Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 256.12 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Дата02.06.2012
Розмір256.12 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

Затверджую”
Проректор з навчальної роботи
професор _____________М.Ю.Коломоєць
“____” ___________ 2007.р.
ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

________________________________________________


(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни_”Загальна хірургія з анестезіологією” для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2000).


Схвалено на методичній нараді кафедри загальної хірургії

"____"___________________ 2007 р. ( Протокол № )


Зав. кафедри загальної хірургії,

професор Ф.Г.Кулачек


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії

з хірургічних дисциплін

"____"__________________2007 р. ( Протокол № )


Голова предметно-методичної
комісії, професор І.Ю.Полянський^
Чернівці – 2007

Навчальна дисципліна

”Загальна хірургія з анестезіологією”


нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів (потрібне підкреслити)


 1. Вступ.

Визначення дисципліни. Вивчаються загальні питання хірургії: організація хірургічної допомоги, особливості обстеження хірургічних хворих, асептика й антисептика, загальні питання анестезіології та реаніматології, попередження та зупинка кровотечі, переливання крові, хірургічна операція, перед- і післяопераційний періоди, загальні питання травматології, загальні питання хірургічної інфекції.

Кількість навчальних годин – 150 (5 кредитів ECTS), з них:

лекції – 20 годин

практичні заняття – 80 годин

самостійна робота студентів – 50 годин

зміст дисципліни структуровано на 2 модулі та 8 змістових модулів.


 1. ^ Структура дисципліни “Загальна хірургія з анестезіологією та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань, якщо це передбачено робочою навчальною програмою).
Номер модуля кількість навчальних годин/кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів*

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

"5"

"4"

"3"

"2"

Модуль 1 90/3,0

4

(№№ 1-4)

20

6

5

4

0

8

80

Модуль 2 60/2,0

3

(№№ 5-8)

16

7

6

4

0

10

64


* Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.


 1. ^ Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (ОПП)*:

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного
  фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії.

 • Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хірургічним
  хворим, виконувати необхідні медичні маніпуляції.

 • Застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання.

 • Аналізувати результати лабораторних і інструментальних методів дослідження.

 • Проводити опитування та фізікальне обстеження хірургічних хворих та
  аналізувати їх результати.


Опис модулів дисципліни (окремо і послідовно описується кожний модуль за наведеною нижче схемою)


^ 4. МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕННЯ У ХІРУРГІЮ. НЕВІДКЛАДНІ ХІРУРГІЧНІ СТАНИ. ОСНОВИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ.

4.1. Тематичний план лекцій модулю 1З.П.

Тема

Кількість годин

1

Введення та поняття про хірургію. Асептика і антисептика.

2

2

Переливання крові та кровозамінників

2

3

Загальна анестезіологія та реанімація

2

4

Рани. Класифікація. Рановий процес. Гнійні рани.

2

5

Травматизм. Переломи. Вивихи.

2

6

Опіки. Класифікація. Опікова хвороба. Електротравма. Відмороження.

2
РАЗОМ

12^ 4.2. Тематичний план практичних занять модулю 1
Тема

Кіль-ть

годин

^ Змістовий модуль 1. Введення у хірургію. Десмургія. Асептика і антисептика. Особливості догляду за хворими у хірургічному відділенні Хірургічна операція.

1

Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота середнього персоналу в умовах хірургічного відділення.

2

2

Організація роботи в чистій перев'язочній. Десмургія, перев'язочний матеріал. Типові бинтові пов'язки. Пов'язки на голову, шию, грудну клітку.

2

3

Пов'язки на живіт, промежину, кінцівки. Догляд за хворими з переломами. Гіпсова техніка.

2

4

Антисептика.

2

5

Стерилізація перев'язочного матеріалу і операційної білизни. Організація роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля.

2

6

Організація роботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація ріжучих, оптичних загальнохірургічних інструментів. Стерилізація шовного матеріалу.

2

7

Хірургічна операція. Підготовка хворих до операції.

2

Змістовий модуль 2. Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіологіі

8

Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі.

2

9

Вчення про кров. Проби при переливанні крові.

2

10

Переливання крові, препаратів крові, кровозамінників. Ускладнення при гемотрансфузії.

2

^ Змістовий модуль 3. Загальна анестезіологія та реанімація.

11

Місцева анестезія.

2

12

Інгаляційний наркоз. Неінгаляційний наркоз.

2

13

Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

2

^ Змістовий модуль 4. Травматизм та ушкодження

14

Рани і рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран.

2

15

Інфіковані рани.

2

16

Закриті пошкодження м'яких тканин, черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини.

2

17

Переломи. Механізм виникнення. Утворення кісткового мозолю. Перша допомога при переломах.

2

18

Лікування переломів в стаціонарі. Вивихи.

2

19

Опіки. Опікова хвороба.

2

20

Відмороження, електротравма.

2
^ Підсумковий модульний контроль

4

РАЗОМ

44^ 4.3. Види самостійної роботи студентів (СРС) в модулю 1.

з.п.

Види робіт

Кількість

годин

годин

Вид контролю

1.

^ Підготовка до практичних занять - теоретична

підготовка та опрацювання практичних навичок

25

Поточний контроль на актичних заняттях

2.

Індивідуальна самостійна робота студентів за однією з тем за вибором:

Огляд наукової літератури за вибором: "Сучасні методи підготовки та стерилізації хірургічного інструментарію" "Малоінвазивні оперативні втручання" "Ускладнення при переливанні крові та її компонентів" "Лікування інфікованих ран за стадіями ранового процесу". "Опіки, опікова хвороба, сучасні методи лікування". "Серце во-легенева реанімація та інтенсивна терапія"

3

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

6

Підсумковий

модульний контроль

РАЗОМ

34


^ 4.4. Тематичний план лекцій модулю 2.
Тема

Кількість годин

1

Хірургічна інфекція. Класифікація. Гостра гнійна інфекція. Остеомієліт.

2

2

Гостра специфічна хірургічна інфекція. Анаеробна інфекція. Газова гангрена. Правець. Дифтерія ран. Сибірська виразка.

2

3

Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при хірургічній інфекції. Методи детоксикації і імунокорекції. Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії

2

4

Змертвіння. Некроз. Гангрена. Виразка. Нориці.

2

РАЗОМ

8^ МОДУЛЬ 2. ХІРУРГІЧНА ІНФЕКЦІЯ. ЗМЕРТВІННЯ. ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ОНКОЛОГІЇ. КУРАЦІЯ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ


4.5. Тематичний план лекцій модулю 2.
Тема

Кількість годин

1

Хірургічна інфекція. Класифікація. Гостра гнійна інфекція. Остеомієліт.

2

2

Гостра специфічна хірургічна інфекція. Анаеробна інфекція. Газова гангрена. Правець. Дифтерія ран. Сибірська виразка.

2

3

Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при хірургічній інфекції. Методи детоксикації і імунокорекції. Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії

2

4

Змертвіння. Некроз. Гангрена. Виразка. Нориці.

2

РАЗОМ

8^ 4.6. Тематичний план практичних занять модулю 2.Тема

Кількість годин

Змістовий модуль 5. Хірургічна інфекція. Змертвіння.

1

Гострі гнійні захворювання м'яких тканин: абсцес, флегмона, фурункул, карбункул.

2

2

Гострі гнійні захворювання м'яких тканин: гідраденіт, мастит, бешиха, лімфаденіт, лімфангоїт, парапроктит.

2

3

Гнійні захворювання кисті.

2

4

Гнійні захворювання кісток.

2

5

Гостра специфічна хірургічна інфекція.

2

6

Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при гострій хірургічній інфекції.

2

7

Хронічні специфічні хірургічні захворювання

2

8

Змертвіння. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла.

2

^ Змістовий модуль 6. Основи клінічної онкології.

9

Пухлини

2

^ Змістовий модуль 7. Практичні навички роботи в операційній та хірургічному кабінеті поліклініки.

10

Практична навички роботи в поліклініці (практичне заняття в поліклініці).

2

11

Практичні навички роботи в операційній (практичне заняття в операційній)
^ Змістовий модуль 8. Курація хірургічних хворих.

12

Методика обстеження хірургічних хворих: голови, шиї, грудної клітки

2

ІЗ

Методика обстеження хірургічних хворих: живота, опорно-рухового апарату

2

14

Курація хірургічних хворих

2

15

Курація хірургічних хворих, написання історії хвороби

2

16

Захист історії хвороби

2
Підсумковий модульний контроль:

4
теоретичної підготовкипрактичної підготовки
РАЗОМ

36


^ 4.7. Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль в модулі 2.

з.п.

ТЕМА

Кількість годин

^ Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

11

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Індивідуальна самостійна робота студентів за однією з тем за вибором:

Огляд наукової літератури за вибором:

"Гнійно-некротичні процеси кисті"

"Лактаційний мастит"

"Профілактика правця"

"Туберкульоз кісток та суглобів"

"Сепсис, сучасні аспекти патогенезу, лікування"

"Ендогенна Інтоксикація. Сучасні методи детоксикації"

2

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

3

Підсумковий модульний контроль

РАЗОМ

16


^ 4.8. Перелік індивідуальних завдань (якщо їх виконання при вивченні даного модуля передбачено робочою навчальною програмою з дисципліни).

1.

2.

N.


^ 5. Оцінювання навчальної діяльності студента.


5.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності. Система оцінювання знань і вмінь студентів здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (лист МОЗ України від 16.06.2005 р. № 08.01-22/1258).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за традиційною шкалою, котрі потім конвертуються у бали:Традиційна оцінка

Модуль І

Модуль ІІ

“5”

6

7

“4”

5

6

“3”

4

4^ 5.2. Оцінка з дисципліни “загальна хірургія з анестезіологією” виставляється лише студентам, яким зараховані обидва модулі. Оцінка визначається як середнє арифметичне з балів за два модулі, які складаються студентами протягом навчального року. Отримані бали конвертуються у 4-бальну шкалу:


Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

За шкалою БДМУ (у балах)

A (відмінно)

5

180-200

B (дуже добре)

4

165-179

C (добре)

4

150-164

D (задовільно)

3

135-149

E (слабко)

3

120-134

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

2

70-119

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

2

1-69


(регламент проведення контролю, максимальна та мінімальна кількість балів за поточну навчальну діяльність, оцінювання індивідуальних завдань студентів, критерії оцінки поточної навчальної діяльності на початковому, основному і кінцевому етапах заняття та критерії визначення загальної оцінки навчальної діяльності студента на занятті).


^ 6. Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю.

Модуль 1: Введення у хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології.

 1. М.І. Пирогов, його роль в розвитку вітчизняної хірургії.

 2. Розвиток хірургії в Україні та Росії. Заслуги вітчизняних та російських вчених.

 3. Десмургія – поняття. Розвиток десмургії. Матеріали, які застосовуються в десмургії.

 4. Основні типи пов’язок.

 5. Правила бинтування.

 6. Антисептика. Суть методу, основні види.

 7. Фізична антисептика.

 8. Механічна антисептика.

 9. Хімічна антисептика.

 10. Біологічна антисептика.

 11. Основні групи антисептичних речовин.

 12. Антибіотики. Шляхи застосування, ускладнення.

 13. Протеолітичні ферменти. Класифікація, механізм дії. Методи застосування.

 14. Внутрішпитальна інфекція, шляхи розповсюдження та її профілактика.

 15. Асептика. Історія розвитку, визначення, методи.

 16. Принципи дії автоклаву, методи стерилізації перев’язочного матеріалу та операційної білизни.

 17. Методи контролю за стерилізацією.

 18. Передстерилізаційна підготовка і методи стерилізації інструментів.

 19. Особливості стерилізації інструментів з оптичною системою.

 20. Класифікація і вимоги до шовного матеріалу.

 21. Методи стерилізації шовного матеріалу.

 22. Методи підготовки рук хірурга до операції.

 23. Способи підготовки операційного поля .

 24. Основні принципи організації роботи в операційній та перев’язочній.

 25. Хірургічна операція. Класифікація в залежності від строку і об’єму виконання.

 26. Типові, атипові і спеціальні хірургічні операції.

 27. Основні етапи хірургічної операції.

 28. Передопераційний період. Визначення, основні задачі.

 29. Післяопераційний період. Визначення, задачі.

 30. Фази післяопераційного періоду.

 31. Ускладнення в післяопераційному періоді, лікування ускладнень, їх профілактика.

 32. Кровотеча, причини, види, діагностика.

 33. Класифікація кровотеч в залежності від їх виникнення.

 34. Кровотеча в порожнину тіла, клініка, діагностика.

 35. Тимчасові методи зупинки кровотечі.

 36. Кінцеві методи зупинки кровотечі.

 37. Крововтрата, класифікація за ступенем важкості, принципи лікування.

 38. Вчення про групи крові, Rh-фактор.

 39. Методи та способи переливання крові і кровозамінників.

 40. Визначення групи крові і Rh-фактору.

 41. Проби на сумісність крові при гемотрансфузії.

 42. Класифікація ускладнень при переливанні крові та їх профілактика.

 43. Післятрансфузійні реакції, клініка, діагностика, лікування.

 44. Кровозамінники, їх класифікація, покази до застосування.

 45. Основні етапи розвитку анестезіології.

 46. Місцеве знеболення. Показання, протипоказання.

 47. Характеристика основних анестетиків для місцевого знеболення.

 48. Способи місцевого знеболення, новокаїнові блокади.

 49. Інфільтраційна анестезія за А.В. Вишневським.

 50. Провідникова анестезія.

 51. Перидуральна анестезія, техніка проведення.

 52. Спинномозкова анестезія, техніка проведення.

 53. Загальне знеболення, визначення, теорії походження.

 54. Стадії наркозу.

 55. Внутрішньовенний наркоз. Показання, особливості перебігу, ускладнення.

 56. Інгаляційний наркоз. Методи проведення. Характеристика наркотичних речовин.

 57. Ускладнення наркозу. Причини, їх профілактика.

 58. Термінальні стани.

 59. Основні принципи реанімації.

 60. Класифікація ран, клінічні ознаки.

 61. Фізичні, клінічні і біохімічні зміни в рані. Патогенез ранового процесу.

 62. Фази (стадії) ранового процесу.

 63. Перша допомога при наявній рані.

 64. Первинна хірургічна обробка рани.

 65. Види хірургічних швів при ПХО рани.

 66. Інфекційні ускладнення рани.

 67. Лікування гнійних ран в залежності від фази ранового процесу.

 68. Хірургічна обробка гнійної рани, види швів в залежності від часу накладання.

 69. Особливості дії ядерного вибуху.

 70. Забій, розтягнення, розриви м’яких тканин. Клініка, лікування.

 71. Травматичний шок. Теорії та сучасні погляди. Клініка, діагностика, лікування.

 72. Переломи. Класифікація, клініка, діагностика.

 73. Механізм і види зміщення кісткових уламків.

 74. Умови, які визначають зрощення переломів.

 75. Перша допомога при переломах. Іммобілізація, транспортування.

 76. Основні принципи лікування переломів.

 77. Консервативний метод лікування переломів за допомогою гіпсової пов’язки.

 78. Лікування переломів методом постійного витягання.

 79. Основні види оперативного лікування переломів.

 80. Ускладнення при лікуванні переломів, їх лікування, профілактика.

 81. Вивихи. Механізм виникнення. Методи лікування.

 82. Синдром тривалого стиснення. Клініка, лікування.

 83. Травматичні пошкодження артерій і вен і їх наслідки.

 84. Артеріальні та артеріовенозні аневризми. Клініка, діагностика, лікування.

 85. Опіки, класифікація в залежності від ступеня пошкодження.

 86. Опікова хвороба, періоди, клінічна діагностика, лікування.

 87. Методи визначення опікової поверхні шкіри.

 88. Загальні принципи лікування опіків.

 89. Місцеве лікування опіків.

 90. Методи хірургічного лікування опіків.

 91. Характеристика хімічних опіків.

 92. Електротравма, особливості впливу на організм людини. Перша допомога при дії електричного струму.

 93. Відмороження, патогенез, класифікація, клініка.

 94. Відмороження, періоди в залежності від перебігу.

 95. Перша допомога при відмороженні.

 96. Загальні принципи консервативного і оперативного лікування при відмороженні.

Модуль 2: Хірургічна інфекція. Основи клінічної онкології. ара про хірургічних хворих.

 1. Фурункул, фурункульоз. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

 2. Фурункул, карбункул обличчя, особливості, клініка, лікування.

 3. Карбункул, етіологія, патогенез, діагностика, лікування.

 4. Абсцес. Етіологія, клініка, лікування.

 5. Флегмона, клініка, діагностика, лікування.

 6. Флегмони кисті. Клініка, діагностика, лікування

 7. Гідраденіт, клініка, лікування.

 8. Лімфангіт, лімфаденіт. Причини, клініка, діагностика

 9. Гнійний лактаційний мастит. Причини, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

 1. Бешиха. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

 2. Парапроктит. Клініка, діагностика, лікування.

 3. Панарицій. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 4. Гострий гематогенний остеомієліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 5. Сепсис, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 6. Ендогенна інтоксикація при хірургічній інфекції.

 7. Правець. Етіологія, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 8. Специфічна і неспецифічна профілактика правця.

 9. Сибірковий карбункул. Етіологія, клініка, лікування.

 10. Анаеробна інфекція, газова гангрена, газова флегмона. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

 11. Первинні хронічні форми остеомієліту (Ольє, Броді, Гаре), клініка, діагностика, лікування.

 1. Кістково-суглобний туберкульоз. Патологічна анатомія, форми клініка, лікування.

 2. Особливості пошкодження кісток при остеомієліті та туберкульозі.

 3. Причини і види омертвіння тканин.

 4. Суха і волога гангрена. Клініка, діагностика, лікування.

 5. Трофічні виразки. Причини, особливості клінічного перебігу. Клініка, діагностика, лікування.

 6. Нориці. Етіологія, класифікація, діагностика, лікування.

 7. Пролежні. Механізм виникнення. Лікування, профілактика.

 8. Облітеруючий ендартеріїт та облітеруючий атеросклероз. Клініка, діагностика, лікування.

 9. Тромбофлебіт, флеботромбоз. Причини, діагностика, лікування.

 10. Основні правила хірургічної деонтології в онкології.

 11. Пухлини, Етіологія, патогенез. Класифікація по TNMP.

 12. Диференційна діагностика доброякісних і злоякісних пухлин.

 13. Особливості обстеження хворих з підозрою на пухлину.

 14. Загальні принципи лікування пухлин.6.1. Перелік практичних завдань та робіт до підсумкового модульного контролю.

 1. Накласти пов'язку "чепчик".

 2. Накласти пов'язку Гіппократа.

 3. Накласти пов'язку на потилицю.

 4. Накласти пов'язку на обидва ока.

 5. Накласти пов'язку "вуздечка".

 6. Накласти пращеподібну пов'язку.

 7. Накласти пов'язку Дезо.

 8. Накласти пов'язку Вельпо.

 9. Накласти пов'язку на молочну залозу.

 10. Накласти оклюзій ну пов'язку при проникаючому пошкодженні грудної порожнини.

 11. Накласти колоскову пов'язку на плечовий суглоб.

 12. Накласти "черепахову" пов'язку на ліктьовий суглоб.

 13. Накласти пов'язку "лицарська рукавичка".

 14. Накласти пов'язку на кисть та пальці типа (рукавиця).

 15. Визначити групу крові і резус-фактор.

 16. Визначити індивідуальну і резус-сумісність крові донора та реципієнта.

 17. Макроскопічна оцінка доброякісності крові.

 18. Зупинити артеріальну кровотечу пальцевим притисканням.

 19. Зупинити артеріальну кровотечу з передпліччя за допомогою джгута.

 20. Зупинити артеріальну кровотечу з передпліччя та плеча за допомогою закрутки.

 21. Підібрати інструменти для операції перев'язки судин на протязі.

 22. Проведення закритого масажу серця штучного дихання "рот в рот", "рот в ніс" на фантомі.

 23. Проведення транспортної іммобілізацію верхньої та нижньої кінцівки.

Діагностика переломів по рентгенограмах.

24. Пальпація периферійних артеріальних судин.

25. Діагностика остеомієліту по рентгенограмах.

26. Діагностика кісткового туберкульозу по рентгенограмах.

27. Проведення об'єктивного обстеження голови та шиї.

28. Проведення об'єктивного обстеження органів грудної клітки.

29. Проведення об'єктивного обстеження органів черевної порожнини.

30. Проведення об'єктивного обстеження опорно-рухового апарату, визначення абсолютної та відносної довжини кінцівок.


^ 4.8. Рекомендована література.


Основна література.

 1. Загальна хірургія / за ред. С.П.Жученка, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча. Київ, "Здоров'я", 1999.

 2. Загальна хірургія. Вибрані лекції / за ред. Б.І.Дмитрієва. Одеса, 1999.

 3. Гостищев В.К. Общая хирургия. Москва, 1993.

 4. Волколаков ЯВ. Общая хирургия. Рига, 1989.

 5. Стручков ВИ., Стручков Ю.В. Общая хирургия. Москва, 1988.


Додаткова література.


 1. Юрихин А.П. Десмургия. Ленинград, 1986.

 2. Казицкий В.М., Корж НА. Десмургія. Київ, 1999.

 3. Гребенев А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными. Москва, 1991.

 4. Мурашко ВВ., Шуганов Е.Г., Панченко А.В. Общий уход за больными. Учебное пособие. Москва, 1988.

 5. Петров СП. Общая хирургия. Санкт-Петербург, 1999.

 6. Методика обстеження хірургічного хворого / під ред. М.О.Ляпіса. Тернопіль, 2000.

 7. Жизневский Я.А. Основы инфузионной терапии. Минск, 1994.

 8. Шевченко Ю.Л., Жибурт Е.Б. Безопасное переливание крови. Санкт-Петербург, 2000

 9. Кузин МИ., Костюченко Б.М. Раны и раневая инфекция. Москва, 1990.

 10. Даценко Б.М. Теория и практика местного лечения гнойных ран. Киев, 1995.

 11. Трещинский АИ., Саенко В.Ф. Сепсис и антибактериальная терапия. Киев, 1997.

 12. Попов В.А., Воробьев ВВ. Панариций. Москва, 1986.

 13. Колесов А.П., Столбовой А.В., Кочеровец В.И. Анаэробная инфекция в хирургии.
  Ленинград, 1989.

 14. Котельников В.П. Отморожения. Москва, 1988.

 15. Черенько МП., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, "Здоров'я", 1999.

 16. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, "Здоров'я", 2004.

 17. С.В. Петров. Общая хирургия // Санкт-Петербург, 2002, 750 с.

 18. Мокшонов И.Я., Гарелин П.В., Дубовин О.И. и др. Хирургические операции // Минск,
  2004, С. 413.

 19. Мокшонов И.Я. Врачебная деонтология // Минск, 1998.

 20. Чен Г., Соннендэй К.Дж., Лилремо К.Д. Руководство по технике врачебных манипуляций (2-е издание) перевод с английского // Москва.: Медицинская литература. - 2002. - 384 с.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи