, 12, 14, 24, 26.

8Види, типи та способи меліоративного покращення стану дозвілля в Україні. Проектно-меліоративна схема раціонального природокористування.

14, 28.

6Головні проблеми природокористування в Україні. Промислове, сільськогосподарське та рекреаційне природокористування в Україні. Екологічно-критичні довкілля на території України.

8, 11, 12, 24, 28.

5Становлення заповідної справи в Україні. Міжнародні програми природоохоронного значення. Роль та значення ЮНЕСКО у збереженні довкілля світу та України. Природні заповідники, заказники, національні парки і резервати України. Їх естетичне значення. Біосферні заповідники. Міжнародні заповідні об’єкти на території України.

11, 12, 28.

4Екологічні проблеми в регіонах України. Півень забруднення компонентів природи. Критичні екологічні райони України.

11, 12, 28.

5Питання раціонального природокористування та охорони природи. Основні законодавчі документи з охорони природи та раціанального природокористування.

11, 12, 28.

5

Всього

54Перелік контрольних (зрізових) запитань для підсумкового контролю (екзамену)
^
Розділ І. Геологічна і геоморфологічна будова регіону

    1. Охарактеризуйте тектонічну будову території України.

    2. Визначте межі Українського щита. Охарактеризуйте особливості будови та породний склад.

    3. Охарактеризуйте будову Волино-Подільської плити.

    4. Охарактеризуйте особливості будови Львівсько-Волинської западини.

    5. Охарактеризуйте особливості будови Дніпровсько-Донецької западини.

    6. Охарактеризуйте особливості будови Причорноморської западини.

    7. Охарактеризуйте особливості будови Донецької складчастої області.

    8. Складіть характеристику архейсько-протерозойських відкладів України.

    9. Складіть характеристику палеозойсько-мезозойських відкладів України.

    10. Складіть характеристику кайнозойських відкладів України.

    11. Охарактеризуйте геологічну будову Українських Карпат.

    12. Охарактеризуйте геологічну будову Кримських гір.

    13. Охарактеризуйте геологічні умови утворення паливних корисних копалин.

    14. Охарактеризуйте геологічні умови утворення рудних і нерудних корисних копалин.

    15. Охарактеризуйте орографічні особливості території України.

    16. Охарактеризуйте основні генетичні типи рельєфу.

    17. Складіть фізико-географічну характеристику Прип’ятської низовини.

    18. Складіть фізико-географічну характеристику Волино-Подільської височини.

    19. Складіть фізико-географічну характеристику Азово-Придніпровської височини.

    20. Складіть фізико-географічну характеристику Придніпровської низовини.

    21. Складіть фізико-географічну характеристику Донецької височини.

    22. Складіть фізико-географічну характеристику Причорноморської низовини.

    23. Складіть фізико-географічну характеристику Українських Карпат.

    24. Складіть фізико-географічну характеристику Кримських гір.

    25. Визначіть чинники рельєфоутворення (геологічна структура, неотектоніка, клімат).

    26. Визначіть практичне значення вивчення рельєфу України.


Розділ ІІ. Клімат України

       1. Визначіть основні кліматоутворюючі чинники.

       2. Охарактеризуйте радіаційні чинники: і їх вплив на формування клімату України.

       3. Охарактеризуйте циркуляційні чинники: їх вплив на формування клімату України.

       4. Визначте вплив рельєфу на клімат України.

       5. Визначте середню січневу температуру повітря в Україні.

       6. Визначте середню липневу температуру повітря в Україні.

       7. Охарактеризуйте опади і особливості їх розподілу опадів на рівнинних і в гірських регіонах України.

       8. Охарактеризуйте вітровий режим України.

       9. Визначте агрокліматичні райони України.

       10. Охарактеризуйте кліматичні умови Полісся України.

       11. Охарактеризуйте кліматичні умови степу України.

       12. Охарактеризуйте кліматичні умови Українських Карпат.

       13. Охарактеризуйте кліматичні умови Гірського Криму.

       14. Охарактеризуйте кліматичні умови Південного берегу Криму.


Розділ ІІІ. Гідрографія і водні ресурси

 1. Охарактеризуйте основні водні артерії України, їх практичне значення та використання.

 2. Охарактеризуйте головні річкові басейни України.

 3. Визначте особливості гірських і рівнинних річок України.

 4. Охарактеризуйте залежність річкової системи України від кількості опадів та випаровування.

 5. Дайте оцінку пересічному річному стоку річок України.

 6. Охарактеризуйте водні ресурси, їх значення та використання.

 7. Дайте оцінку водним артеріям України.

 8. Назвіть найбільші прісні озера України.

 9. Визначте найбільші прісні озера і їх зв’язок з орографією.

 10. Назвіть найбільші солоні озера України.

 11. Визначте райони поширення основних великих озер.

 12. Охарактеризуйте підземні води, їх значення і використання.

 13. Охарактеризуйте хімічний склад термальних вод.

 14. Охарактеризуйте ресурси Чорного моря.

 15. Охарактеризуйте ресурси Азовського моря.

 16. Охарактеризуйте рибні ресурси річок, озер і морів України.


Розділ ІV. Ґрунтовий покрив України

 1. Визначіть залежність ґрунтового покриву України від кліматичних умов.

 2. Складіть оцінку розміщення ґрунтового покриву в залежності від природних зон.

 3. Визначіть основні типи ґрунтів та їх поширення.

 4. Охарактеризуйте ґрунти рівнинної території України.

 5. Охарактеризуйте ґрунти гірських територій України.

 6. Визначіть зміну ґрунтового покриву в залежності від висоти території.

 7. Охарактеризуйте сірі лісові ґрунти України.

 8. Охарактеризуйте дерново-підзолисті ґрунти України.

 9. Виявіть залежність ґрунтів від рослинного покриву.

 10. Що таке ґрунтові ресурси.


Розділ V. Рослинний світ

 1. Визначіть залежність рослинного світу від кліматичних і ґрунтових умов України.

 2. Охарактеризуйте структуру рослинного покриву України.

 3. Охарактеризуйте ліси України.

 4. Охарактеризуйте луки України.

 5. Охарактеризуйте степи України, їх рослинний склад.

 6. Охарактеризуйте болотну рослинність України.

 7. Охарактеризуйте рослинний покрив Українських Карпат.

 8. Охарактеризуйте рослинний покрив Гірського Криму.

 9. Охарактеризуйте лісові та паркові заповідники, заказники і резервати в Україні.

 10. Складіть оцінку геоботанічного районування України.


Розділ VІ. Тваринний світ України

 1. Виявіть особливості розподілу тваринного світу в залежності від природних зон.

 2. Охарактеризуйте фауну Українського Полісся.

 3. Охарактеризуйте фауна лісостепової зони України.

 4. Охарактеризуйте фауна степової зони України.

 5. Охарактеризуйте тваринний світ водойм України.

 6. Охарактеризуйте тваринний світ Українських Карпат.

 7. Охарактеризуйте тваринний світ Гірського Криму.

 8. Зоогеографічне районування тваринного світу України.

 9. Визначіть промислове, санітарно-гігієнічне, лісогосподарське й естетичне значення тваринного світу України.


Розділ VІІ. Довкілля України

 1. Проаналізуйте схему фізико-географічного районування України.

 2. Назвіть основні таксономічні одиниці фізико-географічного районування України.

 3. Назвіть основні типи довкіль України.

 4. Охарактеризуйте довкілля широколистяної і лісової зони України: основні специфічні риси та відмінності.

 5. Охарактеризуйте комплекси довкіль лісостепової зони України: основні риси та відмінності.

 6. Охарактеризуйте комплекси довкіль степової зони України: основні риси та відмінності.

 7. Охарактеризуйте комплекси довкіль Українських Карпат.

 8. Охарактеризуйте комплекси довкіль Гірського Криму.

 9. Назвіть основні комплекси довкіль Закарпатської низовини.

 10. Визначіть роль висотної поясності в Українських Карпатах.

 11. Охарактеризуйте довкілля Кримських яйл.

 12. Назвіть основні комплекси довкіль передгірських районів Українських Карпат.

 13. Виявіть особливості комплексів довкіль Південного берегу Криму.

 14. Охарактеризуйте висотну поясність гірського Криму.

 15. Складіть оцінку проектно-меліоративних схем раціонального природокористування.

 16. Назвіть головні проблеми природокористування в Україні і екологічно-критичні довкілля на території України.

 17. Охарактеризуйте природні заповідники, заказники, національні парки і резервати України. Їх естетичне значення.
^

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентівВідмінно”

Ставиться у випадку, коли студент вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі. Ґрунтовно складає визначення та сутність основних понять, термінів у сфері конструктивного аналізу територіальної одиниці. Залучає до відповіді власний досвід, що набутий у процесі науково-дослідницької діяльності. Знає наукові здобутки вчених фізико-географів України. Вміє провести комплексний фізико-географічний аналіз території локального чи регіонального рівня. Самостійно розкриває наукові методи, їх зміст, функції при дослідженні певного об’єкту, виконав і успішно здав всі практичні роботи.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет iconОбразец мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет iconМiнiстерство освiти І науки україни донецький національний технiчний унiверситет донецький національний унiверситет донецька філія державного закладу
Донецькому національному технічному університеті та Донецькому національному університеті 11-13 квітня 2006 року. Конференція присвячується...
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту України
Саме на цих питаннях кандидат до вступу може продемонструвати творчий характер вивчених ним теоретичних та інженерних основ побудови...
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича Географiчний факультет iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи