Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 icon

Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423
Скачати 117.43 Kb.
НазваМон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423
Дата31.05.2012
Розмір117.43 Kb.
ТипДокументиМОН України;  Наказ, Положення  вiд 01.06.2006  № 423


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


01.06.2006 N 423


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 листопада 2006 р.

за N 1196/13070


Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного

відбору Міністерством освіти і науки України

наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими

навчальними закладами III-IV рівнів акредитації

та науковими установами Міністерства за рахунок

коштів загального фонду державного бюджету


Відповідно до Законів України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),

"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) та

постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084

( 1084-2004-п ) "Про затвердження Порядку формування і виконання

замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних

та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету" та

з метою підвищення рівня наукових і науково-практичних результатів

і ефективного використання коштів державного бюджету

^ НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору

Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які

виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV

рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок

коштів загального фонду державного бюджету (додається).


2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого

заступника Міністра освіти і науки України А.М.Гуржія.


Міністр освіти

і науки України С.М.Ніколаєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

01.06.2006 N 423


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 листопада 2006 р.

за N 1196/13070


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсного відбору Міністерством

освіти і науки України наукових проектів,

які виконуються підвідомчими вищими навчальними

закладами III-IV рівнів акредитації та науковими

установами Міністерства за рахунок коштів

загального фонду державного бюджету


1. Загальні положення


1.1. Цим Положенням визначається порядок конкурсного відбору

проектів фундаментальних досліджень та прикладних розробок (далі -

Конкурс) вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,

наукових установ, що є у підпорядкуванні МОН (далі - ВНЗ та НУ) і

виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

за такими кодами програмної класифікації видатків та бюджетними

програмами:

2201020 "Фундаментальні дослідження у вищих навчальних

закладах";

2201040 "Прикладні розробки за напрямами науково-технічної

діяльності вищих навчальних закладів";

2201330 "Фундаментальні дослідження в наукових установах";

2201350 "Прикладні розробки в наукових установах".


1.2. Метою Конкурсу є відбір проектів фундаментальних

досліджень і прикладних розробок (далі - дослідження і розробки),

що мають високий науковий та науково-технічний рівень, пропонують

кращі показники наукових і науково-практичних результатів,

забезпечують ефективне використання коштів державного бюджету.

Конкурс проводиться з урахуванням таких критеріїв:

для досліджень

- актуальність, науково-обґрунтована перспективність тематики

проекту;

- наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів

досліджень;

- наявність попереднього доробку щодо даної тематики;

- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів,

молодих учених, студентів, захист за результатами досліджень

кандидатських та докторських дисертацій;

- перспективність подальшого використання результатів

досліджень;

- наявність публікацій;

- можливість використання в навчальному процесі;

для розробок

- актуальність та доцільність виконання розробки;

- наявність попереднього доробку;

- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів,

молодих учених, студентів, захист за результатами досліджень

кандидатських та докторських дисертацій;

- практичні результати проведеної розробки для створення

конкурентоспроможних технологій отримання нових матеріалів,

речовин, приладів, пристроїв, інших суспільно корисних

результатів;

- перспективність упровадження, використання, патентування та

продажу ліцензій;

- перспективність тиражування за допомогою інноваційних

структур;

- наявність публікацій;

- можливість використання в навчальному процесі.


^ 2. Порядок організації і проведення Конкурсу


2.1. Організаційне та експертне забезпечення проведення

Конкурсу здійснює структурний підрозділ Міністерства освіти і

науки України (далі - МОН), на який покладено функції координації

наукових досліджень і розробок у підвідомчих організаціях (далі -

Підрозділ), Наукова рада Міністерства освіти і науки України (далі

- Рада) та секції Ради за фаховими напрямами (далі - Секції).


2.2. Рада є дорадчим органом МОН, який здійснює координацію

дій з проведення Конкурсу.

Головою Ради є перший заступник Міністра освіти і науки

України. До складу Ради входять голови Секцій та керівник

Підрозділу.


2.3. Персональний склад Ради та Секцій затверджується наказом

МОН терміном на 3 роки.

Голова, члени Ради та Секцій здійснюють свої повноваження на

громадських засадах.


2.4. Учасниками Конкурсу є ВНЗ та НУ, що пройшли державну

атестацію відповідно до статті 11 Закону України "Про наукову і

науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), мають відповідний

кадровий, науковий і науково-технічний потенціал,

матеріально-технічну базу відповідно до напрямів досліджень та

розробок.


2.5. Конкурс оголошується наказом МОН. Цим же наказом

затверджуються форма проекту дослідження і розробки. Призначений

термін подачі проектів не повинен бути меншим ніж 2 місяці від дня

оголошення Конкурсу.


^ 2.6. Конкурс проводиться щорічно в два етапи:

2.6.1. Перший етап проходить безпосередньо у ВНЗ та НУ згідно

з наказами їхніх керівників, якими визначається порядок проведення

першого етапу.

2.6.1.1. Проекти досліджень і розробок, які подаються на

Конкурс (далі - Проекти), формуються відповідно до пріоритетних

напрямів розвитку науки і техніки з урахуванням профілю підготовки

фахівців і наукових кадрів вищої кваліфікації відповідного

закладу.

2.6.1.2. Формулювання назв Проектів має здійснюватись ученими

зі своєї ініціативи або на виконання завдань з конкретних

науково-технічних проблем, які пропонуються до вирішення згідно з

наказами по ВНЗ та НУ. Перевага у відборі до розгляду цих як

ініціативних, так і замовлених Проектів має надаватися комплексним

Проектам, у виконанні яких беруть участь кілька наукових

колективів і які спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку

науки і техніки та економіки країни.

2.6.1.3. Пропозиції для участі в Конкурсі попередньо

обговорюються на засіданнях кафедр, лабораторій, інших наукових

структурних підрозділів, де з'ясовуються доцільність, кадрові та

матеріальні можливості виконання роботи.

2.6.1.4. Розгляд Проектів здійснює Вчена (наукова,

науково-технічна, технічна) рада ВНЗ (НУ) (далі - Вчена рада) або

визначений (утворений) їх наказом орган, до складу якого входять

фахівці з відповідної тематики, що працюють у цьому закладі або

установі, а також провідні фахівці академічної, галузевої науки,

інших підприємств та організацій.

2.6.1.5. Розгляд кожного Проекту здійснюється не менше ніж

двома фахівцями, що готують окремі експертні висновки. Якщо мають

місце суттєві розбіжності в оцінках проекту, до його розгляду

залучається третій фахівець.

2.6.1.6. Результати розгляду кожного Проекту, що поданий на

першому етапі Конкурсу, затверджуються Вченою радою ВНЗ (НУ).

2.6.2. Другий етап

2.6.2.1. У строки, визначені наказом МОН для подальшого

проходження Конкурсу, до Підрозділу ВНЗ та НУ подають Проекти з

позитивним висновком Вченої ради.

2.6.2.2. До розгляду беруться Проекти, виконання яких триває

не більше 2 років для прикладних робіт та не більше 3 років для

фундаментальних робіт.

2.6.2.3. Реєстрація Проектів, що беруть участь у другому

етапі Конкурсу, здійснюється Підрозділом відповідно до термінів,

зазначених у наказі МОН.

2.6.2.4. Після реєстрації Підрозділ подає проекти до Секцій

відповідно до фаху їх тематики для здійснення експертизи.

2.6.2.5. Секції здійснюють наукову та науково-технічну

експертизу Проектів відповідно до Закону України "Про наукову і

науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ). Форма експертних

висновків, термін проведення експертизи затверджується наказом

МОН.

2.6.2.6. Засідання Секції вважається таким, що має достатні

повноваження для оформлення протоколу з висновками щодо експертизи

Проектів, якщо на ньому присутні більше 50% від загального складу

Секції.

2.6.2.7. До складу Секції входять: голова, заступники голови,

учений секретар та її члени. Члени Секцій не можуть проводити

експертизу Проектів, поданих ВНЗ чи НУ, у яких вони працюють.

2.6.2.8. Голова (заступник голови) може залучати до розгляду

за відповідним фахом експертів, що не входять до загального складу

Секції.

2.6.2.9. За результатами розгляду кожного Проекту експерт

затверджує експертний висновок.

2.6.2.10. Відповідно до результатів засідання Секції

складається протокол з переліком Проектів із зазначенням їх

оцінки, коментарем та рекомендаціями.

2.6.2.11. Протокол підписує голова (заступник голови), учений

секретар Секції та експерти, що брали участь у розгляді проектів.

2.6.2.12. За наявності необхідних умов Рада може прийняти

рішення щодо повторної експертизи Проекту Секцією із залученням

інших експертів.

2.6.2.13. Загальний строк проведення експертизи не повинен

перевищувати 60 днів.


2.7. Рада більшістю голосів її членів приймає рішення щодо

результатів Конкурсу на основі протоколів засідань Секцій та

експертних висновків фахівців.

Рішення Ради оформляється протоколом. У разі рівної кількості

голосів ухвальним є голос голови Ради.

Рішення Ради про підсумки Конкурсу враховуються при

підготовці відповідного наказу МОН, який видається не пізніше 20

жовтня поточного року.


^ 3. Фінансування робіт, які пройшли конкурсний відбір


3.1. Фінансування Проектів, що пройшли Конкурс,

розпочинається з 1 січня наступного після проведення Конкурсу

року.


3.2. Фінансування із загального фонду державного бюджету

здійснюється МОН за відповідною державною програмою згідно з

результатами Конкурсу та рекомендаціями Секцій.


3.3. Обсяги видатків із загального фонду державного бюджету

за кожною бюджетною програмою визначаються Законом України про

Державний бюджет на відповідний фінансовий рік.


^ 4. Функції Підрозділу, Ради та Секцій

із забезпечення Конкурсу


4.1. Підрозділ:

4.1.1. Забезпечує підготовку та проведення Конкурсу.

4.1.2. Формує та подає на затвердження керівництву МОН

пропозиції щодо персонального складу Ради та Секцій.

4.1.3. Здійснює необхідні заходи та розробляє методичні

рекомендації щодо організації, умов та порядку проведення

Конкурсу.

4.1.4. Проводить реєстрацію поданих на Конкурс Проектів та

інших необхідних документів, розглядає подані Проекти на предмет

їх відповідності встановленій формі та наведеним у цьому положенні

умовам конкурсного відбору і передає на розгляд Секціям.


4.2. Рада:

4.2.1. Приймає рішення щодо регламенту роботи Секцій.

4.2.2. Опрацьовує документи, підготовлені Секціями.

4.2.3. Подає Підрозділу рішення щодо результатів Конкурсу.

4.2.4. Надає консультативну та організаційну підтримку

Секціям.

4.2.5. Здійснює моніторинг реалізації Проектів.

4.2.6. Уносить, у разі потреби, пропозиції щодо змін до

персонального складу Ради та Секцій, умов або строків проведення

Конкурсу.

4.2.7. Розробляє паспорти Секцій, в яких визначено напрями

наукової діяльності кожної. Паспорти затверджуються наказом МОН.


4.3. Секції:

4.3.1. Беруть участь у розробленні необхідних для оголошення

Конкурсу документів.

4.3.2. Проводять наукову і науково-технічну експертизу

Проектів.

4.3.3. Готують висновки за результатами експертних оцінок.


Перший заступник Міністра А.М.Гуржій


Схожі:

Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 iconПоложення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти І науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами ш IV
Ш-iv рівнів акредитації (далі внз) та науковими установами (далі – ну) Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного...
Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 iconНаказ №473 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Міністерства освіти І науки України від 01. 06. 2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10. 11. 2006 за №1196/13070,...
Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 iconНаказ №473 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Міністерства освіти І науки України від 01. 06. 2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10. 11. 2006 за №1196/13070,...
Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 iconНаказ №473 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок
Міністерства освіти і науки України від 01. 06. 2006 №423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10. 11. 2006 за №1196/13070,...
Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 iconНаказ №473 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Міністерства освіти І науки України від 01. 06. 2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10. 11. 2006 за №1196/13070,...
Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (див наказ Мiнiстерства...
Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 iconПоложення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ]
Про затвердження Типового положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ
Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 icon1 Дія цього Положення поширюється на всі структурні підрозділи Університету
«Про вищу освіту», «Положенню про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (наказ...
Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 iconПоложення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007
Дане Положення розроблене на основі базового «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ...
Мон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423 iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. № 423, та з метою підвищення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи