Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання icon

Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання
НазваЕкономічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання
Сторінка1/5
Дата21.06.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи студентів з вивчення курсу

«ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ»


(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання

бакалаврів за спеціальністю 6.050100   “Економіка підприємства”)
Харків – ХНАМГ - 2006

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Економічні ризики” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 6.050100   “Економіка підприємства”). Укл.: Світлична Т.І. – Харків: ХНАМГ, 2006.   40с.


Укладач: доц. Т.І. Світлична,


Рецензент: к.е.н., доц. В.О.Пасічний


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 2 від 27.09. 2006 року

ВСТУП


Дiяльнiсть пiдприємств в умовах ринкових вiдносин нерозривно зв'язана з економічним ризиком, а звідси виникає неяснiсть в одержаннi очiкуваного кiнцевого результату, небезпека невдачi, непередбачених втрат.

Подiбна обстановка складна i незвична для нашого господарника.

Ринок - це передусiм економiчна свобода. Над пiдприємствами можуть пiдноситися тiльки закон i обмеження, що встановлюються ним. За економiчну свободу треба платити. Адже свободу одного господарника водночас супроводжує i свобода iнших, які вiльнi купувати або не купувати його продукцiю, пропонувати за неї свої цiни, продавати йому за певними цiнами, диктувати свої умови угод.

Отже, господарську дiяльнiсть необхідно здiйснювати в умовах невизначеностi, пiдвищеного ризику. Завдання господарника нового типу полягає не в тому, щоб шукати справу із заздалегідь передбаченим результатом, справу без ризику. При такому пiдходi в ринковiй економiцi взагалi можна виявитися поза справою i без неї. Треба не уникати неминучого ризику, а вмiти його рoзпiзнавати, оцiнювати його ступiнь i не переступати за допустимi межi.

Теорiя господарського ризику тільки частково склалася в нашiй економiцi. Вивчення курсу "Економічні ризики" спрямоване на оволодiння студентами термiнологiєю теорiї ризикiв, засобiв оцiнки ризикiв i захисту вiд них. Курс "Економічний ризик" зв'язаний з такими дисциплiнами, як математика, статистика, теорiя імовiрностей, економiка пiдприємства, планування, аналiз господарської дiяльностi, фiнансовий менеджмент та iн. Предметом вивчення курсу є господарська дiяльнiсть пiдприємств в умовах причин i факторiв, що викликають ризик.
^

Витяг з навчальної програми модуля


Назва спеціальності

Економіка підприємства

Освітньо – кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Загальний обсяг академічних годин (в т.ч. аудиторних, індивідуальних самостійних, практики)

Всього - 108

Аудиторних – 36

Самостійних – 72

Практичних - 18

Загальна кількість кредитів ECTS

3,0


^ Мета вивчення дисципліни: оволодіння знаннями щодо аналізу, моделювання та управління економічними ризиками. Уміння аналізувати ризикові ситуації та вибирати методи кількісної оцінки ризиків, оцінка та управління ними впливає на якість рішень, що приймаються у господарській діяльності підприємств.

^ Предмет дисципліни: ризикові ситуації в діяльності суб`єктів господарювання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні терміни економічної ризикології, причини виникнення економічних ризиків, функції ризиків, різновиди ризиків, методи оцінки та управління ризиками; вміти: самостійно здійснювати якісний аналіз, ідентифікацію ризиків й проводити відповідні обчислення, використовуючи сучасні програмно –методичні комплекси, оцінювати міру ризику за певними цілями, контролювати ризик, управляти ним, враховуючи в управлінських рішеннях, застосовуючи відповідні методи економічної ризикології.

^ Зміст дисципліни


Тема 1. Необхідність вивчення економічних ризиків в умовах ринкової економіки

Витоки появи економічних ризиків

Підприємництво та ризик. Людина та ризик, діловий ризик.

Управлінська діяльність в умовах економічних ризиків.

Предмет та завдання курсу “Економічні ризики”.

Термінологічна база теорії ризиків.

Зв`язок курсу з іншими дисциплінами.

Міжнародні дослідження з проблем економічних ризиків.


Тема 2. Сутність економічних ризиків та їх класифікація

Зміст поняття “економічний ризик”.

Види втрат від ризиків; абсолютне та відносне вимірювання втрат.

Показники ризиків: зони ризику, крива розподілу ймовірностей втрат.

Функції економічного ризику. Внутрішні та зовнішні фактори економічних ризиків.

Класифікація ризиків: класифікаційні ознаки, варіанти класифікацій.

Тема 3. Ризики у виробничій діяльності

Сутність та класифікація виробничих ризиків.

Ризик незатребуваності виробленої продукції.

Ризик невиконання господарських контрактів.

Ризик підсилення конкуренції.

Ризик виникнення непередбачених витрат та зниження доходів.

Ризик втрати майна.


Тема 4. Фінансові ризики

Сутність та класифікація фінансових ризиків.

Фінансові ризики, що пов`язані з купівельною спроможністю грошей.

Інвестиційні ризики.


Тема 5. Банківські ризики

Природа банківських ризиків.

Внутрішні банківські ризики.

Зовнішні банківські ризики.


Тема 6. Оцінка економічних ризиків

Управління господарськими ризиками: етапи, зміст.

Кількісна оцінка як етап управління ризиками.

Класифікація засобів кількісної оцінки ризиків.

Відносна оцінка ризику на основі аналізу фінансового стану.

Статистичні засоби оцінки ризиків.

Засоби експертної оцінки ризиків.


Тема 7. Ризик-менеджмент – частина фінансового менеджменту

Сутність i зміст ризик-менеджменту.

Організація ризик-менеджменту. Стратегія ризик-менеджменту.

Прийоми управління господарськими ризиками.


Інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів


Бібліографічні описи, Інтернет адреси

Теми, де застосовується
1. ^ Основна література
1

Абчук В.А. Предпринимательство и риск. – Л.: ЛФ ВИПК РП. 1991.

Теми 1 та 2

2

Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. –К.: КНЕУ, 2000.

Теми 2, 6 та 7

3

Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. –К.: ТОВ “Бори сфен –М”, 1996.

Теми 6 та 7

4

Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения.: Уч. пособие. –М.: Дело и Сервис, 1999

Теми 3, 4 та 5

5

Світлична Т.І. Теоретичні основи курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання”.Навч. . пос. –Харків: ХДАМГ, 2000.

Теми 1, 2, 3, 6 та 7
2. Додаткові джерела
1

Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. –Железнодорожный: Крылья, 1999.

Тема 7

2

Дубров А.М., Лагаша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пос./ Под ред. Б.А.Лагоши._ М.: Финансы и статистика, 1999.

Теми 1, 6 та 7

3

Первозванский A.A., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок; расчет и риск.- М.: Инфа-М, 1994.

Теми 4 та6

4

Севрук В.Т. Банковские риски. - М.: "Дело ЛТД", 1995.

Теми 5 та 6

5

Тони Райс, Брайн Койли. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ.- К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1995.

Теми 4, 5 та 6

6

Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры).- М.: Прогресс, 1982.

Тема 1
^ 3. Методичне забезпечення
1

Світлична Т.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу “Економічні ризики”. Харків: ХДАМГ, 2002.

Теми 1 - 7

2

.Світлична Т.І. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Економічні ризики”. Харків: ХДАМГ, 2002.

Теми 1 - 7

3

Світлична Т.І. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу “Економічний ризик та методи його вимірюваня”. Харків: ХНАМГ, 2005

Теми 1 - 7


Вивчення курсу завершується підсумковим контролем знань студентів.

Підсумковим контролем виступає тестування по підсумковому тесту з дисципліни.

При формуванні підсумкового тесту використані основні види тест – завдань (див. табл. 1).

Таблиця 1 – Перелік варіантів тест – завдань підсумкового тесту


^ НАЗВА ТЕСТУ

№№ тест - завдань

ЗАКРИТОЇ ФОРМИ

1.1. Проста альтернатива

1-42

1.2. Подвійна альтернатива

43-57

2. З множинним вибором
2.1. Прості за класифікацією

58-100

2.2. Складні
- за класифікацією

101-121

- кумулятивні

122-131

- циклічні

132-140

- перестановки

141

- сполучення принципів

142-156

2.3. На відновлення відповідної частини
- відповідності частин тверджень

157-165

- порівняння, протиставлення

166

- з множинними відповідями “вірно-невірно”

167

- визначення причинної залежності

168-176

2.4. На відновлення послідовності

177-178

3. Фасетні

179-180

^ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ

1. З вільними відповідями

181-183

2. З відповідями, обмеженими кількістю варіантів

184-188

3. З відповідями, обмеженими кількістю пропущених слів або фраз

189-200


Тест – завдання неоднакові по бальній оцінці. У табл. 2 наведено бальну оцінку тест – завдань підсумкового тесту.

Таблиця 2 – Бальна оцінка тест – завдань
балбалбалбалбал

1

1

44

1

87

1

130

2

173

3

2

1

45

1

88

1

131

3

174

3

3

1

46

1

89

1

132

2

175

3

4

1

47

1

90

1

133

2

176

3

5

1

48

1

91

1

134

2

177

10

6

1

49

1

92

1

135

2

178

5

7

1

50

1

93

1

136

2

179

4

8

1

51

1

94

1

137

3

180

4

9

1

52

1

95

1

138

3

181

5

10

1

53

1

96

1

139

3

182

5

11

1

54

1

97

1

140

3

183

4

12

1

55

1

98

1

141

1

184

1

13

1

56

1

99

1

142

2

185

4

14

1

57

1

100

1

143

2

186

2

15

1

58

1

101

2

144

2

187

5

16

1

59

1

102

2

145

2

188

3

17

1

60

1

103

2

146

2

189

1

18

1

61

1

104

2

147

2

190

1

19

1

62

1

105

3

148

2

191

1

20

1

63

1

106

3

149

2

192

1

21

1

64

1

107

2

150

2

193

1

22

1

65

1

108

2

151

2

194

1

23

1

66

1

109

4

152

2

195

1

24

1

67

1

110

2

153

2

196

1

25

1

68

1

111

2

154

2

197

1

26

1

69

1

112

2

155

2

198

1

27

1

70

1

113

2

156

2

199

1

28

1

71

1

114

2

157

4

200

1

29

1

72

1

115

3

158

430

1

73

1

116

4

159

531

1

74

1

117

4

160

432

1

75

1

118

4

161

533

1

76

1

119

5

162

934

1

77

1

120

9

163

935

1

78

1

121

8

164

936

1

79

1

122

3

165

837

1

80

1

123

3

166

638

1

81

1

124

3

167

239

1

82

1

125

4

168

340

1

83

1

126

4

169

341

1

84

1

127

3

170

342

1

85

1

128

2

171

343

1

86

1

129

2

172

3


  1   2   3   4   5

Схожі:

Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
«Автоматизація вк систем» (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 092601 «Водопостачання та водовідведення»...
Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки України
«Економіка підприємства» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 020107 "Туризм", та для...
Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання
Для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). Харк нац акад міськ...
Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання iconЗа спеціальністю 050100 “економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічні ризики” (для студентів заочної форми навчання...
Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання icon«Теорія автоматичного керування» для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання спеціальності
«Теорія автоматичного керування» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 090600 – Світлотехніка...
Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання iconЕлектротехнічні пристрої світлотехнічних систем” для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем” (для студентів 4 курсу...
Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка І організація виробництва» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
«Економіка І організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 050701 – «Електротехніка...
Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання icon«Освітлювання міст та спортивних споруд» для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності
«Освітлювання міст та спортивних споруд» (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спец. 090605, 090605 "Світлотехніка...
Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання icon«Розрахунок І конструювання світлових приладів» для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Розрахунок І конструювання світлових приладів» (для студентів 5 курсу...
Економічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання icon«Вакуумна техніка» для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки
«Вакуумна техніка» (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки 050701 „Електротехніка та електротехнології”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи