Стандарт університету звіти про наукову діяльність icon

Стандарт університету звіти про наукову діяльність
Скачати 164.19 Kb.
НазваСтандарт університету звіти про наукову діяльність
Дата31.05.2012
Розмір164.19 Kb.
ТипДокументи


СТАНДАРТ УНІВЕРСИТЕТУ
Звіти про наукову діяльність

 

СТУ 73.1-02070987.01:2009


ЛЬВІВ – 2009

ПРИЙНЯТО

Проректор з наукової роботи

ЛНУ ім. Івана Франка

___________Б. Я. Котур

__.__.__

 

АРКУШ УХВАЛЕННЯ

Звіти про наукову діяльність

СТУ 73.1-02070987.01:2009

 Львівський національний УНІВЕРСИТЕТ імені Івана Франка

Начальник НДЧ С. В. Орищин

 

Зав.відділом стандартизації,

метрології і сертифікації І. М. Куньо 


Зав. відділом науково-технічної

інформації та науково-організаційної

роботи О. Я. Іваськевич

 

Інженер 1 кат. відділу

стандартизації, метрології

і сертифікації М. Я. Благітка


ПЕРЕДМОВА

 

 

1 РОЗРОБЛЕНО відділом стандартизації, метрології та сертифікації і відділом науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи науково-дослідної частини ЛНУ імені Івана Франка


2 РОЗРОБНИКИ:

Орищин С. В., канд.хім.наук, Куньо І. М., Іваськевич О. Я., Благітка М. Я.


 Комісія НТР у складі: Аксіментьєва О. І., Будний В. В., Іваськевич О. Я, Манько В. В., Орищин С. В., Кузь І. С., Шопа Я. І.


3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ : наказ ректора від 12. 10. 2009 р. № Н-507 .


^ 4 НА ЗАМІНУ СТП 1.01-2001

СТАНДАРТ УНІВЕРСИТЕТУ


ЗВІТИ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Чинний від 2009-10-12

 

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на індивідуальні звіти про наукову діяльність, на звіти про наукову діяльність факультетів та інших підрозділів (кафедр, загальноуніверситетських кафедр, загальноуніверситетських науково-дослідних установ та науково-дослідних інститутів), які подаються в наукову частину, та звіт про наукову роботу університету за звітний період.

Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення звітів.

Стандарт розроблено на підставі наказу МОН від 19.12.2008 №1169, наказу Держкомстату України від 23.06.2008 №207, ДСТУ 3008-95; ДСТУ 3278-95; ДСТУ 3973-2000.

 

^ 2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті та у звітах використано терміни та їх визначення відповідно до ДСТУ 3278-95; ДСТУ 3973-2000 та ДСТУ ГОСТ 31279:2005:

науково-технічна продукція – науковий або науково-прикладний результат науково-технічної діяльності, що має корисні властивості і призначений для застосування споживачем;

фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку;

пошукові наукові дослідження – теоретичні дослідження, пов’язані з поглибленням знань із визначеної наукової проблеми і (або) створення підгрунтя для проведення прикладних досліджень;

прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей;

інформація з обмеженим доступом – інформація, що містить відомості, які становлять державну та інші, передбачені законом таємниці, розголошення яких завдає шкоди особі, суспільству або державі, а також конфіденційна інформація, що є власністю держави чи установи – виконавця НДР;

^ НОУ-ХАУ” – повністю або частково конфіденційні знання, досвід, технічні рішення, секрети виробництва, які не користуються правовою охороною, але містять інформацію для ефективної організації виробництва і є комерційною таємницею.

 інноваційна діяльність, інновація, технологічна інновація тощо – згідно з ДСТУ ГОСТ 31279:2005.


^ 3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1 Науково-дослідна частина підбиває підсумки за звітний період на підставі таких звітних документів:

анотовані звіти, роздруковані та на електронних носіях подаються за зразком, встановленим МОН;

індивідуальний звіт про наукову роботу подають викладачі, наукові працівники, докторанти та аспіранти за формою згідно з додатком 1;

звіт про наукову роботу факультету (наукового підрозділу) – згідно з додатком 2;

інформація про міжнародне співробітництво – згідно з додатком 3.

3.2 Звітна інформація подається в одному примірнику на білому папері формату А4 ( 210х297) з полями з усіх боків по 25мм та на дискеті 3,5 дюйма у редакторі Word (версія 6,0 або вище) шрифтом Times New Roman розміром 12 з однаковим міжрядковим інтервалом (1,5).

 

^ 4 СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1 СТРУКТУРА

- УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

- КІЛЬКІСТЬ І ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

- ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

- НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ПАТЕНТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-дослідна робота

- стандартизація, метрологія і сертифікація

- Звіти факультетів та наукових підрозділів згідно встановленої форми.

4.2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ про наукову діяльність університету

4.2.1 Звіт набирається українською мовою у редакторі Word (версія 2000 або вище) шрифтом Times New Roman розміром 14 з однаковим міжрядковим інтервалом (1,0) у форматі А4. Поля з усіх боків – 25 мм.

4.2.2 звіт видає видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка.

Додаток 1

Індивідуальний звіт про наукову роботу у році

 

(посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові)

^ Відомості про вченого:

Рік народження ……………………………………………………..

Рік закінчення ВНЗ ………………………………………………….

Науковий ступінь, рік захисту ……………………………………..

Вчене звання, рік присвоєння...……………………………………..

Перебування в аспірантурі/докторантурі (роки)……………………

1 Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва, стисло зміст виконаної роботи (до семи рядків).

2 Наукові стажування, виконання спільних проектів тощо.

3 Подання запитів (назва, керівник, куди подані);одержання індивідуальних або участь у колективних інвестиційних ґрантах (окрім ґрантів на поїздки) - згідно з додатком 3.

4 Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, наукове консультування при написанні докторських дисертацій. Захист дисертацій аспірантами, докторантами (прізвище, назва дисертації, спеціальність, дата захисту, рік закінчення аспірантури, докторантури).

5 Керівництво студентською науковою роботою, а також спільні публікації, керівництво студентськими гуртками, підготовка студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях.

6

Загальна кількість наукових публікацій:

Разом За звітний

період

Монографій

 

 

Підручників

 

 

Навчальних посібниківСловників

 

 

Перекладів наукових праць

 

 

Статей

 

 

Тез доповідей на конференціях

 

 

Патентів 

6.1 Праці, що вийшли з друку (бібліографічний опис згідно державного стандарту):

6.1.1 Монографії;

6.1.2 Підручники;

6.1.3 Навчальні посібники;

6.1.4 Статті:

6.1.4.1 Статті у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI;

6.1.4.2 Статті у інших зарубіжних виданнях;

6.1.4.3 Статті у вітчизняних фахових виданнях;

6.1.4.4 Статті у інших вітчизняних виданнях.

6.1.5 Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо);

6.1.6 Тези доповідей:

6.1.6.1 Тези доповідей на міжнародних конференціях.

6.1.6.2 Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

6.1.7 Перелік міжнародних конференцій за кордоном, на яких представлено результати досліджень.

6.2 Праці, рекомендовані Вченою радою університету до друку ( автори, назва праці, обсяг, дата подачі):

6.2.1 Монографії;

6.2.2 Підручники;

6.2.3 Навчальні посібники;

6.2.3 Статті, прийняті до друку;

7 Патентно-ліцензійна діяльність:

7.1 Заявки на винахід (корисну модель) ( на видачу патенту на винахід (корисну модель))- автори, назва, № заявки, дата подачі , заявник(и);

7.2 Рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель)-

автори, назва, № заявки, дата подачі, дата рішення, заявник(и);

7.3 Патенти на винахід (корисну модель)- автори, назва, № патенту, дата видачі, заявник(и).

8 Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні висновки.

9 Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових журналів тощо.

10 Інше

 Підпис/дата_______________

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри (підрозділу) ______(протокол)_

 Зав.кафедри (керівник підрозділу)___________________

підпис/дата


Додаток 2

Звіт

про наукову роботу факультету (наукового підрозділу) у році

1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 с.).

2 Держбюджетні теми: шифр, назва, науковий керівник (наук.ступінь, наук.звання), № держреєстрації, термін виконання, кількість штатних і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема) :

2.1 Резюме українською та англійською мовами (0,3 с.);

2.2 Захищені дисертації співробітниками і аспірантами (назва, ПІБ);

2.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

2.4 Подані заявки, одержані рішення, патенти (корисні моделі);

2.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

3.Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук.ступінь, наук.звання), № держреєстрації, термін виконання.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема) :

3.1 Резюме українською мовою (0,3с.);

3.2 Захищені дисертації співробітниками і аспірантами (назва, ПІБ);

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

3.4 Подані заявки, одержані рішення, патенти;

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

4 Госпдоговірна тематика (шифр, назва, науковий керівник, термін виконання, кількість штатних і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів).

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема) :

4.1 Резюме українською та англійською мовами (0,3 с.);

4.2 Захищені дисертації співробітниками і аспірантами (назва, ПІБ);

4.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

4.4 Подані заявки, одержані рішення, патенти;

4.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

 5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо).

 6. Зовнішні зв'язки:

6.1.Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи).

6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).

7.1. Випускники аспірантури та докторантури

Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

 

7.2. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури.

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін­чення

Дата подачі до спец.ради

Дата захисту

Тема дисертації

7.3 Захист дисертацій співробітниками

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціаль­ність

Дата захисту

Тема дисертації


8. Студентська наукова робота (кількість наукових гуртків та кількість студентів, що беруть участь у їх роботі; участь (кількість студентів) у виконанні бюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях: вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; індивідуальні та спільні з викладачами публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.

9 Публікації: ( бібліографічний опис згідно з державним стандартом)

Монографії


Учені підрозділу видали __ монографій загальним обсягом ___друк. арк.

Бібліографічний опис

Обсяг

(друк.арк.)

Підручники

Учені підрозділу видали __ підручників загальним обсягом ____друк.арк.

Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг

(друк. арк.)

^ Навчальні посібники

Учені підрозділу видали ___ навчальних посібників загальним обсягом ____друк.арк.


Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг

(друк.арк.)

Вісники

Видано ___серій вісників загальним обсягом ____ друк.арк.Серія, випуск

Обсяг, друк.арк.^ Збірники наукових праць

За звітний період науковці підрозділу видали __ випусків збірників загальним обсягом ____друк.арк.


Серія, випуск

Обсяг, друк.арк.

Журнали

Видано ___журналів загальним обсягом ____ друк.арк.

Серія, випуск

Обсяг, друк.арк.

Статті

Статті у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI;

Статті у інших зарубіжних виданнях;

Статті у вітчизняних фахових виданнях;

Статті у інших вітчизняних виданнях.

^ Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

10 Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. про кожну конференцію);

11. Патентно-ліцензійна діяльність:

11.1. Заявки на винахід (корисну модель) ( на видачу патенту на винахід (корисну модель))- автори, назва, № заявки, дата подачі , заявник(и);

11.2 Рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель)-

автори, назва, № заявки, дата подачі, дата рішення, заявник(и);

11.3 Патенти на винахід (корисну модель)- автори, назва, № патенту, дата видачі, заявник(и).

12 Матеріальна база підрозділу (обладнання, придбане за звітний період чи введене в дію на кінець звітного року).

13 Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах.

 

Звіт заслухано і затверджено на Вченій (науково–технічній ) раді факультету (підрозділу)______________(протокол)_

 

Декан факультету (керівник підрозділу)_____________

підпис/дата

Додаток 3

1.Назва ВНЗ: Львівський національний університет імені Івана Франка

2. Міжнародні угоди з питань МНТСп/п

 

К р а ї н а

Заклад чи його підрозділ, з яким

підписана угода про

співробітництво

Дата підписання

та термін

дії угоди

 

Головний напрямок співробітництва

1

2

3

4

5

3. Міжнародні програми та проекти в галузі МНТСп/п

 

Назва програми чи проекту

Науковий керівник

П.І.Б.

науковий ступінь, вчене звання,

к-ть виконавців теми

 

Термін дії

 

Закордонні партнери

Джерела та

обсяг

фінансування

 

А н о т а ц і я

1

2

3

4

5

6

74. Перелік розробок, які експонувались на міжнародних виставкахп/п

Назва експоната

Назва виставки

Автор

1

2

3

4

5. Ґранти та міжнародні премії.

6. Розробки, реалізовані на зовнішньому ринку, їхня вартість.

7. Спільні підприємства із закордонними партнерами.

8. Річний обсяг фінансування за рахунок міжнародної науково-технічної допомоги:

загальний та за категоріями.

п/п

Вид допомоги

Обсяги фінансування ( в грн.,)

 

 

в с ь о г о

в т.ч.звітний рік

1.

Фінансування в рамках міжнародних

Програм

 

 

2.

Фінансування в рамках міжнародних

Проектів

 

 

3.

Індивідуальні гранти

 

 

4.

Гранти на участь у міжнародних

конференціях

 

 

5.

Контракти

 

 

6

Інші

 

 
Схожі:

Стандарт університету звіти про наукову діяльність iconНаказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
Стандарт університету звіти про наукову діяльність iconНаказ № ндч 23 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2012 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
Стандарт університету звіти про наукову діяльність iconНаказ № ндч 23 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2012 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
Стандарт університету звіти про наукову діяльність iconПротокол №9 Про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт
Звіт про виконання кошторису витрат університету на наукову діяльність у 2012 році
Стандарт університету звіти про наукову діяльність iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Стандарт університету звіти про наукову діяльність iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Стандарт університету звіти про наукову діяльність iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Стандарт університету звіти про наукову діяльність iconПоложення (норми) чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Стандарт університету звіти про наукову діяльність iconРозпорядження м. Чернівці "01" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку
Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу...
Стандарт університету звіти про наукову діяльність iconПро внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи