Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України icon

Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України
Скачати 180.86 Kb.
НазваПоложення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України
Дата31.05.2012
Розмір180.86 Kb.
ТипДокументи


ПОЛОЖЕННЯ

про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти і науки України


1. Загальні положення

1.1. Структура Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (далі – обласна організація профспілки) організовується за адміністративно-територіальним та виробничо-професійним принципами.

1.2. Обласна організація профспілки створюється на установчій конференції представників первинних, районних, районних в містах, міських організацій профспілки, які діють на території області, на підставі рішень їх органів, з метою об’єднання і координації спільних дій, для виконання статутних вимог і захисту прав та інтересів членів Профспілки.

1.3. Обласна організація профспілки є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України, добровільним об’єднанням районних, районних в містах, міських організацій профспілки, первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, установ і закладів освіти, що діють на території області, відповідно до Положення про обласну організацію профспілки.

1.4. Обласна організація профспілки повідомляє відповідне управління юстиції про належність до Профспілки працівників освіти і науки України і набуває статусу юридичної особи на підставі Статуту зареєстрованої всеукраїнської громадської організації – Профспілки працівників освіти і науки України. (Свідоцтво № 1344 від 02.03.2000 року. Зміни зареєстровано Міністерством юстиції України, наказ № 467/5 від 10.02.2011 р.).

1.5. Обласна організація профспілки діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода та обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі Статуту Профспілки, цього Положення, рішень центральних органів Профспілки.

1.6. Обласна організація профспілки незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

1.7. Обласна організація профспілки будує свої відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

1.8. Обласна організація профспілки, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об’єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями).

1.9. Обласна організація профспілки може співпрацювати з профспілками інших країн.


2. Органи обласної організації профспілки.

2.1. Виборними профспілковими органами обласної організації профспілки є:

2.1.1. Комітет (далі – виборний орган)

2.1.2. Постійний робочий орган – президія (далі – президія).

2.2. Вищим органом обласної організації Профспілки є конференція.

Звітно-виборна конференція обласної організації Профспілки проводиться не рідше одного разу в 5 років.

2.3. Позачергова звітно-виборна конференція скликається на вимогу не менше 1/3 членів Профспілки, які об’єднуються обласною організацією, або за вимогою вищого за ступенем керівного виборного профспілкового органу.

2.4. Конференція є правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин делегатів.

2.5. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів на обласну конференцію визначаються на пленумі обласного комітету профспілки.

2.6. Делегати на обласну конференцію обираються на конференціях районних, районних у містах, міських організацій профспілки, конференціях первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, що не входять до складу районних або міських організацій Профспілки, а також на зборах первинних профспілкових організацій, що безпосередньо знаходяться на профспілковому обслуговуванні обласного комітету профспілки.

2.7. Для обговорення важливих питань діяльності обласної організації Профспілки, вироблення тактики дій в конкретних умовах може скликатися позачергова обласна конференція профспілки.

2.8. Рішення обласної конференції приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на ній, за умови наявності кворуму, крім рішення стосовно ліквідації або реорганізації обласної організації профспілки, яке приймається двома третинами делегатів конференції.

Рішення прийняті більшістю, є обов’язковими для всіх членів Профспілки, включаючи меншість. Меншість має право захищати і роз’яснювати свої пропозиції.

2.9. Для організації роботи в обласній профспілковій організації в період між звітно-виборною конференцією на ній обирається або формується на засадах прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих обласний комітет профспілки з терміном повноважень 5 років, який підзвітний у своїй діяльності обласній конференції та вищим за підпорядкуванням органам і діє відповідно до Положення, розробленого та затвердженого на основі Статуту Профспілки.

2.10. Для ведення поточної роботи обласний комітет профспілки обирає із свого складу президію.

2.11. Голова обласної організації профспілки, його заступник (заступники) беруть участь у роботі обласної конференції Профспілки з правом вирішального голосу за посадою.

2.12. Конференція:

2.12.1. Визначає основні напрями діяльності обласної організації профспілки, виходячи з повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень її центральних органів.

2.12.2. Заслуховує звіт про діяльність обласного комітету профспілки, дає оцінку його роботі, заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії обласної організації профспілки.

2.12.3. Заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів обласної конференції, делегованих до складу обласного комітету профспілки, приймає відповідне рішення з цих питань.

2.12.4. Обирає делегатів на з’їзд Профспілки, міжспілкові конференції, делегує представників до складу керівних виборних органів Профспілки та міжспілкових профоб’єднань.

2.12.5. Обирає голову обласного комітету профспілки, його заступника (заступників) а з мотивів, передбачених п. 39 Статуту Профспілки, звільняє їх.

З інших мотивів (за власним бажанням, у зв’язку з хворобою, зміною місця проживання, тощо) ці категорії профспілкових працівників звільняються на профспілковій конференції або на засіданні обласного комітету профспілки.

Вибори голови обласного комітету профспілки, його заступника (заступників) проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням. У такому ж порядку обираються делегати на конференції і з’їзди.

Обраними вважаються кандидатури, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні за наявності кворуму.

2.12.6. Формує пропозиції щодо стратегічних напрямів діяльності Профспілки, змін до її Статуту, інших нормативних документів.

2.12.7. Приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб’єднань.

2.12.8. Приймає рішення з питань, пов’язаних із здійсненням права власності на майно обласної організації профспілки відповідно до Статуту Профспілки.

2.12.9. Розглядає інші питання діяльності обласної організації Профспілки.

2.12.10. Має право делегувати обласному комітету профспілки окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції обласної конференції.

2.12.11. Делегатами конференції за посадою є голова обкому профспілки, його заступник (заступники).

2.13. У період між конференціями роботу обласної організації профспілки організовує обласний комітет профспілки.

2.14. Порядок формування обласного комітету профспілки.

2.14.1. Кількісний склад і порядок формування обласного комітету профспілки визначається пленумом обкому профспілки. Остаточне рішення приймає конференція.

2.14.2. Голова обласної організації профспілки є головою обласного комітету профспілки.

2.14.3. Пленум обкому профспілки затверджує дату, порядок денний обласної конференції, встановлює норму представництва і порядок виборів делегатів, розглядає документи, що вносяться на розгляд конференції Рішення про скликання конференції пленум обкому профспілки приймає не пізніше 3 місяців до дати її проведення. Остаточний порядок денний приймає конференція.

2.14.4. У випадку формування обласного комітету профспілки на засадах прямого делегування обласна конференція профспілки обирає постійно діючу мандатну комісію та затверджує положення про цю комісію на основі норм Статуту профспілки.

Голова обкому профспілки, його заступник (заступники) є членами обкому профспілки за посадою після їх обрання.

2.14.5. Дострокові вибори (формування) обласного комітету профспілки, голови обкому профспілки, його заступника (заступників) можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються обласною організацією Профспілки, або за пропозицією Центрального комітету профспілки, який має право ініціювати проведення засідань нижчих за ступенем профспілкових органів.

2.14.6. Роботодавці не можуть обиратися членами обкому профспілки.

2.15. Організаційні основи діяльності обласного комітету профспілки.

2.15.1. Обласний комітет профспілки підзвітний у своїй діяльності обласній конференції та Центральному комітету профспілки з питань, що входять до його компетенції.

2.15.2. Засідання обласного комітету профспілки (пленуми) проводяться за потреби, але не рідше 2 разів на рік.

Засідання обкому профспілки (пленум) вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів обкому профспілки.

2.15.3. Рішення на пленумі обкому профспілки приймається більшістю голосів присутніх членів обкому профспілки за наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначають члени обласного комітету профспілки. Рішення обласного комітету профспілки прийняті більшістю є обов’язковими для всіх членів обласної організації профспілки, включаючи меншість, а також для організаційних ланок обласної організації профспілки.

2.15.4. Обласний комітет профспілки на своєму засіданні визначає кількість постійних комісій комітету профспілки, а також їх кількісний склад.

2.15.5. Для врахування професійних інтересів працівників, які є членами Профспілки, у складі обласного комітету профспілки можуть утворюватись ради, секції, тимчасові комісії за основними напрямами роботи, кількість і склад яких визначає обласний комітет профспілки.

При обласному комітеті профспілки можуть утворюватися асоціації, ради, інші об’єднання профспілкових організацій та виборних органів з метою сприяння у досягненні програмних завдань Профспілки, якщо діяльність цих об’єднань не суперечить нормам Статуту Профспілки працівників освіти і науки України.

2.15.6.Рішення обласного комітету профспілки, що не відповідає нормам чинного законодавства України, положенням Статуту і нормативним документам Профспілки, можуть бути скасовані вищим за ступенем виборним профспілковим органом.

2.15.7. Члени обласного комітету профспілки, голова обкому профспілки, заступник (заступники) голови обкому профспілки, персонально несуть відповідальність перед профспілковими організаціями, які їх обрали, та Центральним комітетом Профспілки за виконання у профспілкових організаціях положень Статуту Профспілки.

2.15.8. Для забезпечення діяльності обласного комітету профспілки, його президії формується виконавчий апарат.

2.16. Основні напрями діяльності обласного комітету профспілки.

Обласний комітет профспілки:

2.16.1. Представляє і захищає інтереси первинних профспілкових організацій, районних, районних в містах, міських, обласної організацій профспілки та їх виборних органів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об’єднаннях.

Визначає основні напрями діяльності обласної організації профспілки на поточний період, виходячи із статутних положень профспілки, рішень Центрального комітету профспілки та конференції обласної організації.

2.16.2. Координує діяльність організаційних ланок обласної організації Профспілки, контролює виконання ними статутних вимог, сприяє вирішенню конфліктів в профорганізаціях та між ними.

2.16.3. Надає практичну, юридичну, методичну, організаційну допомогу первинним профспілковим організаціям з питань ведення переговорів та укладання колективних договорів, інших напрямів профспілкової діяльності.

2.16.4. Веде переговори, укладає угоди з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх об’єднаннями, контролює їх виконання.

2.16.5. Організовує і проводить навчання профспілкового активу.

2.16.6. Пропагує діяльність обласної організації профспілки через засоби масової інформації.

2.16.7. Заслуховує інформації про роботу президії, голови та заступника (заступників) обласного комітету профспілки, дає оцінку їх діяльності.

2.16.8. Заслуховує інформації керівників нижчих за підпорядкуванням організаційних ланок профспілки про виконання рішень виборних органів Профспілки та обласної організації профспілки.

2.16.9. Розглядає та затверджує бюджет або кошторис обласної організації профспілки.

2.16.10. Визначає структуру та чисельність виконавчого апарату обласного комітету профспілки.

2.16.11. Приймає рішення про позбавлення права голосу на пленумі представників тих профспілкових організацій, які не сплачують в установленому розмірі профспілкові внески обласній організації або сплачують їх у розмірі нижчому від встановленого без поважних причин протягом трьох місяців. Право голосу поновлюється після погашення заборгованості.

2.16.12. Здійснює інші функції, визначені пунктом 6 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України.

2.16.13. Погоджує Положення про організації Профспілки своїх організаційних ланок.

2.17. У період між пленумами постійно діючим робочим органом обласної організації профспілки є президія.

2.18. Президія обирається (формується) із складу обласного комітету профспілки на період його повноважень на першому засіданні. До складу президії входять голова, заступник (заступники) голови обласного комітету профспілки за посадою.

2.19. Засідання президії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на 2 місяці. Засідання президії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів президії.

2.20. Рішення президії приймається більшість голосів присутніх на засіданні її членів за умови наявності кворуму.

2.21. Члени президії обласного комітету профспілки можуть очолювати постійні комісії обласного комітету профспілки.

2.22. Президія:

2.22.1. Визначає тактику дій обласної організації Профспілки у поточній суспільно-політичній та соціально-економічний ситуації, готує відповідні пропозиції на розгляд пленуму обкому профспілки, конференції.

2.22.2. Спрямовує свою діяльність на організацію виконання рішень вищих органів профспілки, постанов конференцій та пленумів обкому профспілки.

2.22.3. Скликає засідання обласного комітету профспілки, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і часу його проведення, розглядає документи, що виносяться на розгляд пленуму обкому профспілки.

2.22.4. Розглядає всі питання профспілкової діяльності, які не потребують вирішення на пленумі обласного комітету профспілки.

2.22.5. Організовує внутріспілкову роботу, керує роботою постійних і тимчасових комісій обласного комітету профспілки з основних напрямів профспілкової діяльності.

2.22.6. Організовує здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників і осіб, що навчаються, спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

2.22.7. Організовує здійснення контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, наданням членам профспілки необхідної безкоштовної юридичної допомоги.

2.22.8. Розглядає проекти угод з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, організовує колдоговірну кампанію в профспілкових організаціях, трудових колективах.

2.22.9. Заслуховує інформацію та звіти керівників освіти, навчально-виховних закладів з питань, що стосуються виконання угод, колективних договорів. У необхідних випадках вимагає відповідно до порядку, установленому законодавством, розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

2.22.10. Скасовує прийняті організаційними ланками обласної організації профспілки рішення, якщо їх прийнято з порушенням законодавства України, Статуту профспілки.

2.22.11. Приймає заяви, звернення до органів державної влади й місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій.

2.22.12. Забезпечує координацію і єдність дій організаційних ланок профспілки, які входять до складу обласної організації профспілки.

2.22.13. Розглядає питання про взяття на облік первинних профспілкових організацій.

2.22.14. Виступає з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів, їх голів, приймає рішення про ліквідацію первинних профспілкових організацій, які фактично припинили свою діяльність і зв’язок з обласним комітетом профспілки або не сплачують профспілкові внески протягом більш як 3 місяців, зняття їх з реєстрації та повідомляє про це легалізуючому органу.

2.22.15. Організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу.

2.22.16. Організовує виконання профспілкового бюджету, контроль за надходженням відрахувань від профвнесків, затверджує штатний розклад апарату в межах структури і чисельності, визначених пленумом обласного комітету профспілки.

2.22.17. Розпоряджається майном, що знаходиться у власності обласної організації Профспілки, управляє підвідомчими та створеними підприємствами, організаціями.

2.22.18. Розпоряджається коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, переданими у власність обласної організації профспілки коштами та іншим майном членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

2.22.19. З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

2.22.20. Організовує роботу щодо проведення звітів і виборів в обласній організації профспілки.

2.22.21. Забезпечує своєчасний розгляд листів і скарг членів профспілки, організовує регулярний прийом членів профспілки.

2.22.22. Організовує та координує роботу з питань культурно-освітньої діяльності серед членів профспілки, розвитку масової фізичної культури і спорту, оздоровлення й відпочинку.

2.22.23. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності обласної організації профспілки, якщо вони не належать до виключної компетенції обласної конференції або пленуму обкому профспілки.

2.22.24. Може делегувати окремі свої повноваження голові обласного комітету профспілки.

2.22.25. Затверджує розподіл обов’язків між головою і заступником (заступниками) голови обкому профспілки. За умови одночасного припинення повноважень голови обкому профспілки та його заступника (заступників) питання про керівництво обласним комітетом до закінчення звітно-виборного періоду вирішується на засіданні відповідного профспілкового органу.

2.23. Голова обласного комітету профспілки.

2.23.1. Без довіреності представляє обласну організацію Профспілки та її виборні органи в органах виконавчої влади, у роботодавців, інших організаціях, засобах масової інформації, може здійснювати будь-які дії в інтересах обласної організації Профспілки, якщо ці дії не суперечать законодавству.

2.23.2. Робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені обласної організації Профспілки.

2.23.3. Скликає засідання президії, організовує підготовку необхідних матеріалів.

2.23.4. Головує на засіданнях обласного комітету профспілки, його президії.

2.23.5. Формує виконавчий апарат обласного комітету профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує посадові обов’язки працівників виконавчого апарату, організовує їх роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників.

2.23.6. Є розпорядником коштів обласного комітету Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та відповідними кошторисами.

2.23.7. Від імені обласної організації Профспілки підписує договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням.

2.23.8. Підписує рішення обкому профспілки, президії, несе відповідальність за організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих профспілкових органів, за збереження документів і передачу їх у встановленому порядку до архіву.

2.23.9. Здійснює контроль за ефективністю використання майна обласної організації профспілки, діяльністю утворених підприємств, установ та організацій, вносить пропозиції до президії щодо призначення і звільнення їх керівників.

2.23.10. Вносить пропозиції обласній конференції щодо обрання заступника (заступників) голови. Остаточне рішення приймає конференція.

2.23.11. Організовує надання практичної допомоги первинним, територіальним організаціям профспілки у здійсненні статутної діяльності.

2.23.12. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності організації, делеговані йому обласним комітетом профспілки, президією, якщо вони не є виключно компетенцією конференції, обласного комітету, президії.

3. Обласна організація профспілки і міжнародний профспілковий рух.

3.1. Обласна організація профспілки може встановлювати зв’язки з національними профцентрами зарубіжних країн та їх об’єднаннями, окремими закладами, установами, з якими існують історичні, культурні та економічні зв’язки, міжнародними профспілковими організаціями та об’єднаннями, укладати з ними договори та угоди про співробітництво, здійснювати спільні заходи.

3.2. Обласна організація профспілки, її організаційні ланки можуть вивчати, використовувати та поширювати досвід зарубіжних профцентрів, здійснювати обмін делегаціями, спеціалістами, інформацією, розвивати зв’язки в галузі культури, спорту, туризму, господарської діяльності, інших сферах відповідно до законодавства України та на основі міжнародного права.

4. Майно і кошти обласної організації профспілки.

4.1. Обласна організація профспілки в особі керівних виборних профспілкових органів володіє і самостійно розпоряджається майном та коштами, які знаходяться у її власності, з метою реалізації статутних цілей і завдань.

4.2. Кошти обласної організації Профспілки складаються з:

4.2.1. Членських внесків членів Профспілки.

4.2.2. Відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

4.2.3. Безповоротної фінансової допомоги.

4.2.4. Добровільних пожертвувань.

4.2.5. Пасивних доходів.

4.3. Розміри відрахувань профспілкових внесків до обласної організації Профспілки від районних, районних у містах, міських організацій, первинних профспілкових організацій, які знаходяться на профспілковому обслуговуванні обкому профспілки, встановлюються обласним комітетом профспілки на конференції або пленумі.

4.4. Кошти, що надходять від членських профспілкових внесків та інших джерел, а також кошти, які відраховуються профспілковим органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим пленумом обкому профспілки.

4.5. На основі членських профспілкових внесків та інших джерел можуть створюватись профспілкову фонди.

Порядок формування і використання цих фондів визначається обласним комітетом профспілки.

4.6. Майно обласної організації профспілки є її приватною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів Профспілки.

Право розпоряджатися коштами і майном Профспілки належить виборним профспілковим органам обласної організації профспілки, які регулярно звітують перед членами Профспілки про їх раціональне використання.

4.7. У випадку виходу з профспілки її окремих членів кошти і майно не повертається.

4.8. У випадку ліквідації обласної організації профспілки рішення про використання майна і коштів приймає Центральний комітет Профспілки та ліквідаційна комісія.

5. Права обласної організації профспілки

5.1. Обласна організація Профспілки та її організаційні ланки є юридичними особами відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», на підставі Статуту Профспілки.

5.2. Обласна організація профспілки здійснює свої повноваження через свої керівні виборні органи, що діють відповідно до законодавства України та Статуту Профспілки, мають печатку, штамп встановленого зразка, рахунки в банках.

6. Умови та порядок припинення діяльності обласної організації профспілки

6.1. Обласна організація профспілки може припинити свою діяльність у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією.

6.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію обласної організації профспілки приймається конференцією.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів конференції за наявності кворуму.

6.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію обласної організації профспілки конференція призначає ліквідаційну комісію.

6.4. Припинення, призупинення чи заборона діяльності обласної організації Профспілки з інших підстав можуть здійснювати лише за рішенням суду відповідно до законодавства.

6.5. Ліквідація обласної організації профспілки не тягне за собою припинення діяльності її організаційних ланок – первинних, територіальних організацій профспілки.


Схожі:

Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України iconПоложення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України
Структура Донецької обласної організації профспілки працівників освіти І науки України (далі – обласна організація профспілки) організовується...
Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни київ, 2005р. Зареєстровано затверджено міністерством ІV (позачерговим) з’їздом юстиції України Профспілки працівників освіти І науки України
України „Про об’єднання громадян”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів,...
Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Положення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи