Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О icon

Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О
Скачати 85.79 Kb.
НазваФінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О
Дата21.06.2012
Розмір85.79 Kb.
ТипДокументи

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Шаталова К. Г., Степанова Т. О.


ДонНТУ, кафедра економіки підприємства


mailto:shatalova@ukrtop.com


Abstrakt


Shatalova K. G., Stepanova T.A.Financial management as base of anticrisis management at enterprise. The basic purpose of anticrisis management is ensuring market position of enterprise and its stable finance under any changes in country. The basis of anticrisis management is the process of constant and consequent innovations. The special role is played with financial management, representing a combination of strategic and tactical elements of financial provision of business undertakings, with allows to control money flows and to find the optimum money decisions.


Пошук шляхів оздоровлення неплатоспроможних підприємств займає одне з ведучих місць у сучасній господарській практиці. В Україні кількість неплатоспроможних підприємств неухильно росте і до початку 1999р. досягла більш 50% усіх підприємств. Як показала практика, програма антикризових заходів, у випадку її успішного практичного застосування здатна реально допомогти підприємствам, які знаходяться на межі банкрутства.


Основною метою антикризового управління є забезпечення міцного положення на ринку і стабільно стійких фінансів підприємства при будь-яких економічних, політичних і соціальних метаморфозах у країні. Отже, воно повинне бути здатним вирішувати різнопланові і різнобічні завдання. У його рамках застосовуються, як правило, такі управлінські інструменти, що у специфічних українських умовах виявилися найбільш ефективними в рішенні всіх поточних завдань підприємства, а не тільки в усуненні тимчасових фінансових труднощів.


Сутність антикризового управління – прискорена і діюча реакція на істотні зміни зовнішнього середовища на основі заздалегідь ретельно розробленої гами альтернативних варіантів управлінських рішень, що передбачають різні дії в залежності від ситуації. В основі антикризового управління лежить процес постійних і послідовних нововведень у всіх ланках і галузях дій підприємства.


Антикризове управління націлюється на те, що навіть у найскладнішій господарській ситуації, в якій опинилося підприємство, можна було ввести в дію такі управлінські і фінансові механізми, що дозволили б вибратися з труднощів з найменшими для підприємства втратами. [1]


Особлива роль в антикризовому управлінні належить фінансовому менеджменту, що представляє сполучення стратегічних і тактичних елементів фінансового забезпечення підприємництва, які дозволяють керувати грошовими потоками і знаходити оптимальні грошові рішення. Фінансовий менеджмент спрямований на керування рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між суб'єктами, які хазяюють, у процесі руху грошей. Він містить у собі стратегію і тактику управління.


Під стратегією в даному випадку мається на увазі загальний напрямок і способи використання засобів для досягнення поставленої мети. Цьому відповідає визначений набір правил і обмежень для прийняття рішень. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах оптимального рішення, не суперечного прийнятої стратегії з усуненням всіх інших варіантів.


Тактика – це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Об'єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення грошового обігу, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин між суб'єктами, які хазяюють, і їхніми підрозділами в хазяйському процесі. Суб'єкт управління – група фінансових менеджерів, що за допомогою різних форм управлінського впливу забезпечує цілеспрямоване функціонування об'єкта. [2]


Фінансова стабілізація підприємства в умовах кризової ситуації послідовно здійснюється за наступними основними етапами:

 1. Усунення неплатоспроможності.

 2. Відновлення фінансової стійкості.

 3. Забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді.


Усунення неплатоспроможності. У який би мірі не оцінювався за результатами діагностики масштаб кризового стану підприємства, найбільш невідкладною задачею в системі мір його фінансової стабілізації є відновлення здатності до здійснення платежів за своїми невідкладними фінансовими зобов'язаннями для того, щоб попередити виникнення процедури банкрутства.


^ Відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги). Хоча неплатоспроможність підприємства може бути усунута протягом короткого періоду за рахунок здійснення ряду аварійних фінансових операцій, причини, що генерують неплатоспроможність, можуть залишатися незмінними, якщо не буде відновлена до безпечного рівня фінансова стійкість підприємства. Це дозволить усунути погрозу банкрутства не тільки в короткому, але й у відносно більш тривалому інтервалі часу.


^ Забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді. Повна фінансова стабілізація досягається тільки тоді, коли підприємство забезпечило тривалу фінансову рівновагу в процесі свого майбутнього економічного розвитку, тобто створило передумови стабільного зниження вартості використовуваного капіталу і постійного росту своєї ринкової вартості.


Ця задача вимагає прискорення темпів економічного розвитку на основі внесення визначених коректив в окремі параметри фінансової стратегії підприємства. Відкоректована з урахуванням несприятливих факторів фінансова стратегія підприємства повинна забезпечувати високі темпи його операційної діяльності при одночасній нейтралізації погрози його банкрутства в майбутньому періоді.


Кожному етапу фінансової стабілізації підприємства відповідають її визначені внутрішні механізми, що у практиці фінансового менеджменту прийнято підрозділяти на оперативний, тактичний і стратегічний (табл. 1).

Таблиця № 1 – Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства, що відповідають основним етапам її здійснення.


Етапи фінансової стабілізації

Внутрішні механізми фінансової стабілізації

Оперативний

Тактичний

Стратегічний

1. Усунення неплатоспроможності

Система мір, заснована на використанні принципу "відсікання зайвого"2. Відновлення фінансової стійкості
Система мір, заснована на використанні принципу "стиску підприємства "
3. Забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періодіСистема мір, заснована на використанні "моделі стійкого економічного росту"^ Оперативний механізм фінансової стабілізації, заснований на принципі "відсікання зайвого", являє собою захисну реакцію підприємства на несприятливий фінансовий розвиток і позбавлений будь-яких наступальних управлінських рішень.


^ Тактичний механізм фінансової стабілізації, використовуючи окремі захисні заходи, у переважному виді являє собою наступальну тактику, спрямовану на перелом несприятливих тенденцій фінансового розвитку і вихід на рубіж фінансової рівноваги підприємства.


^ Стратегічний механізм фінансової стабілізації являє собою винятково наступальну стратегію фінансового розвитку, що забезпечує оптимізацію необхідних фінансових параметрів, підлеглу цілям прискорення всього економічного росту підприємства.

Таким чином, по стратегічному механізму фінансової стабілізації підприємства можна зробити наступні основні висновки:


 1. .Максимальний період безкризового розвитку при досягнутому рівноважному фінансовому стані підприємства визначається періодом відповідності темпів приросту обсягу реалізації продукції їхнім значенням, розрахованим по моделі стійкого економічного росту. Будь-яке відхилення від розрахункових значень цього показника приводить до втрати підприємством стану фінансової рівноваги.
 1. Стійкий економічний ріст підприємства забезпечується наступними основними параметрами його фінансового розвитку:
 • коефіцієнтом рентабельності реалізації продукції;

 • політикою розподілу прибутку (відображеного коефіцієнтом капіталізації чистого прибутку);

 • політикою формування структури капіталу (відображеного коефіцієнтом фінансового лівереджу) або, відповідно, політикою фінансування активів (відображеною коефіцієнтом лівереджу активів);

 • політикою формування складу активів (відображеною коефіцієнтом оборотності активів),

 • змінюючи будь-які перераховані параметри фінансової стратегії підприємства можна досягти прийнятних темпів його економічного розвитку в умовах фінансової рівноваги.
 1. Усі параметри моделі стійкого економічного росту мінливі в часі і з метою забезпечення фінансової рівноваги підприємства повинні періодично коректуватися з урахуванням внутрішніх умов його розвитку, зміни кон'юнктури фінансового і товарного ринків і інших факторів зовнішнього середовища.


Виходячи з цих висновків у параметри фінансової стратегії підприємства в процесі антикризового управління й у ході подальшого його розвитку вносяться необхідні корективи, що задаються можливими темпами приросту обсягу реалізації продукції. [3]


Фінансовий менеджмент реально оцінює можливості фінансування, майбутній прибуток, стан ринку капіталів. Він має справу з об'єктом, що випробує вплив потоку управлінських рішень, які надходять від різних суб'єктів управління, включаючи власників і підприємців, органи державної влади і управління, фінансово – кредитні установи. Постійні зміни в системі управління вимагають адекватної реакції на це фінансових менеджерів. Розробка антикризової стратегії дозволяє зосереджено направляти фінансові ресурси в ті сфери, які можуть принести максимальну економічну вигоду.


У рамках поточного фінансового менеджменту приділяється багато уваги стимулюванню комерційної ініціативи, зростанню продуктивності праці, раціоналізації витрат виробництва і звертання. У межах стратегічного фінансового менеджменту абстрагуються від стимулювання, витрати оцінюються тільки в зв'язку з фактором окупності, а капіталовкладення – з позиції майбутнього прибутку.


Поточний фінансовий менеджмент орієнтований на внутрішні джерела фінансування, що забезпечують самоокупність. Для нього вирішальну роль грає ефективність використання наявних у розпорядженні підприємства коштів за конкретний відрізок часу. Стратегічний фінансовий менеджмент націлений на пошук нових шляхів накопичення капіталу і перерозподілу фінансових ресурсів у найбільш перспективні сфери бізнесу або в розширення масштабів діяльності. [1]


Характерна риса фінансового менеджменту – використання досягнень інших наук, досвіду, усіх прогресивних перетворень у практиці господарювання. Фінансовий менеджмент привносить в економіку підприємства нову систему цінностей, змінює пріоритети і тенденції її розвитку. З ним зв'язують упровадження принципове нових форм і методів фінансової роботи, активний вплив на ефективність господарювання.


Головне в діяльності підприємства – це визначення і реалізація стратегічних настановок і облік фактора часу у визначенні окупності створених витрат, на які й орієнтується фінансовий менеджер. Керування потоками коштів нереально без стратегічного мислення. Тому будь-яка комерційна організація, особливо та, що зазнає утруднення, зобов'язана мати висококваліфікованих фінансових менеджерів. [2]


Література


 1. Антикризовий менеджмент / Під ред. Грязновой А.Г. – М.: – ЭКМОС, 1999. – 368 с.

 2. Крижановський В.Г., Лапенков В.И., Лютер В.И. та ін. Антикризове керування: Учб. посібник для технічних вузів. – М.: ПРІОР, 1998. – 432 с.

 3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.:НИКА-ЦЕНТР, 2001 г., 528 с.

Схожі:

Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О iconБюджетна система ● Фінансовий аналіз
Сутність і функції фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств та їх характеристика. Організація фінансової роботи на підприємстві....
Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О iconБюджетна система ● Фінансовий аналіз
Сутність І функції фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств та їх характеристика. Організація фінансової роботи на підприємстві....
Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О iconХарківський національний економічний університет пропонує отримати сучасну вищу освіту за напрямами підготовки (спеціальностями)
Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами): управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва; управління державними...
Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О iconРобоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент”, з урахуванням матеріалів навчально-методичного посібника “Фінансовий менеджмент”: Навч метод посібник для...
Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
«Управління міжнародним бізнесом», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Міжнародна торгівля», «Фінансовий менеджмент», «Страховий...
Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О iconХарківським національним економічним університетом знижена плата за навчання у 2011/12 навчальному році наказ №191-к від 01. 08. 2011р
Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами): управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва; управління державними...
Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О iconФінансовий менеджмент Тема «Управління прибутком»

Фінансовий менеджмент як основа антикризового управління на підприємстві шаталова К. Г., Степанова Т. О iconФінансовий менеджмент Тема «Управління активами»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи