Культурології icon

Культурології
Скачати 399.34 Kb.
НазваКультурології
Сторінка1/3
Дата21.06.2012
Розмір399.34 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Навчально-методичні рекомендації


до вивчення


КУЛЬТУРОЛОГІЇ


(для студентів 2 курсу спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»)


Харків - 2006


Навчально-методичні рекомендації до вивчення культурології (для студентів 2 курсу спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»).

Укл. Фесенко Г.Г., Вандишева-Ребро Н.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 40 с.


Укладачі: к.філос.н., доц. Г.Г. Фесенко, к.філос.н. Н.В. Вандишева-Ребро


Рецензент: зав.кафедри історії та культурології ХНАМГ,

к.і.н., доц. Рябченко О.Л.


Навчально-методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо підготовки студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». Теоретичний матеріал дозволяє охопити всі питання основного змісту дисципліни «Культурологія». Кожна тема забезпечена питаннями для самоконтролю.


Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 7 від 17 травня 2006 р.

ВСТУП


Одним з головних напрямків реформування вищої школи є гуманітаризація сучасної освіти, що передбачає кардинальну переорієнтацію ціннісних настанов. Наріжним каменем сьогодні є інтереси кожної конкретної людини. Вища освіта має забезпечити такі умови, щоб випускник став самодіяльним суб’єктом суспільного життя, особистістю, яка свідомо приймає рішення з політичних, світоглядних, моральних, естетичних та інших питань.

Переорієнтацію освіти на гуманітарні потреби особистості мусить забезпечити культурологія, що створює необхідний базис для засвоєння загальноосвітніх і спеціальних дисциплін. Культурологічна підготовка дає можливість підготувати молодь до орієнтації в сучасному науково-технічному світі, до осмислення його як сукупності культурних досягнень суспільства, сприяти взаєморозумінню і продуктивному спілкуванню представників різних культур.

Культурологія - принципово неідеологічна дисципліна, має філософський характер, формує цілісне уявлення про світ, пропонує нові оригінальні трактування історії. На перший план виходить не загальне, що характеризує будь-яку культуру, а унікальне, нетотожність її індивідуальних проявів, своєрідність історично конкретних форм.


^ Тема 1. Специфіка культурологічного знання


Культурологія – гуманітарна дисципліна, що досліджує організацію культури, закони, що керують нею, значення і функціонування її елементів, історичну змінність та етнічну різнорідність культур, і має на меті конструювання загальних теорій культури.

Культура – сукупність матеріального і духовного надбання людства, нагромадженого, закріпленого і збагаченого упродовж історії, що передається від покоління до покоління; специфічний спосіб життєдіяльності людини, головним змістом якого є гуманізація природи і самої людини.

Культурологія синтезує філософське, етнографічне, соціологічне та інше знання про сутність, закономірності існування і розвитку, способи дослідження культури. Втім культурологічні дослідження – це не просто вивчення всього, що пов’язане з культурою. Культурні студії не можна ототожнювати з емпіричним описанням культурного об’єкту, вони завжди включають в себе істотний теоретичний компонент. Практика культурних студій зосереджується навколо інтересу до виробництва культури і наслідків культурних змін і пов’язана з мінливими способами виробництва культури та культурних суб’єктів. Тому культурологічні дослідження обов’язково потребують суспільно-історичного контексту для свого аналізу.

Сучасні культурологічні дослідження змушують подивитися на власну культуру і властивий їй тип людини, з`ясувати їх істиричні та міжкультурні ґраничні межі. Особливістю сучасної культури є формування нового типу культурної взаємодії, що включає поступову відмову від спрощених раціональних схем вирішення культурних проблем та розробку нових методів. Все більшого значення набуває здатність розуміти чужу культуру, критичний аналіз власних засад для дій, визнання чужої культурної самобутності, уміння будувати діалогічні відносини і йти на розумний компроміс.

^ Становлення культурології як науки. Хоча культура стала предметом дослідження з часів виникнення філософії, оформлення культурології як специфичної сфери гуманітарного знання відбулося у Новий час і пов`язано з філософськими концепціями Дж.Віко (1668-1744), Г.Гердера (1744-1803). Просвітники намагалися показати історію як рух до ідеалу, як суспільний прогрес, постійне наближення до „торжества розуму”. Просвітницьке розуміння культури включало всю історію суспільства, охоплювало все, що не є природою, тобто вивчення культури співпадало з вивченням суспільства. Культурою позначалася певна дистанція людини від природи, почали відрізняти цивілізовану людину від дикуна. Просвітники також намагалися дати цілісне уявлення про культуру людства: всезагальне постало як полюс єдності, а багатоманітність – як історичні конкретні рівні розвитку людини. Відбувся поділ народів на культурні та природні, іноді цілі історичні епохи і народи були виключені з культури.

Разом з тим, новоєвропейська свідомість потребувала розуміння великих змін – культурних періодів. Європейський регіон складався з різних культур, що належали своєрідним історичним світам та ступеням розвитку. Європейці потребували розуміння своєї історії, пояснень „культурних розривів” із середніми віками. Таким чином, поява культурологічної проблематики була пов`язана з сферою світоглядною.

На становлення і розвиток культурології вплинули дослідження В.Дільтея, Г.Ріккерта, Е.Кассірера та О.Шпенглера. Основні ідеї і концепції культурології ХХ ст. належать З.Фройду, К.Юнгу, Е.Фромму, М.Веберу, А.Тойінбі, К.Ясперсу, М.Хайдеггеру, Ж.-П.Сартру, Х.Ортезі-і-Гассету, К.Леві-Стросу.


^ Завдання для самоконтролю


Які науки заклали підвалини культурології?______________________________

____________________________________________________________________


Виберіть два поняття, що найбільше зв’язані з виникненням терміну „культура”

  • Релігійний культ;

  • Міф;

  • Обробка землі;

  • Родові стосунки;

  • Освіта;

  • Використання вогню.


Економічна культура суспільства відображає (виберіть одну узагальнюючу ознаку):

 • Отримання економічного прибутку;

 • Єдність економічного простору;

 • Вільне пересування товарів, послуг та фінансових ресурсів;

 • Будівництво великих підприємств;

 • Висока заробітна платня;

 • Підтримка конкуренції;

 • Свобода економічної діяльності;

 • Професійна економічна освіта.


Метою культурологічного дослідження є:

 • Розуміння своєї та інших культур;

 • Цілісність, системність та комплексність підходу до вивчення культури;

 • Емпіричне описання культури.


На основі яких характеристик можна зробити висновок про інтегративний характер культурології?___________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________


Дайте характеристику основним функціям культурології____________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________


Що є предметом культурологічного аналізу економічної діяльності?___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дослідження культури як аксіологічного феномену буття передбачає аналіз:

 • культурних універсалій,

 • конкретно-історичних цінностей,

 • екзистенційно-особистісних цінностей людини,

 • сукупності знакових систем,

 • сфери підсвідомого в людині,

 • матеріально-технічних здобутків людства.


Культуру як сукупність знакових систем досліджували:

 • М.Шелер,

 • Г.Ріккерт,

 • Г.Дільтей,

 • Т. Парсонс,

 • К.Леві-Стросс,

 • М.Фуко,

 • З.Фрейд,

 • К.Юнг.


Тема 2. Генеза культури

Процес зародження та розвитку культури позначається терміном культурогенез (грецьк. genesis - походження, становлення). Культура – це не лише множинність культур, це насамперед світова культура, єдиний культурний потік від архаїчної людини до сучасної, від Сходу до Заходу.

Зародження культури нерозривно пов’язано із виникненням людини. Саме людина у процесі своєї діяльності створює ті речі, ідеї, символи, яких немає в природі. Отже культура є антропогенною, створеною виключно людиною.

Людство у своєму розвитку пройшло два етапи: 1) антропогенез (становлення фізичного типу людини); 2) антропосоціогенез (формування людини як суспільної істоти, яка створює культурні цінності). В результаті - відбувся розрив людини з царством дикої природи, починається період цивілізованого розвитку. Людина вже не задовільняється споживанням продуктів природи, а створює виробляюче господарство (обробляє землю, будує міста). Одночасно розвивається соціальна сфера – усвідомлюються норми моралі і права, виникають різноманітні види мистецтва. І все це відбувається не за один день, а протягом тривалого історичного розвитку.

Форми історичного становлення культури:

 • Архаїчна культура;

 • Древні культури Стародавнього Сходу;

 • Антична культура і формування нового типу людини.


Завдання для самоконтролю

Питання про генезу культури – це:

 • Вивчення витоків культури;

 • Питання про становлення культури;

 • Проблема походження та розвитку культури.


Виникнення культури пов’язується з:

 • Формуванням сучасного ландшафту і клімату на планеті;

 • Появою людиноподібних мавп;

 • Появою Homo sapiens.


Першою формою соціальної організації людей вважається:

 • Мисливська

 • Землеробська

 • Реміснича


Виникнення релігійних уявлень пов’язується з:

 • Палеолітом

 • Мезолітом

 • Неолітом


Які ознаки Ви можете виділити для пояснення культури в архаїчних суспільствах?

 • Писемність

 • Мисливство

 • Обробка землі

 • Релігійний культ

 • Збиральництво

 • Міфологія


Виберіть чинники, що характеризують соціально-культурне становлення людини:

 • Збереження роду,

 • Зростання населення,

 • Трудова діяльність,

 • Збільшення маси головного мозку людини.


Що таке міф? Назвіть його основні види і ознаки _____________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

У міфологічній моделі світу квадрат є символом:

 • Матеріальності

 • Землі

 • Вогню


Закресліть „зайве” слово:

 • Полювання

 • Землеробство

 • Рибна ловля

 • Збиральництво


Як називається процес початкового виникнення будь-якого народу, подальше формування його етнографічних, лінгвістичних та антропологічних особливостей?

 • Антропогенез

 • Етногенез

 • Соціогенез

 • Аккультурація


Кому з культурологів належать слова: «Замість лінійної картини всесвітньої історії ... Я бачу феномен і множинність могутніх культур”?

 • Г. Гердеру

 • О. Шпенглеру

 • М. Веберу


Якому культурологу належить теорія динаміки цивілізацій, що визначається законом «виклика-і-відповіді»?

 • Т. Шардену

 • М. Бердяєву

 • М. Данилевському


Яких видатних історичних особистостей Л.Гумільов вважав пасіонаріями?

1)

2)

3)


Ідеї еволюційної моделі соціокультурної динаміки розробляли:

 • А.Тайлор, Ф. Енгельс, К. Леві-Стросс,

 • Л. Морган, П. Сорокін, К. Маркс,

 • Г.Пригожин, Л.Морган, Г.Спенсер.Визначіть первісні форми релігійних вірувань об’єктом яких були:

 • Сили природи ___________

 • Предмети _______________

 • Тварини ________________


Які види господарської діяльності не мають відношенння до відтворюючих?

 • Рибна ловля

 • Мисливство

 • Скотарство

 • Землеробство

 • Ремесло
Проведіть культурологічний аналіз будь-якого економічного проекту, що має відношення до вашої майбутньої професійної діяльності^ Тема 3. Співвідношення культури та цивілізації

Сенс поняття “цивілізація” багатовимірний: 1) те ж, що і культура;

2) стара назва наступного за „варварством” періоду розвитку суспільства;

3) рівень розвитку, досягнутий суспільством у певну історичну епоху з врахуванням рівня розвитку духовної і матеріальної культури (а саме: точних наук і техніки), що служить показником ступеня опанування людьми сил природи і використання ними її багатств для задоволення своїх потреб;

4) історична спільність декількох країн або народів, найбільша одиниця світового історичного процесу.

^ Цивілізаційний підхід у культурології ґрунтується на ідеї про розвиток неповторних національних культур. Історія людства розглядається як простір, заповнений регіонально-культурними організмами або локальними цивілізаціями. М.Данилевський виділив 10 культурно-історичних типів і довів, що славя`нство представляє особливий історичний культурний тип. О.Шпенглер виділяв в історії 8 культурних типів: єгипетський, індійський, вавілонський, китайський, античний (аполлонівський), європейський («фаустівський»), візантійсько-арабський, культуру майя. А. Тойнбі дослідив 21 цивілізаційний тип, пізніше скоротив свою схему до 13 самостійних локальних цивілізацій. У ХХ ст., на його думку, існували одночасно 5 цивілізацій: китайська, індійська, ісламська, російська та західна.


Завдання для самоконтролю

«Цивілізація» як наукове поняття виникає за доби:

 • Античності,

 • Просвітництва,

 • Відродження,

 • Новітнього часу.


Римляни вважали себе «цивілізованими» порівняно з _____________________


Американський антрополог Л. Морган виділяв три періоди еволюції суспільства:

1. Дикість; 2._____________________; 3. Цивілізація.

Їм відповідають такі види господарської діяльності:

1.________________________; 2._________________ ; 3. Ремесло і торгівля.


Приведіть у відповідність матеріал таблиці.

1

Цивілізація як етап культурно-історичного процесу
М. Данилевський,

О. Шпенглер

2

Цивілізація як локально-історичний тип культури
Л. Морган, К. Маркс

3

Цивілізація – розвиток суспільства у визначеному природному середовищі
С. Хантінгтон

4

Концепція “зіткнення цивілізацій”
Ш. Монтеск’є,

Л. Мечніков


Охарактеризуйте Схід як соціокультурний та цивілізаційний феномен ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________


Покажіть місце античності в європейській цивілізації

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


^ Тема 4. Техніка, культура і природа людини


Протягом багатьох століть панували уявлення про однозначну „корисність” техніки. В ній вбачали засіб культурного, морального та інтелектуального вдосконалення, „власного спасіння людства”. Лише з часом стало зрозумілим те, що техніка, технічна діяльність залишається в значній мірі таємницею для людства. Сьогодні очевидним є парадокс: без техніки неможлива культура, бо з нею пов`язане саме виникнення культури. Втім, перевага техніки у культурі, вступ у технічну добу веде культуру до загибелі.

Техніку можна розуміти в більш широкому і більш вузькому сенсі. Техніка – 1) створювані людиною матеріальні засоби, а також правила користування цими засобами, що становлять технічні знання; 2) вміння та спосіб виконання певних дій, наприклад, техніка гри на скрипці. Отже, Techne означає як індустрію, так і мистецтво. Технологія – знання про перетворення сировини у напівфабрикати й вироби, також метод їх виготовлення; залежно від виду отриманих продуктів розрізняють технологію паперу, гуми, машинобудування та ін.; залежно від оброблюваних матеріалів – технологію сталі, дерева, а від використаних методів – технологію хімічну, механічну та ін. Можна говорити про техніку промислову, військову, техніку, пов’язану з пересуванням і комфортом. В той же час про техніку мислення, живопису, танцю, навіть про техніку духовного життя, містичного шляху. Так, наприклад, йога є своєрідною духовною технікою. В широкому сенсі техніка – сукупність створених людиною інструментальних засобів і способів, механізмів здійснення будь якої діяльності, збагачуючих та удосконалюючих зміст людського життя, які розширюють взаємостосунки людини з навколишнім середовищем.

Поняттям культури позначається універсальне ставлення людини до світу, спосіб перетворення світу і самого себе. Тому техніка займає особливе місце у питанні про буття культури. М. Хайдеггер, К. Ясперс, Х. Ортега-і-Гассет розробляли екзистенціалистську інтерпретацію техніки про її роль в динаміці культурного простору. К. Маркс показав руйнівний вплив машинного виробництва на робітника. В 70 — 80-х роках ХХ ст. особливу увагу було приділено етичним проблемам техніки (наприклад, американським філософом Л. Мемфордом). В 80 — 90-х роках ХХ ст. акцентувалася увага на екологічних наслідках науково-технічного прогресу. Сьогодні пріоритетним стає аналіз техніки як складного, багатовимірного явища культури. Гостро постало питання про техніку і існуючі цінності.

^ Роль техніки у бутті людини. Людина є не лише істотою розумною, мислячою – homo sapiens, а й перетворюючою – homo faber. Свій мислительний проект (ідею) людина матеріалізує у праці, у дії над природним матеріалом, надає останньому інші, необхідні їй характеристики. Поступово у людини формується здатність порівнювати виготовлені нею предмети, оцінювати свої діяння, спостерігати за їх ефективністю.

Техніка, на думку Х.Ортеги-і-Гассета, дає можливість людині утвердити своє панування над обставинами. Техніка забезпечує величезне багатство, могутність економіки, формує у людини впевненість, забезпеченість, „владу над іншими рівнями існування”, дає можливість „стати індивідуальним, зосередитись на собі і підтримувати власні сили відчуттям повної незалежності”. Техніка пропонує певний спосіб буття людини, формує особливі почуття життєвої свободи, що базуються на владі над обставинами, етичні норми, що здатні виробляти „джентельменську поведінку” – гру за правилами, fair play, справедливість, чітке розуміння власних обов`язків.

Техніка вчить досягати найбільшого результату за найменьших витрат та зусиль. Техніка є знаряддям, засобом, а не метою. Не може бути технічних цілей життя. Цілі життя належать іншій сфері, сфері духу. Засоби життя часто підміняють цілі життя. Заміна цілей життя технічними засобами може означати згасання духу.

Сьогодні техніка не лише включена в культуру, а й має пріоритетний характер, в наслідок чого відбувається панування технічної раціональності. Такі технічні орієнтири є катастрофічними для людства. Необхідно зробити новий вибір у напрямку вибору гуманістичних цінностей.


Завдання для самоконтролю


В яких країнах було закладено культурологічний підхід до вивчення техніки. Відповідь поясніть:

1.Франція; 2. США; 3. Великобританія; 4. Голландія; 5. Німеччина

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Греки розуміли техніку як мистецтво:

 • Удосконалення природи,

 • Удосконалення світу,

 • Удосконалення духу.


Техногенний характер сучасної західноєвропейської цивілізації визначається такими ідеями:

 • Людина повинна навчитися впізнавати ритми змін світу,

 • Світ не потрібно перетворювати, до нього треба адаптуватися,

 • Природа – це підґрунтя для застосування зусиль людини. Людина має перетворювати світ.У чому полягає сутність кризи техногенної цивілізації?

 • Розрив між традиційною гуманістичною культурою і новою, „науковою культурою”,

 • Культурний процес позбавлений індивідуальності, формування масової культури,

 • Вихід техніки з під контролю людини.


Які етапи в еволюції технології виділяв Х. Ортега-і-Гассет?

 • Доіндустріальний, індустріальний, після індустріальний,

 • Технологія випадку, технологія майстра, технологія „технаря”,

 • Ручний, машинний, автоматизований.


Перший комп’ютер виник у:

 • 1947 р.;

 • 1948 р.;

 • 1957 р.;

 • 1967 р.


Як зв’язана техніка з іншими феноменами культури (наукою, релігією, мистецтвом)?_____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Чому у ХХ ст. взаємовідносини природного й штучного технічного середовища перетворилися на глобальну проблему?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Людина по відношенню до природи: перетворювач, експлуататор, гнобитель? Обґрунтуйте свою позицію_______________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

  1   2   3

Схожі:

Культурології iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", "спеціаліст")
Предмет культурології. Ізоляціоністський та інтеграційний підходи до визначення предметного поля культурології
Культурології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Предмет культурології. Ізоляціоністський та інтеграційний підходи до визначення предметного поля культурології
Культурології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Предмет культурології. Ізоляціоністський та інтеграційний підходи до визначення предметного поля культурології
Культурології iconПрограма вступних випробувань з культурології
«Методика викладання культурологічних дисциплін» — освоєння теоретичного апарату культурології, методолого-теоретичних основ, специфіки...
Культурології iconНаціональний університет «острозька академія» Кафедра культурології та філософії Інформаційний лист
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Культурології iconНаціональний університет «острозька академія» Кафедра культурології та філософії Інформаційний лист
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Культурології iconНаціональний університет «острозька академія» Кафедра культурології та філософії Інформаційний лист
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Культурології iconФорма № н 04
Кафедра культурології
Культурології iconФорма № н 04
Кафедра культурології
Культурології iconФорма № н 04
Кафедра культурології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи