Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine icon

Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine
Скачати 62.13 Kb.
НазваAbstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine
Дата02.06.2012
Розмір62.13 Kb.
ТипДокументи

ПРОБЛЕМАТИКА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА УКРАЇНІ


Обасогіє Т.Д.

Донецький Технічний Державний Університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра зовнішньоекономічної діяльності

mailto:Obasogie_tatiana@yahoo.com

Abstract

Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine. The article is devoted to the main barriers of foreign investment performance in Ukraine. The ways of their dissemination are proposed and the main trends of its upgrading in Ukraine.


При переході до нової системи ринкових відносин в Україні склалася непроста політична й економічна ситуація. Щоб завершити процес реформування економіки потрібно переоцінити власні можливості народного господарства і вивчити тенденції світового ринку. У цій ситуації стає актуальним залучення прямих іноземних інвестиціій і створення спільних підприємств.Доцільність цього процесу обумовлена тим, що спільне підприємництво й іноземні інвестиції сприяють входженню Украіни в систему світового економічного господарства і формуванню власної ринкової інфраструктури.


Іноземні інвестиції – це всі види цінностей, вкладені безпосередньо іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до чинного законодавства України. Іноземними інвесторами можуть виступати: юридичні особи, створені відповідно до законодавства Украіни чи іншої держави; фізичні особи, створені відповідно до законодавства Украіни чи іншої держави; фізичні особи, що мають постійного місця проживання на території України; іноземні держави, міжнародні уряди і неурядові організації; інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, визнані такими чинним законодавством Украіни.


Основною формою залучення іноземних інвестицій в українську економіку є створення спільних підприємств за участю іноземного капиталу і підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам.

^ Підприємство з іноземними інвестиціями (спільне підприємство) – підприємство (организація) будь-якої організаційно-правової форми, створене за законами Украіни, якщо протягом календарного року, у його статутному фонді, мається кваліфікаційна іноземна інвестиція.


У даний час в Україні кількість підприємств з іноземними інвестиціями значно зросло. На початок 2001 року в Україні зареєстровано понад 5тис. Спільних із іноземними партнерами підприємств. В той час роль цих компаній у розвитку економіки країни залишається в цілому незначною. Отже, темп їх зростання, масшаби залучення іноземного капіталу, галузева структура і географія розміщення далекі від потенційних можливостей такої держави як Украіна.


Не повною мірою для залучення закордонного капіталу використовуються можливості створених в Україні спеціальних економічних зон, практично не вирішуються питання щодо створення технологічних парків та підприємницьких зон, які для своєї діяльності залучали б не тільки іноземні інвестиції, а й новітні технології, сучасний управлінський та інший досвід, сприяли б інтенсифікації та диверсифікації економічного розвитку з орієнтуванням на внутрішні та зовнішні ринки.


Украіна, володіючи містким ринком збуту, великим науково-технічним потенціалом, природними ресурсами, кваліфлкованою і дешевою робочою силою, вигідним транспортно-географічним розташуванням держави може бути одним з основних об’єктів залучення міжнародних інвестицій.


Проте з таких чинників, як політична й економічна стабільність, чіткість законодавчої бази, можливість широкої участі в приватизації державної власності, ступінь лібералізації зовнішньоторговельного режиму, розвиненість фондового ринку, створення надійної системи страхування та перестрахування інвестиційних ризиків, платоспроможність підприємств та їх інвестиційна прибавливість, сприятливість податкового, митного і валютного режимів, своєчасне надходження достовірної інформації до інвесторів, Украіна помітно поступається своім головним конкурентам.


Залученню іноземних інвестицій в українську економіку заважає кілька причин: нестабільність політичної обстановки у країні; економічна криза; зростання безробіття; високий рівень інфляції; неконвертованість національної валюти тощо.


Крім цих загальних причин, залученню іноземних інвестицій в Україну перешкоджають слабке інформаційне забезпечення іноземних інвесторів про потенційні можливості інвестування; утрудненість доступу до місцевих кредитів фондової діяльності; недосконалість процедури оформлення іноземних інвестицій; порівняно високи податки і незначні інвестиційні пільги; недостатнє страхування від політичного й економічного ризику.


Негативний вплив на залучення іноземних інвестицій в економіку Украіни має, крім того, недостатня розробленість законів і нормативних актів, що регулюють відносини між державою і закордонними інвесторами, а також їхніми украінськими партнерами, неготовність украінської економіки і суб’єктів господарювання поглинути значні обсяги іноземного капіталу. Так, за деякими оцінками, сьогодні в країні практично немає промислово-фінансових груп та вітчизняних транснаціональних корпорацій, спроможних реалізувати іноземні інвестиції обсягом в 50-100 млн. доларів. До того ж інвестиційні очікування західних партнерів і украінських ділових кіл багато в чому відрізняються. Останні найчастіше пропонують для інвестування неперспективні галузі і підприємства, тоді як іноземний інвестор прагне отримання значно вищої норми прибутків в Україні порівняно з операціями в інших країнах. Приміром, за результами дослідження, проведенного аналітиками американської транснаціональної корпорації “Шеврон”, більшість західних фінансистів рекомендує іноземним фірмам орієнтуватися на прибутковістьбудь-яких інвестицій в СНГ, включаючччи Україну, у 25 і більше відсотків, що значно вище аналогічних показників для інших держав.


Серйозним негативним чинником на шляху іноземного капіталу в украінську економіку є слабкість національної банківської системи. Важливу роль у її становленні і розвитку могла б зіграти діяльність іноземних банків на внутрішньому фінансовому ринку України, які б не тільки стимулювали національні комерційні банки до підвищення ефективності їхньої роботи в умовах зростаючої конкуренції, а й могли б стати джерелом інвестиційних ресурсів.


Значною проблемою для збільшення інвестицій є також відсутність державної концепції структурної перебудови економіки і, зокрема, інвестиційної програми із чітким визначенням галузевих та кількісних потреб в інвестиційних ресурсах. Бо саме інвестиційна активність є одним з найважливіших результатів будь-яких перетворень у галузі економіки. Звертає на себе увагу і той факт, що за явної нестачі іноземних інвестицій в Україні щорічно відбувається іхній відтік за кордон, а також зворотний рух, тобто інвестування Україною інших країн.


Занепокоєність іноземних інвесторів викликає високий рівень криміналізації економіки України, насамперед розгул організованої злочинності та корупція, що безпосередньо впливають на діяльність іноземних компаній у країні.


Важливим етапом щодо залучення іноземних інвестицій в Украіну має також стати створення мережі інвестиційних фондів, страхових компаній, інформаційно-консалтингових центрів. На жаль, цей процес стримується цілим рядом факторів політичного, економічного, юридичного і соціфльно-психологічного характеру. Йдеться, насамперед, на думку західних експертів, про відсутність гарантій повернення вкладених коштів та недавню динаміку українського ВВП. Водночас активізація співпраці України з такими организаціями, як Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, що входить до групи Світового банку, або з американською Корпорацією закордонних приватних інвестицій, з якими наша держава раніше підписала відповідні угоди, сприяла б поліпшенню ситуації щодо надання гарантій іноземним інвесторам.


Проаналізувавши вищевикладені дані, можна зробити висновок про те, що в Україні існуючий механізм залучення іноземних інвестицій і створення спільних підприємств розроблено недостатньо.

Отже, в Україні продовжує зберігатися цілий ряд факторів, що роблять її інвестиційний клімат вкрай несприятливим. Це фактично зводить нанівець ті переваги, які вона могла б запропонувати іноземним інвесторам. Водночас кожен із цих чинників відрізняється за ступенем впливу на інвестиційну активність західних компаній. Тому концентрація зусиль держави на зміні в кращий бік ключових чинників дала б можливість досягти вагоміших результатів, ніж спроба перебороти відразу всі інвестиційні проблеми. Досвід інших держав свідчить, що таким ключовим чинником є соціально-політична і макроекономічна стабільність, без досягнення якої важко залучити іноземний капітал у національну економіку.


Таким чином, основними передумовами для збільшення припливу іноземних інвестицій є посилення політичної, економічної і соціальної стабільності у країні, й вихід з економічної кризи, удосконалення і розвиток форм залучення іноземного капіталу (в особливості створення спільних підприємств) можуть істотно стимулювати приплив цього капіталу.

Перелік послань


  1. Статичний щорічник України за 2000 рік.

  2. О.М. Лотош Процес залучення прямих іноземних інвестицій до приватизації в Україні // Биз.-2001.-Випуск 50.-С. 52-54.

  3. С. Г. Мікаелян Шляхи поліпшення іноземної інвестиційної діяльності в Україні // Биз.-2001.-Випуск 50.-С. 57-59.

  4. А.С. Міхайловська Економіко-правові форми іноземних інвестицій в Україні // Биз.-2001.-Випуск 50.-С. 59-61.

  5. В. Александрова, М. Гороховатська, Т. Щедріна Спільні підприємства як форма трансферу технологій // Вісн. НАН України.-2001.-№12.-С. 24-30.

  6. В. Самовалов Що стримує залучення іноземних інвестицій // Урядовий кур’єр. –17 травня 2001.-№85.-С. 7.

Схожі:

Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine iconAbstract Shvetz I. B., Grebennikov Y. V. Problems of the efficiency of international economic activity
Про­изошедшая в современном обществе переоценка принципов и модельных характеристик экономического развития изменила представления...
Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine iconApplication for participation in the International Conference «Financial system of Ukraine: problems and perspectives of development within social and economic transformations»
«Financial system of Ukraine: problems and perspectives of development within social and economic transformations»
Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine iconDear Mr./Mrs. Let us inform you that in LVIV Polytechnic National University, Ukraine on 19 – 20 September, 2013 the Third International Scientific Conference “Problems of Formation and Implementation of Competition Policy” will be organized.

Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine iconDear Mr./Mrs. Let us inform you that in LVIV Polytechnic National University, Ukraine on 19 – 20 September, 2013 Third International Scientific Conference “Problems of Formation and Implementation of Competition Policy” will be organized.

Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine iconDear Mr./Mrs. Let us inform you that in LVIV Polytechnic National University, Ukraine on 19 – 20 September, 2013 the Third International Scientific Conference “Problems of Formation and Implementation of Competition Policy” will be organized.

Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine iconIntroductory word
«ulrich periodicals directory», and national database «ukrainika naukova» («Dzherelo» abstract journal). Our journal has applied...
Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine iconMinistry of education and science, youth and sports of ukraine transcarpathian state university international Business and International Law Faculty International Business and World Policy

Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine iconMinistry of education and science, youth and sports of ukraine transcarpathian state university international Business and International Law Faculty International Business and World Policy

Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine iconIgor Osyka, researcher University of Internal Affairs Kharkov, Ukraine organised economic crime problems in ukraine*

Abstract Obasogie T. The problems of international investment performance in Ukraine iconBasel committee reforms and economic performance of ukraine and egypt monal Abdel-Baki

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи