Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 395.06 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір395.06 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор


___________проф. Р.І. Петришин

_1_” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-трансферною системою навчання)

з „Географії Карпато-Подільського регіону”


спеціальність спеціальність 7.04010401, 8. 04010401 „Географія”


___________________________________________________________________


Факультет географічний__


Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Норматив ні дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Лекції (год.)

Практичних (семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Самостійна

робота (год.)

Розрахункові,графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

5

1

108

34

17

-

57

-

-

-

7,9

Заочна

5

1

33,3

6

8

-

-

-

-

-

13,2Робоча програма складена на основі

освітньо професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Географія”____________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)


^ Робоча програма складена д. геогр. н., доц. Кілінською Клавдією Йосифівною


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

^ Ппротокол № 1 від " 30 " серпня 2011 року


Завідувач кафедри_______д. геогр. н., доц. Кілінська К.Й.

(підпис)

Схвалено методичною радою (назва) факультету

"__1_ " вересня 2010 року

Голова методичної ради факультету ________________________________________________/доц. М.В. Цепенда/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка


1.1. Мета викладання дисципліни

Сучасне природокористування є основною причиною природної та господарської видозмін навколишнього природного середовища (НПС), яке в останні роки набуває особливого статусу глобально зміненого (“global change”) – геоекологічного. Як наслідок розширюється і поглиблюється "світове" розуміння охорони природи, виникає необхідність інтегрованого дослідження природно-господарських, екологічних і соціальних явищ та процесів. Це завдання офіційно озвучується в 1992 році на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро – “Порядок денний ХХ1 століття”. Word Summit у Йоганнесбурзі (2002 рік) і є яскравим доказом акцентуації питань на урівноваження „здоров’я” НПС – середовища, близького до природного та раціонально зміненого господарськими процесами. Предмет „Географія Карпато-Подільського регіону” спрямований на засвоєння конструктивних положень сучасного географічного аналізу території Українських Карпат (Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька територіально-адміністративні області) і Подільської височини (Тернопільська, Хмельницька і Вінницька територіально-адміністративні області). Зміст дисципліни націлений на виявлення сучасних аспектів природно-господарської різноманітності та екологічного стану території.


1.2. Завдання вивчення дисципліни

Для виявлення географії Карпато-Подільського регіону вирішуються наступні завдання:

 • узасадження погляду про регіональність природно-господарської різноманітності та проведення її ретроспективної характеристики – основи до прогнозування господарських процесів;

 • виявлення геокомпонентних властивостей КПР та природно-господарської різноманітності;

 • проведення еколого-географічного аналізу сучасного природокористування КПР;

 • поглиблення теоретико-методологічних засад еколого-прогнозної оцінки природно-господарської різноманітності шляхом виявлення а) методологічних підходів до оцінки стану НПС, б) оцінки як показника сучасного стану природно-господарської різноманітності; визначення важливості просторового аналізу природно-господарської різноманітності; окреслення основних підходів до вивчення екологічного стану території;

 • виявлення сутності прогнозу, як методу дослідження природно-господарської різноманітності;

 • створення перспективної моделі природно-господарської різноманітності КПР в контексті державних та регіональних інтересів.


1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

1. Чітко уявляти об’єкт дослідження – територія Карпато-Подільського регіону України.

2. Орієнтуватися у сучасних предметних напрямках географічної науки та методах її дослідження, що апробовані для території Карпато-Подільського регіону..

3. Обґрунтувати теоретико-методологічні та методичні виміри екологічного стану природно-господарської різноманітності.

^ 4. Використовувати новітні методи дослідження, зокрема азагальнонаукові (ретроспективний, системний, структурний), бдисциплінарні (аналіз літературних джерел, природних аналогій, картографічний, статистичний, польових фізико-географічних дослід­жень), в) міждисциплінарні (моделювання, математичного картографування, головних компонентів, автопрогноз), ін.

5. Використовувати рейтингові оцінки (індексну, бальну, експертну),і комп’ютерні програми, зокрема MATHEMATICA (для розрахунків власних векторів дослідження), STATISTICA (для складання прогнозних моделей), Microsoft Excel (для розрахунків окремих властивостей геокомпонентної структури), MAТCAD (для обчислення власних значень методу головних компонентів), використовувати матеріали Державного комітету статистики України, щорічників „Довкілля України”, фондові джерела Державного архіву України, нормативно-правові документи.


Ведучий лекційного курсу практичних занять

Д. геогр. н., доцент К.Й. Кілінська

Ведучий практичних занять

Ас. А.Г. Лісовська

Всього годин – 108

в т.ч.:

лекційних – 34

практичні заняття – 17

самостійні – 57

Іспит –9 семестр


2. Зміст лекційного курсу


Т е м а
Го­ди­ни

Тема 1.

Завдання курсу “Географія Карпато-Подільського регіону (КПР)”. Дослідження Карпато–Подільського регіону у працях М.С. Андріанова, В.Г. Бондарчука, А.Т. Ващенка, Л.І. Воропай, М.О. Куниці,К.І. Геренчука, І.Д. Гофштейна, Л.М. Кудріна, П.М. Цися, М.М. Койнова, В.В. Онікієнка, О.І. Шаблія, О.Т. Діброви та ін. 12, 22, 30, 51, 55, 82.


2

Тема 2.

Джерела географічної інформації про територію КПР. Перші історико-географічні згадки про територію КПР. Методичні аспекти дослідження Карпато-Подільського регіону. Геополітичне положення КПР. 11, 12, 20, 21, 24, 30, 51.

2

Тема 3.

Геологічна будова Карпато-Подільського регіону. Корисні копалини. Паливні корисні копалини. Рудні корисні копалини. Нерудні корисні копалини. Мінерально-сировинні ресурси КПР. 6, 22, 25.

2

Тема 4.

Рельєф регіону. Вплив рельєфу на клімат КПР. 55, 59.

2

Тема 5.

Кліматичні умови та ресурси КПР. Кліматоутворюючі чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери, земна поверхня. Метеорологічні елементи. 10, 37, 51, 69.

2

Тема 6.

Водні ресурси Карпато-Подільського регіону. Водні ресурси, їх значення і використання. Практичне використання термальних і підземних вод. 31, 51.

2

Тема 7.

Грунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Диференціація грунтово-рослинного покриву і тваринного світу на рівнинних і гірських територіях. Різновидність ґрунтового покриву КПР. Земельні ресурси КПР. 2, 38, 61.

2

Тема 8.

Структура рослинного покриву території КПР.

Лучна і степова рослинність. Зміна рослинного світу під впливом господарської діяльності людини. 34, 45.

2

Тема 9.

Тваринний світ рівнинних і гірських територій. Мисливсько-промислове значення тваринного світу КПР.

Фауністичні ресурси КПР. Флористичні ресурси КПР. 51.

2

Тема 10.

Зміна природних умов під впливом господарської діяльності людини. Ландшафти і фізико-географічне районування Карпато-Подільського регіону. Класифікація природно-територіальних комплексів. Обґрунтування схеми фізико-географічного районування. Ландшафтні зони, краї, області, райони. 3, 51, 63, 64, 65, 73.

2

Тема 11.

Географічні проблеми раціонального використання природних ресурсів і охорони природи в Карпато-Подільському регіоні. Поселенське природокористування.

Поселенські ландшафти КПР. 12, 23, 51.

2

Тема 12.

Лісові ресурси КПР. Лісове природокористування. Лісогосподарські ландшафти. 14, 51.

2

Тема 13.

Рекреаційне природокористування. Рекреаційні природно-господарські ландшафти. 9, 17, 51.

2

Тема 14.

Характеристика територіально-адміністративних районів території КПР. Основні екологічні проблеми на території КПР. Антропогенні ландшафти КПР. 8, 51.

2

Тема 15.

Екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища КПР. ретроспективна характеристика процесів господарювання КПР. Інноваційні чинники сучасного розвитку території. 4, 5, 15, 26, 28, 70, 77, 79.

2

Тема 16.

Антропогенне навантаження на територію КПР. Природно-господарські комплекси КПР. Просторовий аналіз процесів природокористування. Географічний паспорт територіально-адміністративних областей КПР. Основні види природокористування. 7, 18, 41, 43, 44, 51, 65, 71.

2

Тема 17.

Прогнозна оцінка зміни довкілля території КПР. Природно-господарська різноманітність КПР. Питання раціонального природокористування та охорони природи території КПР.

Природоохоронний фонд КПР. Природоохоронні ландшафти. 42, 51, 58.

2

Всього годин

343. Зміст практичних занять


п/п

Т е м а

Годин

1.

Географічне положення Карпато-Подільського регіону. Орографічні та гідрографічні елементи. 12, 22, 30, 51, 55, 82.


2

2.

Тектонічні структури Карпато-Подільського регіону. Структури Східно-Європейської платформи: Галицько-Волинська западина; Волино-Подільська плита; Кременецькі гори. Передові прогини і альпійські геосинклінальні споруди: зовнішня зона Карпатського передового прогину; внутрішня зона прогину; Покутсько-Буковинська припіднята частина внутрішньої зони прогину; зовнішня антиклінальна (скибова) зона; центральна синклінальна зона; внутрішня антиклінальна зона; Рахівський масив; Верхньотисенська западина; Мукачівська западина; Вулканічні Карпати. Корисні копалини Карпато-Подільського регіону, їх приуроченість до текстур і основні райони розміщення. 6, 22, 25.


2

3.

Геоморфологічна будова та геоморфологічне районування Карпато-Подільського регіону. 55, 59.


1

5.

Характеристика кліматотвірних чинників території Карпато-Подільського регіону. Метеорологічні елементи. Несприятливі кліматичні явища на території КПР. 10, 37, 51, 69.


2

6.

Гідрографія і водні ресурси Карпато-Подільського регіону. 31, 51.


2

7.

Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. 2, 38, 51, 52, 61.


2

8.

Принципи, методика та основні таксономічні одиниці фізико-географічного районування Карпато-Подільського регіону. 3, 51, 63, 64, 65, 73.


2

9.

Аналіз основних процесів природокористування на території КПР. 12, 23, 51.

2

10.

Аналіз сільськогосподарських, водогосподарських, лісогосподарських, поселенських ландшафтів на території КПР. Визначення екологічної оцінки зміни довкілля в процесі господарського використання території. 4, 5, 7, 15, 18, 26, 28, 41, 43, 44, 51, 70, 77, 79, 65.

2

Всього годин

17
^

4. Тематика ІНДЗ

 1. Характеристика фізико-географічних районів території КПР.

 2. Характеристика територіально-адміністративних районів території КПР

 3. Основні екологічні проблеми на території КПР.

 4. Забруднення атмосферного повітря.

 5. Забруднення поверхневих вод.

 6. Забруднення довкілля.

 7. Антропогенні ландшафти території КПР.

 8. Природно-антропогенні ландшафти території КПР.

 9. Екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища КПР

 10. Територіальна концентрація поселенських ландшафтів.

 11. Територіальна концентрація лісогосподарських ландшафтів.

 12. ретроспективна характеристика процесів господарювання на території КПР.

 13. Рекреаційне природокористування на території КПР.

 14. Інноваційні чинники сучасного розвитку території.

 15. Рекреаційна атракційність ландшафтної структури території КПР.

 16. Перші історико-географічні згадки про площу, розміри, населення КПР.

 17. Волино-Подільська плита. Основні умови і чинники формування.

 18. Особливості структури Львівсько-Волинської западини.

 19. Геологічна будова Українських Карпат.

 20. Основні чинники рельєфоутворення території КПР: геологічна структура, неотектоніка, клімат.

 21. Кліматотерапія на території КПР.

 22. Вплив рельєфу на клімат КПР.

 23. Опади: особливості розподілу опадів на рівнинних і в гірських регіонах.

 24. Викиди токсичних відходів у довкілля.

 25. Проблеми річок, Дністра, Прута, Сірету та Південного Бугу.

 26. Водні ресурси, їх значення і використання.

 27. Практичне використання термальних і підземних вод.

 28. Різновидність ґрунтового покриву КПР.

 29. Ґрунти рівнинних територій.

 30. Ґрунти гірських територій.

 31. Висотна поясність і зміна ґрунтового покриву.

 32. Земельні ресурси КПР.

 33. Структура рослинного покриву території КПР.

 34. Лучна і степова рослинність.

 35. Лісові і паркові заповідники, заказники та резервати на території КПР.

 36. Зміна рослинного світу під впливом господарської діяльності людини.

 37. Розподіл тваринного світу за природними та висотними зонами.

 38. Тваринний світ рівнинних і гірських територій.

 39. Мисливсько-промислове значення тваринного світу КПР.

 40. Основні таксономічні одиниці фізико-географічного районування КПР.

 41. Зональні чинники ландшафтоутворення на території КПР.

 42. Азональні чинники ландшафтоутворення на території КПР.

 43. Довкілля рівнинної частини території КПР.

 44. Довкілля гірської частини території КПР.

 45. Довкілля Передкарпаття.

 46. Довкілля Закарпаття.
^

питання , що виносяться на самостійне опрацювання

п

Питання

Години

1

Флористичні ресурси КПР. 51, 103

3

2

Природоохоронний фонд території КПР. 42, 51, 58.

3

3

Раціональне природокористування та охорона природи території КПР. 7, 18, 41, 43, 44, 51, 65, 71.

3

4

Еколого-критичні райони території Українських Карпат. 4, 5, 15, 26, 28, 70, 77, 79.

3

5

Еколого-критичні райони території Подільської височинної області. 4, 5, 15, 26, 28, 70, 77, 79.

3

6

Фізико-географічні області Подільської височинної області. 3, 51, 63, 64, 65, 73.

2

7

Фізико-географічні області Українських Карпат. 3, 51, 63, 64, 65, 73.

2

8

Прогнозна оцінка зміни довкілля території КПР. 42, 51, 58.

3

9

Характеристика основних видів природокористування у Карпато-Подільському регіоні. 8, 51.

3

10

Вербальний аналіз природних умов території КПР. 51.

2

11

Географічний паспорт області. 7, 18, 41, 43, 44, 51, 65, 71.

3

12

Екологічна оцінка антропогенного навантаження на територію КПР. 4, 5, 15, 26, 28, 70, 77, 79.

3

13

Сутність, особливості та пріоритетність системного підходу при вивченні процесів природокористування на території КПР. 11, 12, 20, 21, 22, 24, 30, 51, 55, 82.

3

14

Техногенні системи. 15, 26, 28, 70, 77, 79.

3

15

Мінерально-сировинні ресурси КПР. 55, 59.

3

16

Земельні ресурси КПР. 2, 38, 61.

3

17

Характеристика антропогенного навантаження на територію КПР. 7, 18, 41, 43, 44, 51, 65, 71.

3

18

Сучасні екологічні проблеми території КПР. 4, 5, 15, 26, 28, 70, 77, 79.

3

19

Характеристика природоохоронних і рекреаційних ресурсів КПР. 9, 17, 51, 58.

3

20

Характеристика інноваційного клімату та інноваційної привабливості території КПР. 51.

3

Всього

57
^
6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентівВідмінно”

Ставиться у випадку, коли студент вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі. Ґрунтовно складає визначення та сутність основних понять, термінів у сфері конструктивного аналізу територіальної одиниці. Залучає до відповіді власний досвід, що набутий у процесі науково-дослідницької діяльності. Знає наукові здобутки вчених фізико-географів України. Вміє провести комплексний фізико-географічний аналіз території локального чи регіонального рівня. Самостійно розкриває наукові методи, їх зміст, функції при дослідженні певного об’єкту, виконав і успішно здав всі практичні роботи.
  1   2   3

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconУкраїни чернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи