Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення icon

Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення
НазваПорядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення
Дата31.05.2012
Розмір60.7 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

28.07.2011 № 443


ПоРЯДОК

вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу


I. Загальні положення


1. Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу (далі – Порядок) визначає механізм забезпечення права особи на вільний вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – Лікар).

2. Цей Порядок є дійсним для закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу (далі – Заклад), а також лікарів загальної практики – сімейних лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та перебувають із Закладом у цивільно-правових відносинах.


^ II. Основні засади вибору лікаря


1. Кожна особа, яка досягла вісімнадцяти років має право на вільний вибір Лікаря.

2. Вибір Лікаря особою, яка не досягла чотирнадцяти років або у встановленому законодавством порядку визнана недієздатною, здійснюється її законним представником, а особою від чотирнадцяти до вісімнадцяти років – спільно із законними представниками.

3. Вибір Лікаря здійснюється у формі прикріплення особи до Лікаря.


^ IІІ. Прикріплення особи до лікаря


1. Основними принципами прикріплення особи до Лікаря є:

орієнтація на сім’ю;

забезпечення у межах компетенції Лікаря безперервності, керованості, доступності, своєчасності та якості медичної допомоги;

спрямованість на формування, збереження та зміцнення здоров’я прикріплених осіб.

2. Прикріплення особи до Лікаря здійснюється з урахуванням таких факторів:

навантаження Лікаря;

можливості Лікаря надавати медичну допомогу (матеріально-технічне забезпечення, професійний рівень тощо);

інших чинників, які можуть бути визнані суттєвими при прийнятті такого рішення, якщо це не суперечить чинному законодавству.

3. Прикріплення до Лікаря супроводжується інформуванням населення щодо мети, завдань, термінів та місця проведення прикріплення особи до Лікаря.


ІV. Реєстрація прикріплених осіб


1. Прикріплення особи до Лікаря здійснюється шляхом реєстрації особи та формування реєстру прикріпленого населення лікаря первинної медичної допомоги (далі – Реєстр) до початку бюджетного року.

2. Реєстр – це сукупність даних на паперових та електронних носіях, створений для обліку осіб, які забезпечуються первинною медичною допомогою (далі – ПМД).

3. Реєстр формує та веде Заклад. Затверджує Реєстр керівник Закладу.

4. Облік прикріплених осіб ведеться в Реєстрі за прізвищем, ім'ям та по батькові, серією і номером паспорта, свідоцтвом про народження (даними іншого документа, що посвідчує особу), місцем фактичного проживання та реєстрації.

5. Джерелами формування та функціонування Реєстру є відомості про населення, що проживають на території обслуговування Закладу, від:

органів реєстрації населення адміністративної території;

осіб, які висловили бажання прикріпитися до Лікаря, або їх законних представників;

інших джерел (військкомати, установи пенітенціарної системи тощо).

6. Дані Реєстру використовуються Закладом для виконання покладених на нього завдань.

7. Для включення до Реєстру особа самостійно або через законного представника заповнює та подає до Закладу такі документи:

«Реєстраційну карту прикріплення особи до лікаря, що надає первинну медичну допомогу» (далі - Реєстраційна форма), затверджену цим наказом;

копію паспорта, свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує особу;

документ, що засвідчує повноваження представляти особу.

8. Заклад здійснює облік зазначених у пункті 7 Порядку документів шляхом ведення «Журналу реєстрації звернень для отримання прикріплення до лікаря, що надає первинну медичну допомогу» за формою, затвердженою цим наказом.

9. Заклад у тижневий строк здійснює розгляд зазначених у пункті 7 Порядку документів і повідомляє про це Лікаря, до якого особа висловила бажання прикріпитися на надання ПМД.

У разі згоди на прикріплення особи, Лікар письмово у тижневий термін повідомляє Заклад. Заклад вносить таку особу до Реєстру, про що письмово у тижневий термін повідомляє Лікаря та особу (або її законного представника).

У разі незгоди на прикріплення особи, Лікар письмово у тижневий термін повідомляє Заклад з наданням обґрунтованих заперечень. Заклад розглядає заперечення та спільно з Лікарем приймає остаточне рішення щодо прикріплення особи до Лікаря, про що письмово у тижневий термін повідомляє особу або її законного представника.

10. Для осіб, які з різних причин не прикріпилися до Лікаря, Заклад спільно з Лікарем приймає рішення щодо прикріплення до Лікаря осіб, місце фактичного проживання яких знаходиться на території обслуговування Лікаря. Про прийняте рішення Заклад у тижневий термін письмово повідомляє прикріплених осіб або їх законних представників.

11. Датою внесення особи до Реєстру вважається дата надходження до Закладу письмової згоди Лікаря на прикріплення особи.


^ V. Забезпечення первинною медичною допомогою не прикріплених осіб


1. Лікар надає ПМД будь-якій не прикріпленій до нього особі, яка потребує невідкладної медичної допомоги.


^ VI. Зміна лікаря


1. Особа або її законний представник має право звернутися з проханням до Закладу щодо прикріплення до іншого Лікаря не частіше одного разу на рік.

2. Зміна Лікаря здійснюється у таких випадках:

бажання особи прикріпитися до іншого Лікаря;

з інших причин, якщо це не суперечить чинному законодавству.

3. Для зміни Лікаря за власним бажанням особа або її законний представник письмово звертаються до Закладу з обґрунтованим проханням про таку зміну.

Заклад спільно з Лікарем розглядає таке звернення відповідно до пункту 9 розділу IV Порядку та письмово у тижневий термін повідомляє про прийняте рішення особу або її законного представника.

4. У разі письмового звернення Лікаря до Закладу з обґрунтованою пропозицією щодо подальшого обслуговування прикріпленої особи у зв’язку із відсутністю особи (перебування у закладах пенітенціарної системи, проходження військової служби, переїзд та з інших причин, які зумовлюють відсутність прикріпленої особи понад 6 місяців) або з інших причин, якщо це не суперечить чинному законодавству, Заклад спільно з Лікарем розглядає таке звернення відповідно до пункту 9 розділу IV Порядку виключає таку особу з Реєстру або прикріпляє таку особу до іншого Лікаря, повідомляє про це прикріплену особу або її законного представника, пропонує прикріпленій особі або її законному представнику, у разі незгоди, протягом 14 днів надати до Закладу письмову відмову від такого прикріплення.

5. Датою зміни Лікаря або виключення прикріпленої особи із Реєстру вважається дата прийняття Закладом відповідного рішення.

6. У разі припинення трудових відносин з Лікарем або відсутності Лікаря з різних причин, які зумовлюють відсутність Лікаря, Заклад перерозподіляє прикріплених до Лікаря осіб між наявними Лікарями на основі узгоджених рішень з Лікарями, визначає наступника Лікаря, повідомляє про це прикріплених до Лікаря осіб або їх законних представників, вносить відповідні зміни до Реєстру, інформує прикріплених осіб або їх законних представників щодо їх права відмовитися від такого прикріплення, надіславши до Закладу письмове повідомлення про таку відмову.

У разі відсутності можливості визначення наступника Лікаря, Заклад повідомляє про це прикріплених до цього Лікаря осіб або їх законних представників та пропонує прикріплення до іншого Лікаря.


^ VII. Зміна місця фактичного проживання прикріплених осіб


1. У разі зміни місця фактичного проживання прикріплена особа або її законний представник письмово повідомляє про це Заклад та Лікаря.

2. У разі зміни прикріпленою особою місця фактичного проживання на таке, що знаходиться поза межами території обслуговування Лікаря, Заклад пропонує Лікарю у тижневий термін повідомити Заклад про згоду на продовження прикріплення такої особи.


^ VIII. Рівень навантаження лікаря


1. Граничний рівень навантаження Лікаря (кількість прикріплених осіб) визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

2. При перевищенні граничного рівня навантаження Лікаря Заклад протягом двох місяців вживає заходів щодо приведення кількості прикріплених осіб у відповідність до встановлених вимог, зокрема шляхом:

перерозподілу прикріплених осіб між Лікарями Закладу (з урахуванням рівня навантаження та згоди зацікавлених сторін – Лікарів, прикріплених осіб або їх законних представників відповідно до пункту 9 розділу IV Порядку);

введення додаткових посад Лікарів до штатного розпису Закладу;

укладання договору з лікарями загальної практики – сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та перебувають з Закладом у цивільно-правових відносинах.


____________________________________________________________


Схожі:

Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення iconПорядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення
Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу (далі – Порядок) визначає механізм забезпечення права особи на вільний...
Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення iconПримірне положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Центр), що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню (вказати адміністративно-територіальні одиниці, які входять до сфери...
Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення iconПримірне положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Центр), що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню (вказати адміністративно-територіальні одиниці, які входять до сфери...
Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення iconПримірний перелік лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню
Дослідження, що виконуються у лікувально-профілактичних підрозділах, що надають первинну медичну допомогу
Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення iconПримірний перелік лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню
Дослідження, що виконуються у лікувально-профілактичних підрозділах, що надають первинну медичну допомогу
Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення iconПримірний перелік лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню
Дослідження, що виконуються у лікувально-профілактичних підрозділах, що надають первинну медичну допомогу
Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення iconЗ. С. Скалецька програма навчальної дисципліни
Конституція України гарантує кожному право на охорону здоров’я, на медичну допомогу та медичне страхування
Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу I. Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи