Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук icon

Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук
НазваНауково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук
Сторінка1/6
Дата31.05.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (ІнМАД ВНТУ), 02.06.2010 р., 222ГУК

"ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВІДМОВ ВАК УКРАЇНИ
У ВИДАЧІ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТА ТА ДОКТОРА НАУК"
(за інформацією з журналів "Бюлетень ВАК України"
№ 1-12, 2007 р., 1-12, 2008 р., № 1-12, 2009 р., № 1-5, 2010 р.)По всьому тексту прізвища та ініціали здобувачів замінено на "Здобувач", наукових керівників – на "Науковий керівник", а інших науковців – на "Науковець". Для кращого розуміння тексту радимо читати "Бюлетень ВАК України" в оригіналі, який можна взяти або в науково-технічній бібліотеці ВНТУ, або в Інституті магістратури, аспірантури та докторантури університету, к. 213, 215ГУК..


Примітка: позначка (!) означає, що однієї цієї причини достатньо для скасування рішення спецради про присудження наукового ступеню (і були такі випадки – вони позначені окремо вже у другому стовпчику таблиці, принаймні, інші причини в "Бюлетеню ВАК України" не зазначені).


"Коментар від ІнМАД:" містить додаткові поради та зауваження аспірантам та їх науковим керівникам із досвіду ІнМАД.^ Тематика
причини


Зміст (цитати та коментарі до них)

Джерело (но-мер журн./рік);

науковий сту-пінь, на який претендував Здобувач

1

2

3


(!) Невідповідність спеціальності


^ Невідповідність спеціальності

"…із семи пунктів, які визначають практичне значення отриманих результатів, лише два (третій і п'ятий) мають безпосередній стосунок до застосування результатів дослідження у сфері криміналістичної теорії та практики, інші або мають загальноправове спрямування, або стосуються інших галузей права."

Д.ю.н., 04/07

"дисертаційна робота …за своїм змістом, використаними методами, отриманими результатами, публікаціями не відповідає паспорту спеціальності 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів. У дисертації немає обов'язкових із цієї спеціальності результатів аналізу технологічних процесів, обґрунтованого вибору системи управління технологічним процесом. Запропоновані методики параметричного синтезу регуляторів за своєю предметною галуззю не належать до спеціальності 05.13.07".

К.т.н., 08/07

(!) "…захистив дисертацію «Економіко-математичні моделі оптимізації структури виробництва корпоративних підприємств АПК» зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання"

"…робота … за змістом не відповідає паспорту спеціальності, не містить наукової новизни, а отже, не відповідає вимогам ВАК України до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання."

"…було рекомендовано … подати дисертацію для захисту зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК".

К.е.н., 08/07

^ Невідповідність спеціальності (продовження)

(!) "…захистив дисертацію із грифом «Для службового користування» «Методика збереження експлуатаційних властивостей мінеральних олив шляхом масообмінної обробки інертними газами» зі спеціальності 20.02.14 – озброєння і військова техніка".

"…дисертаційна робота Здобувача за своїм змістом, використаними методами досліджень, отриманими результатами, публікаціями не відповідає паспорту спеціальності 20.02.14 – озброєння і військова техніка. Мінеральні оливи, є об'єктом досліджень, не належать ні до військової техніки, ні до озброєння."

"… за назвою, змістом і предметом дослідження дисертаційна робота відповідає спеціальності 20.01.08 – тил Збройних сил (розділ Б. Спеціальні палива та пально-мастильні матеріали, напрями досліджень за п. 3, 6-8)".

К.т.н., 09/07

(!) "…захистив докторську дисертацію «Клініко-експериментальне обґрунтування використання інтенсивної інсоляції у лікуванні псоріазу» зі спеціальності 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія."

Експертна рада відзначає, що клінічних досліджень, вивчення особливостей перебігу хвороби, методів лікування хворих з урахуванням стадій, типу і форм псоріазу в дисертаційній роботі Здобувача немає. У висновках автор лише декларує те, що в дисертації подано наукове вирішення проблеми фізіотерапії і курортології, тоді як усі 9 висновків характеризують стан імунологічних показників і механізмів їх розвитку. Отже, дисертація Здобувача за своїм змістом і суттю не відповідає спеціальності 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. Експертна рада констатує, що предмет дослідження, методики, наукова новизна та практична значущість, зазначені в дисертації, відповідають паспорту спеціальності «Імунологія та алергологія» - 14.03.08.

Д.м.н., 10/07

"… робота суперечлива за формою і змістом. Її суперечливість породжена невизначеністю проблеми у напрямі геоекологічних наук та її відповідності паспорту спеціальності. Наукові завдання дисертації охоплюють розв'язування історичних, соціальних, етнічних та економічних питань, які безпосередньо не стосуються завдань і мети роботи".

Д.геол.н., 10/07

"…поставлена автором мета не відповідає паспорту спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. Це зумовлено недостатньою вмотивованістю постановки конкретних експериментальних досліджень і взаємозв'язку отриманих результатів з розв'язанням проблем екологічної спрямованості. Фактично головна увага в роботі приділена розгляду впливу магнітного поля на кінетику хімічних, зокрема іонообмінних реакцій, які в дисертації безпосередньо не пов'язані з вирішенням проблем охорони довкілля".

Д.х.н., 10/07

"Дисертаційна робота за темою, об'єктом і предметом дослідження, а також за більшістю позицій наукової новизни не відповідає паспорту спеціальності 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит. У роботі досліджуються не «фінансові відносини», а «організаційно-економічний механізм», «процеси реалізації» венчурних інвестиційних проектів".

К.е.н., 06/08

^ Невідповідність спеціальності (продовження)

"Окремо зупинимося на аналізі відповідності дисертаційної роботи паспорту спеціальності 05.11.13 - прилади і методи контролю і визначення складу речовин. По-перше, мета роботи не спрямована на контроль (підвищення вірогідності контролю); по-друге, у завданнях дослідження немає згадки про контроль, по-третє, автор не оцінював вірогідність контролю: не встановлені закон розподілу контрольованої величини та закон розподілу похибки засобу вимірювання; не оцінено помилки першого та другого роду; по-четверте, питання контролю не висвітлено у висновках; по-п'яте, немає жодної авторської публікації, присвяченої хоч якимось аспектам контролю" (тема дисертації: "Підвищення чутливості ферозондового методу контролю металевих включень у харчових продуктах").

К.т.н., 01/10


^ Неадекватність назви роботи змісту проведеного дослідження


Неадекватність назви змісту дослідження

"Наявна певна неадекватність самої назви роботи «Стратегія зниження ризиків інвестиційної діяльності» змісту проведеного дослідження. По-перше, не може існувати однієї стратегії зниження ризику для будь-якого підприємства у будь-якій галузі. По-друге, така назва зобов'язує досліджувати усі форми інвестиційної діяльності, включно з інвестиціями в цінні папери, тоді як авторка зосереджує свою увагу на з'ясуванні проблем так званих «реальних інвестицій». По-третє, така назва зобов'язує у висновках конкретно сформулювати, у чому полягає така стратегія, чого здобувачка не зробила".

Д.е.н., 04/09

^ Назва дисертації "Підвищення екологічної безпеки при аварійних викидах токсичних речовин" є занадто загальною. "Автор розглядає лише одну з майже 100000 відомих токсичних речовин, причому розглядає цю речовину - аміак - у досить вузькому діапазоні можливих форм і ситуацій".

К.т.н., 09/09

Коментар від ІнМАД: усе, особливо назва, наукова новизна, об’єкт та предмет дослідження, в дисертації повинні відповідати паспорту тієї спеціальності, за якою вона подається. Слід звертати на це увагу, коли дисертація готувалась по одній спеціальності, а за рекомендацією наукового семінару, подана до захисту по іншій.


^ Основні складові роботи (розділи Вступу)


Актуальність

"Замість обґрунтування проблеми й теми дослідження автор висловлює загальновідому думку про важливість митної служби взагалі, а на стор. 10 стверджує, що актуальність теми пов'язана з тим, що «проблема комунікативної компетентності є актуальною».

"Актуальність дослідження практично неаргументована, оскільки в роботі немає аналізу суперечностей, на основі яких і визначається актуальність".

Д.б.н., 09/07

"При розкриті актуальності дослідження не наведено результати критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями поставленого наукового завдання. Більше того, не сформульовано сутність наукового завдання, що пропонується для вирішення… хоча актуальність теми дисертації обґрунтовується щодо всього нафтогазового комплексу, у кращому разі це можна віднести до умов ВАТ «Укрнафта» або «Надвiрнанафтогаз», оскільки досвід провідних нафтовидобувних фірм світу не розглядається, не аналізується i не застосовується для подальшого розвитку".

К.т.н., 01/08

^ Зв’язок з НДР

"При описі зв’язку роботи з науковими програмами, планами, темами не вказано номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, базових для підготовки та подання дисертаційної роботи. Не зрозуміла також роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт".

К.т.н., 01/08

"При описі зв'язку роботи з науковими програмами, планами, темами вказано лише один номер державної реєстрації науково-дослідної роботи, яка є базовою для підготовки та подання дисертаційної роботи. Але ця тема НДР не має прямого стосунку до змісту дисертації. Не зрозуміла також роль автора у виконанні цієї науково-дослідної роботи".

К.т.н.,04/08

На с.8 указано, що дисертаційна робота пов'язана з темою № 30-55-97 «Розробка методичної та технічної бази для створення комплексу технічних засобів контролю фізико-хімічних і хіміко-мінералогічних характеристик сировини та продуктів збагачення корисних копалин», яка виконувалася упродовж 2001-2005 pp., коли Здобувач був студентом і участі в цій роботі не брав. Все це наводить на думку, що АРМ геолога розроблено раніше, а на базі цього розроблення досить невдало виконана дана робота.

К.т.н., 09/08

Коментар від ІнМАД: Здобувачі обов’язково повинні працювати на темі (НДР), а НДР повинна мати номер держреєстрації, інакше не можна вказувати відповідну НДР у даному підрозділі Вступу та автореферату. Крім того, слід чітко зазначати, що Здобувач був виконавцем (або відповідальним виконавцем) даної роботи. Найважливішим, при цьому, є те, що у звіті з даної НДР Здобувач обов’язково повинен бути вказаний серед її авторів (були випадки, коли ВАК спеціально перевіряв цей факт).

^ Об’єкт, предмет, мета, задачі, методи досл-нь

"Предметом і метою дослідження не передбачені завдання 4 і 5".

К.пед.н., 03/07

"…мета дослідження не цілком відповідає темі дослідження, фактично є ширшою за темуоб'єктом дисертаційного дослідження не може бути «сукупність проблем», як це зазначено в авторефераті дисертації (с. 3), оскільки згідно з п. 3.4. «Основних вимог...», об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію".

Д.ю.н., 04/07

"Мету й завдання роботи сформульовано нечітко, без необхідної конкретики. Що таке «основные пики вариабельности многомасштабной изменчивости»…?"

"Методи збирання, опрацювання й аналізу даних викликають підозру. ^ Чи самостійно була виконана робота, коли автор вказує, що «...были обобщены материалы 30-летних буксировок..., 40 экспедиций...» (стор. 12) і при цьому «...автор старался наиболее полно использовать материалы комплексных экспедиционных исследований»?"

Д.б.н., 05/07
"…здобувачка не враховує, що згідно з п. 3.4. наказу Вищої атестаційної комісії України від 21.03.1997 року «об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована увага дисертанта, оскільки предмет дослідження визначає тему дисертаційної праці», яка визначається на титульному аркуші як її назва. Зазначене дає змогу стверджувати про невідповідність визначення автором об'єкта та предмета дослідження вимогам, що ставляться до дисертацій".

К.ю.н., 07/07

"У дисертації … розглядається суто практичне завдання - поліпшення якості підготовки майбутніх митників у галузі знання іноземних мов. Дисертація не порушує жодної педагогічної проблеми професійної педагогіки".

Д.б.н., 09/07

«предмет дослідження дослівно дублює назву дисертації».

К.пед.н., 02/08

«Автором задекларовано як об'єкт дослідження - відпрацьована олива ЗАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод», але у розділі 2 «Об'єкти та методи досліджень» зазначено, що для «досліджень використовувались зразки відпрацьованих олив, наданих фірмою «Галсана».

К.т.н., 01/09

"Некоректно сформульовано … завдання дослідження, зокрема третє та п'яте дублюють мету, а перше та друге не пов'язані з нею".


К.н. з фіз. вих. і спорту, 08/09

^ Об’єкт, предмет, мета, задачі, методи досліджень (продовження)

"Оскільки в роботі немає критеріїв, що визначають рівень екологічної безпеки, то не зрозуміло, яким чином автор досяг поставленої мети - підвищення ефективності екологічної безпеки".

К.т.н., 09/09

"^ Темою дисертаційного дослідження є підвищення чутливості ферозондового методу контролю металевих включень у харчових продуктах, метою роботи є подальше вдосконалення електромагнітних детекторів для контролю харчових продуктів у напрямі зниження їхнього порогу чутливості. Не зовсім зрозуміло, чим займався автор - підвищенням чутливості чи зниженням порогу чутливості".

К.т.н., 01/10

Коментар від ІнМАД: Треба дуже уважно формулювати об’єкт, предмет, мету, задачі та методи досліджень. При цьому, треба слідкувати за тим, щоб у тексті не було протиріч з даними твердженнями – це уважно перевіряється під час аналізу дисертації.

^ Наукова
новизна


"Не можна погодитись із тим, що «вперше здійснено підхід до розробки концепції криміналістичної теорії злочину, скоюваного організованим злочинним утворенням». Такий підхід розроблений іншими вченими".

"Дисертант пише, що ним «розроблені теоретичні положення нової загальної дворівневої методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економіки». Тут, по-перше, помилковий погляд здобувача на те, що це загальна методика, оскільки може йтися тільки про позавидову методику (злочини, що вчиняються організованими злочинними групами); по-друге, не зрозуміло, чому ця методика є новою (мабуть, вона нова для дисертанта); по-третє, які два рівні він має на увазі (дослідча перевірка та розслідування – див. с. 15 автореферату), оскільки дослідча перевірка не входить до розслідування".

Що ж до того, що Здобувач «вперше у вітчизняній криміналістиці комплексно дослідила суб'єктивний склад економічних злочинів», мабуть, відповідає дійсності. Оскільки «суб'єктивний склад» не є категорією криміналістики.

Д.ю.н., 04/07

"Положення, які захищаються, чітко не випливають із тексту роботи, тобто, ці положення і текст дисертації належною мірою не корелюють".

Д.геол.н., 04/07

Основні зауваження комісії експертної ради з геологічних наук такі:

"І. В авторефераті наведено чотири положення, що характеризують новизну отриманих результатів:

  1. «На основі аналізу та систематизації результатів вітчизняних і зарубіжних геолого-геофізичних досліджень … введене поняття … й конкретизоване об'єктивне та предметне поле, а також методологічна база й базис методологічної єдності нової геофізичної дисципліни – екогеофізики».

  2. «^ Показано ефективність використання … інформації про системи розломів …. Для розглянутої низки задач – це якісно (?) новий підхід».

  3. «Вперше визначено етапи моделювання … та розроблено ієрархічний ряд … моделей…».

  4. «^ Вперше розроблено комплекс базових кількісних показників … що дозволяє обґрунтувати… аспекти вибору… способів…».

На думку експертної ради, наведені положення наукової новизни отриманих результатів не відповідають вимогам ВАК України".

Д.геол.н., 04/07

"Із наукової новизни не видно, що зроблено вперше з предмета дослідження, а приймати за новизну визначення того, що дослідження вперше стало предметом соціального вивчення, не відповідає докторській дисертації".

Д.б.н., 09/07

"Неприпустимо вважати новим внеском у вирішення проблем психофізіології тезу, що декларується автором: «У дітей, які займаються спортом, спостерігається тенденція до покращення окремих показників властивостей нейродинамічних, сенсомоторних та психічних функцій у порівнянні з однолітками, які спортом не займаються». Подібні закономірності встановлено не менш 50-60 років тому, підтверджено сотнями досліджень, а отже, не можуть претендувати на наукову новизну".

К.б.н., 12/07

"Опис наукової новизни одержаних результатів у кращому разі є констатацією зробленого дисертантом, без необхідного висвітлення саме наукової новизни. Так, розроблення iнформацiйно-аналiтичної системи (єдине положення, яке віднесене автором до градації ступеня новизни «вперше») взагалі не може розглядатися в наш час як елемент наукової новизни, оскільки є прикладним (практичним) результатом, а зовсім не науковим".

"Твердження про те, що здобувачкою обгрунтованi й визначені еколого-технологiчнi принципи поводження з відходами» не витримує критики, бо такі принципи давно вiдомi".

К.т.н., 01/08

^ Наукова
новизна


(продовження)

«… проведення експериментальних досліджень нанесення покриття та аналізу хімічного складу цього покриття залежно від його товщини (єдині положення, які віднесені здобувачем до градації ступеня новизни «вперше») взагалі не можуть розглядатися в наш час як елемент наукової новизни, оскільки є прикладним проміжним результатом, а не науковим здобутком».

К.т.н., 04/08

«… розроблені та представлені в роботі моделі відповідних фізичних процесів є по суті методиками розрахунків окремих параметрів із застосуванням відомих із літератури методів досліджень і не вирішують завдання дослідження нових фізичних процесів і явищ».

Д.т.н., 05/08

"За рекомендаціями ВАК України методика є новим прикладним результатом і тому цей пункт не може бути віднесеним до наукової новизни".

К.е.н., 10/08
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук iconАнкетування молодих вчених внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння Інституту магістратури, аспірантури та докторантури (Інмад) Вступ
України, в тому числі у внту, є низькій відсоток реально впроваджених розробок, які не просто передані для використання, а насправді...
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10)
Порядок обрання та призначення директора навчально-наукового інституту, директора науково-технічної бібліотеки визначено у додатках...
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук iconДодаток 5 до Правил прийому до внту в 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вінницького національного технічного університету
Вінницького національного технічного університету (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення...
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук iconМетодика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту
Голова Робочої групи – директор Інмад, члени – члени Ученої ради Інмад, учені секретарі спецрад внту, голови спецрад внту (за згодою),...
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук iconПро зарахування до аспірантури та докторантури
Кабінету Міністрів України №309 від 01. 03. 1999 р., на підставі рішення приймальної комісії Національного авіаційного університету...
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук iconВінницький національний технічний університет Інститут магістратури, аспірантури та докторантури
Мокін Борис Іванович — ректор внту, академік Академії педагогічних наук України, академік ман вш, д т н., професор
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук iconЗатверджую” ректор вінницького національного технічного університету
Відповідно до п розділу VIII „Зарахування за співбесідою” Правил прийому до внту у 2013 році за результатами співбесіди зараховуються...
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук iconЗатверджую” ректор вінницького національного технічного університету
Відповідно до п розділу VIII „Зарахування за співбесідою” Правил прийому до внту у 2014 році за результатами співбесіди зараховуються...
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук iconПоложення про приймальну комісію Вінницького національного технічного університету І. Загальна частина
Приймальна комісія Вінницького національного технічного університету (далі Університет) (далі – Приймальна комісія) – робочий орган...
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (Інмад внту), 02. 06. 2010 р., 222гук iconДодаток 5 до Правил прийому до внту в 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вінницького національного технічного університету
move to 0-287837
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи