Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В icon

Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Скачати 130.62 Kb.
НазваЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Дата21.06.2012
Розмір130.62 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ВНТУ, голова

приймальної комісії


__________________ Грабко В. В.


12. 12. 2011 р.


Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів до Вінницького національного технічного університету (зі змінами)


1. Положення підготовлене на підставі Закону України “Про вищу освіту”, “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р.

2. Прийом до ВНТУ на освітньо-кваліфікаційні рівні (ОКР) спеціаліста (магістра) здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули ОКР бакалавра у ВНТУ або в іншому вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки.

4. На навчання для здобуття ОКР магістра приймаються особи, які здобули ОКР бакалавра або спеціаліста у ВНТУ або в іншому вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки.

Прийом на підготовку фахівців ОКР магістра на основі ОКР спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

5. Підготовка спеціалістів (магістрів) на основі здобутого ОКР бакалавра здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

  • за рахунок державних пільгових довготермінових кредитів;

  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.


6. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ВНТУ, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової вищої / повної вищої

базової вищої / повної вищої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

31 січня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

11 липня 2012 року

2 лютого 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

12 – 27 липня 2012 року

3 – 5 лютого 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

28 липня 2012 року

5 лютого 2012 року

Терміни зарахування вступників

30 липня 2012 року

6 лютого 2012 рокуОсоби, які здобули за заочною формою навчання освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та побажали навчатися за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (за заочною формою навчання) подають документи у терміни, визначені для денної форми.

7. Обсяги прийому на навчання за ОКР спеціалістів і магістрів за державним замовленням та за рахунок державних пільгових довготермінових кредитів визначаються щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8. Для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за ОКР спеціаліста (магістра) вступники подають особисто такі документи:

  • заяву встановленого зразка на ім'я ректора, в якій вказують спеціальність в межах напряму підготовки, диплома про освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста) та форму навчання (денна, заочна);

  • оригінал або завірену копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • 5 фотокарток 3х4.

Особи, які здобули ОКР бакалавра чи спеціаліста в інших вищих навчальних закладах, додатково надають медичну довідку за формою 086-о.

Паспорт і військовий білет (посвідчення про приписку до призовної дільниці) вступник пред’являє особисто.

9. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується такий порядок та показники формування конкурсного бала:

а) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки, беруть участь у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на підставі конкурсного бала, який обчислюється як зважена сума середнього бала додатка до диплома, оцінки вступного фахового випробування за програмою державного екзамену з фундаментальної і загальноінженерної підготовки для всіх спеціальностей, крім менеджменту, та з фундаментальної та загальноекономічної підготовки – для менеджменту, оцінки захисту бакалаврської роботи (проекту) та додаткового бала за особливі досягнення.

б) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста) за відповідним напрямом підготовки, беруть участь у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на підставі конкурсного бала, який обчислюється як зважена сума середнього бала додатка до диплома, оцінки вступного фахового випробування, оцінки захисту бакалаврської (дипломної) роботи (проекту), оцінки вступного екзамену з іноземної мови, що оцінюється за 5- бальною шкалою та додаткового бала за особливі досягнення.

11. Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр":


^ Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр"


БАКАЛАВР?МАГІСТР


Pбм =10*((0,6*середній бал додатка до диплома +0,15*фахове вступне випробування + 0,2*оцінка бакалавр. роботи + 0,05* оцінки вступного екзамену з ін. мови) + К)


^ БАКАЛАВР ?СПЕЦІАЛІСТ


Pс = 10*((0,6*середній бал додатка до диплома + 0,15*фахове вступне випробування + 0,25*оцінка бакалавр. роботи) + К)


СПЕЦІАЛІСТ? МАГІСТР


Pсм = 10*((середній бал додатка до диплома* +0,15*фахове вступне випробування + 0,2*оцінка дипл. роботи (проекта) + 0,05* оцінки вступного екзамену з ін. мови) + К). Cередній бал додатка до диплома * для визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівня "магістр" на основі ОХР «Спеціаліст» =

0,45середнє арифметичне всіх оцінок з додатку до диплома за виключенням оцінок державних іспитів + 0,15*державний іспит зі спеціальності


  • У першу чергу, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, зараховуються претенденти, які мають найвищий рейтинг і не отримали оцінок «задовільно» за захист бакалаврської (дипломної) роботи (проекту), вступного випробування зі спеціальності.У випадку, коли вступник отримав на вступних випробуваннях незадовільну оцінку, то він у подальшому не бере участі в конкурсному відборі.


^ Коефіцієнт К визначається як сума бальних оцінок ( див. табл.), нарахованих по кожному напрямку діяльності.^ Бальні оцінки для розрахунку рейтингів студентів

(ураховуються для поточного року)

N

п/п


Напрям


Досягнення

Бальна оцінка

1.

Студентське самоврядування

- Голова та заступник голови студради ВНТУ;

- Голова та заступник голови студентської фракції профкому.

0,3

- Голова студради факультету;

- Голова студради гуртожитку;

- Командир ЗППГУ;

- Голова профбюро факультету;

- Члени студенськой фракції профкому.

0,15-0,2

- Староста групи;

- Староста поверху гуртожитку;

- Члени студради факультету;

- Члени профбюро факультету.

0,1

- Профорг групи;

- Члени ЗППГУ.


0,05

2.

Спорт (враховується, за умови делегувалання від ВНТУ)

- Переможці та призери спортивних змагань на рівні Європи, світу

0,3

- Переможці та призери спортивних змагань на рівні держави

0,2

  • Переможці та призери спортивних змагань на рівні, області

0,1

3.

Культурно-масова робота (враховується, за умови делегувалання від ВНТУ)

- Переможці та призери культурно-просвітницьких, розважальних і виховних заходів на рівні держави


0,3

- Переможці та призери культурно-просвітницьких, розважальних і виховних заходів. на рівні області

0,2

- Активісти клубу ВНТУ

0,1

- Участь у міжнародних, всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах і конкурсах

0,1


^ Бальні оцінки для рейтингів студентів (наукова діяльність)


Показник

Найменування

^ Кількість балів

Наукові публікації

1.

Наукові публікації, що входять до науко-метричних баз даних (Scopus, Medline та інші) і журналах з імпакт-фактором


0.5

2.

Наукові праці, опубліковані в інших зарубіжних виданнях

0.15

3.

Наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України

0.3

4.

Публікації у збірниках наукових праць

0.2

5.

Охоронні документи (патенти, свідоцтва, топографії ІМС)

0.15

6.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (значення нараховується за умови демонстрації роботи програми на університетському науковому семінарі)

0.15

7.

Публікації у матеріалах конференцій

0.05

8.

Тези доповіді на науково-технічній конференції ВНТУ (електронний варіант)

0.02

Наука та творчість

9.

Призер Міжнародних Олімпіад та конкурсів

0.4

10.

Призер ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

0.3

11.

Призер ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

0.3

12.

Учасник Міжнародних Олімпіад та конкурсів

0.1

13.

Учасник ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

0.1

14.

Учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

0.1

15.

Участь у міжнародних, всеукраїнських державних та галузевих виставках (наявність сертифікату)

0.1

16.

Стипендіат стипендії Президента України

0.2

17.

Стипендіат стипендії Верховної Ради

0.2

18.

Стипендіат стипендії фонду Пінчука та інші фонди

0.1

19.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт з оплатою

0.1

20.

Член міжнародних товариств (IEEE, SPIE, OSA, LEOS та інш.) , член університетського наукового товариства

0.05


Кількість балів за окремий показник визначається як добуток балів на кількість повторень показника, наприклад, за дві статті, у фахових виданнях, що включено до переліку ВАК, нараховується 2х0,2=0,4.

Коли авторами наукової праці є кілька студентів, то бали за цю роботу діляться на кількість авторів.


Для випускників інших ВНЗ, які , не захищали бакалаврської роботи

^ БАКАЛАВР ?СПЕЦІАЛІСТ


Pс= 10*((середній бал додатка до диплома + 0,15*фахове вступне випробування ) + К)


Cередній бал додатка до диплома =

0,45середнє арифметичне всіх оцінок з додатку до диплома за виключенням оцінки державного іспиту з фундаментальної та загально-інженерної підготовки +0,4*державний іспит з фундаментальної та загально-інженерної підготовки


У випадку, коли випускник не здавав у своєму ВНЗ державного іспиту з іноземної мови, то при розрахунку використовується оцінка останньої атестації з іноземної мови.

БАКАЛАВР?МАГІСТР


Pбм=10*((середній бал додатка до диплома +0,15*фахове вступне випробування + 0,05* оцінки вступного екзамену з ін. мови) + К)

^ Cередній бал додатка до диплома =

0,4середнє арифметичне всіх оцінок з додатку до диплома за виключенням оцінок державних іспитів +0,35* державний іспит з фундаментальної та загально-інженерної підготовки + 0,05* оцінки держ. іспиту з ін. мови


12. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

13. Право на першочергове зарахування до ВНТУ мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право

які під час навчання за програмою бакалаврської підготовки стали переможцями олімпіад чи фахових конкурсів.

14. Для вирішення питань прийому на навчання за ОКР спеціаліста (магістра) в університеті створюються інститутські конкурсні комісії, які затверджуються наказом по університету. Результати конкурсного відбору інститутські конкурсні комісії оприлюднюють на інформаційних стендах, сайтах інституту та університету і подають для затвердження до приймальної комісії університету.

15. Зарахування на навчання за ОКР спеціалістів (магістрів) здійснюється приймальною комісією на підставі рішень інститутських конкурсних комісій.

16. Приймальна комісія не розглядає заяв про зарахування на навчання від осіб, які:

а) не подали вчасно документів, передбачених цим Положенням;

б) не витримали конкурсного відбору;

в) витримали конкурсний відбір на навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб, або за кошти пільгових довгострокових кредитів, але не уклали своєчасно відповідних угод або порушили умови укладених угод.

17. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з університету.


Заступник голови приймальної комісії Романюк О. Н.


Схожі:

Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13506
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13507
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Приймальна комісія Вінницького національного технічного університету (внту) (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального...
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Апеляційні комісії Вінницького національного технічного університету створюються для вирішення спірних питань І розгляду апеляцій...
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую голова приймальної комісії пует, ректор

Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма

Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconМетодика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту
Голова Робочої групи – директор Інмад, члени – члени Ученої ради Інмад, учені секретарі спецрад внту, голови спецрад внту (за згодою),...
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма
Окремі розділи інших програм (з усної народної творчості, дитячої літератури тощо)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи