Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 icon

Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010
Скачати 69.47 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010
Дата31.05.2012
Розмір69.47 Kb.
ТипДокументи


Указом Президента України від 17.06.00 № 779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених.

Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, зокрема дослідження теми Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Міністерство освіти і науки просить до 26 січня 2010 року подати наукові праці на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених згідно з Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених (далі - Інструкція), розробленою Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки (повний варіант Інструкції див. на сайті: www.kdpu-nt.gov.ua).

Нижче надається витяг із зазначеної Інструкції.

Висунення праць на здобуття премії проводиться колегією Міністерства освіти і науки за результатами проведеної експертизи та розгляду на комісії МОН.

На здобуття премії можуть висуватися наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення.

У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів Щ-ІУ рівнів акредитації, підпорядкованих МОН, як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

^ Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок.

До розгляду не беруться роботи, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород. До складу колективу претендентів не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди. Премії повторно не присуджуються.

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років станом на 1 березня 2010 року.

Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими установами, організаціями, вищими навчальними закладами ІП-IY рівнів акредитації, підпорядкованими Міністерству освіти і науки. Рішення про висунення праці та колективу претендентів на премію приймається на засіданні вченої чи науково-технічної ради.

Керівники установ, вищих навчальних закладів зобов'язані провести попереднє обговорення робіт і творчого внеску кожного претендента, що висувається, у трудових колективах за місцем його основної роботи.

^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

До міністерства подаються:

 • документи - том 1; опис роботи - том 2;

 • анотації роботи - 2 примірника та електронна версія;

 • додаткові 2 примірника реферату роботи;

1. Загальні вимоги до оформлення документів та матеріалів робіт.

1.1. Документи (том 1) і опис роботи (том 2) подаються у 2-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів зберігається в організації, яка представила роботу на премію.

 1. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінок - 297x210 мм.

 2. На обкладинці кожного тому і додаткових примірників реферату та анотації обов'язково вказуються:
 • повна назва організації, яка висуває працю на премію;

 • назва роботи;

 • прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, посади, місце роботи.
 1. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

 2. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.

1.6. У документах, які подаються, не допускається скорочення назв вищих
навчальних закладів, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів.
Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

Роботи, оформлені з порушенням вимог витягу з інструкції, до розгляду не приймаються.

2. ДОКУМЕНТИ-ТОМІ.

2.1. Лист - подання, у якому вказується точна назва організації, яка висуває
роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби
реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і
зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по батькові,
посада та місце роботи кожного претендента.

Лист-подання друкується на бланку організації, яка подає роботу, підписується її керівником та скріплюється печаткою.

2.2. Додаток до лиета-нодання, в якому вказуються:

- повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись
робота після її розгляду в міністерстві та Комітеті з Державних премій України в галузі
науки і техніки;

- прізвище, ім'я, по батькові, посада, поштовий індекс, адреса та службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами за вимогою представників зацікавлених вищих навчальних закладів, установ і підприємств, окремих громадян.

 1. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів.. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію Дозвіл подається в 1-му примірнику і вкладається (не підшивається) до першого примірнику документів.

 2. ^ Реферат роботи (обсяг до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії.

У рефераті вказується: мета роботи, наукова новизна, практична значимість, загальна кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором, в т.ч. вказати окремо за темою роботи, та інша інформація, що характеризує роботу.

Для роботи в галузі науки і техніки вказується основні її науково-технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнута економічна ефективність з відповідним обґрунтуванням (розрахунками).

Реферат циклу наукових праць повинен обґрунтовувати об'єднання їх в єдиний цикл, обов'язково вказується загальна кількість реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank).

Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, що вона одержала з часу попереднього представлення.

2.5 ^ Протокол (протоколи) засідання вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, установи про відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праці якого висуваються на здобуття премії, де вказується назва роботи, хід обговорення та результати таємного голосування за претендентів (за кожного кандидата окремо). Протокол з підписами завіряється печаткою.

2.6. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).

 1. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником вищого навчального закладу, установи, де працює претендент. Підписи скріплюються гербовою печаткою.

 2. Відомості на претендента:

- прізвище, ім'я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності
із записом у паспорті в називному та давальному відмінках);

 • освіта;

 • спеціальність;

 • почесні звання ;

 • науковий ступінь та вчене звання;

 • місце основної роботи;

 • посада;

 • службова адреса та телефони (міський та мобільний);

 • домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою, вказується дата заповнення.

Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, то необхідно протягом двох тижнів повідомити міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

2.9. Зазначені у пунктах 2.1-2.8 документи повинні бути підшиті у швидкозшивачі у вказаній послідовності.

При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів провадиться заново.

3. Робота -Том 2. 3.1 Опис роботи - викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнута економічна ефективність та інші техніко-економічні показники.

Приводиться список публікацій і патентів за даною роботою: 3.2. До складу 2 тому також включаються:

 • довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво, підписується керівником організації, підприємства на якому здійснено це впровадження;

 • копії авторських свідоцтв, патентів, які відносяться до роботи;

копії документів про випробування та впровадження роботи у виробництво. перелік всіх інших наукових праць авторів. Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.

4. Анотація роботи

В анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів (українською, російською та англійською мовами), точна назва організації, що представляє роботу, та коротка характеристика роботи, в якій вказується мета роботи, наукова новизна, обґрунтовується її науково-практична значимість. Вказується кількість опублікованих монографій, загальна кількість наукових статей, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank) та загальний індекс цитування робіт претендентів.

Анотація подається на паперовому (в 2-х примірниках) та на електронному носіях обсягом до 1-ї сторінки (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14 ).

Додаткові 2 примірники реферату роботи з підписами авторів подаються у вигляді окремих брошур.

Присуджується щорічно 40 премій (з них 15 премій присуджується молодим ученим Національної академії наук України) у розмірі 20 тисяч гривень кожна.

Схожі:

Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 iconДеканатам зну
Міністерство освіти І науки запрошує до обговорення пропозицій з вдосконалення структури, змісту та організації підготовки магістрів...
Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм І місто: досвід, проблеми та перспективи Харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2010 р.)
Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. М. Писаревський, В. Б. Родченко проектування організації фінансування інвестиційних проектів харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2010 р.)
Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Міністерства освіти і науки України від 15. 09. 2010 року №877 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2010....
Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 iconДо уваги вчителів біології
Подаємо рекомендації щодо підготовки школярів до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2010/2011 н р., який відбудеться...
Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 iconНаказ №255 Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року №1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв"
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010 iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи