Тема к-ть годин icon

Тема к-ть годин
Скачати 193.58 Kb.
НазваТема к-ть годин
Дата21.06.2012
Розмір193.58 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З РАДІОЛОГІЇТема

К-ть годин

Тематичний план лекцій з модуля І. Променева терапія.
1

Історія розвитку радіології. Типи радіологічних відділень. Особливості устрою рентгенологічних та радіологічних відділень. ОСПУ. НРБУ.

2

2

Принципи і методи променевої терапії.

2

Разом:

4

Тематичний план лекцій з модуля ІІ. Загальні питання діагностичної радіології.

3

Фізико-технічні основи різних променевих методів дослідження. Рентгенологічні методи дослідження. Рентгенівська фототехніка.

2

4

РКТ, ультразвукові, радіонуклідні та МРТ методи дослідження.

2

5

Основи рентгенологічної, КТ- та УЗ- семіотики патології різних органів та систем.

2

6

Основи радіонуклідної та МРТ- семіотики патології різних органів та систем.

2

Разом:

8

Тематичний план лекцій з модуля ІІІ. Променева діагностика.

7

Променеве дослідження опорно-рухової системи. Променева анатомія кісток та суглобів.

2

8

Променеві методи дослідження серця, судин та органів дихання. Променева анатомія та фізіологія ССС та органів дихання.

2

9

Променеве дослідження травного каналу, печінки та жовчовивідних шляхів, їх нормальна променева анатомія та фізіологія.

2

10

Променеве дослідження сечовидільної системи. Нормальна променева анатомія та фізіологія. Променеві ознаки окремих захворювань нирок та сечовидільних шляхів.

2

Разом:

8

Разом всього:

20^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З РАДІОЛОГИТема

К-ть годин

Тематичний план практичних занять з модуля 1. Променева терапія.

1

Основні властивості іонізуючого випромінювання. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на здорову та патологічно змінену клітину.

2

2

Радіоактивність і доза. Дозиметрія іонізуючого випроміню­вання: одиниці і методи визначення радіоактивності та дози опромінення. Будова радіометрів і дозиметрів.

2

3

Принципи і методи променевої терапії.

2

4

Рентгенотерапія. Контактні методи променевої терапії. Далекодистанційна гамма-терапія. Променева терапія джерелами високих енергій.

2

5

Променева терапія пухлин окремих локалізацій.

2

6

Променева терапія непухлинних захворювань. Променеві реакції та ускладнення.

2

^ Підсумковий контроль засвоєння модулю І.

2

Разом

14

Тематичний план практичних занять з модуля ІІ.

Загальні питання діагностичної радіології.
7

Фізико-технічні основи різних променевих методів дослідження.

2

8

Рентгенологічні методи дослідження. Рентгенівська фототехніка.

2

9

КТ методи дослідження.

2

10

Ультразвукові методи дослідження.

2

11

Радіонуклідні та МРТ методи дослідження.

2

12

Складання алгоритму променевого дослідження органів грудної, черевної порожнини, сечо-статевої системи.

2

13

Складання алгоритму променевого дослідження опорно-рухової системи, щитоподібної залози та ЦНС.

2

14

Основи рентгенологічної, КТ- та УЗ- семіотики патології різних органів та систем.

2

15

Основи радіонуклідної та МРТ- семіотики патології різних органів та систем.

2

^ Підсумковий контроль засвоєння модуля ІІ.

2

Разом

20

Тематичний план практичних занять з модуля ІІІ.

Променева діагностика.
16

Променева дослідження опорно-рухової системи

2

17

Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи (травми, запальні захворювання, пухлинне ураження).

2

18

Променеве дослідження органів дихання. Променева анатомія і фізіологія органів дихання.

2

19

Променеві семіотика та ознаки захворювань органів дихання.

2

20

Променеві ознаки захворювань ССС.

2

21

Променеве дослідження органів травної системи. Нормальна променева анатомія та фізіологія травного каналу.

2

22

Променеві ознаки захворювань травного каналу.

2

23

Променеві ознаки захворювань печінки та жовчовивідних шляхів.

2

24

Променеве дослідження сечовидільної системи. Нормальна променева анатомія та фізіологія. Променеві ознаки окремих захворювань нирок та сечовивідних шляхів.

2

25

Променеве дослідження статевої системи та грудної залози. Нормальна променева анатомія та фізіологія. Променеві ознаки захворювань статевої системи та грудної залози.

2

26

Променеве дослідження ЦНС, щитоподібної залози. Нормальна променева анатомія та фізіологія. Променеві ознаки захворювань ЦНС, щитоподібної залози та невідкладних станів.

2

^ Підсумковий контроль засвоєння модуля ІІІ.

2

Разом

24

Підсумковий контроль засвоєння модулів

2

^ Разом всього:

60Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль

з/п

ТЕМА

Кількість годин

^ Вид контролю

Модуль 1: Променева терапія
1.

^ Підготовка до практичних занять -

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

6

Поточний контроль

на практичних

заняттях

2.

Індивідуальна самостійна робота

2

Поточний контроль

на практичних

заняттях

3.

^ Підготовка до підсумкового модульного контролю.

2

Підсумковий модульний контроль

РАЗОМ

10
Модуль 2: Загальні питання діагностичної радіології

1.

^ Підготовка до практичних занять -

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

11

Поточний контроль

на практичних

заняттях

2.

Індивідуальна самостійна робота

2

Поточний контроль

на практичних

заняттях

3.

^ Підготовка до підсумкового модульного контролю.

2

Підсумковий модульний контроль

РАЗОМ

15
Модуль 3: Променева діагноспда
1.

^ Підготовка до практичних занять -

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

12

Поточний контроль

на практичних

заняттях

2.

Індивідуальна самостійна робота

2

Поточний контроль

на практичних

заняттях

3.

^ Підготовка до підсумкового модульного контролю.

1

Підсумковий модульний контроль

РАЗОМ

15
РАЗОМ СРС з дисципліни

40


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Перелік питань для кінцевого контролю знань з променевої

діагностики, променевої терапії для студентів ІІІ-го курсу

Модуль І. Променева терапія.

Змістовий модуль 1. Радіобіологічні основи променевої терапії. Дозиметрія.

 1. Історія відкриття радаоактивності: основні етапи розвитку радіології.

 2. Природа і властивості іонізуючих випромінювань: -, -, -, рентгенівських променів, нейтронів та протонів.

 3. Особливості устрою радіологічних відділень для роботи з відкритими та закритими радіоактивними речовинами. Типи радіологічних відділень.

 4. Основні нормативні документи, що регламентують роботу радіо­логічних відділень (НРБУ-1997, ОСПУ-2000).

 5. Методи та засоби захисту при роботі з джерелами іонізуючих випромінювань.

 6. Методи знешкодження радіоактивних відходів.

 7. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на всіх рівнях організації організму.

 8. Пряма та непряма дія іонізуючого випромінювання на живі організми.

 9. Видові, індивідуальні та вікові різновиди радіочутливості.

 10. Мутагенна дія радіації.

 11. Вплив зовнішніх умов на радіочутливість організму.

 12. Радіоактивність - одиниці радіоактивності. Види радіоактивного розпаду.

 13. Ізотопи. Основні характеристики радіоактивних ізотопів. Характе­ристика радіоактивних ізотопів: 60Co, 32Р, 123, 125, 131І, 99mТс, 198Аu, 113mІr.

 14. РФП: отримання та основні вимоги.

 15. Метаболізм РФП в організмі. Критичні органи.

 16. Гранично допустимі дози (ГДД) опромінення людини та різних категорій персоналу.

 17. Категорії пацієнтів, направлених на радіонуклідні дослідження. Допустимі дози їх опромінення.

 18. Експозиційна, поглинута, еквівалентна та інтегральна дози іонізуючого опромінення. Позасистемні та системні одиниці визначення доз.

 19. Методи визначення дози. Типи дозиметрів.

 20. Характеристика іонізаційного та сцинтиляційного методів визначення дози.

 21. Хімічні методи визначення дози. Устрій і принцип дії фотохімічного дозиметра.

 22. Біологічні та розрахункові методи визначення дози.

 23. Методи визначення радіоактивності. Типи радіометрів.

Змістовий модуль 2. Принципи і методи променевої терапії.

 1. Фізичні та біологічні основи променевої терапії.

 2. Механізм радіаційного пошкодження пухлинних клітин.

 3. Радіотерапевтичний інтервал та радіомодифікуючі фактори.

 4. Класифікація методів променевої терапії.

 5. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовинами. Варіанти розподілення дози опромінення у часі та просторі.

 6. Основні принципи променевої терапії.

 7. Загальні, місцеві реакції та ускладнення при проведенні променевої терапії.

 8. Характеристика методу далекодистанційної рентгенотерапії. Апарати. Показання та протипоказання до використання.

 9. Види далекодистанційної рентгенотерапії. Фізико-технічні умови роботи апаратів. Призначення тубусів та фільтрів.

 10. Показання для проведення променевої терапії при непухлинних захворюваннях (запальних, дистрофічних).

 11. Механізм протизапальної дії іонізуючого віпромінювання.

 12. Характеристика методу близькодистанційної рентгенотерапії. Апарати. Показання та протипоказання до використання.

 13. Характеристика методу далекодистанційної гамма-терапії. Апарати. Показання та протипоказання до використання.

 14. Характеристика методу внутрішньопорожнинної променевої терапії. Будова та форми джерел випромінювання. Показання та протипоказання до використання.

 15. Характеристика методу внутрішньотканинної променевої терапії. Будова та форми радіоактивних препаратів. Показання та протипоказання до використання.

 16. Променеве лікування раку шкіри.

 17. Променева терапія раку молочних залоз. Дози та поля опро­мінювання.

 18. Променева терапія раку шийки матки. Методики, дози та поля опромінення.

 19. Методики комбінованого, комплексного методів лікування та сполучно-променевого методу лікування захворювань на злоякісні пухлини. Програми променевої терапії.

 20. Вибір осередкової дози опромінювання злоякісних пухлин.

 21. Використання 131І для лікування тиреотоксикозу та метастазів раку щитоподібної залози.

 22. Використання 32Р та 89Sr для лікування метастазів пухлин до кісток.

 23. Профілактика променевих реакцій та ушкоджень.


Модуль П. Загальні питання діагностичної радіології.

Змістовий модуль 3. Методи візуалізації в променевій діагностиці.

 1. Класифікація методів радіонуклідної діагностики.

 2. Радіонуклідний метод дослідження "in vitro"- його значення.

 3. Характеристика методів радіонуклідної діагностики "in vivo": радіометрія, радіографія, сканування, сцинтиграфія.

 4. Засоби отримання діагностичної інформації при радіонуклідних дослідженнях, її обробка.

 5. Сканування, принцип методу та інтерпретація отриманих результатів.

 6. Гамма-сцинтиграфія, принцип методу, обробка отриманих ре­зультатів.

 7. Дослідження йоднакопичувальної функції щитоподібної залози.

 8. Утворення та основні властивості рентгенівського випромінювання.

 9. Будова та принцип роботи рентгенівської трубки.

 10. Основні методики рентгенологічного дослідження: рентгеноскопія і рентгенографія, їх переваги і недоліки.

 11. Закономірності формування і властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості.

 12. Принцип та застосування рентгенівської томографії.

 13. Захист персоналу і хворих від дії іонізуючого випромінювання при проведенні рентгенівських досліджень.

 14. Класифікація рентгеноконтрастних речовин, їх застосування в рентгенологічній діагностиці. Ускладнення, що виникають при застосуванні рентгеноконтрастних речовин.

Змістовий модуль 4. Алгоритми променевого дослідження різних органів та систем. Основи променевої семіотики.

 1. Фізико-технічні основи комп'ютерної томографії, діагностичні мож­ливості методу.

 2. Фізико-технічні основи маннітно-резонансної томографії, діагностичні можливості методу. Класифікація методів радіонуклідної діагностики.

 3. Радіонуклідний метод дослідження "in vitro"- його значення.

 4. Характеристика методів радіонуклідної діагностики "in vivo": ра­діометрія, радіографія, сканування, сцинтиграфія.

 5. Засоби отримання діагностичної інформації при радіонуклідних дослідженнях, її обробка.

 6. Сканування, принцип методу та інтерпретація отриманих результатів.

 7. Гамма-сцинтиграфія, принцип методу, обробка отриманих ре­зультатів.


Модуль Ш. Променева діагностика.

Змістовий модуль 5. Комплексна променева діагностика захворювань опорно-рухової систем.

 1. Методики променевої діагностики захворювань кісток та суглобів.

 2. Рентгенологічні ознаки переламів кісток.

 3. Рентгенологічні ознаки травматичних пошкоджень суглобів.

 4. Особливості рентгенівського зображення кіеток у дітей. Вікові особливості переламів.

 5. Стадії розвитку кісткової мозолі у рентгенівському зображенні. Ускладнення загоювання переламів.

 6. Рентгенологічна семіотика захворювань кісток та суглобів.

 7. Рентгенологічна діагностика остеомієліту. Рентгенологічна діагностика первиннохронічних форм остеомієліту.

 8. Рентгенологічна діагностика туберкульозу кісток та суглобів. Туберкульозний спондиліт, його рентгенодіагностика

 9. Класифікація і рентгенологічна діагностика пухлин кісток.

Змістовий модуль 6. Комплексна променева діагностика захворювань органів грудної порожнини.

 1. Методи променевої діагностики захворювань легень.

 2. Нормальна грудна порожнина в рентгенівському зображенні. Часткова будова легень.

 3. Легеневий рисунок, його субстрат. Зміни легеневого рисунку.

 4. Корені легень: анатомічний субстрат та рентгенологічна картина. Патологічні зміни коренів.

 5. Ступені закупорювання бронхів, причини, рентгенологічна картина.

 6. Рентгенологічна семіотика захворювань легень.

 7. Круглі тіні в легенях, їх диференціина діагностика.

 8. Кільцеподібні тіні в легенях, їх диференціина діагностика.

 9. Рентгенологічна діагностика пневмоній та їх ускладнень.

 10. Рентгенологічна діагностика плевритів.

 11. Класифікація туберкульозу легень.

 12. Рентгенологічна діагностика дитячих форм туберкульозу легень.

 13. Рентгенологічна діагностика дифузних дисемінацій у легенях.

 14. Невідкладна рентгенологічна діагностика грудної порожнини: пневмоторакс, гідропневмоторакс, гідроторакс, ателектаз.

 15. Класифікація раку легень. Рентгенологічна діагностика різних форм раку легень. Центральний рак легень, рентгенологічна та диференціина діагностика, ускладнення.

 16. Методи променевої діагностики дослідження серця та великих судин.

 17. Нормальна рентгенологічна анатомія серця та великих судин. Дуги серця в прямій передній проекції.

 18. Основні рентгенівські ознаки аортальних вад серця.

 19. Рентгенологічна класифікація природжених вад серця.

 20. Основні рентгенівські ознаки мітральних вад серця

Змістовий модуль 7. Комплексна променева діагностика захворювань травної системи і органів черевної порожнини.

 1. Загальні принципи рентгенологічного дослідження травного каналу.

 2. Методики рентгенологічного дослідження стравоходу та його нормальна рентгенологічна картина.

 3. Рентгенодіагностика дивертикулів стравоходу та їх ускладнень.

 4. Рентгенологічна картина раку стравоходу, диференційна діаг­ностика з ахалазією.

 5. Методики рентгенологічного дослідження шлунка та його нормальна рентгенологічна картина.

 6. Рентгенологічна діагностика виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.

 7. Рентгенологічні ознаки ускладнень виразкової хвороби шлунка.

 8. Рак шлунка, класифікація, кліншо-рентгенологічні ознаки.

 9. Хронічний гастрит, класифікація, клініко-рентгенологічні ознаки.

 10. Методики рентгенологічного дослідження тонкої кишки.

 11. Методики рентгенологічного дослідження товстої кишки, нормальна рентгенанатомія товстої кишки.

 12. Рентгенологічна картина неспецифічних колітів (неспецифічного виразкового коліту та гранульоматозного коліту).

 13. Рентгенологічні ознаки пухлин товстої кишки.

 14. Рентгенологічна діагностика непрохідності кишківника, причини, диференціина діагностика.

 15. Рентгенологічна діагностика дивертикулярної хвороби кишківника, її ускладнень.

 16. Методики променевої діагностики захворювань печінки, жовчного міхура, жовчних протоків та підшлункової залози.

 17. Дослідження йоднакопичувальної функції щитоподібної залози.

 18. Сканування та сцинтиграфія щитоподібної залози.

 19. Значення радіоімунологічного аналізу (РІА) в комплексній про­меневій діагностиці захворювань щитоподібної залози.

 20. Радіонуклідні методи дослідження слинних залоз.

 21. Радіонуклідні методи дослідження гепатобіліарної системи.

 22. Комплексна променева діагностика жовчнокам'яної хвороби.

 23. Радіонуклідні методи дослідження ретикуло-ендотеліальної системи печінки.

 24. Комплексна променева діагностика дифузних та осередкових уражень печінки.

Змістовий модуль 8. Комплексна променева діагностика захво­рювань сечової та статевої систем.

 1. Методики променевої діагностики захворювань нирок, сечоводів, сечового міхура.

 2. Методики променевої діагностики захворювань статевих органів.

 3. Радіонуклідні методи дослідження нирок.

 4. Радіонуклідна ренографія та динамічна реносцинтиграфія.

 5. Характеристика тубулотропних та гломерулотропних РФП.

 6. Статичні радіонуклідні методи дослідження нирок. Нефросцинтиграфія, сканування.

 7. Комплексна променева діагностика сечокам'яної хвороби.

 8. Значення РІА в комплексній променевій діагностиці дифузних та вогнищевих уражень нирок.

Змістовий модуль 9. Комплексна променева діагностика захво­рювань ЦНС, щитоподібної залози та невідкладних станів.

 1. Методи променевого дослідження щитоподібної залози, послі­довність їх застосування, показання.

 2. Значення радіоімунологічного аналізу (РІА) в комплексній променевій діагностиці захворювань щитовидної залози.

 3. Класифікація РФП, які використовуються в онкології, їх властивості.

 4. Характеристика туморотропних РФП: 32-P, 99m-Tc-пертехнетат, 99m-Tc-пірофосфат, 99m-Tc -тетрафосмін, 99m-Tc -лімфоцис,85-Sr-хлорід,67-Ga-цитрат, 75-Se-метіонін.

 5. Негативна сцинтиграфія в онкології.

 6. Позитивна сцинтиграфія в онкології.

 7. Використання 32Р для диференційної діагностики пухлин.

 8. Значення РІА для диференційної діагностики пухлин.

 9. Класифікація та характеристика пухлинних маркерів: PEA, АФП, РСА, бета-2 МКГ, СА 125, СА 15-3, СА 19-9.

 10. ОФЕКТ і ПЕТ у дослідженні головного мозку.

 11. Променева діагностика невідкладних станів.

 12. Вибір найбільш інформативних методів променевого дослідження для діагностики невідкладних станів.

 13. Критерії вибору методу променевого дослідження при патології різних органів і систем.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. "Основи променевої діагностики", Чернівці, 2006 рік.

2. Кравчук С.Ю., Лазар А.П., Мечов Д.С., Сенютович Р.В. "Основи променевої терапії", Чернівці, 2007 рік.

3. Общее руководство по радиологии. Редактор X. Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МІСЕК 1995 г.

4. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская радиология" М.: "Медицина", 2000. - 640 с.

5. Пособие по ядерной медицине. Под ред. Т.П.Сиваченко. К.: "Вища школа", 1991.-535 с.

6. "Рентгенодіагностика" за ред. В.І. Мілька, Т.В. Топчій, А.П. Лазар, та інш., "Нова книга", 2005 р.


Додаткова:

1. Променева діагностика. За ред. Г. Ю. Коваль. - К.: ОРБІС, т. I, т. 2, 1998.-535 с.

2. Руководство для врачей, направляющих пациентов на радиоло­гическое исследование. Критерии выбора метода изображения. (Адап­тировано Европейской комиссией и экспертами, представляющими Европейскую радиологию и ядерную медицину. Согласовано с Европейской комиссией). МЗ Украины 2000. - 104 с.

3. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская рентгенология и радиология" М.:"Медицина", 1995. - 496 с.

4. Лазар А.П. Радіаційна медицина. - К.: Здоров'я, 1993.-221 с.

5. ОСПУ-2000.

6. НРБУ 1998.

Схожі:

Тема к-ть годин iconНаціональний авіаційний університет
Лабораторні заняття 17 годин Самостійна робота 78 годин Індивідуальна робота 6 годин Всього 135 годин
Тема к-ть годин iconДомашнє завдання №5 Тема 5 (Теорія виробника)
Завдання Обсяг випуску задається виробничою функцією q = 3k L. Вважаючи, що протягом робочого дня витрачається 8 машино-годин І 9...
Тема к-ть годин iconТема к-сть годин

Тема к-ть годин iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "психологія" філософського факультету
Філософського факультету спеціальності "психологія". Курс розрахований на 70 годин І вивчається у першому семестрі навчального року....
Тема к-ть годин icon1. Назва модуля: Основи інтелектуальної власності Код модуля: ттд, опбж 8 10 1,5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні заняття – 18 годин (лекцій – 10 годин, практичних занять...
Тема к-ть годин icon2. Код модуля: зппвшу 8 08 5 Тип модуля: вибірковий Семестр: 1
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ects – 2,5), аудиторні заняття – 27 годин (лекцій – 15 годин, практичні заняття...
Тема к-ть годин iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Дисципліна «Історія України» є нормативною дисципліною для всіх спеціальностей університету в обсязі 108 годин, з них 16 годин лекцій,...
Тема к-ть годин iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет медичний інститут кафедра фізіології І патофізіології
Загальний обсяг годин навчальної дисципліни "Фізіологія" – 300, що складає 10 кредитів. З них 200 годин – аудиторні заняття (58 годин...
Тема к-ть годин iconМіністерство охорни здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Факультет медичний №3 Спеціальность медична психологія Кафедра психології та соціології Курс ІІ семестр ІІІ лекції 36 годин Семінарські...
Тема к-ть годин iconСвітова література
Усього – 70 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – 4 години; позакласне читання – 4 години; резервний...
Тема к-ть годин iconКонкурс навчально методичних розробок «Дітям про Шопена» Урок монографія 6 клас (Тема семестру «Музика як мова почуттів»)
Урок рекомендовано провести в І семестрі 6 класу (Тема «Музика як мова почуттів») І використати одну з чотирьох годин резервного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи