України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович icon

України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович
Скачати 192.53 Kb.
НазваУкраїни вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович
Дата31.05.2012
Розмір192.53 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

вінницький національний технічний університет

ІНСТИТУТ МАГІСТРАТУРИ, АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ


Кафедра ММСС


На правах рукопису


Іваненко Іван Іванович

УДК 504.06+004.9


^ НАЗВА ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертація на здобуття кваліфікації

магістра з екології та охорони навколишнього середовища

за спеціальністю 8.070801 - Екологія та охорона навколишнього середовища
Науковий керівник:

д.т.н., професор Петренко К.Т.


Вінниця -


ЗМІСТ

^ РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ВІДОМИХ СИСТЕМ З ІНТЕГРАЛЬНИМИ ДАНИМИ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ 8


1.1. Аналіз веб-систем екологічного моніторингу в Україні 8

1.1.1. Web-інтерфейс доступу населення до узагальнених даних моніторингу вод з Internet-сайту СДМПВ. 9

1.1.2. Огляд показників якості підземних вод. 9

1.2. Висновки до розділу 1 12

РОЗДІЛ 2
Назва розділу 13

2.1. Побудова математичних моделей… 13

2.2. Висновки до розділу 2 13

^ РОЗДІЛ 3
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ 14


3.1. Виявлення характеру залежності повторювальності та суперечливості НВ від складності образів 14

3.1.1. Назва пункту 14

3.2. Оцінювання стану поверхневих вод Вінницької області 15

3.3. Висновки до розділу 3 16

ДОДАТКИ 19

Додаток А
Акт впровадження 20


^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ГА – генетичний алгоритм;

ГДК – гранично допустима концентрація;

ІЯП – індекс якості повітря;

КС – ковзне середнє;

НВ – навчальна вибірка;

НМ – нейронна мережа;

ЯФ – ядерна функція;

ЯПВ – якість підземних вод;

...;

APNN – Adaptive Probabilistic Neural Network (адаптивна імовірнісна нейрона мережа);

PNN – Probabilistic Neural Network (імовірнісна нейронна мережа);

……

грн. – гривні;

чол. – чоловік;

…….

^ CPb – концентрація свинцю;

V – швидкість;

Q – ... .

Якщо в дисертації вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в дисертації у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

ВСТУП

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

^ Актуальність теми.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Коротко викладають зв’язок обраного напряму досліджень з планами організації, де виконана робота, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами.

Розробки, представлені в даній роботі, виконувалися в рамках таких госпдоговірних науково-дослідних робіт:

1. Розробка геоінформаційного банку екологічної інформації з можливістю наповнення даними різного характеру для державних та освітніх установ Вінницької області (2007 р.; номер держреєстрації 0106U011772).

2. Створення Інтернет-порталу для ГІС-системи моніторингу Вінницької області (2008 р., номер держреєстрації 0107U012437).

^ Мета і задачі дослідження. Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Метою дисертаційного дослідження є підвищення достовірності ідентифікації часових рядів, за рахунок використання модифікованих адаптивних імовірнісних нейронних мереж в режимі реального часу та використання «вікон» змінного розміру при формуванні начальної вибірки для нейронних мереж.

Метою магістерської дисертації є підвищення точності та зменшення часу вимірювання частоти міток в НВЧ характеріографах.

Метою дисертаційного дослідження є підвищення ефективності управління процесом розвитку розподілених технологічних систем, де часто змінюються технології виробництва.

Метою даної роботи є підвищення комплексності та наочності обробки і подання екологічної інформації у веб-системах моніторингу для інформування населення про стан атмосферного повітря та поверхневих вод в Україні.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні задачі:

  • виконати аналіз стану проблеми.....

  • дослідити особливості використання різних методів ......

  • виконати оцінку ефективності ........

  • проаналізувати існуючі методи ......

  • проаналізувати фактори ..........

  • розробити математичну модель .......

  • розробити метод .........

  • вдосконалити базову модель ..........

  • розробити інформаційну технологію .......

  • створити на базі теоретичних результатів .......

  • реалізувати розроблені моделі ...........

  • отримати результати, що ..............

Задач в магістерській дисертації може бути 4-7.

Об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну ситуацію.

Об’єктом дослідження є моніторинг атмосферного повітря та поверхневих вод в Україні та за кордоном.

Предметом дослідження є частинка об’єкта.

Предмет дослідження – обчислення та візуалізація значень інтегральних критеріїв оцінювання стану атмосферного повітря і поверхневих вод для інформування населення.


^ Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. При цьому коротко та змістовно визначають, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

1. Запропоновано та формалізовано новий підхід ..., який на відміну від існуючого ..., який дозволив ... .

2. Вдосконалено математичну модель ..., яка відрізняється від вихідної тим, що ..., вона дає змогу ... .

3. На основі запропонованої моделі та підходу, розроблено нову інформаційну технологію ..., яка відрізняється від існуючих ..., і дозволяє ... .

4. Вперше запропоновано метод вимірювання ..., який полягає у ..., що відрізняє його від існуючих та дає змогу ... .

5. Вперше запропоновано ввести ... в структуру ..., що дозволяє ... .

^ Практичне значення одержаних результатів. В дисертації, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в дисертації, що має прикладне значення, – відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів чи зробити посилання на додаток, в якому міститься акт про впровадження результатів наукових досліджень у виробництво чи навчальний процес (додаток А).

^ Особистий внесок здобувача. У друкованих працях, опублікованих у співавторстві, автору належать: [2] – розробка частини методів побудови ЦАП із ваговою надлишковістю; [5] – системне програмування; …

Якщо магістрант не має публікацій у співавторстві, тоді до вступу пункт "Особистий внесок здобувача" не включають зовсім. Текст типу "Усі положення магістерської дисертації автором розроблені особисто" констатує очевидні факти, тому у даному пункті вона не наводиться.

^ Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових досліджень неодноразово доповідалися на міжнародних та всеукраїнських наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах, у т. ч.: …

Основні положення дисертаційної роботи було апробовано у доповідях на науково-технічних конференціях:

 1. Першій науково-практичній конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», 15-17 травня 2007 р. м. Вінниця [3].

 2. Другій науково-практичній конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», 10-12 травня 2008 р. м. Вінниця [20].

Публікації. Вказують, у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах доповідей конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати дисертації з посиланнями на них у списку використаних джерел.

Результати теоретичних і експериментальних досліджень викладені в 4 статтях у фахових виданнях зі списку ВАК України [11, 16, 19, …], ... 3 тезах доповідей [12, 15,…]... .

^

РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ВІДОМИХ СИСТЕМ З ІНТЕГРАЛЬНИМИ ДАНИМИ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ


У першому розділі …

Основні результати розділу опубліковані автором у наукових працях [...].
^

1.1.Аналіз веб-систем екологічного моніторингу в Україні


З метою забезпечення кращого інформування населення Вінницької області про стан довкілля варто в регіонах створювати Internet-сайт, подібний до створеного у ВНТУ для Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області та системи моніторингу довкілля області з адресою http://www.vstu.edu.ua/vineco рис. 1 .1.
Рис. 1.1. Система державного моніторингу якості поверхневих вод
у Вінницькій області

^

1.1.1.Web-інтерфейс доступу населення до узагальнених даних моніторингу вод з Internet-сайту СДМПВ.


Основна сторінка сайту приведена на рис. 1 .2а. Web-сторінка сайту, присвячена безпосередньо моніторингу довкілля області, наведена на рис. 1 .2б і знаходиться за адресою… [5]:а)б)

Рис. 1.2. Web-сторінка сайту Державне управління екології та природних ресурсів (державне управління навколишнього природного середовища.) у Вінницькій області, присвячена моніторингу довкілля області:

а) основна сторінка, б) сторінка, присвячена моніторингу довкілля області.

^

1.1.2.Огляд показників якості підземних вод.


За співвідношеннями до гранично допустимих концентрацій (ГДК) показники бувають 3-х видів [5]:

 1. концентрація свинцю CPb, повинна бути CPb  СГДК, тобто свинцю у воді повинно бути якнайменше;

 2. концентрація розчиненого у воді кисню СО2, повинна бути CО2  СГДК, тобто кисню у воді повинно бути якнайбільше;

 3. величина pH (CpH), має верхнє CГДК(в) та нижнє CГДК(н);
  CГДК(н)  CpH  CГДК(в), тобто величина pH повинна вписуватись у певні межі....

Як правило, у розвинутих країнах світу погодинно контролюються такі шість основних забруднювачів повітря з визначенням ІЯП [32]:

- дрібнодисперсні тверді частинки;

- діоксид вуглецю;

- діоксид сірки;

- озон;

- оксид вуглецю;

- сполуки сірки.


Перелік ГДК контрольованих показників ЯПВ [14] представлено в табл. 1 .1.

^ Таблиця 1.1. Гранично допустимі концентрації показників якості підземних вод, що контролюються

№ п/п

Компонент

Норматив (ГДК, не більше)

1

2

3

Узагальнені показники

1.

Водневий показник pH, од

1000,0

2.

Загальна мінералізація, мг/дм3

1000,0

3.

Сухий залишок, мг/дм3

7,0Продовж. табл. 1 .1

1

2

3

4.

Жорсткість загальна, мг-екв/дм3

-

5.

Жорсткість карбонатна, мг-екв/дм3

5,0

6.

Окислюваність перманганатна, мгО2/дм3

5,0

Неорганічні речовини, мг/дм3

7.

Хлориди, Cl-

350,0

8.

Сульфати, SO42-

500,0

9.

Нітрати, NO3-

45,0

10.

Азот амонійний, NH4-

2,0

11.

Нітрити, NO2-

3,0

12.

Цинк, Zn2-

5,0


Отримання такої інформації сприятиме:

 1. проведенню оцінки дій (в контексті розміру капіталовкладень, необхідних для реалізації екологічних заходів та програми охорони вод), здійсненню контролю доцільності отримання і використання фінансових коштів на їх реалізацію, а саме:

  1. ………;

  2. ……….;

  3. ………..;

 2. проведенню аналізу процесів, що відбуваються в басейні і створенню можливості прийняття державних рішень у справі використання поверхневих вод та їх належної охорони;

 3. прогнозуванню якісних і кількісних змін водних ресурсів у басейні;

 4. виявленню та оцінці природних та антропогенних факторів, що впливають на якість вод.


Визначаємо діаметр входу за наступним виразом:

,

де, ... – це точка, що знаходиться в ...,

... – об’єм ... .

Математична модель … подана наступним чином:

. (1.1)


При підстановці значення … з формули ( 1 .1), математична модель ... набуває вигляд:

(1.2)

де ... – ... .


Розмір символів в редакторах MS Equatiuon та MathType повинні відповідати тексту розміром 14 пт (Вкладка «Размер» - «Определить» - «Обычный…», «Крупный индекс…», «Мелкий индекс…», «Крупный символ…», «Мелкий символ…»).

В тексті дисертації радимо використовувати курсив при згадуванні змінних ідентичних в українській та англійській мовах, наприклад «а», «і», «о», «с», тощо.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.
^

1.2.Висновки до розділу 1


Текст висновків та постановка задач дослідження...

РОЗДІЛ 2
Назва розділу


У другому розділі …

Основні результати розділу опубліковані автором у працях […].
^

2.1.Побудова математичних моделей…


Текст підрозділу ...

2.2.Висновки до розділу 2


Висновки …

РОЗДІЛ 3
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ
 1. Проведені дослідження спрямовані на практичне застосування розробленої технології для активів фінансового ринку.

 2. В даному розділі також проаналізовані результати експериментів та подана оцінка ефективності розробленої у попередньому розділі технології, обґрунтована потреба додаткових досліджень.^

3.1. Виявлення характеру залежності повторювальності та суперечливості НВ від складності образів
3.1.1.Назва пункту

3.1.1.1.Назва підпункту


Багаторівнева модель розвитку технологічної системи представлена в табл. 3 .2.


^ Таблиця 3.2. Багаторівнева модель розвитку технологічної системи

Рівень

Математична модель

Інтерпретація

міжрівневих зв’язків

Інтерпретація

функцій

1x0 – максимальне значення f1

Функція

освоєння

2x1 – максимальне значення f2

Функція

розвитку

3x2 – максимальне значення f3

Функція

виробництва


Для кожного часового ряду з рівномірною складністю опису в діапазоні своїх оптимальних значень досягається їх поєднання, яке гарантує високу якість НВ, що проілюстровано на рис. 3 .3.
Рис. 3.3. Графік залежності суперечливості та повторювальності НВ:

1 – крива залежності повторювальності НВ від складності її образів;

2 – крива залежності суперечливості НВ від складності її образів;

3 – оптимальний діапазон повторювальності НВ;

4 – оптимальний діапазон суперечливості НВ;

5 – оптимальний діапазон складності образів НВ.


Текст на рисунках має вільно читатись (розмір 10-14 пт).
^

3.2.Оцінювання стану поверхневих вод Вінницької області


Математичні моделі …

3.3.Висновки до розділу 3


Висновки …

ВИСНОВКИ

Задача ідентифікації часових рядів в умовах швидкого розвитку науки і техніки займає одне з центральних місць в сучасній теорії управління і прийняття рішень в різних областях. Оскільки традиційні підходи до ідентифікації стають все менш придатними для моделювання більшості процесів, що мають складний нелінійний характер або хаотичну, квазіперіодичну, змішану (стохастичну, хаос-динамічну, детерміновану) основу, то виникає гостра потреба у створенні математичного, алгебраїчного та програмного забезпечення, яке б дозволяло ефективно розв'язувати задачі ідентифікації часових рядів.

В магістерській дисертаційній роботі розв’язана актуальна проблема підвищення достовірності ідентифікації часових рядів процесів різної природи в умовах реального часу.

1. Розглянуті прикладні задачі, що вимагають розробки ефективної технології ідентифікації часових рядів процесів з різних областей (фізика сонця, фізіологія та медицина, транспорт, хімія, астрофізика, телекомунікації, електроенергетика), та особливості процесів, що описуються даними часовими рядами. Виконано аналіз класичних методів ідентифікації часових рядів. Обґрунтована необхідність розробки і застосування нового підходу до ідентифікацій часових рядів на базі інтелектуальних технологій [17].

2. Запропоновано та формалізовано підхід для ідентифікації часових рядів, що базується на теорії розпізнавання образів і штучних нейронних мереж, який на відміну від існуючих враховує додаткові фактори в процесі ідентифікації, що дає змогу підвищити достовірність ідентифікації часових рядів в режимі реального часу.

 1. Розроблено нову математичну модель імовірнісної нейронної мережі для розв’язання задачі класифікації, що виникає в рамках запропонованого підходу, яка за рахунок включення додаткових параметрів в своїй структурі дозволяє підвищити достовірність класифікації, і, відповідно ідентифікації часових рядів.

 2. Проаналізовані особливості формування навчальної вибірки та запропонований метод для її ефективного формування. Для оцінки ефективності навчальної вибірки введені додаткові критерії.

 3. Розроблено інформаційну технологію ідентифікації часових рядів в режимі реального часу на основі запропонованого підходу, моделі модифікованих адаптивних імовірнісних нейронних мереж та методу формування навчальної вибірки. Також була побудована структурна схема, яка описує послідовність дій для застосування технології.

 4. Проведено дослідження ефективності запропонованої технології для задачі ідентифікації фінансових часових рядів з використанням запропонованих моделей імовірнісних нейронних мереж. Найбільш ефективною виявилась модель APNN – для різних активів показник DR склав від 65 до 89 %, а помилки першого та другого роду FRR і FAR не перевищили 25 %.

 5. Отримані результати свідчать про високу ефективність запропонованої технології ідентифікації часових рядів. А задачі, які були поставлені в даній роботі, не обмежують області використання отриманих результатів. Запропонована технологія ідентифікації ЧР може бути застосована для аналізу різних реальних процесів і є основою для вирішення більш загальної задачі адаптивного управління динамічними об’єктами, тобто задачі управління в умовах невизначеності. Подальший розвиток досліджень в цій галузі необхідно спрямувати на вдосконалення запропонованих методик та алгоритмів для підвищення ефективності даної технології.

За результатами дослідження опубліковано ……….

Зроблено виступи на……

Результати роботи передано до впровадження в ….. Також, планується впровадження в навчальний процес кафедри ___________ ВНТУ для студентів спеціальності ______ «____».ДОДАТКИ

^

Додаток А
Акт впровадження


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету


____________д.т.н., проф. Романюк О.Н.

"___"___________ р.

^ АКТ

про впровадження результатів дисертаційної роботи

Іваненка Івана Івановича

на тему ""

в навчальний процес


Члени комісії у складі директора інституту __________________________ ,

(повна назва інституту)

____________________________, ______________________________________,

(вчене звання, науковий ступінь) (прізвище, ім'я, по батькові)

завідувача кафедри ____________________________, _____________________ ,

(повна назва кафедри) (вчене звання і науковий ступінь)

_________________________________ склали цей акт про те, що у Вінницькому

(прізвище, ім'я, по батькові)

національному технічному університеті при виконанні ________________ для

(види занять)

студентів спеціальності _________________________________ та при вивченні

(шифр і назва спеціальності)

курсу «_____________________________________________________________»

(назва навчального курсу)

впроваджено такі результати, розроблені Іваненком І. І.:

– .............

– ............

– ............

Директор Ін_________,

(назва)

________________________ ______________

(вчене звання, науковий ступінь) (ініціали, прізвище)


Завідувач кафедри _____________________

(назва кафедри)

_______________________. ______________

(вчене звання, науковий ступінь) (ініціали, прізвище)

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

2. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - XLIII, 265 с.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник - 2003. - № 4. - С. 43. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

4. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. - Львів : Свічадо, 2006. - 307 с. - (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14).

5. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. - [Чинний від 2007-01-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - IV, 18 с. - (Національний стандарт України).

6. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. - Офіц. вид. - К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. - VІ, 74 с. - (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

7. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор /

Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - № 6. - С. 15-18, 35-38.

8. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. - К. : Ін-т математики, 2006. - 111 с. - (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

9. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2006. - 207 с. - (Бібліотека офіційних видань).

10. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. - Х. : Ранок, 2005. - 96 с.

11. Матеріали ІХ з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. - К. : Асоц. укр. банків, 2000. - 117 с. - (Спецвип.: 10 років АУБ).

12. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. - К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. - 311 с. - (Ювеліри України ; т. 1).

13. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. - К. : Києво-Могилян. акад., 2005. - 397, [1] с. - (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

14. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. - Тернопіль, 2007. - 20, [1] с.

15. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

16. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. - 276 с.

17. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - К. : Прецедент, 2006. - 93 с. - (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

18. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. - 11 с. - (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

19. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.

20. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. - Львів : Кальварія, 2005. - 196, [1] с. - (Першотвір).

21. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107-9:2004. - [Чинний від 2005-04-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2006. - 181 с. - (Національні стандарти України).


Схожі:

України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович iconВінницький національний технічний університет Інститут магістратури, аспірантури та докторантури
Мокін Борис Іванович — ректор внту, академік Академії педагогічних наук України, академік ман вш, д т н., професор
України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович iconТа спорту україни криворізький технічний університет кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин На правах рукопису

України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницька міська рада департамент економіки І інвестицій вінницький національний технічний університет інститут Менеджменту Кафедра фінансів
...
України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович iconРекторат І Вчена Рада державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»
Документи для участі у конкурсі подаються до докторантури, аспірантури університету
України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни на правах рукопису пилипей леонід петрович
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни на правах рукопису пилипей леонід петрович
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-20437178
України вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури та докторантури кафедра ммсс на правах рукопису Іваненко Іван Іванович iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188832
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи