Стандарт університету icon

Стандарт університету
Скачати 210.25 Kb.
НазваСтандарт університету
Дата31.05.2012
Розмір210.25 Kb.
ТипДокументи

 


 

Стандарт університету

 

 

 

 

Бібліографічний опис у списку використаних джерел

Загальні вимоги і правила складання

 

 СТУ 73.1-02070987.02:2009


ЛЬВІВ–2009


ПЕРЕДМОВА

 

 

1 РОЗРОБЛЕНО відділом стандартизації, метрології і сертифікації науково-дослідної частини ЛНУ ім. Івана Франка

 

2 РОЗРОБНИКИ:

Орищин С. В., канд.хім. наук, Куньо І. М., Благітка М. Я.


4 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ : наказ ректора від 12.10.2009 року. № Н-507.


^ 5 НА ЗАМІНУ СТП 1.02-2002


 

СТАНДАРТ УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Бібліографічний опис у списку використаних джерел

Загальні вимоги і правила складання _________________________________________________________________________________________

Чинний від  2009–11–01

 

^ 1 Галузь застосування

 

Цей стандарт визначає загальні правила бібліографічного опису документів і правила його складання. Стандарт розповсюжується на текстові опубліковані та неопубліковані документи: книги, серіальні видання, нормативно-технічні і технічні документи, патенти, депоновані наукові праці, звіти про науково-дослідні роботи, статті чи інші складові частини документів.

Стандарт розроблено згідно з ДСТУ 3008–95 ”Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”, ДСТУ 3582–97 ”Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 ”Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 ”Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання”, ГОСТ 7.12–77 ”Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”, ”Основними вимогами до дисертацій та авторефератів дисертацій ВАК України”.

 

^ 2 Загальні ВИМОГИ

 

2.1 Бібліографічний опис – ц е сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні для загальної характеристики й ідентифікації документа.

2.2 Бібліографічний запис складається з заголовка та елементів, що об’єднані в області опису. Заголовок від опису відокремлюють крапкою. Області опису відокремлюють одна від одної крапкою і тире. Пунктуація в бібліографічному описі виконує дві функції: звичайних граматичних розділових знаків і знаків, які мають розпізнавальний характер для областей та елементів бібліографічного опису ( знаки приписної пунктуації).

Для розрізнення приписної та граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака. Виняток становлять крапка і кома – проміжок ставлять тільки після них. Знаки крапка з комою та три крапки до винятків не належать.

2.3 У бібліографічному описі використовують такі знаки приписної пунктуації:

. – крапка і тире;

. крапка;

, кома;

: двокрапка;

; крапка з комою;

/ коса риска;

// дві косі риски;

( ) круглі дужки;

[ ] квадратні дужки;

+ плюс;

= знак рівності;

2.4 Кожну ділянку бібліографічного опису розділяють знаком крапка і тире (. – ).

2.5 Складаючи бібліографічний опис, використовують різні скорочення, які регламентовані відповідними стандартами.

2.6 У кількісному елементі бібліографічного опису можна зазначити тільки сторінку цитованого тексту.

^ 2.7 Головні елементи бібліографічного опису

До них належить інформація про автора (чи авторів), назву твору, вид видання (перевидання чи переклад), місце видання, видавця, рік видання та обсяг публікації. Введено новий обов’язковий елемент – відомості про відповідальність, які зазначають, навіть якщо вони збігаються з заголовком.

2.7.1 Д а н і п р о а в т о р а. Ініціали осіб, на чиї праці посилаються в науковій роботі, пишуть перед прізвищем. У бібліографічному описі навпаки – на першому місці ставлять прізвище, потім ім’я (можливо ім’я та по батькові) або псевдонім. Ця вимога стосується і опису іноземними мовами.

У заголовку основного запису наводять прізвище одного автора. Якщо авторів є два чи три, то, як правило, подають прізвище одного. У відомостях про відповідальність (за косою рискою після назви твору) є змога зазначити, в якому вигляді особа (чи особи), що несе інтелектуальну чи іншу відповідальність за документ, представлена в документі. Це прізвища та ініціали, повні імена та по-батькові, псевдонім і т.п. Прізвища авторів відділяють комами.

Книги чотирьох та більше авторів, а також видання, що не мають індивідуальних авторів, записують за назвою. Інформацію про авторів, індивідуальних чи колективних (назва організації) подають після назви через косу лінію (/). У цьому випадку ініціали ставлять перед прізвищем.

Якщо дані про авторів є на звороті титульного аркуша, то прізвища подають у квадратних дужках [ ]. Якщо авторів понад чотири, можна зазначити перших три, додаючи слова “[та ін.]”. Можна навести прізвища всіх авторів, якщо прізвище важливого автора стоїть на п’ятому чи подальшому місці.

Дані про наукові ступені, вчені та почесні звання, титули, посаду, місце праці, членство у наукових товариствах чи академіях, які часто наводять на титульних сторінках книг, в описі опускають.

2.7.2 Д а н і п р о н а з в у т а в и д в и д а н н я. Назву роботи наводять так, як подано на титульному аркуші. Якщо після назви подано другу назву, то її наводять в описі з великої літери після крапки. Другу назву не скорочують.

 Після назви з малої літери подають відомості, що доповнюють, уточнюють, пояснюють основну назву видання. Наприклад, ”навч.посібник”, ”підручник”, “словник”, ”довідник”, “зб. статей”, ”зб. наук. праць”, “у 3-х т.” тощо. Перед уточненням ставлять двокрапку (:). Слова в уточненні можна скорочувати відповідно до чинних стандартів.

2.7.3 В і д о м о с т і п р о в і д п о в і д а л ь н і с т ь. Відомості про відповідальність є обов’язковим елементом і треба наводити їх в у тому вигляді, як вони подані в документі. Відомості про відповідальність уміщують інформацію про осіб (ініціали, прізвища авторів; перекладачів; редакторів) та організації, що брали участь у створенні інтелектуального, художнього чи іншого змісту твору, що є об’єктом опису (наприклад, пер. з англ. ; ред. ; організація, підрозділ цієї організації), які відокремлюються одні від одних крапкою з комою, а структурні підрозділи організації – комою.

2.7.4 Д а н і п р о п е р е в и д а н н я. Дані про перевидання й опис змін (виправлене, доповнене, перероблене тощо) подають після даних про відповідальність і виділяють з обох боків тире.

Порядковий номер видання подають завжди спочатку, позначаючи арабськими цифрами, незалежно від того, як надруковано в книзі. До цифри додають через дефіс закінчення (-ге,-тє,-те,-ме). Наприклад, ”3-тє вид., перероб. і доп.”. Дані про відповідальність, що стосуються даних про видання, наводять за правилами п. 2.7.3 після косої риски.

2.7.5 О б л а с т ь с п е ц и ф і ч н и х в і д о м о с т е й. Це нова область, яку застосовують при описі об’єктів, що є особливим типом публікації або розміщені на специфічних носіях: картографічні, нотні, серіальні документи; стандарти і технічні умови; патентні документи, мікроформи, електронні ресурси.

При описі картографічних документів ця область називається областю математичної основи, серіальних документів – областю нумерації, електронних ресурсів – областю виду та обсягу ресурсу. Набір елементів, які наводять в області специфічних відомостей, неоднаковий для різних видів документів.

В описі карт, картографічних атласів, схем, планів тощо в області математичної основи можуть бути зазначені такі відомості: масштаб; картографічна проекція; координати; відомості про рівнодення чи епоху в зоряних картах.

Масштаб записують у формі абстрактного числа, що показує в скільки разів зменшені розміри земної поверхні. Слово ”масштаб” в описі не зазначають.

В описі електронних ресурсів зазначають вид ресурсу та відомості про його обсяг.

В описі нормативних документів із стандартизації (стандартів і технічних умов) в області специфічних відомостей зазначають позначення раніше чинного документа; дату набуття ним чинності; терміни дії об’єкта бібліографічного опису.

В описі патентних документів в області специфічних відомостей зазначають реєстраційний номер заявки на патентний документ; дату її подання; дату публікації та відомості про офіційне видання, в якому оприлюднено відомості про патентний документ; так звані відомості про конвенційний пріоритет (дату подання заявки, номер і назву країни конвенційного пріоритету, які наводять у круглих дужках). У цій же області можуть бути зазначені індекси національної патентної класифікації.

Цю область не застосовують при описі промислових каталогів, неопублікованих звітів про науково-дослідницькі роботи, неопублікованих дисертацій.

2.7.6 О б л а с т ь в и х і д н и х д а н и х. Після інформації про автора, назву і перевидання подають інформацію про те, де, хто і коли видав книгу.

Першим елементом вихідних даних є місце видання, яке наводять у формі й відмінкові, зазначених у джерелі інформації, а не тільки у називному відмінку. Можна подавати скорочено лише назви столиць (чи інших великих міст). Наприклад, “Львів”, ” Харків”, проте “К.”, ”М.”, ”Спб”, ”N.Y.”, але ”У Кіровограді”. Якщо у книзі зазначено два місця видання (чи більше), то в описі їх наводять через крапку з комою.

Зазначивши місце видання, ставлять двокрапку.

Далі подають назву видавництва коротко, без лапок, опускаючи слово “видавництво”. Якщо книгу видали два видавництва, то в описі зазначають обидва. Наприклад, “К. : Основи”, “Львів : Просвіта”, “Львів : Вид-во Львівського університету”, “Львів : Світ; Київ : Либідь”, ”К. : Либідь : Основи”.

Якщо ж книгу видали спільно три чи більше видавництв, то наводять перше зі словами “[та ін.]” або ”[etc.]” у квадратних дужках.

Після назви видавництва ставлять кому (,) і подають рік видання. Рік видання зазначають арабськими цифрами. Слово “рік”, а також місяць і число не наводять. Наприклад, ”Львів : Каменяр, 2000”.

2.7.7 Д а н і п р о о б с я г п у б л і к а ц і ї. У бібліографічному описі книги подають об’єм монографії. Наприклад, “. – 483 с.”

У бібліографічному описі статей подають сторінки, на яких надрукована ця стаття. Наприклад, “. – С. 34–63.”

2.7.8 О б л а с т ь п р и м і т к и. Область примітки містить додаткову інформацію про об’єкт опису, яка обов’язкова для деяких об’єктів, наприклад, примітка про джерело основної назви, про системні вимоги для опису електронних ресурсів, відомості про депонування для опису депонованої наукової роботи, про режим доступу та ін.

 

^ 3 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

 

3.1 Пишучи звіти, статті чи дисертації, автори повинні подавати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наведено в науковій роботі, або на ідеях і висновках яких розробляють проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена наукова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Варто посилатися на останні видання публікацій.

3.2 Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, то в

посиланні треба точно зазначити номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке зроблено посилання в науковій роботі.

3.3 Посилання в тексті на джерела варто зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “...у роботах [1–7]...”.

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, номер посилань повинен відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.


Приклад.

Цитата в тексті: “...у загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи перевищує 70% [6]1)

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Дорона М. С. Автоматизація робіт в установах / М. С. Дорона // ТНПР. – №4. – К. : Академія, 1999. – С. 66–71.

Відповідне подання виноски:


___________

1) [6] Дорона М. С. Автоматизація робіт в установах / М. С. Дорона // ТНПР. – №4. – К. : Академія, 1999. – С. 66–71.

 

3.4 Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору треба наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований зміст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

^ Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати треба починати і закінчувати лапками і наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи авторське написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень,

абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Їх ставлять у будь-якому місці цитати ( на початку, всередині, на кінці);

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.


^ 4 Список використаних джерел

 

4.1 Список використаних джерел (перелік посилань) - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

4.2 Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв.

4.3 Список використаних джерел треба розміщувати одним із таких способів:

– у порядку появи посилань у тексті (рекомендований ДСТУ 3008 для звітів про науково-дослідну роботу та при написанні дисертацій);

  • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

  • у хронологічному порядку.

Головна вимога до укладання списку використаних джерел –однотипне оформлення та дотримання чинного державного стандарту на бібліографічний опис творів друку.

4.4 Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті

( номерні посилання).


^ 5 БІБЛІОГРАФІЧНІ ОПИСИ

 

5.1 Об’єктом бібліографічного опису є книга, брошура, однотомне чи багатотомне видання, а також окремий том (випуск) багатотомного чи

серіального видання, нормативно-технічний і технічний документ (стандарт, технічні умови, техніко-економічні нормативи і норми, патентні документи, промислові каталоги, прейскуранти на матеріали, обладнання

та вироби), депонована наукова робота, неопублікований документ на будь-яких носіях (звіт про НДР, неопублікований переклад, дисертація тощо), електронний ресурс.

5.2 Об’єктом бібліографічного опису може бути і складова частина документа – стаття, для ідентифікації та пошуку якої потрібні відомості

про документ, в якому вона наведена.

Загальний вигляд бібліографічного опису статті:

Автор, назва статті / Відомості про відповідальність // Відомості про документ, в якому є ця стаття. – Місце видання : видавництво, рік видання (для періодичних видань – рік видання. – Т. , вип. , № ). – Сторінки, на яких надрукована стаття.

Подання інформації про автора, назву статті, відомості про відповідальність, про книгу, в якій є ця стаття, вихідні дані видання наводять згідно з п.2.7.1 – 2.7.7.

Скорочення слова Сторінка подається українською мовою як С., англійською та французькою як Р., німецькою як S. (наприклад, C. 12–32;

P. 12–32; S. 12–32).

Примітки:

1. Бібліографічні посилання та списки стереотипних і перекладних видань допустимо наводити у тому вигляді, як вони є в оригіналі.

2. Назви періодичних видань (журналів, вісників, бюлетенів, збірників, серійних видань) наводять у вигляді загально-прийнятих скорочень чи абревіатури, які є достатніми для ідентифікації видань.

 

5.3 Бiблioгpaфiчний oпиc джepeл, oпyблiкoвaниx y вcecвiтнiй кoмп’ютepнiй мepeжi Internet (Woгld Wide Web).

Опис джерела з Internet виконують за загальними правилами згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, пicля якoгo в [ ] зaзнaчaють, пicля cлoвa ^ Цum. aбo Cited, дaтy вiдвiдaння cтоpiнки в Internet'і. Пicля цьoгo зазначають: Режим доступу: URL aдpecy cтоpiнки.·

Приклади оформлення бібліографічного опису у ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ ( У ЗВІТАХ ПРО ндр), У СПИСКУ використаних ДЖЕРЕЛ (У ДИСЕРТАЦІЇ), у СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ( В АВТОРЕФЕРАТІ)

 

Монографія (один, два або три автори)

Василенко М. В. Теорія коливань : навч. посібник / М. В. Василенко. – К. : Вища школа, 1992. – 430 с.


Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є. Буров ; ред. В. Пасічник. – Львів : БаК, 1999. – 468 с.


Опанасів В. В., Розрахунки електричних кіл на програмованих калькуляторах / Опанасів В. В., Василевський О. Н. – К. : Техніка, 1997. – 85 с.


 Меликов А. З. Математические модели многопотоковых систем обслуживания / А. З.  Меликов, Л. А. Пономаренко, П. А. Рюмшин. – К. : Техніка, 1991. – 265 с.

 

Монографія ( чотири, п’ять і більше авторів)

Гелле К. Історія Норвегії / Кнут Гелле, Столе Дюрвік, Ральф Даніельсен [та ін.] ; пер. з норв. Н. Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. – Львів : Літопис , 2001. – 351 с.

або 

Львівщина на порозі XXI століття : Соціальний портрет / [С. А. Давимука, А. Ф. Колодій, Ю. А. Кужелюк, В. М. Подгорнов, Н. Й. Черниш]. – Львів, 2001. – 351 с.

 

Багатотомне видання

Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. / Г. Нудьга. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1997. – 424 с.


Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / НАН України. – К. : УРЕ ім.

М. П. Бажана, 1990.

 

Збірка наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика : зб. наук. пр. – К. : Либідь, 1993. – 99 с.


Задорожний Б. Проблеми загального та германського мовознавства : зб. праць. / Б. Задорожний ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – 250 с.

 


Словники

Библиотечное дело : терминол.словарь / [сост.И. М. Суслова, Л. Н. Уланова]. – 2-е изд. – М. : Книга, 1986. – 224 с.

 

Довідники

Плиса В. Й. Страхування : довідник / В. Й. Плиса. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 197 с.

 

Перекладні видання

Гроссе Э. Химия для любознательних / Гроссе Э., Вайсмангель Х. [и др.] ; пер. с нем. – М. : Химия, 1980. – 392 с.

 

Складові частини (статті) з:

книги

Дюрвік С. 1536-1814 / С. Дюрвік // Історія Норвегії ; пер.з норв. Н. Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. – Львів : Літопис, 2001. – С. 91–167.

 

Черниш Н. Стан духовної культури та життєві орієнтації населення /

Н. Черниш // Львівщина на порозі XXI століття : Соціальний портрет. – Львів , 2001. – С. 324–351.

збірника

Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах ринкових відносин /

А. Хоронжий // Трансформація економічної системи в Україні: наук. зб. ; за ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів : Інтереко, 2000. – С. 382–384.

 

журналу

Коржанський М. Й. Про принципи кримінального права України / Коржанський М. Й. // Право України. – 1995. – № 11. – С. 69.

 

Табак Ф. Український фольклор у творах Карла Францоза / Ф.Табак // Народна творчість та етнографія. – 1969. – №1. – С. 24–29.


 Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор /

Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. –№ 6. – С. 15–18, 35–38.


Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.


Бобак Я. Генетичні нестабільності ліній lozenge Drosophila melanogaster / Я. Бобак , Я. Черник // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2000. – Вип. 26. – C. 39–46.

 або

Войтович В. Вимушені гармонійні коливання гідропружних дисипативних систем / В. Войтович // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка , 2009. – С. 39–46. – (Серія повна назва; вип. 9).


Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.


Зеров М. Поетична діяльність Куліша / Микола Зеров // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новіт. укр. письменства) : статті. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

або

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новіт. укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.


іноземного журналу

Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix / K. Perez // Oncology. – 1993. – Vol. 7, №2. – P. 89–96.

 

енциклопедії

Костюченко В. А. Дитяча література / В. А. Костюченко // УЛЕ. – Т. 2. – К. : УРЕ ім.

М. П. Бажана, 1990.

 

тези доповідей

Пономаренко Л. А. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных сетях АСУТП / Пономаренко Л. А., Жучкова И.В. // Труды Междунар. конф. ”Локальные вычислительные сети” (ЛОКСЕТЬ 88). Т. 1. – Рига : ИЭВТ АН Латвии, 1995. – С. 507–515.

 

Камишин В. В. Система оцінки науково-технічних програм та напрямків за допомогою експертного опитування методом “ДЕЛЬФІ” / В. В. Камишин, А. М. Рибак, І. М. Петрінко [та ін.] // VIII Междунар. науч.-практ. конфер. ”Система научно-технической информации: проблемы развития и функционирования” : тезисы док. и сообщ., 30–31 мая 2001 г. – К. : УкрИНТЭИ, 2001. – С. 71–76.

 

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. – Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.


Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.


Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956.


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред.

В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.


Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] ; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.


Депоновані наукові праці

Тріщ Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / Б. М. Тріщ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – 14c. – Деп. в ДНТБ України 11.12.2001, №239 – Ук01.

 

Дисертації

Луус Р. А. Дослідження обладнання з пневмовакуумним приводом для захоплення, переміщення і фіксації при обробці пористих будівельних виробів : дис. ...канд. техн. наук : 05.05.04 / Луус Роман Антонович. – К. , 2007. – 212 с.

 

Автореферати дисертації

Куницький Р. Й. Соціальний захист населення в умовах переходу до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 08.01.01 ”назва”. / Куницький Роман Йосипович. – Львів, 2007. – 37 с.

 

Звіт про НДР

Проведення досліджень і випробувань теплотехнічних властивостей камер типу КХС : звіт про НДР (заключний) / Київський політехнічний інститут (КПІ) ; кер. О.І. Коваленко ; викон. : П. Р. Бокій [та ін.]. – К., 1999. – 90 с. – № ДР 0096U001456. – Інв. № З1154799.

 


Стандарти

Документація. Звіти у сфері науки і техніки : Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1996–01–01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 37 с.

 

Атласи

Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провід. шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посібн. для студ. та лікарів /

О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.


Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Авторські свідоцтва

Линейный импульсный модулятор : А. с. 1626362. Украина, МКИ НОЗК7/02 / В. Г. Петров. – №4653428.21 ; заявл. 23.03.92 ; опубл.30.09.92, Бюл. № 13. – 4 с.

або

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 B 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – №3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.


 Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting : Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/24/ D.S.Wise (США) ; McGraw-Hill Inc. – № 721205 ; заяв. 09.04.85 ; опубл. 22.06.86 ; НКИ 355/68. – 3 с.

 

Пат. 25742 Україна, МПК6 С09К11/00, G 01T1/28, G 21H3/00. Люмінісцентний матеріал / Волошиновський А. С., Мягкота С. В., Демків Т. М., Савчин П. В. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 200701472 ; заявл. 12.02.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13.


Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен-современность / АН СССР, Зоол. ин-т / под ред. И. М. Громова, Г. И. Барановой. – Л. : Наука, Ленингр.от-ние, 1981. – 456 с.

 


Електронні ресурси

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : [навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації] / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв . – Одеса : Одес. медуніверситет, 2001. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. – (Бібліотека студента-медика = Medical student’s library : започатк. 1999 p.). – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з екрану.


Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Електрон. дані. – К. : Інфодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукраїнський перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.


Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. ”Крим-2003”) / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbugov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Назва з екрану.


Гpaбинcький I. M. Miжнapoднi eкoнoмiчнi відносини [Електронний ресурс] : плaни пpaктичниx зaнять для cтyдeнтiв l-гo кypcy / І. М. Грабинський ; Львівський університет. – Львiв, 2000. – [Цит. 2001, 5 ciчня]. – Режим доступу : http://www.geocities.com/ihoг hrabynskyi/ier/plan seminar.htm.

.

Li S., Crane N. Electronic Souгces : MLA Style of Citation / Li S., Crane N. – 1996. – [Cited 2000, 12 June]. – Available from :

http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/mla.html.

 

Timoshenko V. P. New Soviet Economic Plan : Its Agricultural Aspect [Electronic resource] / Timoshenko V. P. // The Journal of Political Economy. – 1993. – Vol. 61, Issue 6. – P.489–508. – [Cited 2000, 8 Dec.]. – Available from :

http ://www.jstor.org/.

 

International Standard ISO 690–2 : Information and Documentation :

Bibliografic References : Part 2. Electronic Documents or Parts Thereof: Additional Examples [Electronic resource]. – 1999. – [Cited 2001, 5 Jan.]. – Available from : http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standrd/690-2ex.htm.


Ключові слова : бібліографічний опис, використані джерела, правила складання, перелік посилань, список опублікованих робіт.

ПРИЙНЯТО

Проректор з наукової роботи ЛНУ ім.Івана Франка

______________Б. Я. Котур

__.__.__

 

 

ЛИСТОК УХВАЛЕННЯ

 

Бібліографічний опис у списку використаних джерел

Загальні вимоги і правила складання


СТУ 73.1–02070987.02:2009


 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА


Начальник НДЧ С. В. Орищин


Зав. відділом стандартизації,

метрології і сертифікації І. М. Куньо


Інженер I кат. відділу

стандартизації, метрології і сертифікації М. Я. Благітка


Редактор Н.Й.Плиса


Схожі:

Стандарт університету iconСтандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова
Затверджено І введено в дію наказом ректора лну ім.Івана Франка №   1913   від   07. 2005 р.   
Стандарт університету iconГост 14959-79 межгосударственный стандарт прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали технические условия ипк издательство стандартов москва межгосударственный стандарт
В части норм химического состава стандарт распространяется на все другие виды проката, слитки, поковки и штамповки
Стандарт університету iconГосударственный стандарт союза сср проволока стальная сварочная технические условия гост 2246-70 издательство стандартов москва государственный стандарт союза сср
Настоящий стандарт распространяется на холоднотянутую сварочную проволоку из низкоуглеродистой, легированной и высоколегированной...
Стандарт університету iconМежгосударственный стандарт трубы стальные прецизионные сортамент гост 9567-75 издательство стандартов москва государственный стандарт союза сср
...
Стандарт університету iconГосударственный стандарт союза сср вода питьевая гигиенические требования и контроль за качеством гост 2874-82 издательство стандартов москва государственный стандарт союза сср
Стандарт не распространяется на воду при нецентрализованном использовании местных источников без разводящей сети труб
Стандарт університету iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти загальні положення Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) розроблений
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...
Стандарт університету iconГосударственный стандарт
Примечание. Стандарт не распространяется на цилиндрические стальные сосуды и аппараты
Стандарт університету iconГосударственный стандарт союза сср проволока стальная луженая кабельная технические условия гост 3920-70 ипк издательство стандартов москва государственный стандарт союза сср
Настоящий стандарт распространяется на стальную луженую кабельную проволоку, предназначенную для изготовления проводов, шнуров и...
Стандарт університету iconГосударственный стандарт союза сср портландцемент и шлакопортландцемент технические условия гост 10178-85 (ст сэв 5683-86) государственный комитет СССР по делам строительства москва государственный стандарт союза сср
Настоящий стандарт распространяется на цементы общестроительного назначения на основе портландцементного клинкера
Стандарт університету iconГост 2768-84 межгосударственный стандарт ацетон технический технические условия ипк издательство стандартов москва межгосударственный стандарт
Настоящий стандарт распространяется на технический ацетон, получаемый кумольным методом, методом ацетонобутилового брожения, а также...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи