Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни icon

Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Скачати 319.62 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Дата31.05.2012
Розмір319.62 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Етика та естетика"

для студентів усіх спеціальностей заочної

форми навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 31.01.06

Дніпропетровськ НМетАУ 2006


Вступ


Програма дисципліни “Етика та естетика” ставить за мету висвітлити наступне коло питань: роль етики та естетики в житті людини та суспільства, сутність етичних та естетичних основ духовно-практичного буття, історію становлення та розвитку етичної та естетичної культур мислення. Засвоєння дисципліни має на меті сприяти підвищенню загальноосвітньої підготовки студента, а також його самовизначенню у світоглядних позиціях і засвоєння головних духовних цінностей людства.

Виконання індивідуальних завдань, запропонованих студентам, стимулюватиме розвиток навичок самостійної роботи з літературою, вміння здійснювати пошук відповідей на різноманітні питання з дисципліни “Етика та естетика”, це сприятиме розвитку у особистості вміння проводити науково-дослідницьку та науково-пошукову роботу.

Кожне індивідуальне завдання містить 10 запитань, які охоплюють усі теми дисципліни. Передбачаються стислі та конкретні відповіді на них, що містять факти, обґрунтування тих чи інших положень. Робота має віддзеркалювати науковий підхід студента. Всього для опрацювання пропонується 30 варіантів. Номер варіанта визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки студента. Якщо ця цифра перевищує число “30”, то від неї необхідно відрахувати число, кратне тридцяти (30, 60, 90). Наприклад, якщо останні цифри номера залікової книжки “49”, “71”, “93”, то номери варіантів відповідно – “19”, “11”, “3”. Загальний обсяг виконаного завдання має бути – 5 - 10 аркушів формату А-4 друкованого тексту (шрифт – 12, міжрядковий інтервал – 1,3, відступ – 20-25 мм), або рукописного тексту такого ж обсягу.

Правильно виконане індивідуальне завдання зараховується без захисту. Робота надається для перевірки не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії. Викладач надає консультації щодо вибору літератури, побудови відповіді. Залік проставляється на основі опрацьованого індивідуального завдання та за результатами виконання тестових завдань під час заліку.

Окрім рекомендованих підручників, навчальних посібників і монографій, студенти, здійснюючи підготовку до виконання завдання, можуть користуватися такими періодичними виданнями, як журнали “Вопросы философии”, “Людина і світ”, “Человек”, “Сучасність”, “Мистецтвознавство України”.


^ Робоча програма і методичні вказівки до вивчення дисципліни

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять з дисципліни “Основи етичних та естетичних знань” наведено в таблиці.
Види занять
тем

Найменування тем


Лекції

годин

Семінар-ські,

годин

Сам.вивчення, годин

1

2


3

4

5

1
^

Предмет етики. Історія етичних вчень.

Етика, мораль, моральність. Етика як філософська наука. Рівні етичного знання та завдання науки етики. Етика доби античності і середньовіччя. Етика Нового часу. Марксистська етика. Етика сучасності.


2
6

2
^

Мораль як соціальний феномен. Моральна свідомість.


Поняття і структура моралі. Специфіка і функції моралі. Моральні властивості. Поняття і структура моральної свідомості. Норми і принципи моралі. Моральні мотиви і ціннісні орієнтації. Добро і зло.

2
4

3
^

Моральна діяльність.


Поняття моральної свободи. Свобода дії, вибору, волі. Вчинок – елемент моральної діяльності. Проблема співвідношення цілей і засобів діяльності.4

4
^

Етика спілкування, етикет. Професійна етика.


Спілкування як сфера людської моральності. Етичні підвалини спілкування. Культура спілкування та етикет. Основні принципи сучасного етикету. Особливості професійної моралі та етики. Норми, принципи та цінності професійної етики вченого-науковця, інженера.4

5
^

Екологічна етика.


Основні поняття та завдання екологічної етики. Біоцентризм як основна категорія в екологічній етиці. Глибинна екологія як напрям в сучасній екологічній етиці. Проблеми взаємодії людини та природи.4

6

^ Етика науки. Основні завдання, функції та напрямки етики науки. Історія становлення та розвитку етики науки. Науково-технічний прогрес через призму ціннісних орієнтацій етики науки.6

7
^

Предмет і теорія естетики.


Естетика та її місце в системі фахової освіти. Визначення основних принципів та понять дисципліни. Естетична діяльність та її форми. Структура естетичної свідомості.

2
6

8

Історія естетичної думки. Естетичні ідеї в античній культурі. Естетика середньовіччя та Нового часу. Українська естетика. Естетична думка XIX–XX ст.4

9

^ Мистецтво та дійсність. Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності. Вплив конкретних наук на еволюцію естетики. Залежність естетики від розвитку філософської думки. Соціальні функції мистецтва.

2
4

10

^ Художнє життя суспільства. Мистецька практика XX століття. Українська естетика: історична традиція й сучасний стан.4^

Всього 54 години


8
46


Рекомендована література (основна)


 1. Анисимов С.Ф. Этика как философская наука. – М.: Прогресс, 1995. – 320 с.

 2. Гусейнов А.А. Введение в этику. – М.: МГУ, 1985. – 208 с.

 3. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. – М., 2000.– 470 с.

 4. Давыдов Ю. Этика любви и метафизика своеволия: проблемы нравственной философии. – М.: Мол. гвардия, 1982. – 287 с.

 5. Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический очерк. – М.: Наука, 1990. – 245 с.

 6. Естетика: Підручник/ Л.Т.Левчук, В.І.Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк; За заг. ред. Л.Т.Левчук. – К.: Вища шк.., 2005. – 341 с.

 7. Етика: Навч. посіб./ В.О.Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.; За ред. проф. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

 8. Етика: Навч. посібник / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфіменко, О.М. Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

 9. Лозовой В.А. Нравственная культура личности: содержание и пути формирования: Учебное пособие. – Харьков, 2001. – 44 с.

 10. Малахов В. Етика: курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 384 с.

 11. Мукаржовский Я. Исследование по эстетике и теории искусства. – М., 1994. – 278 с.

 12. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки: Проблемы и дискуссии. – М., 1986. – 399 с.

 13. Этика: Энциклопедический словарь // Под ред. Р.Г. Апресяна и А.А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. – 671 с.


Тема 1. Предмет етики. Історія етичних вчень

(8 годин)

Лекційний матеріал (2 години)

Історико-філософські передумови етики. Становлення етики в самостійну галузь гуманітарного знання; наукове підґрунтя основ етичних знань (зв’язок з іншими науками). Етимологічні особливості понять “етика” та “мораль”. Мораль як предмет науки етики. Структура етики як науки, що містить наступні елементи: емпірична (або описова етика), загальна теорія моралі, нормативна етика, педагогічна етика, професійна етика, теорія етичної думки. Функції етики. Етична думка античної епохи. Розвиток етичної думки доби середньовіччя та Відродження у контексті християнського світогляду. Етичні вчення представників Нового часу. Проблема людини та суспільства в етиці марксизму. Екзистенціалізм, прагматизм, неотомізм, психоаналіз, неопротестантизм та суб’єктивно-ідеалістична теорія моралі як головні напрямки західноєвропейської думки XX століття.


^ Тематика самостійного вивчення

( 6 годин)

Особливості арсеналу понятійно-категоріального апарату науки етики. Взаємозв’язок етики з іншими науками, що вивчають мораль. Основні завдання етики в сучасних умовах буття, проблема формування моральної культури особистості. Історія етичної думки в Україні. Особливі релігійно-філософські системи, що розкривають проблемне поле етики у загальносвітовому масштабі: етика даосизму та конфуціанства (Давній Китай), етика джайнізму, буддизму (Давня Індія), етика іудаїзму (Давня Іудея), етико-філософські основи Давньої Греції та Давнього Риму.


^ Тема 2. Мораль як соціальний феномен. Моральна свідомість

( 6 годин)

Лекційний матеріал (2 години)

Соціальні, психологічні, історичні, культурологічні, релігійні передумови виникнення моралі та моральної свідомості. Зміст поняття мораль, моральність. Основні тенденції розвитку моралі у сучасній цивілізації. Мораль як особлива сфера ціннісного буття людини. Нормативний, ціннісний та імперативний характер моралі. Звичай і право як найвагоміші регулятори моральної поведінки індивіда та спільноти. Моральне життя: сфера сущого та належного в життєдіяльності людини. Сутність та специфіка моралі, що розкриваються через головні її функції: регулятивну, світоглядну, оцінювальну, пізнавальну, інтегративну, культурологічну. Моральна практика та моральна свідомість як складові елементи структури моралі.

^ Тематика самостійного вивчення

( 4 години)

Питання про природу, сутність та розвиток моралі розглядається у тісному зв’язку з основними підходами щодо виникнення людини: релігійний, натуралістичний (Ч.Дарвін, Г.Спенсер, З.Фрейд, К.Юнг); соціально-історичний (Арістотель, К.Маркс, М.Вебер). Етичний смисл проблеми добра та зла.


Додаткова література до тем 1, 2

 1. Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры).– К., 1992. – 196 с.

 2. Апель К. Ситуація людини як етична проблема // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія.– К., 1999. – С. 231 – 254.

 3. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. – С. 20 – 37.

 4. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и Практикум.– Минск, 1997. – 320 с.

 5. Золотухина – Аболина Е.В. Современная этика: истоки и проблемы: Учебник для вузов. – Ростов н/Д., 1998. – 448 с.

 6. Кропоткин П.А. Этика. – М., 1991. – С. 22 – 35.

 7. Рікер П. Етика і мораль // Рікер П. Навколо політики.– К., 1995. – С. 269 – 283.

 8. Степаненко В.Ф. етика в проблемних та аналітичних задачах: Навч. посібник.– К., 1998. – 270 с.

 9. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. – С. 41 – 237.

 10. Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет.– М., 1998. – 271 с.

 11. Этика: Учебник для студентов философских факультетов вузов / А.А.Гусейнов, Е.Л. Дубко, С.Ф. Анисимов и др. – М., 1999. – 495 с.


Тема 3. Моральна діяльність.

Тематика самостійного вивчення

( 4 години )

Свобода як важлива умова морального самовизначення індивіда в структурі цінностей та ціннісних орієнтацій. Проблема морального вибору та відповідальності особистості. Розгляд моральної свободи як діалектичної єдності моральної необхідності та суб’єктивної добровільності поведінки (тобто здатність людини тримати владу над своїми вчинками). Аналіз поняття “моральний вибір” через призму інваріантності людської поведінки. Питання обрання мети та засобів у моральній поведінці. Визначення поняття “моральний конфлікт”. Моральний конфлікт як ситуація зіткнення моральних норм в індивідуальній та суспільній свідомості, що вимагає морального вибору від суб’єкта. Особливості зовнішнього та внутрішнього видів морального конфлікту. Мораль та інші форми суспільного життя (мораль та економіка, мораль та політика, мораль та мистецтво, мораль та право, мораль та наука).


Додаткова література до теми 3

 1. Августин Блаженный. О благодати и свободном произволении // Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. –М.: Мысль, 1987. – С. 532 – 557.

 2. Бандзеладзе Г.Д. О понятии человеческого достоинства. – Тбилиси, 1979. – 107 с.

 3. Виндельбанд В. О свободе воли. – М.: Прогресс, 1996. – 370 с.

 4. Изард К. Эмоции человека.– М.: МГУ, 1980. – С. 370 – 397.

 5. Левицкий С.А. Трагедия свободы. – М.: Канон, 1995. – 178 с.

 6. Милль Дж. С. О свободе // Милль Дж. С. Утилитарианизм. О свободе. – СПб., 1990. – 245 с.

 7. Столяров А.А. Свобода воли как проблема европейского сознания. – М., 2000. – 265 с.

 8. Что такое мораль / Ред. А.А. Гусейнов. – М.: АН СССР, 1988. – 189 с.

 9. Шкода В.В. Вступ до правової філософії. – Харків: Фоліо, 1997. – 223 с.


Тема 4. Етика спілкування, етикет. Професійна етика.

(4 години)

Тематика самостійного вивчення.

( 4 години)

Моральна культура спілкування та етикет. Роль та значення спілкування як особливої форми людської взаємодії у становленні особистості. Основні типи, принципи та суперечності спілкування. Етичний сенс міжособового спілкування. Етикет як морально-естетична культура спілкування. Моральний зміст етикету. Історія виникнення етикету та йог правил. Головні принципи етикету спілкування: ввічливість, коректність, тактовність, делікатність, скромність, точність, обов’язковість. Відкритість і замкненість у спілкуванні. Монологісність та діалогічність людської особистості. Моральна цінність товариськості, дружби, любові та шлюбно-сімейних стосунків. Етика ділового спілкування (основи бізнесової етики).


Додаткова література до теми 4

 1. Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения // Вопр. философии. – 1995. – №3. – С. 109 –129.

 2. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества.– СПб, 1997. – 464 с.

 3. Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Работы 20-х годов. – К., 1994. – С. 9 – 68.

 4. Бербешкина З.А. Совесть как этическая категория.– М., 1986. – 101 с.

 5. Дробницкий О.Г. Проблема совести в моральной философии // Проблемы нравственности. – М., 1977. – С. 165 – 179.

 6. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъективных отношений. – М., 1988. – 319 с.

 7. Малахов В.А. Искусство и мироотношение. – К., 1988. – С. 35 – 49.

 8. Нестеренко В.Г. Страдательность – нравственность – культура // Онтологічні проблеми культури. – К., 1994. – С. 150 – 161.

 9. Ситченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996. – 176 с.

 10. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – К.: Вища школа, 1983. – 216 с.

 11. Хеллер А. Два столба современной этики // Вопр. философии. – 2002. – №3. – С. 28 – 36.

 12. Хоружий С. Человек и его три дальних удела. Новая антропология на базе древнего опыта // Вопр. философии. – 2003. – № 1. – С. 38 – 62.


Тема 5. Екологічна етика

( 4 години).

Тематика самостійного вивчення

( 4години )

Екологічна етика як міждисциплінарний напрямок в етиці (між етикою та екологією). Проблема екологічної етики як “первинної етики”. Питання співвідношення антропоцентризму та біоцентризму в екологічній етиці. Глибинна екологія як сучасний напрямок в західноєвропейській екологічній етиці XX – XXI століття. Етичний сенс екологічних проблем розкриває моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації. Зв’язок екологічних проблем з проблемою існування людської цивілізації. Об’єктивний аспект екологічних проблем – розвиток відносин між людиною та природою та його вдосконалення. Суб’єктивний аспект екологічних проблем розкриває міру вдосконалення взаємозв’язку людини та природного середовища через розуміння ступеня відповідальності людини перед природою. Турбота про здоровя і виживання як моральний імператив сучасності. Проблема голоду в світлі загальнолюдських моральних цінностей. Моральні основи взаємодії двох культур: аграрної та індустріальної.


Додаткова література до теми 5


 1. Биоэтика: принципы, правила, проблемы /Отв. Ред. Б.Г. Юдин. М., 1998. – 235 с.

 2. Василенко Л.И. Экологическая этика: от натурализма к философскому персонализму // Вопросы философии.– 1995, – № 3. – С. 37 – 42.

 3. Хесле В. Философия и экология. – М., 1994. – С. 71 – 101.

 4. Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994. – С. 129 – 193.

 5. Юдин Б.Г. Введение в биоэтику. М.: 1998. – 320 с.


Тема 6. Етика науки.

Тематика самостійного вивчення

(6 годин)

Основні завдання, функції та напрямки етики науки. Історія становлення та розвитку етики науки. Науково-технічний прогрес через призму ціннісних орієнтацій етики науки. Системно-історичний підхід в науці. Соціальний та культурно-світоглядний потенціал наукового знання. Наукове пізнання та цінності: людина як суб’єкт та об’єкт науки. Наука і глобальні проблеми сучасного та майбутнього людської цивілізації: необхідність нового мислення. Свобода дослідження та соціально-етична відповідальність вченого. Гуманістичні ідеали в науці.


Додаткова література до теми 6

 1. Биомедицинская этика / Отв. ред. В.И. Покровский. – М.: Медицина, 1997. – 270 с.

 2. Введение в биоэтику / Отв. ред. Б.Г. Юдин. – М.: Прогресс – Традиция, 1998. – 342 с.

 3. Лазар М.Г., Лейман И.И. НТР и нравственные факторы научной деятельности. – Л.: ЛГУ 1978. – 235 с.

 4. Медицина и права человека. – М.: Прогресс, 1992. – 190 с.

 5. Наука и нравственность. – М.: Политиздат, 1971. – 210 с.

 6. Этико-правовые аспекты проекта «Геном человека». – М.: ИФРАН, 1994. – 345 с.

 7. Этические и правовые проблемы клинических испытаний и экспериментов на человеке и животных. – М.: ИФРАН, 1994. – 358 с.


Тема 7. Предмет і теорія эстетики

(8 годин)

Лекційний матеріал (2 години)

Поняття “естетики”. Становлення перших естетичних уявлень. Предмет естетики у процесі розвитку проблематики науки. Виокремлення естетики як самостійної науки та визначення її зв’язку з іншими гуманітарними науками. Естетична діяльність та її форми. Особливості творчого потенціалу людської праці. Людська особистість як об’єкт естетичної діяльності. Естетичні форми суспільних відносин. Етикет як форма прояву естетичної діяльності. Природа в структурі естетичної діяльності. Естетична діяльність і мистецтво. Поняття “естетичного”. Особливості структури естетичної свідомості. Естетичне почуття. Естетичний смак. Естетичний ідеал. Естетичні погляди та теорії.


^ Тематика самостійного вивчення.

( 6 годин)

Категорії естетики як найзагальніші та найістотніші поняття естетичної теорії, духовні моделі естетичної практики, естетичного освоєння світу людиною. Їх розвиток та відображення основних етапів естетичного досвіду особистості та пізнання світу. Основні естетичні категорії та їх статус. Категорії “гармонія” і “міра”, їх взаємозв’язок з античною філософією.

Категорія “прекрасне”: моральна краса як гармонійний розвиток особистості. Визначення категорії “піднесене”. Релігійний настрій в мистецтві піднесеного. Піднесене в поезії та інших видах мистецтва. Велич смерті. Поняття “героїчного”.

Роль та значення “потворне” в естетиці та мистецтві. Страшне та смішне. Визначення “потворного”. Потворність в мистецтві. Потворність новизни та старого. Потворність одноманітності та різноманіття. Потворність форми та експресії. Потворне в житті та смерті. Потворне в природі.

Визначення “трагічного” в мистецтві. Типи трагічного. Трагічність життя – смерть. Елементи трагічного в архітектурі, скульптурі, живописі, музиці, поезії.

Складові елементи категорії “комічне”: сміх, карикатура, іронія.


Додаткова література до теми 7

 1. Вінкельман Й.Й. Про художній ідеал прекрасного. – К., 1990. – 256 с.

 2. Гегель. Эстетика: В 4 т. – М., 1968. – Т.1. Введение. – С. 7 – 97.

 3. Канарский А.С. Диалектика эстетического процесса. Диалектика эстетического как теория чувственного познания. – К., 1974. – 280 с.

 4. Кривцун О. Эстетика: Учебник. – М., 1998. – 340 с.

 5. Лукач Г. Своеобразие эстетического: В 4 т., – М., 1985. – Т.1. – 290 с.

 6. Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категория. – М., 1985. – 234 с.

 7. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції: Геометричні аспекти художнього формотворення. – К., 2001. – 365 с.

 8. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. – М., 1994. – 328 с.

 9. Татаркевич В. Історія шести понять: Пер. з пол. – К., 2001. – 1978 с.

 10. Шопенгауэр А. Основные идеи эстетики // Избр. Произв. – М., 1992. – С. 413 – 475.


Тема 8. Історія естетичної думки

(4 години).

Тематика самостійного вивчення

(4 години)

Естетичні ідеї в античній культурі. Споглядальний підхід до дійсності та виділення ролі почуттів людини у становленні предмета естетики (Сократ, Платон, Арістотель). Розвиток естетичної думки в країнах Сходу. Естетична проблематика індійських трактатів. Традиції “досконалості” та “довершеності” в китайській філософії (Конфуцій, Сюнь-цзи). Арабо-мусульманська естетика. Естетика Візантії (Плотін, Прокл, Григорій Ниський, Іоан Златоуст).

Естетика середньовіччя та Нового часу.

Естетична думка XIX–XX ст.


Додаткова література до теми 8

 1. Єфименко В.В. Культура середньовіччя. Культура Відродження // Історія світової культури / За ред. Л.Т. Левчук. – К., 1994.

 2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. – М., 1967. – Т. 3. – 520 с.

 3. Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика XX століття. – К., 1997. – 267 с.

 4. Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. – К., 2002. – 430 с.

 5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978. – 480 с.

 6. Юхимик Ю.В. До проблеми міметичного зразка в ренесансному мистецтві // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 7. – К., 2004. – 348 с.

 7. Юхимик Ю.В’ю Мімезис: естетико-мистецтвознавчий аналіз засадничого принципу класичного мистецтва. – К., 2005. – 258 с.

Тема 9. Мистецтво та дійсність

(6 годин).

Лекційний матеріал (2 години)

Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності. Методологічні засади аналізу мистецтва (розгляд мистецтва як психологічного феномена, етнографічного чинника, елемент історіографії, евристики, семіотики, фольклористики, соціології, космології та аксіології). Поетика як першоелемент мистецтва. Парадигмальне визначення мистецтва: поняття та сутність. Міфологія як рання форма усвідомленої сутності мистецтва. Особливості інтраверності мистецтва як головної парадигмальної його ознаки (Р.Джордж Коллінгвуд). Особливості “людського” як предмет і естетична притаманність мистецтва. Відображально-виражальна природа мистецтва.

Художність змісту та форми. Семіологія мистецтва: художній образ, символ і знак. Генезис художнього образу. Чуттєва безпосередність художнього образу. Принцип антиномічності і структура художнього образу. Умовність і знаковість в художньому образі. Універсалії художнього символу. Асоціативність, метафоризм і алегоричність як чинники художньо-образної виразності. Соціальні функції мистецтва.


^ Тематика самостійного вивчення

(4 години)

Особливості впливу та ролі мистецтва на життя особистості в структурі людської діяльності. Визначення ролі мистецтва в культурно-історичному просторі. Проблема свободи та детермінізму в мистецтві. Художність як поетичність у мистецтві. Художній твір як форма і спосіб соціального буття мистецтва.. Етнонаціональне в мистецтві: традиції і новий контекст. Історична динаміка головних функцій мистецтва (пізнавальної, виховної, практично-утилітарної, еврістичнної, прогностичної, релаксаційної, терапевтичної, компенсаторної, культуротворчої, знаково-комунікативної, інформативної, гедоністичної, розважальної та ігрової). Художня творчість: історія розвитку та становлення проблеми. Естетичні засади художньої творчості. Виявлення особливостей художньої творчості у контексті етики, психології та мистецтвознавства.


Додаткова література до теми 9

 1. Барт Ролан Семиотика. Поэтика // Избр. тр. – М., 1994. – С. 247 – 248.

 2. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. – М., 2004.

 3. Бернштейн Б. Пигмалион наизнанку. К истории становления мира искусства. – М.,1998. – 267 с.

 4. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – 310 с.

 5. Искусство в ситуации смены циклов: междисциплинарные исследования художественной культуры в переходных процессах / Отв. ред. Н.А. Хренов. – М., 2002. – 276 с.

 6. Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. – М., 1995. – 358 с.

 7. Лукач Д. Своеобразие эстетического: В 4 т. – М., 1966, – Т. 3. – С. 166 – 167.

 8. Орлова Т.І. Візуальна образність – парадигма сучасної культурної свідомості // Мистецтвознавство України. – К., 2001. – Вип. 1.

 9. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1994. – 290 с.

 10. Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. – К., 1998. – 348 с.

 11. Тен Ипполит. Философия искусства. – М., 1996. – 290 с.


Тема 10. Художнє життя суспільства

( 4 години).

Тематика самостійного вивчення

( 4 години)

Формами організації культурного та художнього життя сучасного суспільства: а) професійна підготовка та професійні організації митців, б) культурні та художні заклади; в) засоби тиражування і масової інформації; г) суспільна оцінка художніх творів; д) перетворення мистецтва на засіб спілкування.

Історичні закономірності художнього розвитку. Фонізм, кубізм та футуризм як нереалістичні художні напрямки світової естетичної думки, що склалися в історії мистецтва на початку XX століття.

Історія української естетики в контексті національної культури. Історична свідомість як складний соціокультурний феномен у духовній культурі українського суспільства.


Додаткова література до теми 10

 1. Грякалов А.А. Структурализм в эстетике. – Л., 1989. – 168 с.

 2. Гуменюк Т.К. Жак Деррида и постмодернистское мышление. – К., 1999. – 279 с.

 3. Жильсон Э. Живопись и реальность // Западноевропейская эстетика XX века. – М., 1991. – 344 с.

 4. Кучерюк Д.Ю. Культура словян. Україна в контексті культурно-історичних доль словянства // Історія світової культури: Культурні регіони. – К., 2000. – 395 с.

 5. Левчук Л.Т. Українська естетика XX століття в іменах: Гнат Хоткевич // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К., 2003. – 354 с.

 6. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна // Всемирная философия. XX век. – Минск, 2004. – 578 с.

 7. Личковах В.А. Від Фауста до Леверкюна: Вступ до некласичної естетики. – Чернігів, 2002. – 324 с.

 8. Манхейм К. Избранное: Социология культуры. – М., 2000. – 342 с.

 9. Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры XX века. – М., 1991. – 367 с.

 10. Нічик В.М. Києво-Могилянська академія і німецька культура. – К., 2001. – 236 с.

 11. Осьмак О.О. Експерсіонізм: традиції і сучасність // Художня культура: історія, теорія, практика: Зб. наук. праць. – К., 1997. – С. 186 – 215.

 12. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997. – С. 46 – 69.

 13. Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії. – К., 1997. – С. 50 – 87.Варіанти індивідуальних завдань


Варіант № 1

 1. Дайте визначення поняттю “етика”?

 2. Як виникла мораль в суспільстві?

 3. У чому, на Вашу думку, полягає зв’язок моралі з політикою? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Чи можна вважати спілкуванням будь-які взаємини між людьми?

 5. Яких мислителів Ви знаєте з історії становлення екологічної етики і який внесок вони зробили?

 6. У чому полягають основні завдання етики науки?

 7. Які чинники впливають на формування естетичного почуття людини?

 8. Що представляє собою античне мистецтво?

 9. У чому полягає сутність мистецтва?

 10. У чому полягають теоретичні витоки некласичної естетики?^

Варіант № 2


 1. У чому полягає етимологічна особливість поняття “етика”?

 2. Що таке “мораль”?

 3. Розкрийте етичний зміст проблеми морального вибору.

 4. Чим схожі і чим відмінні між собою моральна відкритість і психологічна екстравертивність? Чи вважали б Ви відкритою будь-яку товариську, компанійську людину?

 5. Що таке “екологія”?

 6. Розкрийте зміст основних функцій етики науки.

 7. Що представляє собою проблемне поле естетики як науки?

 8. Що представляє собою мистецтво Стародавнього Сходу?

 9. Що таке художня творчість у контексті етики?

 10. Що таке феноменологічна естетика?^

Варіант № 3


 1. Розкрийте зміст проблемного поля етики.

 2. Чим моральна регуляція людської поведінки відрізняється від правової ?

 3. Дайте визначення поняттю “моральна свідомість”.

 4. Що таке етикет?

 5. Яким чином відбувається взаємозв’язок антропоцентризму та біоцентризму в екологічні етиці?

 6. Етика науки як нова сфера досліджень.

 7. Чому свято є формою естетичної діяльності?

 8. Що представляє собою первісне мистецтво?

 9. Як реалізується евристична функція мистецтва?

 10. Фомізм як нереалістичний художній напрямок.^

Варіант № 4


 1. Проблема людини та моралі в межах психоаналізу.

 2. Якою мірою суспільний розвиток детермінує систему моральних цінностей?

 3. Чи варто залишати людині право бути аморальною?

 4. Що таке спілкування?

 5. Розкрийте зміст проблеми антропоцентризму в екологічні етиці.

 6. Що таке гуманістичні ідеали в науці?

 7. Що є предметом естетичної теорії?

 8. Що представляє собою мистецтво європейського середньовіччя?

 9. Як реалізується релаксаційна функція мистецтва?

 10. Що таке структуралістська естетика?^

Варіант № 5


 1. Проблема людини та моралі в межах концепції прагматизму.

 2. Розкрийте зміст основних функцій моралі?

 3. Чи варто вимірювати моральну гідність людського вчинку – мотивом чи результатом?

 4. Дайте характеристику товариському стилю спілкування.

 5. Що таке “глибинна екологія”?

 6. Розгляньте науково-технічний прогрес через призму ціннісних орієнтацій етики науки.

 7. Із чим пов’язана поява дизайну як виду творчої діяльності?

 8. Що таке історична типологія мистецтва?

 9. Як Ви розумієте етнонаціональну традицію в мистецтві?

 10. Яку роль в сучасному суспільстві відіграють засоби тиражування і масової інформації?^

Варіант № 6


 1. У чому полягає смисл етичних вчень представників епохи Нового часу?

 2. Чи існує мораль у первісному суспільстві?

 3. У чому полягає проблема вибору цілей та засобів у досягненні людиною мети?

 4. Етикетний смисл міжособового спілкування.

 5. Чи може бути контакт людини з природою спілкуванням у власному розумінні слова? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

 6. Дайте визначення поняттю “етика науки”.

 7. У чому полягає творчий потенціал людської праці?

 8. Що таке імпресіонізм як художній напрям?

 9. Як співвідносяться між собою поняття сприйняття, розуміння та інтерпретація мистецтва?

 10. Що таке семіологія мистецтва?


Варіант № 7

 1. З якими науками має тісний зв’язок етика? У чому полягають особливості цього зв’язку?

 2. У чому полягає імперативний характер моралі?

 3. Що таке “моральна відповідальність”?

 4. Що окрім налаштованості на діалог, передбачає повноцінне спілкування?

 5. Антропоцентризм як “вторинна етика”.

 6. Яким чином співвідносяться між собою наукове пізнання та цінності?

 7. Як співвідносяться категорії “трагічне” та “комічне”?

 8. Що таке сентименталізм як художній напрям?

 9. Вплив творчості Д. Овсянико-Куликовського на розвиток української естетичної думки?

 10. Міфологія як рання форма усвідомленої сутності мистецтва.


Варіант № 8

 1. Чому етика є філософською наукою?

 2. Що належить до сфери існуючого та сфери належного у моральному житті людини та суспільства?

 3. Розкрийте етичний зміст проблеми моральної свободи.

 4. Чи за будь-яких обставин замкненість є негативною моральною характеристикою людської особистості?

 5. Проблема людського здоровя через призму екологічних проблем.

 6. У чому полягає соціальний потенціал наукового знання?

 7. Як співвідносяться категорії “прекрасне” та “потворне”?

 8. Що таке романтизм як художній напрям?

 9. Як Ви розумієте зв’язок мистецтва з людською життєдіяльністю?

 10. Якими напрямками багата світова мистецька практика XX століття?


Варіант № 9

 1. Що виступає об’єктом вивчення науки етики?

 2. У чому полягає зміст релігійної та натуралістичної концепції моралі? Здійсніть порівняльний аналіз.

 3. Що таке моральний обов’язок?

 4. У чому полягає специфіка людського спілкування як типу людських стосунків?

 5. У чому полягає моральна цінність дружби?

 6. Які основні задачі стоять перед екологічною етикою на сучасному етапі розвитку людства?

 7. Як співвідносяться категорії “піднесене” та “низьке”?

 8. Які Вам відомі основні мистецькі напрямки Нового часу?

 9. Що таке художня творчість у контексті психології?

 10. Що таке абстракціонізм?


Варіант № 10

 1. Охарактеризуйте етичні основи іудаїзму.

 2. Розкрийте зміст проблеми людини в рамках натуралістичної концепції моралі.

 3. Що таке моральний ідеал?

 4. У чому полягає потреба людського спілкування?

 5. Розкрийте зміст проблеми біоцентризму в екологічній етиці.

 6. Що виступає предметним полем етики науки?

 7. Розкрийте естетичний зміст категорій “прекрасне” та “потворне”.

 8. Що представляє собою мистецтво європейського Середньовіччя?

 9. Як реалізується терапевтична функція мистецтва?

 10. Вплив творчості Феофана Прокоповича на розвиток української естетичної думки?


Варіант № 11

 1. Чи завжди слово “етика” мало сучасне визначення? Обґрунтуйте відповідь.

 2. Як саме ви розумієте вираз “мудрість звичаю”?

 3. Дайте визначення поняттю “моральний конфлікт”.

 4. Чи тотожні, на Ваш погляд, за своїм моральним значенням поняття “егоїзм” та “монологізм”?

 5. У чому полягає етичний сенс екологічних проблем людства?

 6. Навіщо людству етика науки? Відповідь обґрунтуйте.

 7. Дайте визначення поняттю “естетика”.

 8. Надайте характеристику романському архітектурному стилю європейського середньовіччя.

 9. Яку роль відіграє художність у мистецтві?

 10. Вплив творчості Г.С. Сковороди на розвиток української естетичної думки?


Варіант № 12

 1. Що виступає предметом вивчення науки етики?

 2. У чому знаходять свого вияву моральні властивості людини?

 3. У чому, на Вашу думку, полягає зв’язок моралі з економікою? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Дайте характеристику діловому стилю спілкування.

 5. Що таке індустріальна культура в екологічній етиці?

 6. Чому етикет виступає формою прояву естетичної діяльності людини та спільноти?

 7. Що представляє собою мистецтво постмодерну?

 8. Яку роль відіграє мистецтво у культурно-історичному просторі людського буття?

 9. Які Вам відомі форми організації культурного та художнього життя сучасного суспільства? Надайте стисле визначення.

 10. Що таке інтуїтивістська естетика?


Варіант № 13

 1. Основні етапи становлення етичної думки в Україні.

 2. У чому полягає нормативний характер моралі?

 3. У чому, на Вашу думку, полягає зв’язок моралі з мистецтвом? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Яким чином мовчання може поєднувати людей?

 5. Що виступає метою спілкування?

 6. Чи існує зв’язок проблеми голоду людства з екологічними проблемами?

 7. Що таке системно-історичний підхід в науці у контексті етики науки?

 8. Чому категорія “естетичне” є найширшою за змістом поняття “естетика”?

 9. Надайте характеристику готичному архітектурному стилю європейського середньовіччя.

 10. Як реалізується компенсаторна функція мистецтва?Варіант № 14

 1. Розкрийте зміст основних функцій етики.

 2. Кого саме в історії можна вважати автором слова “мораль”?

 3. У чому, на Вашу думку, полягає зв’язок моралі з наукою? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Дайте характеристику такому стилю спілкування, як спілкування з самим собою.

 5. Проблема голоду через призму екологічних проблем.

 6. Чому необхідне соціально-етичне регулювання наукових досліджень? Відповідь обґрунтуйте.

 7. Чому почуття гумору є позитивною якістю людини?

 8. Що таке барокко як художній напрям?

 9. У чому полягає проблема детермінізму (зумовленості) у мистецтві?

 10. Вплив творчості Івана Котляревського на розвиток української естетичної думки.


Варіант № 15

 1. Розкрийте зміст основних завдань етики в сучасних умовах людського буття.

 2. Що можна віднести до сфери моральної практики?

 3. У чому, на Вашу думку, полягає зв’язок моралі з релігією? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Дайте характеристику етикетному стилю спілкування.

 5. Біоцентризм як “ первинна етика” по відношенню до антропоцентризму.

 6. Розкрийте зв’язок “етики науки” з іншими науками.

 7. Чи змінювалося визначення предмета естетики у процесі розвитку науки?

 8. Що представляє собою мистецтво Відродження?

 9. Як співвідносяться між собою естетика та мистецтвознавчі дисципліни?

 10. Що таке неопозитивістська естетика?


Варіант № 16

 1. Розкрийте зміст зв’язку етики з мораллю.

 2. Розкрийте зміст проблеми людини в рамках соціально-історичної концепції моралі.

 3. У чому, на Вашу думку, полягає зв’язок моралі з правом? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Дайте характеристику інтимному стилю спілкування.

 5. Розкрийте зміст основних принципів глибинної екології.

 6. Які проблемні питання намагається розв’язати етика науки?

 7. Чому мода є формою естетичної діяльності?

 8. Надайте характеристику візантійському архітектурному стилю європейського Середньовіччя.

 9. Як реалізується пізнавальна функція мистецтва?

 10. Вплив творчості Т.Г. Шевченка на розвиток української естетичної думки.


Варіант № 17

 1. У чому полягає смисл етичних вчень мислителів Античності?

 2. Розкрийте зміст проблеми людини в рамках релігійної концепції моралі.

 3. Розкрийте особливості внутрішнього виду морального конфлікту.

 4. Тотожні чи ні за своїм істотним значенням поняття “спілкування” та “діалог”?

 5. З якими науками має тісний зв’язок екологічна етика ? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

 6. У чому полягає культурно-світоглядний потенціал наукового знання?

 7. Як пов’язане поняття міри з поняттям гармонії?

 8. Що таке сентименталізм як художній напрям?

 9. Що означають “відкритість” і “недомовленість” у мистецтві?

 10. Вплив творчості Івана Франка на розвиток української естетичної думки.


Варіант № 18

 1. У чому полягає смисл етичних вчень представників епохи Середньовіччя та Відродження?

 2. Добро та зло як категорії етики.

 3. Що таке “суспільна моральна свідомість”?

 4. Дайте характеристику приязному стилю спілкування.

 5. Чи існує зв’язок проблеми людського здоровя і турботи про нього з екологічними проблемами?

 6. Людина як суб’єкт та об’єкт науки.

 7. Коли з’являється естетика як наука? Хто виступає засновником науки естетики?

 8. Що представляє собою мистецтво модерну?

 9. Що таке художня творчість у контексті мистецтвознавства?

 10. Вплив творчості Олександра Потебні на розвиток української естетичної думки.^

Варіант № 19


 1. Проблема людини та моралі в марксистській етиці.

 2. У чому полягає ціннісний характер моралі?

 3. Здійсніть порівняльний аналіз двох рівнів моральної свідомості: емоційно-чуттєвого та раціонально-теоретичного.

 4. Які Вам відомі моральні принципи спілкування?

 5. На межі з якими науками утворилась екологічна етика? Обґрунтуйте вашу відповідь.

 6. Яку роль відіграє гуманізм в процесі наукового пізнання?

 7. Чи може природа виступати об’єктом естетичної діяльності?

 8. Що таке символізм як художній напрям?

 9. Розкрийте зміст та значення поняття “художній образ” в естетиці.

 10. Вплив творчості Леся Курбаса на розвиток української естетичної думки?^

Варіант № 20


  1. Проблема людини та моралі в межах екзистенційної етики.

  2. Охарактеризуйте таку функцію моралі як гармонізація людських та суспільних відносин.

  3. “Честь” як категорія етики.

  4. Обґрунтуйте поняття етикету як складової моральної культури спілкування людини та суспільства.

  5. Що таке аграрна культура в екологічній етиці?

  6. У чому полягає свобода дослідження та соціально-етична відповідальність вченого?

  7. Що таке естетичний смак?

  8. Що таке маньєризм як художній напрям?

  9. Зіставте свободу та зумовленість (детермінізм) у мистецтві.

  10. Що таке експресіонізм в мистецтві?^

Варіант № 21


 1. Проблема людини та моралі в межах неотомізму.

 2. Охарактеризуйте пізнавальну функцію моралі.

 3. Роль та значення цінностей і ціннісних орієнтацій у процесі морального вибору людини.

 4. Розкрийте смисл моральної культури спілкування.

 5. Чи можливий злагоджений діалог між аграрною та індустріальною культурами?

 6. Етичні проблеми медицини.

 7. Чи потрібні знання для дотримання етикету сучасній людині?

 8. Надайте характеристику давньоруському архітектурному стилю європейського середньовіччя.

 9. Художня творчість як предмет естетики.

 10. Що таке сюрреалізм?^

Варіант № 22


 1. Охарактеризуйте етичні основи конфуціанства.

 2. Охарактеризуйте світоглядну функцію моралі.

 3. Розкрийте особливості зовнішнього виду морального конфлікту.

 4. У чому полягає моральна цінність шлюбно-сімейних відносин?

 5. У чому полягає естетичне освоєння природи людиною?

 6. Що таке натуралізм як художній напрям?

 7. Що таке естетичні засади художньої творчості?

 8. У чому полягає емоційно-поетичне світосприйняття естетичної думки стародавніх українців?

 9. Футуризм як нереалістичний художній напрямок.

 10. Як реалізується інформативна функція мистецтва?^

Варіант № 23


 1. Охарактеризуйте етичні основи буддизму.

 2. Дайте визначення поняттю “моральне зло”.

 3. Розкрийте зміст складових елементів в структурі моральної свідомості людини.

 4. Розкрийте основні прояви моральної культури спілкування.

 5. Проблема війни та миру крізь призму людської моралі.

 6. Етичні проблеми сучасної генетики.

 7. У чому полягає своєрідність естетичних категорій?

 8. Як реалізується практично-утилітарна функція мистецтва?

 9. Розкрийте зміст естетичних проблем у контексті психології.

 10. Вплив творчості Миколи Хвильового на розвиток української естетичної думки.^

Варіант № 24


 1. Проблема людини та моралі в межах неопротестантизму.

 2. Охарактеризуйте оцінювальну функцію моралі.

 3. У чому полягає сенс раціонально-теоретичного рівня моральної свідомості.

 4. Які Вам відомі особливі види етикету?

 5. Що виступає предметом екологічної етики?

 6. Чи змінюється естетичне почуття протягом життя індивіда?

 7. У чому полягає роль етнонаціональних традицій у мистецтві?

 8. У чому полягає принцип антиномічності художнього образу?

 9. Вплив творчості Гната Хоткевича на розвиток української естетичної думки.

 10. Як реалізуються розважальна та ігрова функції мистецтва?^

Варіант № 25


 1. У чому полягають етико-філософські основи вчення Сократа?

 2. У чому полягає гуманістична роль моралі?

 3. Що таке моральна необхідність?

 4. Що означає слово етикет?

 5. Яку роль відіграє естетичний смак у становленні особистості?

 6. У чому полягає проблема свободи в мистецтві?

 7. У чому полягає зміст психоаналітичної естетики?

 8. Що таке історична свідомість і яку роль вона відіграє у контексті української естетики?

 9. Політика в галузі культури та мистецтва.

 10. Розкрийте зміст та значення поняття “символ” в естетиці.^

Варіант № 26


 1. Розкрийте зміст етичної думки представників Давньої Греції.

 2. Що таке педагогічна етика?

 3. У чому полягає етичний смисл боротьби добра та зла?

 4. Що таке моральний принцип?

 5. Що входить до складу структури естетичної свідомості людини?

 6. Як реалізується прогностична функція мистецтва?

 7. Що таке екзистенціалістська естетика?

 8. Що таке професійна підготовка та професійні організації митців?

 9. У чому полягає перетворення мистецтва на засіб спілкування? Відповідь поясніть.

 10. Кубізм як нереалістичний художній напрямок.^

Варіант № 27


 1. Розкрийте зміст етичної думки представників Давньої Греції.

 2. Охарактеризуйте етичні основи джайнізму.

 3. Як виникла етика в людській культурі?

 4. Зло як провідне поняття моральної свідомості людини.

 5. У чому полягає сенс емоційно-чуттєвого рівня моральної свідомості?

 6. Роль та значення етикету в бутті людини.

 7. Як співвідносяться ідеал і прекрасне в естетиці?

 8. Як реалізується виховна функція мистецтва?

 9. Історія української естетики в контексті національної культури.

 10. Розкрийте зміст та значення поняття “знак” в естетиці.^

Варіант № 28


 1. Розкрийте зміст етичної думки представників Давнього Риму.

 2. Що таке описова етика?

 3. Кого саме в історії можна вважати автором слова “етика”?

 4. Добро як провідне поняття моральної свідомості людини.

 5. Дайте визначення поняттю “моральна норма”.

 6. У чому полягає моральна цінність любові?

 7. Які основи ділового спілкування Вам відомі?

 8. Для чого потрібно вивчати естетику?

 9. Як реалізується культуротворча функція мистецтва?

 10. Що таке екзистенціалістська естетика?^

Варіант № 29


 1. У чому полягають етико-філософські основи вчення Арістотеля?

 2. Що таке нормативна етика?

 3. Обґрунтуйте поняття “добро” як категорію етики.

 4. У чому криється різниця між моральною нормою та моральним принципом? Відповідь обґрунтуйте.

 5. Що таке бізнес-етика?

 6. Дайте визначення “трагічного” в мистецтві.

 7. Що виступає предметом естетики як науки?

 8. Як реалізується знаково-комунікативна функція мистецтва?

 9. Поясніть, що таке відображально-виражальна природа мистецтва?

 10. Яку роль в сучасному суспільстві відіграють культурні та художні заклади?^

Варіант № 30


 1. Обґрунтуйте поняття “зло” як категорію етики.

 2. Розкрийте зміст поняття “совість” в етиці.

 3. Чому людина виступає об’єктом естетичної культури мислення?

 4. Що таке естетичний ідеал?

 5. Як реалізується знаково-комунікативна функція мистецтва?

 6. Роль чуттєвого у художньому образі.

 7. Що таке неотомістська естетика?

 8. Що собою представляють соціальні функції мистецтва? Обґрунтуйте відповідь.

 9. У чому полягають етико-філософські основи вчення Конфуція?

 10. З якими науками має тісний зв’язок естетика? Поясніть свою відповідь.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconМіністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи