Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\

Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
НазваІнструкці я з діловодства Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Сторінка1/3
Дата29.05.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова

від _01.02.2011 р.01-05-30
І Н С Т Р У К Ц І Я


з діловодства Одеської національної академії зв'язку

ім. О.С. Попова

(підстава: наказ Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01.06.2007 р. №166)

1. Загальні положення

 1. Інструкція з діловодства в Академії встановлює загальні правила документування діяльності Академії і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів Академії.

 2. Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю службову документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів (ПК). Комп'ютерні технології обробки документної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та цієї Інструкції.

Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом і діловодства за зверненнями громадян визначається спеціальними нормативно-правовими актами (постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 р. №1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави»; постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»).

 1. Викладені в інструкції правила і рекомендації щодо порядку здійснення діловодних процесів в академії розроблені відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Міністерству освіти і науки України, а також до державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію та інших нормативно-правових документів, що встановлюють порядок організації та діяльності Академії.

 2. В академії застосовується метод централізації діловодства.

 3. Ведення діловодства у Академії, методичне керівництво та його організація і контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції, удосконалення і заходи щодо прискорення проходження документів покладається на канцелярію.

У структурних підрозділах Академії ведення діловодства покладається на визначену керівником Академії особу. Зазначені функції вказуються у посадовій інструкції цього працівника.

 1. У разі звільнення працівника, його відпустки, відрядження чи тривалої відсутності всі неоформлені службові документи за вказівкою керівника структурного підрозділу передаються особі, яка його заміщає.

1.7. Загальне керівництво роботою діловодства здійснює ректор Академії.

Ректор (або особа, яка його заміщає) в межах наданих йому прав зобов’язаний:

- вживати необхідних заходів до скорочення службового листування;

- забезпечувати регулярну перевірку стану діловодства в структурних підрозділах Академії;

- не допускати вимагання від підрозділів Академії, різних відомостей, звітів, зведень та інших непередбачених нормативно-правовими актами документів, які не викликані необхідністю;

- забезпечувати організацію професійного навчання працівників відділу канцелярії і відповідальних за діловодство в структурних підрозділах Академії.

1.8. Усе діловодство в академії ведеться державною мовою, іноземна мова використовується лише у порядку, встановленому законом.


^ 2. Документування управлінської діяльності


2.1. Документування управлінської діяльності в Академії полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях, а також в електронному вигляді управлінських дій, тобто у створенні документів. Перелік документів, необхідний та достатній для здійснення управлінської діяльності Академії щорічно затверджується як номенклатура справ.

2.2. Управлінська діяльність Академії здійснюється шляхом видання організаційно-розпорядчих документів, визначених Статутом Академії.

2.3. Підставами для прийняття організаційно-розпорядчих документів є:

 • Конституція і закони України;

 • укази і розпорядження Президента України;

 • постанови Верховної Ради України;

 • декрети, постанови, розпорядження, доручення Кабінету Міністрів України;

 • накази Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України;

 • впровадження, потреба у правовому регулюванні діяльності.

2.4. Організаційно-розпорядчі документи, що надходять від органів вищого рівня, виконавчої розпорядчої діяльності для виконання Академією покладених на неї функцій і завдань, доводяться до виконавців шляхом ксерокопіювання разом із супровідним листом.

2.5. Документи, що видаються на підставі розпорядчих документів органів вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дат, номерів і заголовків.

2.6. Хід обговорення питань і рішення, що приймаються в Академії, на зборах, засіданнях, нарадах, фіксуються у протоколах. Протоколи оформляються на підставі записів і стенограм, зроблених у ході засідань.

2.7. Прийняті рішення на зборах, засіданнях, нарадах, фіксуються у протоколах вводяться в дію наказами Академії, які підписуються ректором або особою, що його заміщує та доводяться до виконавців шляхом надсилання їм наказів.

2.8. Оперативні зв’язки з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними особами здійснюються через листування.

Як правило, листи складаються у разі, коли неможливо або недоцільно здійснити бездокументний обмін інформації, дати усні роз’яснення, вказівки, провести інструктування тощо.

2.9. Якщо службовий документ потребує негайного виконання, передача тексту документа може здійснюватися по телефону, факсу або електронною поштою.


^ 3. Приймання, розгляд і реєстрація документів


3.1. Приймання документів.

3.1.1. Всі документи, що надходять до Академії, приймаються централізовано відділі канцелярії.

3.1.2. У відділі канцелярії розкриваються всі конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто", та пакети документів, що приходять для участі в конкурсі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2005 р. №234 «Про конкурсний відбір керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» та до тендерного комітету згідно з Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». У разі виявлення пошкодження конверта, робиться відмітка у поштовому реєстрі.

Конверти зберігаються і додаються до документів у разі, коли лише за написом на конверті можна встановити адресу відправника, час відправлення та одержання документа або коли у конверті відсутні окремі документи чи встановлено невідповідність номерів документів номерам на конверті.

3.1.3. Неправильно оформлені (не підписані, незасвідчені, незареєстровані), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

^ 3.2. Попередній розгляд документів

3.2.1. Всі документи, що надходять до Академії, підлягають обов'язковому попередньому розгляду завідуючою відділом канцелярії, або особою, що виконує її обов’язки. Під час попереднього розгляду документів проводиться їх розподіл на ті, що потребують обов’язкового розгляду ректором Академії, виконавцями відповідно до функціональних обов’язків, перекладу, визначення необхідності реєстрації документів, а також встановлення термінів виконання документів, та ті, які передаються структурним підрозділам чи безпосереднім виконавцям. Після перекладу документи повертаються до відділу канцелярії для розподілу та реєстрації.

3.2.2. Попередній розгляд документів здійснюється у день одержання або в перший робочий день, у разі надходження їх у неробочий час.

Доручення органів вищого рівня, телеграми, телефонограми розглядаються негайно.

3.2.3. Під час попереднього розгляду документів слід керуватися Статутом Академії та Положеннями про її структурні підрозділи, посадовими інструкціями, номенклатурою справ, розподілом обов’язків між керівниками Академії.

3.2.4. Ректору Академії відразу після реєстрації у першу чергу передаються акти, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази та окремі доручення Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України, нормативно-правові акти органів виконавчої влади, рішення органів місцевого самоврядування, а також найважливіші документи, які містять інформацію з принципових питань діяльності Академії і потребують вирішення керівництвом, розглядаються першочергово. Інші документи можуть передаватися до структурних підрозділів.

При надходженні документів з обмеженим терміном виконання, їх копії надаються відділом канцелярії до відповідних структурних підрозділів для опрацювання. Керівники структурних підрозділів зобов’язані в межах компетенції вжити заходи для термінового опрацювання таких документів.

3.2.5. Отримання кореспонденції для ректора Академії та структурних підрозділів здійснюється за встановленим графіком особами, відповідальними за діловодство у структурних підрозділах.


^ 3.3. Реєстрація документів

3.3.1. Реєстрація документа - це фіксування факту створення або надходження документа шляхом проставлення реєстраційного індексу. При реєстрації документи можуть скануватися.

3.3.2. Реєстрація документів провадиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації. Перелік документів, що не підлягають реєстрації – додаток 1.

3.3.3. Вхідні документи, що надходять на адресу Академії, реєструються відділом канцелярії.

3.3.4. Кожного року реєстрація документів починається спочатку з 1-го номера.

3.3.5. Реєстрації підлягають документи як ті, що надходять з інших установ і від фізичних осіб, так і ті, що створюються і використовуються в Академії.

3.3.6. Кожний документ реєструється в Академії лише один раз: вхідні - у день надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час; створювані - у день підписання або затвердження. У разі передачі зареєстрованого документа з одного структурного підрозділу в інший, він повторно не реєструється.

3.3.7. Окремо реєструються:

а) у відділі канцелярії:

- вихідні та вхідні документи, які надходять до Академії;

- накази, розпорядження з основної діяльності;

- посвідчення про відрядження;

- довідки, доручення, довіреності;

- документи з грифом обмеження доступу «ДСК»;

б) у відділі кадрів:

- накази з особового складу працівників Академії;

- накази про надання відпусток;

- академічні довідки;

- довідки студентам;

- протоколи засідань комісії з питань регулювання соціального захисту студентів;

- договори про освітні послуги;

- направлення на працевлаштування випускників;

- алфавітні книги студентів;

- угоди зі студентами про працевлаштування;

в) у планово-фінансовому відділі та бухгалтерії:

- бухгалтерські документи;

г) у режимно-секретному відділі:

- документи, в тому числі з грифом обмеження доступу «ДСК», які стосуються охорони державної таємниці.

3.3.8. Реєстрація вхідного документа заключається у нанесенні на нього умовного позначення – реєстраційного номера, який складається з двох груп цифр, відокремлених рискою.

Перша група визначає порядковий номер документа згідно індексу у номенклатурі справ.

Друга група - визначає порядковий номер документа в групі документів.


^ 4. Складання та оформлення службових документів


4.1. Складання документів.

4.1.1. Для складання службових документів в Академії повинен використовуватися папір форматів АЗ (297x420 мм), А4 (210x297 мм) та А5 (148x210 мм).

Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.

4.1.2. Усі службові документи повинні оформлятися на бланках Академії. Бланки виготовляються згідно з вимогами державних стандартів та цієї Інструкції.

Встановлюються три види бланків: загальний бланк для листів (додаток 2), бланк для листів за кордон (додаток 3) і бланк документу, який мають право підписувати керівники структурних підрозділів (додаток 4); бланк наказу (додаток 5), бланк розпорядження (додаток 6).

Бланки повинні виготовлятися на білому папері або папері світлих тонів чорною фарбою або фарбами яскравого кольору. Бланки документів повинні мати такі береги,:

лівий - 20 міліметрів;

верхній - не менш 10 міліметрів;

правий і нижній - не менш 8 міліметрів.

4.1.3. Документи внутрішнього складу (службові довідки, заяви працівників, доповідні записки, пояснення, заяви тощо) оформляються не на бланках.

4.1.4. З метою прискорення виконання документів та правильного формування справ у діловодстві кожний документ повинен містити одне питання. Винятком є складання протоколів, наказів, планів, звітів та узагальнюючих документів.

4.1.5. Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно, без повторень та вживання слів і зворотів тощо, що не несуть змістового навантаження.

Зміст документа має бути пов'язаний із змістом раніше виданих з даного питання документів.

4.1.6. Документ оформляється у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм. Суцільний складний текст документа містить граматично і логічно узгоджену інформацію та використовується під час складання правил, положень, листів, розпорядчих документів. Як правило, тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох частин. У першій зазначається підстава або обґрунтування для складання документа, в другій - висновки, пропозиції, рішення, розпорядження або прохання.

В окремих випадках текст документа може містити лише одну резолютивну частину, наприклад: наказ - розпорядчу частину без констатуючої, лист - прохання без пояснення.

Форма анкети використовується у разі викладення цифрової або словесної інформації про один об'єкт за певним обсягом ознак. Анкетні тексти використовуються в організаційно-розпорядчих документах, документах з матеріально-технічного постачання і збуту, фінансових документах тощо.

Форма таблиці використовується у разі викладення цифрової або словесної інформації про кілька об'єктів за рядом ознак. Табличні тексти використовуються в планових, звітно-статистичних, фінансових, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих та інших документах.

4.1.7. Прізвища, найменування, терміни розміщуються у тексті в алфавітному порядку або іншому прийнятному для даного виду документів порядку.

Довільне скорочення найменування установ та окремих слів не допускається.

Скорочення слів, які використовуються у документах, повинні бути загальноприйняті.

Скорочення найменування установ та організацій допускається при умові їх визначення чинним законодавством.

4.1.8. Організаційно-розпорядчі документи перевіряються виконавцем та юридичним відділом, з метою визначення відповідності їх чинному законодавству.

Документи, які готуються і подаються на розгляд Міністерству інфраструктури України та Міністерству освіти та науки України обов’язково погоджуються з юрисконсультом Академії.

4.1.9. Відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення службових документів покладається на керівників структурних підрозділів Академії.

Відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення службового документа, що візується кількома особами, несуть однаковою мірою всі ці посадові особи.

^ 4.2. Оформлення документів

4.2.1. Службовий документ, що складається в Академії, повинен мати обов'язкові реквізити і стабільний порядок їх розміщення (додатки 2, 8): найменування академії - назва виду документа (не зазначається на листах), дата, індекс, заголовок до тексту, текст, підпис, візи, позначка про виконання документа і направлення його до справи.

Під час підготовки та оформлення документа склад обов'язкових реквізитів може бути доповнений іншими реквізитами, якщо цього вимагає призначення документа або його обробка.

4.2.2. Найменування установи повинно відповідати найменуванню, зазначеному у положенні (статуті) про неї. Скорочене найменування вживається тільки у разі, коли воно офіційно зафіксовано у положенні про Академію. На бланку скорочене найменування розміщується слідом за повним.

4.2.3. Назва виду документа (наказ, розпорядження, рішення тощо) зазначається на бланку друкарським або машинописним способом і повинна відповідати компетенції академії, змісту управлінської діяльності.

4.2.4. Заголовок повинен граматично узгоджуватися з назвою документа, формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання "про що?", "чого?". Наприклад: наказ (про що?) про створення академії; протокол (чого?) засідання експертної комісії.

Якщо у документі йдеться про кілька питань, заголовок може бути узагальненим. Заголовок документа розміщується прапоровим способом (кожний рядок від нульового табулятора до середини друкованого рядка), в лапки не береться, у кінці заголовка крапка не ставиться.

Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволяється подавати без заголовка.

Заголовки не складаються до текстів телефонограм, телеграм та повідомлень.

У разі складання документа на основі уніфікованої форми постійна частина заголовка, що входить у назву форми, доповнюється змінною інформацією, яка конкретизує його зміст.

^ 4.3. Датування документів

4.3.1. Всі службові документи підлягають датуванню.

Датою документа є дата його підписання; для документа, що приймається колегіальним органом, - дата його прийняття; для документа, що затверджується, - дата затвердження.

4.3.2. Дата підписання і затвердження документа, а також ті, що є в тексті, повинні оформлятися цифровим способом. Елементи дати наводяться трьома групами арабських цифр в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Наприклад: 13 січня 2007 року слід писати: 13.01.2007.

Якщо порядковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею проставляється 0. Наприклад: 3 квітня 2007 року слід писати: 03.04.2007. У текстах нормативно-правових актів і документів, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 30 травня 2007 року.

4.3.3. Дата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, в момент підписання або затвердження.

4.3.4. Обов'язковому датуванню і підписанню полягають усі службові відмітки на документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням (резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа і направлення його до справи).

4.3.5. Дата підписання проставляється в лівій верхній частині документа разом з реєстраційним номером на спеціально відведеному для цього місці на бланку. Якщо документ складено не на бланку, його дата проставляється нижче підпису ліворуч. Дата затвердження документа зазначається у відповідній графі.

^ 4.4. Індексація документів

4.4.1. Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень -індексів, які надаються документам під час реєстрації і вказують на місце складання, виконання та зберігання документів.

4.4.2. Індекси вхідних документів складаються з порядкових номерів у межах групи документів, що реєструються.

4.4.3. Складові частини індексу створюваних (ініціативних) документів розміщуються у такому порядку: індекси структурного підрозділу за номенклатурою справ, порядковий реєстраційний номер у межах групи документів.

4.4.4. Індекс спільного організаційно-розпорядчого документа повинен складатись з індексу в Академії, що видали його, які проставляються через дріб.

Складові індексу відокремлюються одна від одної косою рискою, наприклад: 01-22/04-09.


^ 4.5. Погодження документів

4.5.1. У разі потреби в оцінці доцільності документа, його обґрунтованості та встановленні відповідності законодавству здійснюється погодження проекту документа.

Погодження може здійснюватися, як в академії (із структурними підрозділами) – внутрішнє, так і за її межами - зовнішнє.

Внутрішнє - це погодження проектів документів, що розробляються ОНАЗ ім. О.С.Попова на виконання законів України, постанов Верховної ради України, актів та доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, наказів і доручень Міністерства інфраструктури України та Державної служби зв’язку, погоджується його структурними підрозділами не пізніше ніж у 2-денний строк після закінчення їх розроблення безпосереднім виконавцем. Проекти таких документів розглядаються керівниками невідкладно.

Зовнішнє погодження проектів таких документів, що направлені в інші органи виконавчої влади, установи чи організації, або що надійшли від них, проводиться не пізніше, ніж у 3-денний строк після їх реєстрації в Академії.

   1. Внутрішнє погодження оформляється візуванням документа посадовою особою. Віза включає: особистий підпис, ініціали і прізвище особи, яка візує документ, та дату візування. У разі потреби зазначається найменування посади цієї особи, наприклад: Віза проставляється як на лицьовій, так і, у разі відсутності місця, зворотній стороні останнього аркуша проекту документа. Візи проставляються на примірниках документів, що залишаються в ОНАЗ ім. О.С.Попова, так і на документах, що готуються Академією за підписом посадових осіб Державної служби зв’язку. При цьому завізований екземпляр документа залишається в вищестоящій організації, а в Академії залишається копія документа.

4.5.3. Реквізити погодження наказів (розпоряджень) розташовуються на зворотній стороні останнього аркуша (бланку, якщо наказ (розпорядження) на одному аркуші) з обов’язковим зазначенням автора розроблення, посад і прізвищ осіб, що візуються. Обов’язково зазнається інформація про необхідність розміщення (оприлюднення) наказу (розпорядження) в засобах масової інформації, на веб-сайті Академії.

4.5.4. Зауваження і пропозиції до проекту документа з відповідним обґрунтуванням викладаються на окремому аркуші, про що на проекті робиться відповідна відмітка за такою формою:


Начальник юридичного відділу (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Дата


Зауваження обов’язково доповідаються особі, яка підписує документ.

4.5.5. Усі проекти організаційно-розпорядчих рішень Академії перевіряються юрисконсультом, Режимно-секретним відділом щодо відповідності їх чинному законодавству, канцелярією – щодо правильності оформлення.

4.5.6. Зовнішнє погодження проектів документів оформляється відповідними грифом. Гриф погодження ставиться нижче підпису на лицьовому боці останнього аркуша проекту документа і включає в себе слово «ПОГОДЖЕНО», найменування посади особи, з якою погоджується проект документа (включаючи найменування установи), особистий підпис, ініціали, прізвище та дату погодження, наприклад:

«ПОГОДЖЕНО»

Ректор ОНАЗ ім. О.С.Попова

(підпис) (ініціали, прізвище)

(дата)


4.5.7. Якщо зовнішнє погодження проекту документа здійснюється з колегіальним органом, то гриф погодження оформлюється таким чином:


«ПОГОДЖЕНО»

Протокол засідання вченої ради

ОНАЗ ім. О.С.Попова

Дата, №


4.5.8. У разі, коли зміст документа стосується більше ніж трьох установ, складається «Аркуш погодження», про що робиться відмітка у самому документі на місці грифу погодження, наприклад: Аркуш погодження додається.

Аркуш погодження оформляється за такою формою:


^ АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Назва документа

Найменування посади (підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата


4.5.9. У погодженні (підписані) документи вносити будь-які виправлення або зміни без дозволу особи, яка підписала документ, не допускається.

  1   2   3

Схожі:

Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Захист відбудеться 5 березня 2010 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 03 Одеської національної академії...
Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\Правила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра Є. М. Суліма
Провадження освітньої діяльності в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\Затверджено наказ Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова від 01. 02. 2011 р. №01-05-30
Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01. 06. 2007 р. №166
Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\Голові Правління
Прошу прийняти мене до членів Міжнародної асоціації випускників Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\Голові Правління
Прошу прийняти мене до членів Міжнародної асоціації випускників Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\На базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 10. 00. 10. 10 Відкриття засідання. Вступне слово від Держзв’язку. Прийняття нових членів ннвк «Інфокомунікації»
Національний аерокосмічний університет ім. Н. Е. Жуковського "Харківський авіаційный інститут"
Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\Програма VI засідання Ради ннвк «Інфокомунікації» 28 листопада 2008 р на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова >10. 00. 10. 10
Національний аерокосмічний університет ім. Н. Е. Жуковського "Харківський авіаційный інститут"
Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв\Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у 2-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутне»
Одеса 11-12 жовтня 2012 року, на базі факультету інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова за адресою:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи