Стандарт університету icon

Стандарт університету
Скачати 259.78 Kb.
НазваСтандарт університету
Дата31.05.2012
Розмір259.78 Kb.
ТипДокументи


СТАНДАРТ УНІВЕРСИТЕТУ
Документація. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення

 

СТУ 73.1-02070987.03:2009


ЛЬВІВ – 2009

ПРИЙНЯТО

Проректор з наукової роботи

ЛНУ ім. Івана Франка

___________Б. Я. Котур

__.__.__

 

АРКУШ УХВАЛЕННЯ

Документація. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення


СТУ 73.1-02070987.03:2009


 Львівський національний УНІВЕРСИТЕТ імені Івана Франка


Начальник НДЧ С. В. Орищин

 

Зав.відділом стандартизації,

метрології і сертифікації І. М. Куньо 


Інженер 1 кат. відділу

стандартизації, метрології

і сертифікації М. Я. Благітка


С^ ТАНДАРТ УНІВЕРСИТЕТУ

Документація. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення
Чинний від 2009–11–01

^

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт університету розроблено на підставі вимог державного стандарту України ДСТУ 3008-95, який гармонізований з міжнародним стандартом ISO 5966:1982 "Dokumentation-Presentation of scientific аnd technical reports" і поширюється на звіти про роботи (дослідження, розробки) або окремі етапи робіт, які виконують у сфері науки та техніки.

Стандарт визначає загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення звітів (заключних і проміжних).


^ 1 ПОРЯДОК ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ ТА СТРУКТУРА ЗВІТУ

1.1 Звіт умовно ділиться на такі частини:

-вступна;

-основна;

-додатки;

-матеріал у кінці звіту

1.2 Вступна частина містить такі структурні елементи:

-обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки);

-титульний аркуш;

-список авторів;

-реферат;

-зміст;

-перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

-передмову.

1.3 Основна частина містить такі структурні елементи:

-вступ;

-суть звіту;

-висновки;

-рекомендації;

-перелік посилань.

1.4 Додатки розміщують після основної частини звіту.

1.5 Матеріал у кінці звіту містить структурний елемент "Обкладинка" (сторінки 3 і 4 обкладинки).

Примітки:

1. Структурні елементи "Титульний аркуш", "Реферат", "Вступ", "Суть звіту", "Висновки", що виділені в 1.2 і 1.3 напівгрубим шрифтом, обов’язкові.

2. Структурні елементи "Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)", "Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)" подають у разі видання звіту.


^ 2 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ

2.1 Титульний аркуш

2.1.1 Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

2.1.2 Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

а) обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це треба;

б) ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний книжковий номер (ІSBN) або міжнародний номер серіального видання (ISSN) - наводять для звітів, які видають;

г) відомості про виконавця роботи - юридичну особу (організацію) або фізичну особу;

д) грифи затвердження та погодження (якщо потрібно);

ж) повна назва документа;

к) підписи відповідальних осіб, враховуючи керівника роботи;

л) рік складання (затвердження) звіту;

м) дата пріоритету автора, якщо це потрібно;

н) будь-які спеціальні записи (відомості про зв’язок цього звіту з іншими роботами; відомості про контакти, доповіді або назва конференції, де було представлено роботу тощо), якщо це треба.

^ 2.2 Список авторів

2.2.1 Список авторів подають безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки.

2.2.2 У списку ліворуч зазначають посаду, науковий ступінь, вчене звання, далі залишають вільне місце на особистий підпис і дату, праворуч від них, у відповідних рядках, подають імена (або перші літери імен з крапкою) та прізвища авторів із зазначенням у дужках частини звіту, підготованої конкретним автором.

2.2.3 Якщо звіт виконав один автор, відомості про нього подають на титульному аркуші.

2.3 Реферат

2.3.1 Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він повинен бути стислим, інформативним і містити відомості, які допоможуть прийняти рішення про доцільність читання всього звіту.

2.3.2 Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки.

У випадку, коли список авторів не складають, то реферат розміщують за титульним аркушем.

2.3.3 Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, враховуючи дані додатків);

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Реферат може містити інформацію про умови розповсюдження звіту (якщо такі вимоги сформульовано).

2.3.4 Текст реферату повинен передавати подану у звіті інформацію у такій послідовності:

- об’єкт дослідження або розроблення;

- мета роботи;

- методи дослідження та апаратура;

- результати та їхня новизна;

- основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

- ступінь впровадження;

- взаємозв’язок з іншими роботами;

- рекомендації щодо використання результатів роботи;

- галузь застосування;

- економічна ефективність;

- значущість роботи та висновки;

- прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження або розроблення.

Частини тексту реферату, про які немає відомостей, випускають.

2.3.5 Реферат належить виконувати обсягом не більш як 500 слів, бажано, щоб він помістився на одній сторінці формату А4.

Примітка. У випадках, коли звіти випускають окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати реферат свого тому (книги), який повинен пов’язувати його з іншими томами (книгами) звітів цієї серії.

2.3.6 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту, й умови розповсюдження звіту, якщо такі вимоги сформульовано, розташовують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих ВЕЛИКИМИ літерами в називному відмінку в рядок, виділяючи комами. (Слова ’’ключові слова’’ не друкують!).

2.4 Зміст

2.4.1 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

2.4.2 До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовок) суті звіту; висновки; рекомендаціії; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери та назви ілюстрацій і таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

2.4.3 Якщо звіт складається з двох і більше частин, у кожної частини має бути свій зміст. У кінці змісту першої частини перелічують номери й назви (якщо вони є) всіх наступних частин звіту. У першій частині звіту можна подати зміст усього звіту. Нумерація розділів та сторінок – наскрізна.

2.4.4 Якщо звіти випускають окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт

повинен мати зміст свого тому (книги). Останній том (книга) може також мати повний зміст усього зібрання звітів. Нумерація розділів та сторінок – окрема в кожному томі (книзі).

2.4.5 Зміст складають, якщо звіт містить не менше ніж два розділи, або один розділ і додаток за загальною кількістю сторінок не менше десяти.

^ 2.5 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

2.5.1 Усі прийняті у звіті малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення та терміни пояснюють у переліку, який розташовують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Примітка. Вперше використавши ці елементи у тексті звіту, їх треба у дужках роозшифрувати

2.6 Передмова

2.6.1 Якщо передмову передбачено, то в ній подають супровідні нотатки, які пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умови цієї роботи тощо. Передмову розташовують у кінці вступної частини після переліку умовних позначень, починаючи з нової сторінки.

2.6.2 Якщо звіт поділений на дві і більше частин, то передмову складають до всього звіту і подають у першій частині.

Якщо звіти випускають окремими томами (книгами), що пов’язані між собою однією темою (зібрання звітів), то кожен такий звіт може містити передмову.


^ 3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ

3.1 Вступ

3.1.1 У вступі коротко викладають:

-оцінку сучасного стану проблеми, зазначаючи практично розв’язані задачі, прогалини знань, які є у цій галузі, провідні фірми та провідних вчених, фахівців цієї галузі;

- світові тенденції розв’язання сформульованих задач;

- актуальність цієї роботи та підставу для її виконання;

- мету роботи та галузь застосування;

- взаємозв’язок з іншими працями.

3.1.2 У вступі проміжного звіту з окремого етапу роботи треба подавати цілі і задачі роботи на цьому етапі, їхнє значення у виконуваній роботі в цілому.

3.1.3 У вступі заключного звіту подають перелік назв усіх проміжних звітів.

3.1.4 Вступ (без нумерації) розташовують на окремій сторінці.

^ 3.2 Суть звіту ( Слова ’’суть звіту’’ НЕ Є назвою розділу ! )

3.2.1 Суть звіту - це викладення відомостей про предмет (об’єкт) дослідження або розроблення, які необхідні та достатні для розкриття сутності цієї роботи (опис теорії; методів роботи; характеристик і /або/ властивостей створеного об’єкта; принципів дії об’єкта та основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій; метрологічне забезпечення та ін.) та її результатів.

3.2.2 Викладаючи суть звіту, особливу увагу приділяють новизні в роботі, а також питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології, ресурсоощадності.

3.2.3 Якщо у звіті треба навести повні докази (наприклад, математичні - у звітах, які безпосереднього не стосуються предмета математики) або подробиці дослідження (розроблення), їх подають у додатках.

3.2.4 Суть звіту викладають, поділяючи матеріал на розділи.

Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо треба, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Текст суті звіту може поділятися тільки на пункти.

3.2.5 Якщо у звіті треба навести інформацію про нові аспекти роботи,

то інтерпретацію або коментар до результатів та причин, на грунті яких роблять висновки та рекомендації, у звіт вводять окремий розділ або підрозділи, які мають дискусійний характер. Дискусійні підрозділи можуть бути включені у розділи, в яких описують результати роботи.

3.2.6 У звіті треба використовувати одиниці SI.

3.2.7 Відповідальність за достовірність відомостей, які містять звіт, несе виконавець - юридична особа (організація) або фізична особа, що склала звіт.

3.3 Висновки

3.3.1 Висновки подають безпосередньо після викладення суті звіту, починаючи з нової сторінки.

3.3.2 У висновках подають оцінювання одержаних результатів роботи або її окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій розв’язання сформульованої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи.

3.3.3 Текст висновків може поділятися на пункти.

3.4 Рекомендації

3.4.1 У звіті на підставі одержаних висновків можна наводити рекомендації. Їх подають після висновків з нової сторінки.

3.4.2 У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження чи розроблення.

Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені звітною роботою. Якщо потрібні додаткові розрахунки, то їх подають у додатку.

3.4.3 Текст рекомендацій може поділятися на пункти.

^ 3.5 Перелік посилань

3.5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у кінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки.

У відповідних місцях звіту тексту повинні бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

3.5.2 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до СТУ 73.1-02070987.02 : 2009 ’’Бібліографічний опис у списку використаних джерел. Загальні вимоги і правила складання’’.

3.5.3 Джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять в окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатку.


^ 4 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ

4.1 Призначення додатків

4.1.1 У додатках вміщують матеріал, який:

- необхідний для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;

- може бути вилучений для широкого кола читачів, але потрібний фахівцям певної галузі.

^ 4.2 Типи додатків

4.2.1 У додатки можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, мікрофіші; проміжні математичні докази, формули, розрахунки;протоколи випробувань; висновок метрологічної експертизи, копія технічного завдання, програми робіт, договору чи іншого документа, що замінює технічне завдання; інструкції, методики, опис комп’ютерних програм, розроблених в процесі виконання роботи та ін.);

- додатковий перелік джерел, на які не було посилань у звіті, але які можуть зацікавити;

- опис нової апаратури та приладів, які використовували під час проведення експерименту, вимірів і випробувань.

4.2.2 У додатки до звіту про роботу, в складі якої передбачено проведення патентних досліджень, мають бути включені звіт про патентні дослідження та бібліографічний список публікацій і патентних документів, одержаних у результаті виконання роботи, що оформлені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

^ 5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

5.1 Загальні вимоги

5.1.1 Залежно від особливостей і змісту звіт складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або всі ці компоненти поєднують.

5.1.2 Звіт оформляють на аркушах формату А4 (210х297 мм). У разі потреби можна використовувати аркуші формату А3 (297х420 мм).

5.1.3 Звіт виконують машинописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

Звіт, виконаний машинописним способом, друкують через півтора інтервала, за допомогою комп’ютера - з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці рівномірно її заповнюючи; висота літер і цифр - не менша, ніж 1,8 мм.

Окремі частини звіту можна виконувати різними способами - машинописним або машинним.

5.1.4 Текст звіту треба друкувати, використовуючи такі розміри полів: верхнє, ліве та нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

5.1.5 Звіт треба видруковувати з рівномірною щільністю, контрастністю й чіткістю. У звіті мають бути чіткі, нерозпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки, однаково насичені по всьому звіту.

Всі вписані слова, формули, знаки повинні бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближатися до щільності основного зображення.

5.1.6 Помилки, описки та графічні неточності можна виправляти підчищенням або зафарбовувати білою фарбою і наносити на тому ж місці або між рядками виправлене зображення машинописним способом або від руки. Виправляти треба чорним кольором.

5.1.7 Незалежно від способу виконання звіт повинен забезпечувати можливість виготовлення з нього копій належної якості способами репрографії і відповідати основним вимогам до документів, які підлягають мікрофільмуванню, згідно з чинними стандартами з репрографії та мікрографії.

5.1.8 Звіт про НДР (ДКР) на електронному носії має бути набраний одним файлом у Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, тип файлу – (< >.doc)), або Acrobat – тип файлу (< >.pdf)) та завірений щодо ідентичності звіту на паперовому носії підписом керівника НДР (ДКР) на ярлику, наклеєному на електронному носії.

5.1.9 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті наводять мовою оригіналу. Можна транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

5.1.10 Скорочення слів і словосполучень у звіті – відповідно до ДСТУ 3582-97.

5.1.10 Структурні елементи ’’СПИСОК АВТОРІВ’’, ’’РЕФЕРАТ’’, ’’ЗМІСТ’’, ’’ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ’’, ’’ПЕРЕДМОВА’’, ’’ВСТУП’’, ’’ВИСНОВКИ’’,’’РЕКОМЕНДАЦІЇ’’, ’’ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ’’ не нуме-

рують, а їх назви стають за заголовками структурних елементів.

5.1.11 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

5.1.12 Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів треба розташувати посередині рядка, друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

5.1.13 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту треба починати з абзацу, друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

5.1.14 Абзаци повинні бути однаковими по всьому тексту звіту і дорівнювати п’яти знакам.

5.1.15 Якщо заголовок складається з двох і більше речень, то їх розділяють крапкою.

Переносити слова у заголовку розділу не можна!

5.1.16 Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не меншою, ніж два рядки.

Відстань між рядками заголовка, а також між двома заголовками повинна бути такою, як у тексті.

5.1.17 Не можна розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

5.1.18 Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх виконання повинно відповідати вимогам цього стандарту, враховуючи можливості комп’ютерної техніки.

5.1.19 У разі видання звіту його оформлення має відповідати вимогам чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи та цього стандарту.

^ 5.2 Нумерація томів (книг) і частин

5.2.1 Якщо різні звіти випускають окремими томами (книгами),

пов’язаними між собою однією спільною темою, то зручно групувати їх у зібрання, об’єднане однією спільною назвою. Кожний звіт ідентифікується як том (книга) зібрання і має свою власну назву. Томи (книги) звітів у цьому разі нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, том 1, том 2 і т.д.

5.2.2 Звіт можна поділяти на частини. У цьому випадку частини зберігають ту саму назву роботи і звіту. Ці частини нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, частина 1,частина 2 і т.д.

^ 5.3 Нумерація сторінок звіту

5.3.1 Сторінки звіту треба нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

5.3.2 Якщо звіт поділяють на частини, то нумерація сторінок у другій та наступній частинах має продовжуватись, наприклад, частина 1 : С. 1-123; частина 2 : С. 124-235.

Якщо різні звіти випускають окремими томами (зібрання звітів), які пов’язані між собою однією спільною темою (зібрання звітів), то у кожному томі має бути окрема нумерація сторінок, наприклад,

звіт А (том 1) : С. 1-90; звіт Б (том 2) : С. 1-150.

5.3.3 Титульний аркуш враховують до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не ставлять.

5.3.4 Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, враховують до загальної нумерації сторінок звіту.

^ 5.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

5.4.1 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту треба нумерувати арабськими цифрами без крапки в кінці.

Наприклад, нумерація розділу: 1, 2, 3 і т.д.; нумерація підрозділу: 1.1, 1.2 і т.д.; нумерація пункту: 1.1.1,1.1.2 і т.д.; нумерація підпункту:1.1.1.1,

1.1.1.2; 1.1.2.1, 1.1.2.2 і т.д. Після номера підпункту крапку не ставлять.

5.4.2 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

5.5 Ілюстрації

5.5.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) треба розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання у звіті.

5.5.2 Якщо ілюстрації створені не автором звіту, то, подаючи їх до звіту, треба дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

5.5.3 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у звіті, повинні відповідати вимогам стандартів ЄСКД та ЄСТД.

5.5.4 Фотознімки менші за формат А4 треба наклеєти на аркуш білого паперу формату А4.

5.5.5 Ілюстрації можуть мати назву, яку розташовують під ілюстрацією після пояснювальних даних (підрисункового тексту).

Ілюстрація позначається словом ’’Рисунок __’’, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, ’’Рисунок 3.1 - Схема розміщення’’.

5.5.6 Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених в додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядковою нумерацією ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу.

5.5.7 Якщо ілюстрація не поміщається на одній сторінці, то її можна переносити на інші сторінки, подаючи назву ілюстрації на першій сторінці,

пояснювальні дані - на кожній сторінці, під ними позначають: ’’Рисунок __, аркуш___’’.

5.6 Таблиці

5.6.1 Цифровий матеріал, здебільшого, оформляють у вигляді таблиць відповідно до рис. 1.

Таблиця_____-________________________________________

номер назва таблиці
Головка


Заголовки

Граф

Підзаголовки

Граф

Рядки

(горизонтальні рядки)


Боковик Графи (колонки)

Рисунок 1

5.6.2 Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і внизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їхня відсутність не утруднює користування таблицею.

5.6.3 Таблицю треба розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті звіту.

5.6.4 Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, які наводять у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

5.6.5 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і розташовують над таблицею. Назва має бути стислою і

передавати зміст таблиці.

5.6.6 Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, то таблицю поділяють на частини, розташовуючи одну частину під одною, або поруч, або переносять частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик.

Поділяючи таблиці на частини, можна її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово ’’Таблиця ___’’ зазначають один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть:’’Продовження таблиці__’’ з зазначенням номера таблиці.

5.6.7 Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складаються з одного речення з заголовком.

Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф подають в однині.

5.7 Переліки

5.7.1 Переліки, в разі потреби, можна подавати всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

5.7.2 Перед кожною позицією переліку треба ставити малу літеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, - дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку треба використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад

а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин:

1) частини клітин;

2) неживі включення протопластів;

в) утворення тканини.

5.7.3 Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацу, другого рівня - з відступом щодо місця розташування переліків першого рівня.

5.8 Примітки

5.8.1 Примітки подають у звіті, якщо необхідно пояснити зміст тексту, таблиці або ілюстрації.

5.8.2 Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

5.8.3 Одну примітку не нумерують.

Слово ’’Примітка’’ друкують з великої літери з абзацу, не підкреслюють, після слова ’’Примітка’’ ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Приклад

Примітка.____________________________________________________________________________________________________________________


5.8.4 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова ’’Примітки’’ ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Приклад

Примітки:

1._____________________________________________________

2._____________________________________________________


5.9 Виноски

5.9.1 Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблиці, можна оформляти виносками.

5.9.2 Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою.

Нумерація виносок - окрема для кожної сторінки.

5.9.3 Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символа, речовини, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноски подають під таблицею або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30 - 40 мм, проведеною в лівій частині сторінки.

Текст виноски починають з абзацу і друкують машинописним способом через один інтервал, машинним способом - з мінімальним міжрядковим інтервалом.

Приклад

Цитата в тексті: ’’Він базується на використанні інтуїтивного прогнозування за методом Дельфи1)’’

Відповідне подання виноски:


_____________

1) У стародавньому місті Дельфи жреці змагались у пророкуван-ні майбутнього ...


^ 5.10 Формули та рівняння

5.10.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння треба залишити не менше одного вільного рядка.

5.10.2 Формули та рівняння у звіті треба нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад,
^
формула (1.3) - третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні рядка.

5.10.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, треба наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символа та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом ’’де’’ без двокрапки.

Приклад

’’Відомо, що

(3.1)

де М1, М2 - математичне очікування;

1, 2 - середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження’’.

5.10.4 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок можна тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак ’’х’’.

5.10.5 Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

5.11 Посилання

5.11.1 Посилання в тексті звіту на джерела зазначають порядковим номером за переліком посилань, виділені двома квадратними дужками, наприклад, ’’...у роботах [1-7] ...’’.

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, оформлення посилань повинно відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад

Цитата в тексті: ’’...у загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи перевищує 70% [6]1) ’’.

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Автоматизація робіт в установах // ТПЕР. – N4. – М : Мир, 1983. – С. 66–76.

Відповідне подання виноски:

________________

1)[6] Автоматизація робіт в установах // ТПЕР. – N4. – М : Мир, 1983. – С. 66–76.

5.12 Додатки

5.12.1 Додатки треба оформляти як продовження звіту на його нас­тупних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку посилань на них у тексті звіту.

5.12.2 Кожний новий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами (перша велика) повинно бути надруковано слово’’’Додаток__’’ і велика літера, що позначає додаток.

5.12.3 Додатки треба позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, Ї, З, І, Г+, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

Один додаток позначається як додаток А.

5.12.4 Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.

5.12.5 У разі потреби текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти та підпункти, які нумерують у межах кожного додатка відповідно до вимог 5.4. Перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку.

5.12.6 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка треба нумерувати в межах кожного додатка.

5.12.7 Джерела, які цитують тільки в додатках, повинні розглядатися

незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатку в переліку посилань.

5.12.8 Якщо у звіті як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформляється згідно з вимогами до документу певного вигляду, то його копію подають у звіті без змін (оригінал). Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово ’’ДОДАТОК _____’’ і його назву (якщо є), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок звіту ( не займаючи власної нумерації сторінок документа).

5.12.9 Якщо додаток (додатки) оформляють окремою частиною звіту, то такий додаток повинен мати титульний аркуш, на якому подають всі дані за 2.1. У цьому разі після номера частини треба надрукувати великими літерами слово ’’ ДОДАТОК__’’ та його назву або слово ’’ДОДАТКИ’’.

^ 5.13 Подання даних про назву документа на титульному аркуші

5.13.1 Повна назва документа містить:

а) назву документа – слово’’ЗВІТ’’(друкують великими літерами посередині рядка);

б) вид і назву роботи (у тім числі умовну, якщо є), за результатами проведення якої підготовано звіт.

Вид роботи друкують великими літерами, назву роботи – малими з першої великої.

в) шифр роботи (якщо є);

Якщо назва роботи і назва звіту збігаються, то назву роботи друкують великими літерами і ця назва стає водночас назвою звіту.

У разі випуску звітів окремими томами (книгами), пов’язаними між собою спільною темою (зібрання звітів), кожний такий звіт повинен мати назву роботи – спільну для всіх томів (книг) та назву звіту – індивідуальну

для кожного тома (книги).

Якщо звіт складається з двох і більше частин, то кожна частина повинна мати однакові для всіх частин назви роботи і звіту.

д) вид звіту – заключний або проміжний (друкують малими літерами в дужках посередині рядка);

ж) номер тома (книги) – якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), і/або номер частини – якщо звіт складається з кількох частин; друкують посередині рядка;

з) назву частини (якщо є) друкують після номера частини посередині рядка великими літерами.

Переносити слова у заголовках титульного аркуша (вид і назва роботи, назва звіту, назва частини звіту) не можна.

5.13.2 Якщо звіт складається з двох і більше частин, то кожна частина повинна мати титульний аркуш, на титульному аркуші другої й наступних частин наводять усі дані за 2.1.2 за винятком наведених у переліках д), к), м), н) за 2.1.2.

Приклади оформлення титульних аркушів наведено в додатку Б.

Додаток А

(довідковий)

Приклад складення реферату на звіт про НДР


РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 127 с., 5 рис., 2 табл., 2 додатки, 18 джерел.

Об’єкт дослідження – пластини кремнію, на яких виготовлено фотоперетворювачі.

Мета роботи - визначити вплив структурних дефектів у кремнію на електричні характеристики фотоперетворювачів і пошук оптимальної методики дослідженя p-n переходів.

Метод дослідження – статистичний аналіз електричних характеристик.

^ Текст реферату (ці слова не друкують!)

.......................

......................

……………..


КРЕМНІЙ, ПЛАСТИНИ, ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІ, ДЕФЕКТИ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ р-n ПЕРЕХОДУ.


Додаток Б

(довідковий)

^ Приклади оформлення титульних аркушів звітів про НДР

Б1.Титульний аркуш звіту, якщо назва звіту збігається з назвою роботи

УДК

Nдержреєстрації
Інв.N

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЛНУ ім.Івана Франка

79000 м.Львів,вул.Університетська,1;тел.(032) 272 70 40

факс (032) 261-69-03, ndch@franko.lviv.ua
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з наукової роботи


д-р хім.наук, проф.

___________Б.Котур

___.___.___

ЗВІТ

^ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ


НАЗВА РОБОТИ

ХХ-000 Б

(заключний)

Начальник НДЧ

канд.хім.наук, ст.наук.співроб. С.Орищин


Декан ф-ту

науковий ступінь, вчене звання ім’я, прізвище


Керівник НДР

науковий ступінь, вчене звання ім’я, прізвище


200Х


Рукопис закінчено __ ________ 200… р.

Результати цієї роботи розглянула Вчена Рада ______ф-ту

протокол від 200….12.____ N___


^ Б1.Титульний аркуш звіту, якщо звіти випускають окремими книгами

УДК

Nдержреєстрації
Інв.N

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЛНУ ім.Івана Франка

79000 м.Львів, вул.Університетська,1; тел.(032) 272 70 40

факс (032) 261-69-03, ndch@franko.lviv.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з наукової роботи


д-р хім.наук, проф.

___________Б.Котур

___.___.___

ЗВІТ

^ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ


Назва роботи

НАЗВА ЗВІТУ

ХХ-000Б

(заключний)

Том 2 ( або Книга 2)


Начальник НДЧ

канд.хім.наук, ст.наук.співроб. С.Орищин

Декан ф-ту

науковий ступінь, вчене звання ім’я, прізвище

Керівник НДР

науковий ступінь, вчене звання ім’я, прізвище

200Х

Рукопис закінчено __ ______ 200… р.

Результати цієї роботи розглянула Вчена Рада ______ф-ту

протокол від 200….12.____ N__


^ Б3.Титульний аркуш другої частини звіту

УДК

Nдержреєстрації
Інв.N

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЛНУ ім.Івана Франка

79000 м.Львів, вул.Університетська,1; тел.(032) 272 70 40

факс (032) 261-69-03, ndch@franko.lviv.ua


ЗВІТ

^

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ


Назва роботи (така сама як і 1 частини)

НАЗВА ЗВІТУ (така сама як і 1 частини)

ХХ-000Б

(заключний)

Частина 2

^ ДОДАТОК А

НАЗВА ДОДАТКА


200Х


Додаток В

(обов’язковий)

Відомості про метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки, які використовували під час виконання держбюджетної теми

______________________________________________________________

(назва теми)

Шифр теми____________ Початок роботи:______________________

Закінчення роботи:___________________

Назва засобу вимірювальної техніки

(ЗВТ)


Заводський номер


Періодичність повірки


Час використання

Дата повірки


200Х…


200Х


200ХНауковий керівник теми ім’я, прізвище

Відповідальний за метрологічне

забезпечення ім’я, прізвище

(дата)


ПОГОДЖЕНО:

Зав.відділом стандартизації, метрології

і сертифікації І. М. Куньо

(дата)


Схожі:

Стандарт університету iconСтандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова
Затверджено І введено в дію наказом ректора лну ім.Івана Франка №   1913   від   07. 2005 р.   
Стандарт університету iconГост 14959-79 межгосударственный стандарт прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали технические условия ипк издательство стандартов москва межгосударственный стандарт
В части норм химического состава стандарт распространяется на все другие виды проката, слитки, поковки и штамповки
Стандарт університету iconГосударственный стандарт союза сср проволока стальная сварочная технические условия гост 2246-70 издательство стандартов москва государственный стандарт союза сср
Настоящий стандарт распространяется на холоднотянутую сварочную проволоку из низкоуглеродистой, легированной и высоколегированной...
Стандарт університету iconМежгосударственный стандарт трубы стальные прецизионные сортамент гост 9567-75 издательство стандартов москва государственный стандарт союза сср
...
Стандарт університету iconГосударственный стандарт союза сср вода питьевая гигиенические требования и контроль за качеством гост 2874-82 издательство стандартов москва государственный стандарт союза сср
Стандарт не распространяется на воду при нецентрализованном использовании местных источников без разводящей сети труб
Стандарт університету iconСтандарт університету
Розроблено відділом стандартизації, метрології І сертифікації науково-дослідної частини лну ім. Івана Франка
Стандарт університету iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти загальні положення Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) розроблений
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...
Стандарт університету iconГосударственный стандарт
Примечание. Стандарт не распространяется на цилиндрические стальные сосуды и аппараты
Стандарт університету iconГосударственный стандарт союза сср проволока стальная луженая кабельная технические условия гост 3920-70 ипк издательство стандартов москва государственный стандарт союза сср
Настоящий стандарт распространяется на стальную луженую кабельную проволоку, предназначенную для изготовления проводов, шнуров и...
Стандарт університету iconГосударственный стандарт союза сср портландцемент и шлакопортландцемент технические условия гост 10178-85 (ст сэв 5683-86) государственный комитет СССР по делам строительства москва государственный стандарт союза сср
Настоящий стандарт распространяется на цементы общестроительного назначения на основе портландцементного клинкера
Стандарт університету iconГост 2768-84 межгосударственный стандарт ацетон технический технические условия ипк издательство стандартов москва межгосударственный стандарт
Настоящий стандарт распространяется на технический ацетон, получаемый кумольным методом, методом ацетонобутилового брожения, а также...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи