Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О icon

Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Скачати 460.17 Kb.
НазваПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Сторінка1/6
Дата16.07.2012
Розмір460.17 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою факультету

Протокол № 1 від 31.08.2009 р.

Голова Ради
___________ Черніченко Г.О.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

(для студентів економічного факультету)


Донецьк ДонНУ 2010


Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с.


Укладачі: д.е.н., проф. Черніченко Г.О.

д.е.н., проф. Александров І.О.

к.е.н., проф. Бєлявцев М.І.

д.е.н., проф. Краснова В.В.

д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.

д.е.н., проф. Макогон Ю.В.

д.е.н., проф. Христіанівський В.В.

к.е.н., доц. Іванов С.М.

к.е.н., доц. Орехова Т.В.

к.е.н., доц. Ахновська І.О.

ас. Мощенська О.В.


Наведено поради щодо вибору теми магістерської роботи, вимоги до оформлення і захисту роботи на засіданні державної екзаменаційної комісії. Показано помилки, які найчастіше зустрічаються при виконанні та захисті роботи.


Відповідальний за випуск : к.е.н., доц. Орехова Т.В.

Рецензенти: д.е.н., проф. Ситнік Л.С.

д.е.н., ст.н.с., зав. відділом ІЕП НАН України Мартякова О.В.


Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 6 від 5.03.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії: к.е.н., доц. Орехова Т.В.


 Донецький Національний університет


ЗМІСТ


ВСТУП 4

^ РОЗДІЛ 1 ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 5

1.1 Загальна схема ходу наукового дослідження 5

1.2 Вибір і затвердження теми магістерської роботи. Визначення

та затвердження наукового керівника 5

1.3 Складання плану і вимоги до вихідної інформації 6

1.4 Композиція магістерської роботи 7

1.5 Титульний аркуш, відгуки керівника і рецензента 8

^ РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 10

2.1 Умовні позначки 10

2.2 Реферат і зміст роботи 10

2.3 Вступ магістерської роботи 11

2.4 Основна частина роботи 13

2.5 Висновки магістерської роботи 17

Розділ 3 ^ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 18

3.1 Загальні вимоги 18

3.2 Правила подання ілюстрацій 20

3.3 Подання таблиць 22

3.4 Оформлення приміток 26

3.5 Загальні правила подання формул і написання символів 26

3.6 Правила посилань і цитування на використані джерела 29

3.7 Оформлення списку використаних джерел 30

3.8 Оформлення додатків 32

^ РОЗДІЛ 4 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 34

4.1 Підготовка роботи до захисту 34

4.2 Процедура публічного захисту магістерської роботи 35

4.3 Найбільш поширені помилки при виконанні і захисті магістерської роботи 37

ДОДАТКИ 38

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44


ВСТУП


Згідно з Законом України „Про вищу освіту” магістр - освітньо-кваліфіка-ційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні вміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Виконання перерахованих вимог до магістра контролюється за результатами іспитів, проходження магістерської практики і написання магістерської роботи. Таким чином, якість підготовки фахівця такого рівня підтверджується сукупністю екзаменаційних оцінок, оцінкою за проходження практики та за результатами захисту магістерської роботи. Ця сукупність теоретичної і практичної підготовки дозволяє магістру займати посади, які передбачені його освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Магістерська робота є заключним етапом підготовки фахівця такого рівня, якість виконання і її захист підтверджує його кваліфікаційний рівень. Таким чином, магістерська робота є кваліфікаційною роботою, яка містить сукупність висунутих автором на публічний захист актуальних результатів і відносно нових наукових положень. Під час захисту роботи магістр підтверджує свої здібності виконувати самостійні наукові дослідження на підставі отриманих теоретичних знань, практичних умінь та навичок.

Робота, яка належить до захисту, має відповідати вимогам щодо актуальності, новизни, змісту й оформлення. Ці питання, а також поради щодо написання, оформлення і захисту роботи, приклади найпоширеніших помилок, що виникають при виконанні роботи розглядаються в даних методичних рекомендаціях.


РОЗДІЛ 1

^ ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


1.1 Загальна схема ходу наукового дослідження


Алгоритм наукового дослідження можна представити у виді такої логічної схеми:

1. Обґрунтування актуальності обраної теми.

2. Постановка мети і конкретних задач дослідження.

3. Визначення об'єкта і предмета дослідження.

4. Вибір методу (методики) проведення дослідження.

5. Опис процесу дослідження.

6. Обговорення результатів дослідження.

7. Формулювання висновків і оцінка отриманих результатів.

^ 1.2 Вибір і затвердження теми магістерської роботи. Визначення та затвердження наукового керівника
Вибір теми магістерської роботи має винятково велике значення. Теми магістерських робіт визначаються вищим навчальним закладом. Студентові магістратури надається право вибору теми роботи і пропозицій своєї тематики з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

Тема магістерської роботи повинна визначатися і закріплюватися на початку магістерської підготовки. Вона найчастіше вибирається зі списку, рекомендованого відповідними профілюючими кафедрами даного вищого навчального закладу. Але не є виключним особистий вибір теми студентом. Якщо студент не може сам вибрати тему роботи, він вправі звернутися за консультацією до своїх викладачів.

Істотну допомогу у виборі теми роблять ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями в спеціальній періодиці, а також бесіди і консультації з фахівцями-практиками, у процесі яких можна виявити важливі питання, ще мало вивчені в науці.

Ідеальний варіант, коли напрям наукової діяльності та тема формуються ще при навчанні за бакалаврською програмою в процесі виконання курсових робіт за спеціальністю, а також занять науковою діяльністю. Спочатку необхідно визначитися з напрямом досліджень і з третього курсу (коли виконуються курсові роботи) добирати літературні джерела за проблемою і продовжувати цей процес до виконання магістерської роботи. Накопичення інформації продовжується в процесі проходження різноманітних практик. Бажано ці роботи виконувати під керівництвом постійного викладача – керівника курсових робіт, а потім і магістерської роботи. Такий підхід дозволяє до моменту виконання магістерської роботи мати необхідний об’єм статистичної та наукової інформації.

Далі студент узгоджує обраний напрям, тему і підприємство за даними якого буде виконуватися робота, з керівником роботи. Студент пише заяву (форма наведена в додатку А) на ім’я завідувача кафедри за підписом керівника роботи.

Для виконання розробок з використанням математичних методів кафедра математичних методів в економіці призначає консультанта, який має поставити свій підпис на титульному аркуші, якщо він консультував студента.

Після обрання студентами тем, на кафедрі формується проект наказу, який доопрацьовується, якщо в напрямку дослідження або у темі є якісь зміни. В кінцевому варіанті напрямок, як правило, не змінюється, а може змінитися лише у назві роботи. Про це кафедра повідомляє студента. Але після виходу кінцевого варіанта наказу студент повинен ознайомитись із затвердженою темою. Якщо, з будь-яких причин, тема відрізняється від вказаної в заяві, то необхідно звернутися до завідувача кафедри з обґрунтуванням необхідності зміни наказу.


^ 1.3 Складання плану і вимоги до вихідної інформації

Зміст магістерської роботи визначається її темою і відображається у плані, що розробляється за допомогою наукового керівника. Відповідно до обраної теми студент самостійно або за рекомендацією наукового керівника повинен ознайомитися з літературними джерелами (книгами, брошурами, статтями та ін.) й відповідними нормативними документами і скласти проект плану, який обговорює з керівником.

Студент повинен використовувати документацію з інформацією статистичного, або бухгалтерського обліку, яка підписана керівництвом даного підприємства та завірена печаткою.


^ 1.4 Композиція магістерської роботи


Оскільки магістерська робота є кваліфікаційною працею, її оцінюють не тільки за теоретичною науковою цінністю, актуальністю теми і прикладним значенням отриманих результатів, але і за рівнем загальнометодичної підготовки цього наукового добутку, що, насамперед, знаходить висвітлення в його композиції.

Композиція магістерської роботи - це послідовність розташування її основних частин, до яких відносять основний текст (тобто розділи і параграфи), а також частини її довідково-супровідного апарата.

Матеріал магістерської роботи подається у такій послідовності:

- титульний аркуш;

- відзив наукового керівника;

- реферат;

- зміст;

- умовні позначення;

- вступ;

- розділи і підрозділи;

- висновки після розділів і загальні висновки;

- додатки;

- список використаних джерел.

^ 1.5 Титульний аркуш, відгуки керівника і рецензента

На титульному аркуші студент вказує тему магістерської роботи (яка повинна точно збігатися з назвою у наказі), своє прізвище, ім’я та по батькові, а також прізвище та ініціали керівника. Студент, який виконав магістерську роботу, і керівник ставлять підписи на титульному аркуші. Приклад оформлення титульного аркушу наведено в додатку Б.

Керівник у відзиві відображає більш значні моменти роботи, новизну і досконалість методів дослідження, використання економіко-математичних моделей та методів, оригінальність висновків і рекомендацій. Також оцінку отримує якість оформлення і логічне викладення матеріалу. Керівник повинен вказати і на недоліки роботи, лише після цього допускає до захисту (або не допускає із зазначенням причин і недоліків роботи) і виставляє підсумкову оцінку. Але студент на захисті магістерської роботи перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК) може навести аргументовані докази та презентувати роботу так, що оцінка буде вища, або ж при добре якісній виконаній роботі доповідь може бути слабкою, відповіді на питання – не чіткі, а тому й оцінка буде нижчою, ніж оцінка наукового керівника.

Відзив керівника входить до складу магістерської роботи після титульної сторінки (додаток В).

Рецензент, як представник зовнішньої наукової або виробничої структури, призначений кафедрою, дає аргументований висновок, який включає оцінку таких параметрів:

- досконале вивчення спеціальної літератури, зокрема й використання новітніх праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців;

- актуальність і перспективність теми дослідження,

- ступінь наукової новизни;

- методика дослідження;

- вміння використовувати статистичний матеріал, будувати таблиці, ілюстрації;

- достовірність висновків;

- стиль і логіка викладення матеріалу;

- ступінь відповідності оформлення роботи стандартам.

Після підпису титульного аркуша, одержання відзиву керівника, рецензії, готову роботу необхідно у твердій палітурці подати для реєстрації на кафедру.

Рецензія (додаток Д) до складу магістерської роботи не входить, а подається на реєстрацію та секретарю ДЕК окремо. Довідка про практичну значущість (додаток Ж) також подається секретарю ДЕК.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О iconПротокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О
«інноваційний менеджмент» для напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми спеціаліста, а також для проходження...
Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми спеціаліста, а також для проходження...
Протокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи