Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» icon

Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Скачати 253.77 Kb.
НазваМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Дата21.06.2012
Розмір253.77 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни

«Трудове право»

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 6.050200 - "Менеджмент організацій")


Харків – ХНАМГ-2006

Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 6.050200 – "Менеджмент організацій". Укл. Коляда Т.А., - Харків: ХНАМГ, 2006. - 24 с.


Укладач: Т.А.Коляда


Рецензент : О.В.Харитонов


Рекомендовано кафедрою правового забезпечення господарської діяльності, протокол № 3 від 28 грудня 2005 р.


^ Тема 1. Предмет, метод і система трудового права

При вивченні питання предмета трудового права необхідно ознайомитись з його характеристикою. Головне місце серед суспільних відносин, що становлять предмет трудового права, займають трудові правовідносини. Тому, особливу увагу звернути на суспільні відносини, що тісно пов'язані з трудовими: передують, супроводжують або витікають з трудових відносин.

Слід з’ясувати особливості методу правового регулювання трудових відносин. Необхідно знати зміст і співвідношення функцій трудового права на сучасному етапі. Вказати на необхідність посилення захисної функції.

Зрозуміти й вміти розкривати зміст соціальної, захисної, виробничої і виховної функції трудового права.

Потрібно відмежовувати трудове право від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного, права соціального забезпечення).

Розуміти поняття системи трудового права, що структурно складається із загальної і особливої частини.


^ Тема 2. Основні принципи трудового права

Слід уяснити поняття і значення основних принципів трудового права. При цьому звернути увагу на класифікацію принципів трудового права України:

 • принципи, що виражають політику держави в галузі правового регулювання ринку праці і ефективної зайнятості;

 • принципи, що визначають застосування умов праці;

 • принципи, що визначають охорону трудових прав працівників.

Визначити зміст основних принципів трудового права.

Ознайомитися із Законом України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р.


^ Тема 3. Джерела трудового права

Розглянути поняття джерел трудового права. Класифікація джерел трудового права та їх види. Загальна характеристика найважливіших джерел трудового права:

 • Конституція України як основне джерело трудового права;

 • Кодекс законів про працю України;

 • Закони, що регулюють трудові відносини;

 • Підзаконні акти як джерела трудового права;

 • Акти соціального партнерства.

 • Локальні нормативно-правові акти;

 • Роз'яснення пленумів Верховного Суду України.

Ознайомитися з питаннями єдності і диференціації в трудовому праві, загальним і спеціальним законодавством про працю. Звернути увагу на дію нормативних актів у часі, просторі й за категоріями працівників.


^ Тема 4. Суб'єкти трудового права

Визначити поняття і класифікацію суб'єктів трудового права. Розглянути питання про правовий статус суб'єктів, який складається з наступних елементів:

 • трудова проводієздатність;

 • суб'єктивні права і юридичні обов'язки;

 • гарантії прав і обов'язків;

 • відповідальність суб'єктів трудового права.

Ознайомитися з основними суб’єктами трудового права.

Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права.

Підприємства, установи, організації і фізичні особи (роботодавці) як суб'єкт трудового права.

Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. Основні функції та повноваження трудового колективу.

Ознайомитися із Законом України» Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р.

Визначити роль участі профспілок у встановленні умов праці, застосуванні норм трудового права, в нагляді й контролі за додержанням трудового законодавства, у вирішенні трудових спорів.


^ Тема 5. Колективний договір

Вивчити Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993р., а також розділ 2 «Колективний договір» КЗпП. Проаналізувати їх зміст. Ознайомитися з поняттями колективного договору та сторін колективного договору. Визначити сферу укладання колективного договору та порядок його укладання.

Розуміти зміст колективного договору та його структуру, а також взаємні права та обов'язки сторін щодо врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

З’ясувати процедуру колективних переговорів. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів. Строк чинності колективного договору.

Звернути увагу на реалізацію колективного договору та контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного договору.


^ Тема 6. Трудовий договір

Ознайомитися з поняттям трудового договору та його сторонами. Визначити зміст трудового договору: обов'язкові й факультативні умови.

З’ясувати порядок укладання трудового договору та його форму

Розглянути випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим. Строки трудового договору.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене випробування. Студент повинен засвоїти строки і результати випробування, а також коло осіб, щодо яких не може встановлюватися випробування.

Знати види переведень на іншу роботу працівників і умови їх здійснення, відрізняти їх від переміщень.

Особлива увага повинна бути звернута на підстави припинення і розірвання трудового договору. Кожна з підстав має бути проаналізована студентом.

Студент повинен засвоїти випадки, при яких розірвання трудового договору можливе лише за попередньою згодою профспілкового органу, а також порядок одержання такої згоди.

Чітко знати порядок оформлення звільнення з роботи, здійснення розрахунку. Порядок заповнення трудових книжок та їх видачу.


^ Тема 7. Робочий час і час відпочинку

Ознайомитися з поняттям робочого часу та його тривалістю. Звернути увагу на види робочого часу. Нормальна, скорочена і неповна тривалість робочого часу. Знати характеристику основних видів робочого часу.

Поняття робочого тижня і його види. Поняття робочої зміни.

Звернути увагу на поняття ненормованого режиму праці й поняття надурочних робіт. Студент повинен засвоїти обмеження надурочних робіт і заборону залучення до них окремих категорій працівників.

При вивченні часу відпочинку студент повинен засвоїти поняття і види часу відпочинку. Розглянути основні види часу відпочинку:

- перерви протягом дня;

- перерви між змінами;

- вихідні дні;

- святкові й неробочі дні;

- відпустки.

Ознайомитися із Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. та знати види відпусток і порядок їх надання.

Особливу увагу приділити питанню про порядок надання відпусток без збереження заробітної плати, коли надання такої відпустки є правом роботодавця, а коли законом на роботодавця покладається обов’язок при певних умовах на вимогу працівника надавати таку відпустку.

Тема 8. Заробітна плата. Гарантії і компенсації

Ознайомитися із Законом України «Про оплату праці» від 01.05.1995 р. Знати поняття заробітної плати й загальні і спеціальні норми, що регулюють заробітну плату.

Особливу увагу приділити вивченню форм і системи оплати праці.

Студент повинен усвідомити, що для встановлення розмірів оплати встановлюються норми праці: норми виробітку, норми часу, норми обслуговування.

Знати порядок виплати заробітної плати, обчислення середнього заробітку, строки, місце і час виплати заробітної плати.

Ознайомитися з поняттям гарантійних виплат. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади. Гарантії для працівників на час виконання державних і громадських обов'язків.

Гарантійні виплати і компенсації у разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень тощо. Гарантійні доплати.

Поняття компенсаційних виплат.


^ Тема 9. Дисципліна праці й правові засоби її забезпечення

Ознайомитися з поняттям дисципліни праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку як метод забезпечення порядку на підприємстві, в установі, організації. Обов'язки працівників і власника (або уповноваженого ним органу).

Ознайомитися з поняттям заохочення, розрізняти види заохочень та порядок застосування заохочень за успіхи в роботі.

Студент повинен усвідомити поняття дисциплінарного проступку, поняття і види дисциплінарної відповідальності.

Знати порядок і строки застосування дисциплінарних стягнень, які органи правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення. Яким чином можна оскаржити дисциплінарне стягнення, як відбувається процедура зняття стягнення.

^ Тема 10. Матеріальна відповідальність у трудовому праві

Студент повинен ознайомитися з поняттям матеріальної відповідальності за шкоду, завдану підприємству, установі, організації. Визначити загальні й відмінні риси матеріальної відповідальності та майнової відповідальності за нормами цивільного права.

Знати підстави і умови матеріальної відповідальності. Поняття категорії нормального виробничо-господарського ризику.

Розрізняти види матеріальної відповідальності. Усвідомити поняття та випадки обмеженої матеріальної відповідальності, а також поняття та випадки повної матеріальної відповідальності.

Студент повинен усвідомити межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір перевищує її номінальний розмір.

Розглянути питання про індивідуальну і колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

Знати, як і з ким укладаються письмові договори про повну матеріальну відповідальність.

Розглянути питання про визначення розміру шкоди і порядок відшкодування заподіяної шкоди.


^ Тема 11. Охорона праці

Ознайомитися із Законом України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992р. Вивчити поняття охорони праці за нормами трудового права.

Студент повинен засвоїти, як відбувається організація роботи з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах. Як ведеться розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, й оформляються наслідки розслідування.

Засвоїти умови і додаткові гарантії праці жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на певних роботах.

Пільги для вагітних жінок і жінок, які мають дітей.

Засвоїти права неповнолітніх у трудових відносинах. Роботи, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Додаткові пільги та гарантії неповнолітнім за трудовим законодавством.

Ознайомитися з особливостями працевлаштування інвалідів. Роботи, на яких забороняється застосування праці інвалідів.


^ Тема 12. Трудові спори

Вивчити поняття та класифікацію трудових спорів. Індивідуальні й колективні трудові спори.

Ознайомитися із Законом України «Про порядок розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р.

Комісії з трудових спорів, їх компетенція. Строки звернення до комісії із трудових спорів. Виконання рішення комісії із трудових спорів.

Студент повинен знати судовий порядок розгляду трудових спорів, компетенцію районних (міських) судів з розгляду трудових спорів, строки звернення до районного (міського) суду за вирішенням трудових спорів та виконання рішень районного (міського) суду з трудових спорів.

Порядок розгляду колективних трудових спорів. Причини виникнення колективних трудових спорів.

Повноваження примирної комісії, трудового арбітражу, строки розгляду колективних трудових спорів у цих органах. Повноваження Національної служби посередництва і примирення.

Особливу увагу звернути на питання про право на страйк. Визнання страйку незаконним і його правові наслідки.


^ Тема 13. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства

про працю

Студент повинен ознайомитися з питанням нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю як гарантією охорони трудових прав працюючих.

Знати органи, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про працю.

Уяснити роль профспілок у контролі за дотриманням законодавства про працю.

Зрозуміти повноваження трудових колективів і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій з контролю за дотриманням законодавства про працю.

Особливу увагу звернути на питання відповідальності службових осіб за порушення законодавства про працю і правил з охорони праці.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у вивченні курсу трудового права, а також в перевірці засвоєння ними певного матеріалу, вміння самостійно аналізувати конкретну ситуацію і правильно застосовувати діюче трудове законодавство.

Контрольна робота повинна бути виконана за одним із варіантів.

Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, тобто:

1 - перший варіант; 2 - другий варіант; 3 - третій варіант; .........0 - десятий варіант.

^ Заміна варіантів не допускається.

Студенти, насамперед, повинні ознайомитись із запропонованим матеріалом, враховуючи вказівки для самостійного вивчення курсу «Трудове право».

Починаючи вирішувати задачу, треба передусім уважно вивчити відповідний матеріал в навчальній літературі, ознайомитися з відповідними нормативними актами.

Рішення повинно являти собою розгорнуту і обґрунтовану відповідь на поставлені запитання, а також на запитання, що виникають а результаті логічного аналізу умов задачі. Вони повинні містити посилання на відповідні нормативні акти, їх назву, ким і коли прийняті, де надруковані. У разі необхідності у висновках повинні бути використані певні теоретичні положення.


ВАРІАНТ 1.

 1. Суб’єкти трудового права.

ЗАДАЧА 1. При прийнятті на роботу завідуючим складом Петренка директор запропонував йому принести паспорт, трудову книжку, диплом про закінчення вузу, характеристику з останнього місця роботи, довідку про забезпечення Петренка і його сім'ї житловою площею і довідку про стан здоров'я. Коли той приніс потрібні документи, директор відмовив йому в прийнятті на роботу в зв’язку в тим, що в Петренка є тільки диплом про закінчення технікуму, він мешкає і прописаний в передмісті і потребує поліпшення житлових умов.

Чи обґрунтована відмова Петренку в прийнятті на роботу?

Який загальний порядок прийняття на роботу?

ЗАДАЧА 2. Левченко працювала експедитором з перевезення вантажу на заводі металовиробів. Вона часто хворіла і ЛКК дала висновок, що ця робота їй протипоказана за станом здоров'я. Перейти на іншу роботу Шевченко відмовилась, тоді за згодою профспілкового органу була звільнена за п.2 ст.40 КЗпП України.

Левченко звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, мотивуючи свою вимогу тим, що доручену роботу вона виконувала, ніяких зауважень по роботі не мала, а на іншу роботу переходити не бажає тому, що там менша заробітна плата, а на її утриманні двоє дітей, віком один і чотири роки.

Чи обов'язковий висновок ЛКК для власника? Чи правомірна відмова Левченко від переведення на іншу роботу? Як повинен вирішити справу суд?

ВАРІАНТ 2.

 1. Колективний договір.

ЗАДАЧА 1. Комірниця Морозова звернулася до директора заводу із заявою про встановлення їй неповного робочого часу у зв'язку з тим, що в неї хвора мати і за нею, відповідно до медичного висновку, потрібен догляд. Морозова хотіла приходити на роботу пізніше на три години, а п'ятниця щоб була вільною від роботи.

Директор відмовився встановити її вільний від роботи день, не заперечував проти скорочення робочого часу на три години, але не в першій половині робочого дня, а в другій, мотивуючи це тим, що вона зранку повинна видавати робітникам необхідний інструмент.

Морозова з цим не погодилася і звернулася до юрисконсульту заводу.

1. Що таке неповний робочий час?

2. Порядок встановлення неповного робочого часу?

3. Що таке скорочений робочий час?

4. Чи правильно поступив директор?

5. Яку відповідь повинен дати юрисконсульт?

ЗАДАЧА 2. При укладенні трудового договору з водієм автобуса Каперсовим директор автотранспортного підприємства запропонував включити умову про випробування протягом одного місяця. Каперсов заперечував проти випробування на тій підставі, що в його трудовій книжці є відомості про його кваліфікацію і що він працює водієм вже 15 років. Він може погодитися на випробування протягом тільки одного тижня.

Директор відмовив йому в прийнятті на роботу, тоді Каперсов звернувся зі скаргою до прокурора.

Дайте відповідь Каперсову. Який порядок встановлений щодо випробування при прийнятті на роботу? Які його наслідки?

ВАРІАНТ 3.

1. Робочий час.

ЗАДАЧА 1. Хоменко з'явився на роботу в нетверезому стані, за що йому перенесли щорічну відпустку на зимовий період і позбавили премії за місяць. Через два тижні він знову з'явився на роботу в нетверезому стані і за згодою профспілки був звільнений за систематичне порушення трудової дисципліни за п.З ст.40 КЗпП України.

Хоменко звернувся з позовом до суду про поновлення його на роботі.

1. Чи є підстави для звільнення Хоменка за п. З ст.40 КЗпП України?

2. Яке рішення повинен винести суд?

ЗАДАЧА 2. Після закінчення робочого дня директор цукрового заводу запропонував працівникам бухгалтерії допомогти швидко розвантажити машину з цукром, тому що наближалася гроза. Оплатити таку роботу як надурочну директор відмовився, мотивуючи це тим, що у працівників бухгалтерії ненормований робочий день і за це їм встановлена додаткова відпустка.

Працівники бухгалтерії звернулися за роз'ясненням до юриста.

 1. Що таке надурочна робота?

 2. Що таке ненормований робочий день?

 3. Який порядок залучення до надурочних робіт?

 4. Чи підлягають вимоги працівників задоволенню?


ВАРІАНТ 4.

1. Час відпочинку.

ЗАДАЧА 1. Лаборант Пархоменко була прийнята на роботу в науково-дослідний інститут із строком випробування три місяці. У зв'язку з тим, що вона систематично запізнювалась на роботу на 20 -ЗО хвилин, через три тижні її звільнили з роботи як таку, що не витримала випробування.

Пархоменко не погодилася з цим і звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, вказавши в ньому, що на роботі ніяких зауважень не мала, дисциплінарне стягнення на неї ні хто не накладав, згоди на її звільнення профспілковий комітет не давав. Крім того на момент розгляду справи в суді вона стала вагітною.

Як повинен вирішити справу суд?

ЗАДАЧА 2. Методист автошляхового технікуму Гавриков, перебуваючи в туристичній подорожі в Польщі, знаходячись в нетверезому стані вчинив бійку, за що був притягнути до відповідальності. Про цей випадок стало відомо адміністрації технікуму. На засіданні профспілкового комітету, де розглядалося питання про дачу згоди на звільнення Гаврикова за п. З ст.41 КЗпП України, він пояснив, що це трапилося під час відпустки, він був за межами України і на нього не поширюється дія п. З ст.41 КЗпП. Незважаючи на це, профспілковий .комітет дав згоду на звільнення Гаврикова за п. З ст.41 КЗпП України.

Гавриков звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі.

Як повинен вирішити справу суд?


ВАРІАНТ 5

1. Трудовий договір.

ЗАДАЧА 1. Умовами трудового договору, укладеного між Жалінським і заводом «Система» було передбачено, що його приймають на посаду економіста відділу збуту. Поряд з іншими умовами вказувалось , що оплата його праці буде здійснюватись щомісячно в розмірі трьох відсотків від реалізованої ним продукції. Після закінчення місяця головний бухгалтер відмовився підписати документ про оплату праці Жалінському в такому розмірі, мотивуючи це тим, що тарифною угодою, що діє на заводі, передбачена погодинна оплата праці службовців за місячними окладами у відповідних розмірах. Оплата праці економісту відділу збуту встановлена в розмірі 4000 - 4800 грн. Нарахована Жалінському сума 25 000 грн. значно перевищує цей розмір. Жалінский звернувся до КТС із заявою про стягнення обумовленої договором суми.

1.Які форми і системи праці передбачені законодавством?

2. Як встановлюється розмір оплати праці конкретному працівникові?

3. Яке рішення повинна винести КТС?

ЗАДАЧА 2. При укладенні трудового договору з прибиральницею Пилипченко директор школи вимагав принести такі документи: диплом про закінчення вищого навчального закладу, трудову книжку, паспорт, довідку про склад сім’ї, характеристику з попереднього місця роботи, відомості про прописку.

Коли Пилипченко принесла всі перелічені документи, директор відмовив їй у прийнятті на роботу, мотивуючи це тим, що вона проживає із сім’єю , яка складається з 5 чоловік, в однокімнатній квартирі й буде потребувати поліпшення житлових умов.

Пилипченко вважала відмову необґрунтованою і звернулася до суду.

Дайте відповідь на такі запитання:

Які документи необхідно подавати при працевлаштуванні?

Що таке необґрунтована відмова у прийнятті на роботу? Як суд вирішить цю справу?


ВАРІАНТ 6

1.Заробітна плата.

ЗАДАЧА 1. На переговорах з директором ХТЗ була встановлена домовленість, що Машкова приймають на роботу через 15 днів з тим, щоб він міг звільнитися з попереднього місця роботи. Машков приніс всі потрібні документи, окрім трудової книжки і написав заяву про прийняття його на роботу з 1 лютого. Директор наклав резолюцію: «Відділ кадрів. До наказу.»

Коли Машков прийшов 1 лютого на роботу, з’ясувалось, що наказ про його зарахування підписаний не був, бо потреби в його праці завод не має.

Чи виникли між Машковим і заводом трудові правовідносини? Як Машков може захистити свої права?

ЗАДАЧА 2. Директор приватного підприємства видав наказ, посилаючись на ст. 25-1 КЗпП про заборону приймати на роботу родичів осіб, які працюють на його підприємстві. На підставі цього наказу було відмовлено Зозулі у прийнятті його на роботу шофером, оскільки його брат є працівником даного підприємства – заступником директора з економіки і Кончуку у прийнятті його на роботу бухгалтером, оскільки його тітка працює головним бухгалтером. Чи є законним такий наказ директора? Як можуть оскаржити Зозуля і Кончук дії директора?

ВАРІАНТ 7

1. Дисципліна праці та правові засоби її забезпечення.

ЗАДАЧА 1. При прийнятті на роботу від Жигуліна і Новикова відповідно на посади конструктора і столяра адміністрація ТОВ «Бриг» вимагала такі документи:

— паспорт;

— трудову книжку;

— диплом про закінчення вищого навчального закладу;

— характеристику з попереднього місця роботи;

— довідку про стан здоров'я.

Чи правомірна вимога адміністрації про подання вказаними особами всіх перерахованих документів? Як оформляється прийняття на роботу працівників?

ЗАДАЧА 2

Столяр Дорошенко подав заяву про звільнення за власним бажанням і попросив видати йому належним чином офор­млену трудову книжку. Адміністрація відмовилася у задо­воленні вимоги Дорошенка, посилаючись на те, що влашто­вуючись на роботу, він пред'явив не трудову книжку, а довідку з останнього місця роботи.

Чи правомірні дії адміністрації?

Протягом якого строку повинна бути оформлена тру­дова книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться?

Чи може бути працівнику при звільненні видана довідка замість трудової книжки?

^ ВАРІАНТ № 8

1. Матеріальна відповідальність у трудовому праві

ЗАДАЧА 1. Краснова — викладач кафедри бібліотекознавства академії культури звернулася до юрисконсульта з такими запитаннями: Що розуміється під роботою за сумісництвом? Якими нормативно-правовими актами вона регулюється? Як оформляється прийняття на роботу за сумісництвом і чи існують тут якісь обмеження? Які правила організації оплати праці сумісників в установах, організаціях? Чи може вона працевлаштуватися на роботу за сумісництвом до іншого навчального закладу? Чи мають сумісники право на щорічну відпустку? І, нарешті, чим відрізняється сумісництво від суміщення професій (посад) чи ці поняття є тотожними?

Дайте відповідь Красновій, посилаючись на існуючі нормативно-правові акти.

ЗАДАЧА 2. Фролов, працював на одному з підприємств за строковим трудовим договором, який неодноразово переукладався. У черговий раз після закінчення терміну дії договору підприємство припинило трудові відносини з Фроловим, звільнивши його з роботи у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору. Фролов не погодився з рішенням підприємства і звернувся до суду з такими вимогами: поновити його на роботі, оплатити період вимушеного прогулу, відшкодувати заподіяну моральну шкоду. На судовому засіданні було з’ясовано, що з Фроловим при прийнятті на роботу дійсно було укладено строковий трудовий договір, який згодом неодноразово переукладався без звільнення Фролова.

Яке повинно бути рішення суду?


^ ВАРІАНТ № 9

1. Трудові спори

ЗАДАЧА 1. Відповідно до медичного висновку МСЕК бібліотекар Поліщук була визнана інвалідом 3 групи загального захворювання і може працювати на попередній роботі, але не більше 6 годин. На підставі такого висновку директор бібліотеки встановила для Поліщук 6 - годинний робочий день з оплатою пропорційно відпрацьованому часу.

Поліщук з цим не погодилася і вважає, що директор повинна їй встановити скорочений робочий день з оплатою за робочий день нормальної тривалості, тоді як директор фактично встановила неповний робочий день.

Прокоментуйте цю ситуацію. Що таке робочий час нормальної тривалості? Скорочений робочий час? Неповний робочий час?

ЗАДАЧА 2. При прийомі на роботу І5-річної Седової директор заводу запропонував їй вказати в заяві, що вона про­сить прийняти її на роботу на умовах неповного робочого тижня тривалістю 28 годин з оплатою праці пропорційно відпра­цьованому часу. Седова виконала цю вимогу і була прийнята на роботу на умовах, зазначених в заяві.

Чи не погіршується правове становище Седової у порівнянні з чинним законодавством? Якщо погіршується, то в чому саме?


^ ВАРІАНТ № 10

1. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю

ЗАДАЧА 1. Санітарка ветеринарної поліклініки Дмитрієва звернулася до КТС із заявою про нарахування додаткової оплати за суміщення професій , яке виразилося у тому, що вона додатково, крім своєї основної праці, виконувала обов’язки прибиральниці. Представник адміністрації проти цієї оплати заперечував, на тій підставі, що позивач працювала за сумісництвом за своєю ініціативою у той час, коли не була зайнята за своєю основною роботою, виконання цієї роботи їй адміністрація не доручала.

Чи підлягає ця заява задоволенню? Чи є в даному випадку суміщення професій? Як оплачується суміщення професій?

ЗАДАЧА 2. Ярошенко працював водієм у роботодавця фізичної особи Малюченка протягом 3 років. По закінченні роботи Ярошенко звернувся до Малюченка з проханням внести у трудову книжку запис про його роботу.

Йому в цьому було відмовлено. Поясність Ярошенку його права з цього приводу. Хто має зробити запис у трудовій книжці? Чи необхідно такий запис візувати? Де саме?


Запитання для контролю знань:

1.Поняття і система трудового права.

2. Функції трудового права.

3. Предмет трудового права.

4. Особливості методу трудового права.

5. Система трудового права

6. Загальна характеристика джерел трудового права

7. Конституція України – основне джерело трудового права.

8. Кодекс законів про працю України як джерело трудового права.

9. Підзаконні акти, що регулюють працю робітників, як джерело трудового права.

10. Міжнародна організація праці і її роль в регулюванні трудових відносин.

11. Основні принципи трудового права та їх реалізація і нормах трудового права.

12. Поняття і класифікації су6'єктів трудового права.

13. Громадяни України й іноземці як суб'єкти трудового права.

14. Власники підприємств, установ, організацій як су6'єктн трудового права.

15. Трудовий колектив і його органи як суб'єкти трудового права.

16. Профспілки як суб’єкти трудового права

17. Поняття колективного договору, його сторони.

18. Зміст колективного договору.

19. Порядок укладення колективного договору.

20. Строки укладення колективного договору та його чинність.

21. Контроль за виконанням колективного договору, відповідальність за його порушення.

22. Поняття трудового договору і його значення.

23. Сторони трудового договору.

24. Зміст трудового договору.

25. Контракт як особлива форма трудового договору.

26. Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне вивчення.

27. Документи, що подаються при влаштуванні на роботу.

28. Трудова книжка і порядок її ведення.

29. Форми й строки трудового договору.

30. Особливості правового регулювання праці тимчасових працівників.

31. Особливості правового регулювання праці сезонних працівників.

32. Особливості правового регулювання праці сумісників.

33. Поняття і види переведень на іншу роботу.

34. Переведення на іншу роботу в ініціативи власника без згоди працівника.

35. Переміщення на інше робоче місце.

36. Зміна істотних умов праці.

37. Класифікація підстав припинення трудового договору.

38. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

39. Розірвання трудового договору в разі скорочення штатів.

40. Розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни.

41. Класифікація підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника.

42. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника.

43. Розірвання трудового договору у разі втрати довір'я до працівника.

44. Розірвання трудового договору у випадку вчинення аморального проступку.

45. Розірвання трудового договору на вимогу третіх осіб, які не є стороною трудового договору.

46. Порядок оформлення звільнення та проведення розрахунків при звільненні. Вихідна допомога.

47. Поняття робочого часу за трудовим правом і його види.

48. Скорочений і неповний робочий час, їх відмінність.

49. Режим робочого часу і порядок його встановлення.

50. Облік робочого часу і його види.

51. Надурочні роботи.

52. Поняття і види часу відпочинку за трудовим правом.

53. Щорічні відпустки та їх види.

54. Право на щорічну відпустку і порядок її надання.

55. Поняття заробітної плати й методи її правового регулювання.

56. Тарифна система оплати праці та її елементи.

57. Поняття норм праці, їх впровадження, заміна й перегляд.

58. Система оплати праці.

59. Оплата праці при відхиленні від умов роботи, передбачених тарифом.

60. Гарантійні виплати та їх види.

61. Компенсаційні виплати та їх види.

62. Поняття, зміст і методи забезпечення дисципліни праці.

63. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

64. Заохочення за успіхи в роботі.

65. Дисциплінарна відповідальність, її види.

66. Дисциплінарні стягнення, підстави та порядок їх застосування.

67. Поняття матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, її відмінність від цивільно-правової майнової відповідальності.

68. Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству.

69. Види матеріальної відповідальності працівників.

70. Визначення розміру шкоди і порядок її покриття.

71. Матеріальна відповідальність власників підприємств або уповноваже­них ним органів у трудових правовідносинах.

72. Поняття охорони праці, зміст інституту охорони праці за Законом України «Про охорону праці» від 14. 10.1992 р.

73. Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці.

74. Особливості охорони праці жінок і неповнолітніх.

75. Система і компетенція органів нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.

76. Поняття і види трудових спорів.

77. Загальна характеристика порядку розгляду індивідуальних трудових спорів.

78. Комісії з трудових спорів, їх організація, компетенція, порядок роботи.

79. Розгляд трудових спорів у судах і його особливості.

80. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів).

81. Страйк як засіб розв'язання колективного трудового спору.

82. Порядок виконання рішень і постанов трудових спорів.

83. Порядок виконання рішень і постанов про поновлення на роботі.


Список літератури:


 1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України //Відомості Верховної Ради України. – 1971. – Ст. 375.

 3. Стичинский Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Кодекс законів про працю: Науково-практичний коментар.- К.,2004.

 4. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998. – 480 с.

 5. Чанышева Г.И., Болотина Н.Б. Трудовое право Украины: Учебник. – Харьков: Одиссей, 1999. – 480 с.

 6. Трудовое право в вопросах и ответах: Уч.-справ. пособие /Под ред. В.В. Жернакова. – Харьков: Одиссей, 2004. – 624 с.

 7. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: Уч. пособие. – Харьков: Консум, 2004.

 8. Трудове право України. Академічний курс: Підручник/ За ред. П.Д.Пилипенка.-К.,2004.

 9. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

 10. Закон України „Про оплату праці” від 24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 17. - Ст.121.

 11. Закон України “Про охорону праці” //Відомості Верховної Ради України.-1992.-№ 49.-Ст. 668.

 12. Закон України „Про колективні договори і угоди” від 07.01.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 36. – Ст.361.

 13. Закон України „Про зайнятість населення” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 14. - Ст.170.

 14. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року// Відомості Верховної Ради України.-1999.-№ 45.-Ст.379.

Навчальне видання

Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 6.050200 – "Менеджмент організацій")


Укладач: Коляда Тетяна Анатоліївна


Відповідальний за випуск: А.І. Кубах


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2006, поз.197

____________________________________________________________________

Підп. до друку 23.05.06 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,2 Обл.-вид.арк 1,9

Тираж 150 прим. Зам.№

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» iconМ. В. Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи
Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів...
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Трудове право України " для студентів економічних спеціальностей вечірньої форми навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Трудове право України " / Укладач Н. В. Чередниченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» iconВ.І. Петраш методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Земельне право" (для студентів...
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» iconЗ. М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт І самостійної роботи з дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів 4 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт І самостійної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів...
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» iconНавчальне видання Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право”
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право” для студентів 4 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» iconМ. В. Федоров, О. М. Хренов
...
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» iconТ. А. Коляда методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «підприємницьке право»
«Підприємницьке право» ( для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 140101 – «Готельно-ресторанна справа»)....
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу "трудове право україни" для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до виконання і захисту курсової роботи з курсу “Трудове право України” / Укладач Н. В. Чередниченко. – Суми: Видавництво...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи