Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 icon

Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
НазваЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Сторінка1/6
Дата28.07.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2

РОЗДІЛ 2 ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 3

РОЗДІЛ 3 ВІДПУСТКИ 7

РОЗДІЛ 4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 9

РОЗДІЛ 5 ОПЛАТА ПРАЦІ 11

РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА ПРАЦІ 15
РОЗДІЛ 7 СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ 18

РОЗДІЛ 8 ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 20

РОЗДІЛ 9 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 21

ДОДАТКИ 23

Додаток 1. Кошторис забезпечення соціальних гарантій трудового колективу.

Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ДонНТУ.

Додаток 3 Перелік професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці.

Додаток 4 Перелік професій і посад працівників з ненормованим робочим днем, яким встановлюється додаткова оплачувана відпустка.

Додаток 5 Розміри посадових окладів працівників.

Додаток 6 Перелік професій і посад робітників. зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, при виконанні яких встановлюється доплата а розмірі 12 % окладу.

Додаток 7 Положення про преміювання працівників Донецького національного технічного університету.

Додаток 8 Положення про встановлення надбавок і доплат до заробітної плати у Донецькому національному технічному університеті.

Додаток 9 Положення про порядок і умови надання матеріальної допомоги в Донецькому національному технічному університеті.

Додаток 10 Комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2006 рік.

Додаток 11 Перелік професій і посад робітників, яким надається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Додаток 12 Перелік професій та посад робітників, яким безкоштовно надається мило.

Додаток 13 Перелік професій та посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безплатного молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

Додаток 14 Перелік професій та посад робітників, яким в зв'язку з шкідливими умовами праці надаються оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення.


Колективний договір

Донецького національного технічного університету

на 2010-2012 роки


Розділ І

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про таке:

1.1. Сторонами колективного договору є:

- адміністрація Донецького національного технічного університету в особі ректора Мінаєва Олександра Анатолійовича, який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

- профспілковий комітет працівників Донецького національного технічного університету, який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників університету в галузі виробництва, праці, побуту, культури.

1.2. Колективний договір, схвалений конференцією трудового колективу, набуває чинності з дня його підписання ректором і головою профспілкового комітету.

1.3. Ректор університету визначає профспілковий комітет працівників єдиним повноваженим представником усіх працівників університету в колективних переговорах. Сторони зобов'язуються дотримуватись принципів соціального партнерства.

1.4. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством (Закони України „Про колективні договори і угоди”, „Про охорону праці”, „Про оплату праці”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії”, „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про відпустки”, Кодекс законів про працю та ін.), Генеральною, галузевою і регіональною угодами. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

Дія колективного договору поширюється на всіх працівників університету.

1.5. Зміни та доповнення до цього колективного договору у період між конференціями трудового колективу вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, галузевої і регіональної угод із питань, що є предметом колективного договору, з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди. Конференція трудового колективу делегує право підписання змін та доповнень в колективний договір ректору університету та голові профспілкового комітету, після чого зміни та доповнення набувають чинності.

1.6. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк із дня їх отримання іншою стороною.

Жодна із сторін, які уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.

1.7. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін до 5 днів підписують колективний договір. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації до виконкому Донецької міської Ради (ст. 15 КЗпП України).

1.8. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах університету в межах їх компетенції (автомобільно-дорожний інститут, Красноармійський індустріальний інститут, технікуми).

1.9. Ректор забезпечує виконання колективного договору, інформує профспілковий комітет про хід його виконання, звітує конференції трудового колективу.

Профспілковий комітет забезпечує виконання колективного договору, інформує ректора про хід його виконання, звітує конференції трудового колективу.

Колектив працівників університету зобов'язується дотримуватись трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно і своєчасно виконувати виробничі та службові завдання, а його конференція заслуховує звіти керівництва і профспілкового комітету про виконання колективного договору, в разі необхідності ставить питання про притягнення до відповідальності осіб, які не виконують колективний договір, порушують законодавство про працю.

1.10. Згідно з КЗпП України в університеті створюється і обирається конференцією трудового колективу університету комісія з трудових спорів, затверджується Положення про комісію, обирається склад комісії. Голова комісії звітує про роботу комісії на конференціях трудового колективу.


Розділ II

^ ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


Адміністрація зобов'язується:

2.1. Забезпечити ефективну діяльність університету, виходячи з фактичних обсягів бюджетного фінансування, та раціональне використання коштів спеціального фонду для підвищення результативності роботи університету, поліпшення економічного становища працівників, розвитку матеріальної бази.Інформувати трудовий колектив про економічний стан із доходних та витратних частин бюджету університету через газети „Донецький політехнік” або „Профспілкове життя” не рідше одного разу у квартал.

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів.

2.2. При розробці кошторису доходів і витрат університету передбачати витрати на соціальний захист працівників: оздоровлення, проведення медичних оглядів, матеріальну підтримку медичних підрозділів, надання матеріальної допомоги, часткову оплату комунальних послуг баз відпочинку та їх ремонт (Додаток 1, ст. 7 Закону України „Про колективні договори і угоди”, ст. 247 КЗпП України). Проводити преміювання працівників університету за результатами роботи в межах економії фонду заробітної плати.

Кошторис доходів і витрат університету після затвердження МОН України публіковати в газетах «Донецький політехнік» або «Профспілкове життя».

2.3. В університеті встановлюється 5-денний 40-годинний робочий тиждень для працівників, вихідні дні – субота, неділя. У випадку виробничої необхідності окремим категоріям працівників наказом ректора за узгодженням із профспілковим комітетом може бути введений 6-денний робочий тиждень з наданням вихідного в інший день. Для професорсько-викладацького складу робочий тиждень становить 36 годин (ст. 50 КЗпП України). При цьому не допускається залучення їх до роботи у святкові і неробочі дні.

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів.»

2.4. Тривалість робочого дня наукового, навчально-допоміжного і адміністративно-господарчого персоналу встановлюється 8 годин; для осіб зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці та неповнолітнім – скорочений робочий день відповідно до чинного законодавства України; для професорсько-викладацького складу – згідно з розкладом занять на семестр; для окремих категорій працівників – за узгодженням із профспілковим комітетом (ст. 51 КЗпП України).

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів, декани, завідувачі кафедр.»

2.5. Роз’яснювати під розпис права, обов’язки працівника згідно укладеного трудового договору (контракту) до початку роботи, ознайомлювати з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, правами на пільги за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства України, Правил внутрішнього розпорядку університету та даного Колективного договору.

Відповідальні: керівники підрозділів, завідувачі кафедр, начальник відділу кадрів.

2.6. Проводити обрання та прийняття на роботу на посади науково-педагогічних працівників шляхом конкурсного відбору з подальшим укладенням трудового договору (контракту) згідно з Положенням про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ДонНТУ (Додаток 2, ст. 54 Закону України „Про освіту” та ст. 48 Закону України „Про вищу освіту”).

Відповідальні: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, начальник відділу кадрів.

2.7. Роботу професорсько-викладацького складу в інституті післядипломної освіти, в НДЧ, в інституті міжнародного співробітництва за державною бюджетною або господарською науковою тематикою оформляти згідно чинного законодавства та бажанням працівника (трудовий договір, сумісництво, погодинна оплата праці, цивільно-правовий договір).

Застосовувати практику укладання контрактів, а з науковими і науково-педагогічними працівниками, які досягли пенсійного віку, при їх бажанні трудові відносини оформляти на основі контракту.

Відповідальні: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, начальник відділу кадрів.»

2.8. Проводити запровадження, зміну та перегляд норм праці за погодженням із профспілковим комітетом і повідомляти про це працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження (ст.ст. 32, 247 КЗпП України). Погоджувати з профспілковим комітетом час початку та закінчення роботи, режим роботи по змінам, поділ робочого часу на частини, застосування підсумкового обліку робочого часу, графіки роботи інші, ніж встановлені правилами внутрішнього розпорядку (ст.ст. 57..60 КЗпП України).

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, начальник навчального відділу.

2.9. Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм, використовуючи для цього газети „Донецький політехнік”, „Профспілкове життя”. Нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації та оплати праці доводити до відома членів трудового колективу.

Відповідальні: проректори, головний бухгалтер, завідувач канцелярії, начальник навчального відділу

2.10. Проводити попередній розподіл між викладачами навчального навантаження на кожний наступний навчальний рік в кінці поточного навчального року з обов’язковим обговоренням на засіданнях кафедр. Узгоджувати з профспілковим комітетом розподіл навчального навантаження як норму праці для викладачів – встановлення їх обсягу роботи та робочого часу (ст. 86, 247 КЗпП України, ст. 38 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

Відповідальні: начальник навчального відділу, завідувачі кафедр.

2.11. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за попереднім погодженням із профспілковим комітетом у випадках, передбачених нормами трудового законодавства України.

Відповідальні: ректор, проректори, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу.

2.12. Забезпечити своєчасно (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, а також підвищення кваліфікації спеціалістів університету.

Відповідальні: проректори, завідувачі кафедр, начальник навчального відділу, керівники підрозділів.

2.13. Забезпечити необхідні умови щодо запобігання виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у разі їх виникнення вирішення згідно з чинним законодавством України. Забезпечити ефективну роботу комісії університету з трудових спорів.

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів.

2.14. Рішення про передачу в оренду приміщень та обладнання приймати з урахуванням думки профспілкового комітету як представника трудового колективу, а також деканів і керівників підрозділів, в веденні яких знаходиться об'єкт передачі в оренду.

Відповідальні: ректор, проректори.


Профспілковий комітет зобов'язується:

2.15. Брати участь у розробці і реалізації планів економічного і соціального розвитку університету, підрозділів у вирішенні питань розподілу і використання матеріальних і фінансових ресурсів, залучати працівників до управління університетом. Разом з адміністрацією здійснювати практичні заходи щодо підвищення ефективності господарської діяльності підрозділів університету. Розглядати у плановому порядку ці питання на засіданні профспілкового комітету.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету, голови комісій профспілкового комітету голови профспілкових бюро.

2.16. Проводити роботу щодо зміцнення трудової дисципліни та виконання правил внутрішнього розпорядку працівниками університету.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету, голови профспілкових бюро, профгрупорги.

2.17. Забезпечити при необхідності за рахунок коштів профспілки правовий захист працівникові від незаконних дій адміністрації.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету, голови комісій профспілкового комітету.

2.18. Своєчасно розглядати подання адміністрації щодо згоди профкому на звільнення працівників згідно з КЗпП України.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету.

2.19. Контролювати виконання наказу ректора про збереження аудиторного і лабораторного фондів університету, підтримання порядку в навчальних корпусах. Сприяти залученню працівників до загального наведення чистоти та порядку на прилеглих територіях та у службових приміщеннях університету.На спільних засіданнях профспілкового комітету і адміністрації розглядати виконання цього наказу.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету, голови комісій профспілкового комітету, голови профспілкових бюро.

2.20. Разом з адміністрацією після підписання колективного договору протягом 2 місяців розробити заходи з підвищення надходжень коштів спеціального фонду, укріплення трудової та навчальної дисципліни, забезпечення збереження майна, лабораторного та аудиторного фондів, економії електроенергії, тепла, води.

Відповідальні: голова профспілкового комітету, керівники підрозділів, голови профспілкових бюро.

2.21. Аналізувати причини порушення трудової дисципліни працівниками університету та приймати заходи щодо її поліпшення та зміцнення.

Відповідальні: голова профспілкового комітету, голови профспілкових бюро, профгрупорги.

2.22. Слідкувати за правильністю використання робочого часу всіх категорій працівників згідно із їх службовими обов'язками.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету, голови комісій профспілкового комітету, голови профспілкових бюро.

2.23. Сприяти ректорату в розвитку методів і способів покращення господарської діяльності, мобілізації для цього зусиль всього трудового колективу університету.

Відповідальні: голова і члени профспілкового комітету.

Працівники зобов'язуються:

2.24. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, сумлінно виконувати свої обов'язки, додержуватися трудової дисципліни.

2.25. Забезпечувати високу ефективність педагогічної діяльності, створювати умови для засвоєння студентами навчальних програм.

2.26. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень виконавчої дисципліни, загальну культуру.

2.27. Зберігати матеріальні цінності, економити електроенергію, підтримувати чистоту на робочих місцях, не палити у навчальних корпусах.


Розділ III
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 iconРозділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Відтак цей розділ містить аналіз умов праці в юриспруденції, обґрунтовує організаційно-технічні заходи, які гарантують безпеку виконання...
Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 iconМетодичні рекомендації щодо написання розділу магістерської дипломної роботи Для студентів
Зазначеним наказом (п. 6) запроваджено також вимогу включати до лу дипломних проектів спеціалістів І магістрів окремий розділ (далі...
Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 iconІсторія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби...
Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 iconРозділ Природно-соціальна характеристика Кінбурнського півострова 3
Розділ Заповідні території Кінбурнського півострова 24 Розділ Пелікани Кінбурнського півострова 30
Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 iconРецензенти Н. Р. Малишева, доктор юридичних наук, професор, член-корес- пондент апрн україни, А. Г. Бобкова, доктор юридичних наук, професор Автори підручника
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 iconРозділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови
Розділ Моніторингове дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов (обдаровані учні)
Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 iconМетодичні вказівки
Теплогазопостачання та вентиляція . Розділ І. Опалення. Розділ ІІ. Вентиляція (для студентів 4 курсу денної та заочної форм...
Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 iconРозділ мертва точка І деескалація
Розділ мертва точка І деескалація (фрагменти з кн. Рубин Дж., Дин Пруйт, Сунг Хе Ким Социальный конфликт: эскалация тупик, разрешение....
Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство. Розділ «Атмосфера»: Для студентів географічних факультетів педагогічних...
Зміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15 iconКурс лекцій з біохімії розділ «загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» для студентів спеціальності 110101
Курс лекцій з біохімії. Розділ «Загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» / укладачі: Л.І. Гребеник,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи