Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ icon

Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ
Скачати 325.89 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ
Дата31.05.2012
Розмір325.89 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Наказ


«07» жовтня 2010 р. м. Львів № Н-561


Про підсумки наукової діяльності за 2010 рік та проект тематичного плану науково-дослідних робіт на 2011–2013 роки


Для підведення підсумків наукової діяльності університету за 2010 рік, контролю за якістю та своєчасністю виконання науково-дослідних робіт, а також для формування на конкурсній основі тематичного плану держбюджетних науково-дослідних робіт на 2011–2013 роки


Н А К А З У Ю:


1. Деканам факультетів, керівникам наукових підрозділів, завідувачам кафедр провести засідання Вчених (Науково-технічних) рад, засідання кафедр з питань затвердження індивідуальних звітів з наукової діяльності за 2010 рік наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, підбиття підсумків наукової діяльності підрозділів у 2010 році, виконання тематичних планів науково-дослідних робіт, що фінансувалися за рахунок загального фонду державного бюджету, ґрантів, досліджень і розробок, які виконували наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, і подати у відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи НДЧ (кімн. 348) у термін з 8 по 23 листопада 2010 року згідно з графіком (додаток 1) таку інформацію:

1.1. Проект тематичного плану НДДКР факультету (наукового підрозділу) на 2011–2013 роки за встановленою формою у паперовому та електронному варіантах (додатки 2,3).

Укладаючи тематичний план, враховувати обсяги фінансування НДР на 2010 рік.

1.2. Інформацію про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік з аналізом статистичних даних за 2009–2010 роки (додаток №4), визначенням механізмів та основних тенденцій розвитку і використання наукового потенціалу ВНЗ найважливіших результатів досліджень і розробок окремо за розділами:


1.2.1. узагальнену інформацію про наукову та науково-технічну діяльність у 2010 році згідно зі Стандартом університету 73.1-02070987.01:2009 (Звіти про наукову діяльність) та змінами до Стандарту університету 73.1-02070987.01:2009 (Звіти про наукову діяльність) (додаток 5);

1.2.2. визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня (виконані тільки за кошти держбюджету);

1.2.3. перспективні прикладні дослідження, планове продовження їхньої тематики;

1.2.4. конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, вказати, чим закінчуються роботи (відповідно до вимог ДСТУ 3924-2000), обов’язково зазначити підприємства та організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та установи, які можуть бути зацікавлені у їхньому використанні;

1.2.5. описи найбільш важливих розробок, відкриттів, робіт із значним економічним і соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації їхніх результатів, підтвердженою відповідними актами (довідками) використання у виробництві та навчальному процесі, даними щодо одержання економічного, соціального ефекту тощо (додаток №6), (кімн. 347а);

1.2.6. відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (додаток №7) ;

1.2.7. відомості про найбільш ефективні наукові підрозділи, їхні напрями діяльності, роботу із замовниками;

1.2.8. відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями;

1.2.9. інформацію про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалася спільно з науковими установами НАН та галузевих академій наук України;

1.2.10. заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями, та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб;

1.2.11. відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність;

1.2.12. перелік найвизначніших наукових шкіл із зазначенням наукового напряму (напрямів) та висвітленням доробку за 2008–2010 рр. (додаток 8);

1.2.13. інформацію про науково-дослідні роботи, які виконують на кафедрах у межах робочого часу викладачів;

1.2.14. узагальнену інформацію щодо досвіду з організації наукової діяльності та рекламні проспекти на найважливіші розробки у вигляді брошури, буклету, а також презентацію діяльності та рекламні матеріали на СD-RW диску до 100 МВ у програмі Power Point.


1.3. Індивідуальні звіти за 2010 рік у роздрукованому вигляді оформити згідно зі стандартами університету СТУ 73.1-.02070987.01:2009 „Звіти про наукову діяльність” та СТУ 78.3-02070987.02:2009 „Бібліографічний опис у списку використаних джерел” (необхідна інформація на сайті: www.lnu.edu.ua ? Інформація ? Внутрішні нормативні документи).

1.4. Матеріали до збірника „Наукова робота Львівського національного університету імені Івана Франка у 2010 році (звіт)”.


1.5. Кандидатури на відзначення кращого науковця та кращого молодого науковця факультету (наукового підрозділу) року (витяги з протоколів засідання Вчених (Науково-технічних) рад).

1.6. Витяги з протоколів засідання Вчених (Науково-технічних) рад щодо затвердження анотованих звітів про виконання держбюджетних тем та звітів підрозділів про наукову роботу за 2010 рік, пропозицій до проекту тематичного плану НДДКР на 2011–2013 роки.

Інформацію подають українською мовою в одному примірнику на паперовому та електронному носіях (файл типу „Текст у форматі doc” на компакт-диску у редакторі Word 97-2003 шрифтом Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1 у форматі А4, поля зверху та знизу – 2,54 см, зліва – 2,5 см, справа – 1 см).

2. Науковим керівникам тем подати:

2.1. анотовані звіти у двох примірниках і в електрoнному варіанті із завершених у 2010 році держбюджетних тем (додаток 9) та в одному примірнику з перехідних держбюджетних тем (додаток 10) і тем, які виконують у межах робочого часу викладачів (додаток 11), згідно з графіком звітування підрозділів (додаток 1) у відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи НДЧ (кімн. 348).

2.2. рейтингові оцінки (додаток 12) держбюджетних тем згідно з графіком звітування підрозділів (додаток 1) у відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи НДЧ (кімн. 348).

2.3. підсумкові звіти із завершених у 2010 році держбюджетних тем (додаток 13) для нормоконтролю та експертизи на їхню відповідність державному стандарту України ДСТУ 3008-95, технічним завданням, чинним метрологічним нормам і правилам та їхнє затвердження. (необхідна інформація на сайті: www.lnu.edu.ua ? Інформація ? Внутрішні нормативні документи) до 24 грудня 2010 р. у відділ стандартизації, метрології і сертифікації НДЧ (кімн. 347).

2.4. підсумкові звіти із відповідними додатками та акти впровадження або використання результатів НДР щодо закінчених тем до 24 грудня 2010 р. у відділ з питань інтелектуальної власності (кімн. 347а).

3. За умови несвоєчасного подання та неправильного оформлення науковими керівниками держбюджетних тем і документації, наведеної в цьому наказі, питання про їхнє подальше фінансування розглядатись не буде.


4. Контроль за виконанням наказу доручити проректорові з наукової роботи Б.Я. Котуру.

^
РЕКТОР І.О. ВАКАРЧУК

Погоджено:

1. Проректор________________________

2. Начальник відділу кадрів ___________

3. Начальник ПФВ___________________

4. Гол.бухгалтер_____________________

5. Інспектор відділу кадрів____________

6. Начальник юридичного відділу______Додаток 1

до наказу ректора № Н-561 від 07.10. 2010 р.


Графік здачі звітів з наукової роботи за 2010 рік

у відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи


8 листопада 2010 р. Ін-т Європейської інтеґрації 10.00 год.

Ін-т славістики 11.00 год.

Ін-т екології масової інформації 12.00 год.

Ін-т історичних досліджень 14.00 год.

Ін-т археології 15.30 год.


9 листопада 2010 р. Ін-т літературознавчих студій 10.00 год

Ін-т франкознавства 11.30 год.

Каф. безпеки життєдіяльності 14.00 год.

Каф. загальної та соціальної педагогіки 15.30 год.


10 листопада 2010 р. Каф. фізичного виховання і спорту 10.00 год.

Наукова бібліотека 11.30 год.

Астрономічна обсерваторія 14.00 год.

НТНЦНД 15.30 год.


11 листопада 2010 р. Ф-т іноземних мов 10.00 год.

Філософський ф-т 14.00 год.


12 листопада 2010 р. Ф-т культури і мистецтв 10.00 год.

Філологічний ф-т 14.00 год.


15 листопада 2010 р. Ф-т журналістики 10.00 год.

Історичний ф-т 14.00 год.


16 листопада 2010 р. Ф-т прикладної математики та 10.00 год.

інформатики

Економічний ф-т 14.00 год.


17 листопада 2010 р. Механіко-математичний ф-т 10.00 год.

Ф-т міжнародних відносин 14.00 год.


18 листопада 2010 р. Юридичний ф-т 10.00 год.

Ботанічний сад 14.00 год.


19 листопада 2010 р. Біологічний ф-т 10.00 год.

Географічний ф-т 14.00 год.


22 листопада 2010 р. Хімічний ф-т 10.00 год.

Геологічний ф-т 14.00 год.

23 листопада 2010 р. Фізичний ф-т 10.00 год.

Ф-т електроніки 14.00 год.

Додаток 5

до наказу ректора № Н-561 від 07.10. 2010 р.


Зміни до Стандарту університету 73.1-02070987.01:2009 (Звіти про наукову діяльність)


7.1а Випускники аспірантури та докторантури

Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

 

7.2а Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури*

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін­чення

Дата подачі до спец.ради

Дата захисту

Тема дисертації

* - співробітники

7.3а Захист дисертацій співробітниками**

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціаль­ність

Дата захисту

Тема дисертації

** - випускники аспірантури


7.4а Захисти у спеціалізованих радах університету сторонніми працівниками

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Спеціаль­ність

Дата захисту

Тема дисертаціїДодаток 6

до наказу ректора № Н-561 від 07.10. 2010 р.

^
Львівський національний університет імені Івана ФранкаОПИСИ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ РОЗРОБОК
Фундаментальна (Прикладна) НДР “Найменування розробки”,

держреєстрації


 1. Автори

 2. Основні характеристики, суть розробки

 3. Патенто-, конкурентоспроможні результати

 4. Порівняння зі світовими аналогами

 5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

 6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки

 7. Стан готовності розробки

 8. Результати впровадження

 9. Назва організації, адреса, телефон, факс, Е-mailПроректор з наукової роботи, професор Б.Я. Котур


Науковий керівник (підпис, ініціали, прізвище)


Додаток 7

до наказу ректора № Н-561 від 07.10. 2010 р.


ІНФОРМАЦІЯ

про науково-дослідну роботу студентів (НДРС)
^

Львівського національного університету імені Івана Франка

факультету за 2010 рік
І. Загальна характеристика НДРС у ВНЗ


 1. Кількість студентів ВНЗ денної форми навчання станом на 1 жовтня минулого року ______________

 2. Кількість студентів, які беруть участь у НДРС__________________________.^ ІI. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА НДРС НА ФАКУЛЬТЕТІ


1. Наявність структури керівництва НДРС. Представити у вигляді схеми.


Орієнтовний план схеми:
2. Нормативні документи, розроблені вищим навчапльним закладом з організації науково-дослідної роботи студентів, яким керується ВНЗ на теперішній час (Положення, інші нормативні документи, надіслати їх)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


1. Викладання змістовних модулів з основ наукових досліджень, основ технічної творчості:

назва ___________________________________________________________________________

кількість навчальних годин ____________________________________________________________

2. Кількість захищених дипломних робіт ______ у тому числі реальних дипломних проектів _______

3. Інші форми.

Кількість студентів, залучених до виконання наукових госпдоговірних/держбюджетних тем

4. Залучення студентів до науково-дослідної роботи;
Кількість

Кількість залучених студентів

1

2

3

Наукові гурткиПроблемні групиНавчально-наукові центри (комплекси)Науково-дослідні лабораторіїСтудентські конструкторські бюроПроектно-технологічні бюроКлінікиДослідні господарстваІнше
5.Кількість студентів, що беруть участь у виконанні НДДКР з оплатою праці__________

6.кількість госпдоговірних/держбюджетних тем, до виконання яких залучалися студенти ___/___

Кількість студентів, залучених до виконнання наукових госпдоговірних /держбюджетних тем ____/____

7.Кількість охоронних документів на винаходи, отриманих студентами у співавторстві _______

самостійно _______


^ ІУ.УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МАСОВИХ ФОРМАХ НДРС

 1. Інформація про проведені на базі вищого навчального закладу міжнародні, всеукраїнські, студентські конференції, семінари:

Назва конференції/ семінару

Статус конференції/ семінару (міжнародні., всеукр., регіон.)

Кількість учасників

Кількість учасників від інших ВНЗ

Кількість учасників з-за кордону, назви країн

1

2

3

4

5
 1. Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях (за відрядженням) __________________

 2. Кількість наукових публікацій студентів (статей/тез доповідей):

у співавторстві ____/___,

самостійно ____/______.

 1. Участь студентів у виставковій діяльності:

Назва виставки

Місце проведення виставки

Назва представленої розробки

Результат участі

1

2

3

4


^ У. СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЗАКОРДОННИМИ ВИЩИМИ

НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ


1. Участь студентів у міжнародних (за межами України) конкурсах, олімпіадах, програмах по обміну студентами, освітніх проектах (програмах) тощо:


Назва форми співпраці, країна проведення

Кількість залучених студентів

Результат участі

1

2

3^

УІ.фОРМИ ЗАОХОЧЕННЯ


 1. Вказати форми заохочення студентів ВНЗ, які займаються науково-дослідною роботою _______________________________________________________________________^

УІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НДРС1. Назвати науково-методичні посібники з НДРС, що були розроблені науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу та видані у 2010 році.


^ УІІІ. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


1. Проблеми, що існують в організації НДРС

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Пропозиції щодо поліпшення організації НДРС, що мають бути вирішені рівні Міністерства освіти і науки України

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Додаток 9

до наказу ректора № Н-561 від 07.10. 2010 р.


Секція (згідно з додатком 14 та тематичним планом)


Анотований звіт

по закінченій науково-дослідній роботі за __________ роки


1. Тема НДР:

2. Номер державної реєстрації теми:

3. Номер облікової картки заключного звіту:

^ 4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи, державного підприємства

5. Характер НДР:

- фундаментальне дослідження;

- прикладне дослідження,

- прикладна розробка (вибрати необхідне)

^ 6. Назва бюджетної програми:

- "Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах" (КПКВ 2201020);

- "Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ" (КПКВ 2201040) (вибрати необхідне).

^ 7. Терміни виконання: початок - ________, закінчення - _________.

8. Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період ________________ грн.

9. Керівник НДР: ______________________________ (ПІБ)

10. Короткий зміст викладу запиту: предмет та об'єкт дослідження, мета та основне завдання, задачі чи проблеми, на вирішення яких було спрямовано проект, заплановані очікувані наукові результати (відповідно до запиту, який пройшов конкурсний відбір) (25 - 30 рядків тексту)

____________________________________________

^ 11. Опис процесу наукового дослідження: (коригування завдань, проблем та результатів, викладених у запиті; найважливіші результати етапів (відповідно до технічного завдання) (50 - 60 рядків тексту)

___________________________

^ 12. Отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх наукова новизна та значимість (формулювати відповідно до вимог ВАК) (15 - 20 рядків тексту)

^ 13. Отримана науково-методична і (або) науково-технічна продукція (15 - 20 рядків тексту)

14. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (45 - 50 рядків тексту)

_________________________________________________

^ 15. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість, ступінь впровадження)

^ 16. Використання результатів (продукції) у навчальному процесі (нові спеціальності, спеціалізації, курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які (буде) створено (розроблено) на основі результатів цього наукового дослідження)


__________________________

^ 17. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР

___________________________________________________

^ 18. Кількість штатних співробітників _________, кількість сумісників _________, молодих учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні НДР _________________________________

^ 19. Обгрунтування доцільності подальшого проведення наукових досліджень і розробок із даної тематики, орієнтовна тематика досліджень

________________________________________________________


20. Рішення Науково-технічної ради університету від " "грудня 2010р. (протокол № ) та Вченої (Науково-технічної) ради підрозділу від ______________(протокол № ) про закінчення роботи.


Керівник роботи Проректор з наукової роботи, професор


__________________________ (підпис, ініціали, прізвище) __________________ Б.Я. Котур

МПАнотований звіт подавати у двох примірниках українською мовою та електронному варіанті (файл типу „RTF” шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 у форматі А4, поля зверху та знизу – 2,54 см, зліва – 2,5 см, справа – 1 см).


Додаток 10

до наказу ректора № Н-561 від 07.10. 2010 р.


Форма анотованого звіту для перехідних держбюджетних тем


1. Назва науково-дослідної роботи, номер державної реєстрації.

2. Категорія роботи: фундаментальна, прикладна.

 1. Керівник науково-дослідної роботи (п.і.б., вчений ступінь, звання, посада).

 2. Виконавці: штатні (кількість), сумісники (кількість), з них:

- академіки та чл.-кор. НАНУ і державних галузевих академій наук (п.і.б., вчений ступінь, звання, посада, членство в академії);

- доктори наук, кандидати наук;

- докторанти, аспіранти, студенти.

5. Термін виконання роботи, обсяг фінансування на рік: (тис.грн).

 1. Анотація

 2. Основні наукові результати. Розкрити зміст одержаних наукових результатів, в т.ч. зі створення :

методів, наукових методик і засобів, теорій, технологій, моделей, нових видів техніки, приладів, речовин, матеріалів, автоматизованих комплексів та систем, баз даних та баз знань; програмних продуктів; сортів рослин; лікарських препаратів; методик, законодавчих та нормативних документів, стандартів.

8. Практична цінність. Визначити та обгрунтувати патенто- і ліцензійноспроможні результати; інвестиційну привабливість; обгрунтований економічний, соціальний та інший ефект результатів роботи; підприємства, організації, установи, заклади, що впроваджують результати, шляхи просування на ринок.

9. Захисти дисертацій. Перелік докторських і кандидатських дисертацій, що захищені на базі науково-дослідної роботи (найменування дисертації, докторська чи кандидатська, автор, науковий керівник або консультант, дата захисту).

10. Перелік наукових публікацій, доповідей на конференціях.

11. Рішення Науково-технічної ради університету від "_" __2009 р. (протокол № ) та підрозділу від “__” ___2009 р. (протокол № ) про виконання НДР та пропозиції щодо її впровадження, продовження тощо.


Науковий керівник теми (підпис, ініціали, прізвище)


Декан факультету (Керівник підрозділу) (підпис, ініціали, прізвище)


Додаток 11

до наказу ректора № Н-561 від 07.10. 2010 р.


^

АНОТОВАНИЙ ЗВІТз теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів

 1. Найменування роботи


 2. Коди роботи: пріоритетного напряму розвитку науки і техніки категорії ВАК

 3. Назва підрозділу-виконавця

 4. Номер державної реєстрації роботи

 5. Науковий керівник (прізвище, ім”я, по-батькові, наук.ступінь, наук.звання)

 6. Виконавці (прізвище, ім”я, по-батькові, наук.ступінь, наук.звання)

 7. Термін виконання (початок, закінчення роботи)

 1. Основні наукові результати

 2. Практичне значення одержаних результатів

 3. Список публікацій за результатами роботи

 4. Захищено дисертацій за тематикою роботи:

докторських (назва роботи, рік захисту, прізвище, ім”я, по-батькові консультанта)

кандидатських (назва роботи, рік захисту, прізвище, ім”я, по-батькові керівника)

12. Де обговорювались результати роботи , № і дата протоколу.


Науковий керівник теми (підпис, ініціали, прізвище)


Декан факультету (підпис, ініціали, прізвище)


Додаток 12

до наказу ректора № Н-561 від 07.10. 2010 р.Вид наукової роботи

Бали


aі

Пропоновані бали

Бали з

теми

Монографія (к-сть балів за друк. арк.)

a1

2
Підручник (к-сть балів за друк. арк.)

а2

1,5
Навчальний посібник (к-сть балів за друк. арк.)

а3

1
Стаття в українських фахових виданнях

а4

4
Стаття в інших українських виданнях

а5

3
Стаття у закордонних виданнях, які входять до списку ISI

а6

6
Стаття в інших закордонних виданнях

а7

4
Тези доповіді на українській конференції

а8

1
Тези доповіді на міжнародній конференції

а9

2
Інші публікації: (к-сть балів за друк. арк.)

словник,

переклад,

науковий коментар,

бібліографічний покажчик


а10

а11

а12

а13


2

1

1

1
Захист докторської дисертації

а14

40
Захист кандидатської дисертації

a15

18
За отриманий патент

a16

10
Підготовка інвестиційного проекту

a17

5
Участь у виставці та/або технопарку

a18

5
Підготовка законопроекту

a19

10
Підготовка експертного висновку до законопроекту

а20

5Рейтинг держбюджетної теми________Рейтингову оцінку теми вираховують за формулою:

,


де ? аі – сума балів;

N – к-cть cтавок штатних наукових працівників;

S – к-сть ставок сумісників (наукові і науково-педагогічні працівники).

Для кожного сумісника S вираховують за формулою:


.


Науковий керівник теми (підпис, ініціали, прізвище)


Декан факультету (підпис, ініціали, прізвище)


Додаток 14

до наказу ректора № Н-561 від 07.10. 2010 р.


Наукові секції за фаховими напрямами фундаментальних і прикладних досліджень наукових установ та вищих навчальних закладів

1. Математика

2. Інформатика і кібернетика

3. Загальна фізика

4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

5. Електроніка та радіотехніка

6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

7. Енергетика, енергозбереження

8. Технології видобутку та переробки корисних копалин

9. Охорона навколишнього середовища

10. Механіка

11. Машинобудування

12. Приладобудування

13. Аерокосмічна техніка і транспорт

14. Технології будівництва, дизайн, архітектура

15. Біологія, біотехнології, харчування

16. Хімія

17. Економіка

18. Право

19. Педагогіка, психологія, проблеми освіти та науки

20. Філософія та історія

21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

22. Дослідження з проблем природничих наук


Додаток 2

до наказу ректора № Н-561

від 07.10. 2010 р.


Тематичний план

науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету

^ Міністерством освіти і науки України на 2011 рік

Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва НДДКР, Номер державної реєстрації, категорія роботи, прізвище, ім’я та по-батькові наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання

Підстава для виконання (№, дата

документу)

Строки виконання

Обсяг фінансування (2011р.)

Очікувані результати у поточному році

Наукові секції за

фаховими напрямами
Додаток 8


до наказу ректора № Н-561

від 07.10. 2010 р.


Львівський національний університет імені Івана Франка
^

Наукові школи
за пор.

Назва наукової школи (шкіл), рік заснування, кількість докторів та кандидатів наук, кількість підготовлених докторів і кандидатів

Галузь науки та напрями науково-технічної діяльності школи; вид дослідження (фундаментальні, прикладні, розробки, технічні послуги)

Перелік основних наукових досягнень за 2008–2010 рр.

Визначні вчені- представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні

Оцінка діяльності школи (кількість публікацій, у т.ч. у закордонних виданнях, отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, укладання ліцензійних угод, кількість цитувань, порівняння основних результатів наукової продукції із зразками світового рівня)

Пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності

1

2

3

4

5

6

7


Додаток 13

до наказу ректора № Н-561

від 07.10. 2010 р.


^ Перелік тем, які завершуються у 2010 році

№ п/п

Шифр

Назва проекту

Науковий керівник

Біологічний ф-тБР-02П

Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів.

Терек О.І. проф., д-р біол.наукОБ-34П

Созологічна оцінка і зонування територій біосферних резерватів Західного Полісся та Розточчя за даними екологічного моніторингу.

Царик Й.В. проф., д-р біол.наук

Геологічний-тГІ-05П

Комплексне літолого-палеонтологічне обгрунтування стратиграфії та кореляції нижньої крейди Українських Карпат та прилеглих прогинів.

Лещух Р.Й. проф., д-р геол.-мін.наук

Ф-т міжнародних відносинДЕ-214Ф

Теоретичні засади виявлення та аналізу інноваційного чинника економічного зростання України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі

Грабинський І.М. проф., д-р екон.наук

Філологічний ф-тРФ-231Ф

Фольклор та фольклористика західноукраїнських земель другої половини ХХст.: школи, постаті, проблеми

Івашків В.М. доц., д-р філол.наук

Механіко-математичний ф-тМД-209Ф

Дослідження коректності класичних та некласичних задач для рівнянь у частинних похідних.

Іванчов М.І. пpоф., д-р фіз.-мат.наукМС-210Ф

Імовірнісні та теоретико-модельні методи у випадкових еволюціях, лінійній та диференціальній алгебрі.

Єлейко Я.І. проф., д-р фіз.-мат.наук, Комарницький М.Я. проф., д-р фіз.-мат.наук

Ф-т прикладної математики та інформатикиПР-32П

Розробка інформаційної системи для онлайнових курсів у вищих навчальних закладах

Височанський В.С. пpоф., канд. фіз.-мат.наук
Ф-т електронікиСН-26П

Розробка технологій отримання та модифікації властивостей варізонних епітаксійних шарів CdHgTe для детекторів ІЧ випромінювання

Писаревський В.К. ст.наук.сп., канд. фіз.-мат.наук

Фізичний ф-тФА-222Ф

Визначення хімічного складу галактичних та позагалактичних планетарних туманностей на основі нових атомних даних

Ваврух М.В. проф., д-р фіз.-мат.наукФЛ-12П

Вплив нанорозмірних ефектів на фізичні властивості твердих та рід-ких металевих і напівпровідникових систем

Мудрий С.І. проф., д-р фіз.-мат. наук, Плевачук Ю.О. ст.наук.сп., канд. фіз.-мат. наук

Хімічний ф-тХН-17П

Багатокомпонентні інтерметаліди як основа пошуку нових термоелектричних і магнітних матеріалів

Стадник Ю.В. пр.наук.сп., канд. хім. наукХН-24П

Високоенергоємні електродні матеріали для металогідридних та літієвих хімічних джерел струму

Павлюк В.В. проф., д-р хім. наук

Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних дослідженьНТ-41П

Особливості структури і розмірні ефекти в монокристалічних, тонкоплівкових і наноструктурованих фероїках і оксидних фосфорах

Капустяник В.Б. проф., д-р фіз.-мат. наук

Астрономічна обсерваторіяАО-38П

Дослідження та вдосконалення технічних засобів на базі оптичних систем ТПЛ-1М і ЛД-2 для комплексних спостережень низькоорбітальних штучних супутників Землі.

Вакарчук І.О. проф., д-р фіз.-мат.наук., Вовчик Е.Б. ст.наук.сп., канд.техн.наукАО-40П

Дослідження сонячно-земних зв'язків: активні процеси на Сонці та їх геофізичні прояви.

Стоділка М.І. ст.наук.сп., д-р фіз.-мат.наукСхожі:

Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи