Педагогічна бібліографія icon

Педагогічна бібліографія
Скачати 13.75 Mb.
НазваПедагогічна бібліографія
Сторінка2/58
Дата02.06.2012
Розмір13.75 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

^ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ


138. Аносов, І. Сутність та природа людини як детермінанта науково-педагогічного аналізу / І. Аносов // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 17-27.


139. Антоніна, Є. Освітні системи: синергетична інтерпретація еволюції / Є. Антоніна // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N2. - С. 31-36


140. Більченко, Є. В. Філософія педагогіки Климента Смолятича / Є.В. Більченко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 55-72.


141. Бевз, В. Г. Інтеграція та диференціація в освіті / В.Г. Бевз // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 40-51.


142. Волинка, Г. Міфорелігійні засади стародавньої освіти і філософії / Г. Волинка // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. - 2003. - N6. - С. 109-122.


143. Гафіяк, А. Відкрита освіта в освітньо-інформаційному просторі / А. Гафіяк // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 5-7


144. Горбунова, Л. Можлива відповідь освіти на виклик after-постмодерну / Л. Горбунова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N2. - С. 13-19


145. Гусинский, Э. Н. Введение в философию образования : учебное пособие для студ. пед. специальностей / Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова. - (Учебник XXI века). – М.: Логос , 2003. - 248 с. - Пособие вводит читателя в круг проблем философии образования - научной дисциплины, сложившейся во второй половине нынешнего столетия. Представлен обзор современных взглядов на вопросы построения образования, раскрыты онтологические, аксиологические, логические, методологические, этические, идейные основы их решения разными школами.


146. Добронравова, І. Філософія науки і синергетика освіти / І. Добронравова // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 7-12


147. Журавлева, Т. Г. Гендерные аспекты самореализации личности / Т.Г. Журавлева // Управління школою: Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 7-14


148. Зязюн, І. А. Світоглядна парадигма освіти / І.А. Зязюн // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 24-31


149. Кеннінгем, У. Г. Культурне провідництво: культура успіху в освіті / У.Г. Каннінгем, Д.В. Грессо. - Х.: Каравела, 2003. - 303 с. - Бібліогр. в кінці глав. - Імен. покажч.


150. Коломейченко К. Гуманізація освіти як дієвий чинник модернізації суспільства / К. Коломейченко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 148-152


151. Корсак, К. В. Міфи і правда в проблемі чоловічого і жіночого / К.В. Корсак // Управління школою: Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 2-6


152. Краевский, В. В. Приливы и отливы в океане образования / В.В. Краевский // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 5-19.


153. Кремень, В. Філософія освіти 21 століття / В. Кремень // Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 2-5


154. Кремень, В. Філософія освіти ХХІ століття / В. Кремень // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 2-5


155. Кремень, В. Г. Філософія освіти 21 століття / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 6-16


156. Кремень, В. Філософія освіти ХХІ століття / В. Кремень // Відкритий урок: розробки, технології, досвід: Науково-методичний журнал. - 2003. - N17/18. - С. 3-8


157. Кремень, В. Філософія освіти ХХІ століття / В. Кремень // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N1. - С. 6-16


158. Кримський, С. Б. Людина - проект світу і смислу : [Про Г. Сковороду] / С.Б. Кримський // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 260-261


159. Култаєва, М. Семантика свободи в конструктах сучасної парадигми філософії освіти і виховання / М. Култаєва // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 39-43


160. Кушерець, В. І. Необхідність світоглядної та методологічної переорієнтації системи освіти / В.І. Кушерець // Трибуна. - 2003. - N9/10. - С. 12-13


161. Лавриченко, Н. Категорії "соціальність", "духовність" і "моральність" в сучасній педагогічній науці / Н. Лавриченко // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 7-11


162. Овчарук, О. Ключові компетентності: європейське бачення / О. Овчарук // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 59-64


163. Програма навчальної дисципліни "Філософія сучасної освіти" : зміст та структура курсу / АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти ; Укл. Л.П. Сніцар. - Київ: Міленіум , 2003. - 54 с.


164. Скотний, В. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті. / В. Скотний. - К.: Б.в.; Дрогобич: Коло, 2003. - 283 с. - Бібліогр.: с. 274-283 та в підрядк. прим.


165. Сохань, Л. В. Життєве проектування як особистісне регулювання подій індивідуального життя / Л.В. Сохань // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 280-284


166. Терещенко, Ю. Філософські джерела педагогічної науки / Ю. Терещенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 25-30


167. Терещенко Ю. Філософська джерельність педагогічної науки / Терещенко Ю. // Освіта. - 2003.-N36(6-13 серпня). - С.1,3.


168. Шевченко, В. Філософоцентризм освіти і синергетика навчання / В. Шевченко // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 48-54

Див. 60, 61, 64, 70, 3273, 3308, 3862, 3899, 4328, 5202, 5601, 5674, 5815, 5857, 6063, 6852, 6827, 6896.


^ СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ


169. Жорнова, О. Про педагогічний вплив на соціокультурну нормативність або Деякі питання дослідження готовності вчителів до запобігання торгівлі жінками / О. Жорнова // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 3-5


170. Парфиненко, А. Ю. Штрихи к социальному портрету украинского студента 20-х годов / А.Ю. Парфиненко // Университеты : Наука и просвещение. - 2003. - N1. - С. 86-89


171. Рычихина, Э. Н. Информационное обеспечение исследования системы управления образовательным учреждением / Э.Н. Рычихина // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 63-69.


172. Савченко, С. В. Социализация студенческой молодежи в условиях регионального образовательного пространства: монография / С.В. Савченко ; Луганский гос. пед. ун-т им. Т. Шевченко, Научно-исследовательский центр "Высшее образование региона". - Луганск: Альма матер, 2003. - 406 с.

Див. 5126, 5147, 5165, 5214, 5481.


ПЕДАГОГІКА

^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


173. Бондар, С. Компетентність особистості - інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 8-9


174. Донченко, О. Психофрактал як категорія педагогіки ненасильства / О. Донченко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 8-12


175. Кузьмінський, А. І. Педагогіка: завдання і ситуація: Практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). - Київ: Знання-Прес , 2003. - 429 с.


176. Кузьмінський, А. І. Педагогіка: підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко . - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – Київ: Знання-Прес , 2003. - 418 с.


177. Педагогіка : хрестоматія / М-во освіти і науки України ; Укл. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). - Київ: Знання-Прес, 2003. - 700 с.


178. Сбруєва, А. Макропедагогіка як галузь педагогічної науки / А. Сбруєва // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 15-21


179. Скиба, К. Ф. Проект "Київ...Русь...Україна...Світ" / К.Ф. Скиба // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 239-245


180. Сорокова, М. Г. Развитие и применение идей М.Монтессори в современном мире / М.Г. Сорокова // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога (завуча). - 2003. - N6. - С. 74-83


181. Фіцула, М. М. Педагогіка : посібник / М. М. Фіцула ; М-во освіти і науки України. - (Альма-матер). - Київ: Академвидав, 2003. - 528 с.


182. Фролова, Т. Педагогика поддержки: не мираж, а реальная помощь / Т. Фролова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 74-77


183. Хриков, Є. Педагогічна наука в Україні: стан та напрями розвитку / Є. Хриков, О. Адаменко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 2-7


184. Хроніка подій у контексті реалізації місії асоційованої школи ЮНЕСКО // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 228-233


185. Шевцова, Є. В. Перспективи проектної педагогіки у сучасній школі / Є.В. Шевцова // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 233-236


186. Ягупов, В. В. Педагогіка : навчальний посібник для студ. пед. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Ягупов ; М-во освіти і науки України. - Київ: Либiдь, 2003. - 560 с.


187. Аносов, І. П. Педагогічна антропологія в українсько-російському дослідницькому проекті / І.П. Аносов // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 17-21


188. Антонова, О. Є. Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування / Житомир. держ. пед. Ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : ЖДПУ, 2003. - 208 с. - Бібліогр.: с. 161-167 (241 назва).


189. Бондар, В. І. Педагогіка проектування освітнього середовища / В.І. Бондар // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 37-42


190. Вайніленко, Т. В. Самовдосконалення особистості як наукова проблема / Т.В. Вайніленко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 50-52


191. Васильєва, М. П. Теорія педагогічної деонтології / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х. : ППВ "Нове слово", 2003. - 216 с. - Бібліогр.: с. 193-216 (346 назв).


192. Дем'янчук, О. Держава і громадянське суспільство як дійові особи в здійсненні освітньої політики / О. Дем'янчук // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ: Ай-Бі, 2003. - С. 613-618.


193. Єрмаков, І. Г. Освіта і цивілізаційна компетентність / І.Г. Єрмаков, С.М. Шевцова // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 38-59. - Библиогр. в конце ст.


194. Загальні проблеми освіти / Б. Амелін [та ін.] // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 3-6


195. Зайченко, І. В. Педагогіка : навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / І. В. Зайченко. - Чернігів: РВК "Деснян. правда", 2003. - 526 с. - Бібліогр.: с. 499-521 (461 назва).


196. Калошин, В. Ф. Педагогіка оптимізму і успіху / В.Ф. Калошин, Н.В. Вельбовець // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 81-89


197. Касперський, А. В. Організація та аналіз результатів педагогічного дослідження / А. В. Касперський, О. М. Кучменко, Р. С. Білецька // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 10-11


198. Кильпатрик, У. Несколько заключительных вопросов / У. Кильпатрик // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 353-358


199. Киричков, Ю. В. Безконфліктна освіта можлива! / Ю. В. Киричков // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ: НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 49-53. - Бібліогр. в кінці ст.


200. Корсак, К. "Людина - функції - інструменти": освтній контекст / К. Корсак // Директор школи. - 2003. - №: 35. - С. 2-4


201. Кузьмінський, А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. - К. : Знання-Прес, 2003. - 418 с. - Бібліогр. в тексті та впідрядк. прим. - Алф.покажч. пед. понять: с. 412-418.


202. Кузьмінський, А. І. Педагогіка. Завдання і ситуації: практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. - К.: Знання-Прес, 2003. - 429 с.


203. Куликова, Л. Н. Методика измерения сложных педагогических характеристик / Л.Н. Куликова, В.П. Мизинцев // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога (завуча). - 2003. - N6. - С. 130-146


204. Куриленко, С. До проблеми інтегративних процесів у педагогічних науках / С. Куриленко //Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 35-39.


205. Лов'янова, І. Інноваційні процеси в освіті: характеристика, класифікація, ієрархічні зв'язки / І. Лов'янова // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 43-47.


206. Меерович, М. Методология, основанная на теории решения изобретательских задач / М. Меерович, Л. Шрагина // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 58-66


207. Онищук, Л. Гуманістична спрямованість інноваційної діяльності / Л. Онищук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 92-96


208. Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся PISA -2000 / Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснокутская Л.П.,Краснянская К.А. // Школьные технологии: Научно-практический журнал школьного технолога (завуча). - 2003. - N6. - С. 110-129


209. Півненко, А. Міражі особистісно зорієнтованої педагогіки: про що вони сигналять? / А. Півненко, Є. Півненко // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 18-29


210. Панченко, О. Шановні освітяни! Шановні читачі! / О. Панченко // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 5-6.


211. Рибачук, І. Просвітницька робота і здоровий спосіб життя / І. Рибачук // Педагогічний пошук: Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 71-72


212. Семенов, А. М. Громадянське суспільство: освітня демократія та демократизація освіти (координати соціального моделювання) / А.М. Семенов // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ: Ай-Бі, 2003. - С. 714-721.


213. Сутність громадянської освіти / І.В. Жадан, Т.В. Клинченко, Л.М. Мицик, О.Д. Наровлянський, Л.П. Пономаренко, О.М. Рудік, С.Г.Рябов, І.Г. Тараненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N17/18. - С. 24-29


214. Тягло, О. В. Хотіли як краще, а ... шанс іще залишається? / О.В. Тягло // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ: Ай-Бі, 2003. - С. 666-675.


215. Українська педагогіка на межі тисячоліть : матеріали пед. читань на пошану члена кореспондента АПН України, д-ра пед. наук. проф. Прикарпат. ун-ту ім. Василя Стефаника Богдана Михайловича Ступарика / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника ; [Редкол.: Кононенко В.І. та ін.]. - Івано-Франківськ : Плай, 2003. - 187 с.


216. Фіцула, М. М. Педагогіка : посіб. / М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2003. - 527 с. - Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.


217. Фрейре, П. Педагогіка душі / Пер. з англ. І. Конунець ; Дод. А.М. Ураужо Фрейре. - К.: Веселка, 2003. - 101, [2] c.


218. Ягупов, В. В. Педагогіка : навч. посібник для студ. пед. спец. вищ. навч. закладів / В. В. Ягупов. - К.: Либідь, 2003. - 559 с.

Див. 83, 99, 105, 114, 132, 166, 5392, 5486, 5529, 5576, 6338.


^ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ


ЕТНОПЕДАГОГІКА


219. Білавич, І. Українська література як джерело етнопедагогіки / І. Білавич // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 91-99


220. Гевко О. Суть та особливості національно-патріотичного виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва /О.Гевко //Рідна школа. - 2003. - Вип. 9. - С. 91-99


221. Катеруша, С. О. "Національні меншини", "корінні народи" чи "етнічні групи"? (Дослід етнополітичної розвідки) / С. О. Катеруша // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9: Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. Суспільства (" 27 - 28 вересня 2002 р.) - С. 465-470


222. Лаппо, В. Виховний ідеал етнопедагогічних традицій українського народу / В. Лаппо // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип. 9. - С. 108-111


223. Хайруддинов М.А. Этнопедагогика – наука о народном воспитании /М.А.Хайруддинов //Ученые записки Крымского государственного инженерно-педагогического университета /МО автономной республики Крым. – Симферополь: Доля, 2003. - Вип.4. - С. 75-83


224. Литвиненко, О. Матір. Вітчизна. Книга. Хліб...: Конспект уроку "Ідеї етнопедагогіки у творчій спадщині В.Сухомлинського" / О. Литвиненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 7-9


225. Лупул, Т. Я. Моделі міжетнічних стосунків у сучасних західних соціально-політичних дослідженнях і проблема інтеграції етнічних меншин в українське суспільство / Т. Я. Лупул // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9: Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" 27 - 28 вересня 2002 р. - С. 683-688


226. Народна педагогіка: світовий досвід : [Зб. прислів'їв і приказок, афоризмів про виховання / Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко]. - К.: Знання-Прес, 2003. - 134 с.


227. Федоренко Д. Побудова педагогічного процесу в національній школі на засадах української етнопедагогіки / Федоренко Д. // Освіта. - 2003.-N11(5-12 березня). - С.12-13.

Див. 1650, 5611, 3756, 3934, 3952, 3961, 5611, 6235, 6361, 6362, 6816, 7022.


^ СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА


228. Андрієнко, О. С. Сучасні напрямки діяльності соціального педагога з родинами, що виховують дітей з особливими потребами / О. С. Андрієнко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ: НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 14-22. - Бібліогр. в кінці ст.


229. Андронюк, Т. А. Соціальна адаптація підлітків схильних до девіантної поведінки у системі життєдіяльності / Т.А. Андронюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 139-143.


230. Артюшкіна, Л. М. Програма державного екзамену з соціальної педагогіки і методики роботи соціального педагога : навчально-методичний посібник для студ. соц.-гум. фак-тів пед. ін-тів і ун-тів / Л.М. Артюшкіна, Г.Ф. Чернишова ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2003. - 72 с. - У посібнику розглядаються загальні питання вивчення соціальної педагогіки та методики роботи соціального педагога. У посібнику викладаються напрямки роботи соціального педагога, його кваліфікаційна характеристика, подається програма вивчення соціальної педагогіки. Для студентів соціально-гуманітарних факультетів педагогічних інститутів та університетів.


^ 231. Білецький., О. І. Соціально-педагогічні та психологічні засади шахової творчості / О.І. Білецький. // Наукові записки. Сер.: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 30-40


232. Бабій, С. Соціальний працівник та його роль у підвищенні ефективності соціальної роботи у вищому навчальному закладі / С. Бабій // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 126-131


233. Барабоха, П. Соціально-освітні аспекти застосування модельно-символічної технології розвивального навчання / П. Барабоха // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 86-89.


234. Бастун, Н. А. Гуманізація педагогіки і розумова відсталість - нові обшири та тлі цивілізованого поступу / Н. А. Бастун // Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми гуманізації освіти: Науково-методичний збірник / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред. Г. О. Балл. - Київ ; Рівне : Ліста-М, 2003. - Вип. 2 . - С. 26-38. - Бібліогр. в кінці ст.


235. Безпалько, О. В. Поняття "громада" у соціально-педагогічній діяльності / О.В. Безпалько // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 50. - С. 15-26


236. Безпалько, О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навчальний посібник / О.В. Безпалько ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: Логос, 2003. - 134 с.


237. Бех, І. Д. Виховання особистості в соціогенетичному дискурсі / І. Д. Бех // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 13-26


238. Борисов О. Соціально-освітня програма "Альтернатива" : (Адаптація молоді до сучасних умов) / Борисов О. // Управління освітою. - 2003.-N11-12. - С.12-17.


239. Вісник Одеського національного університету. Сер.: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9: Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" 27 - 28 вересня 2002 р.


240. Волобуєв, О. Соціальні проблеми молодої сім'ї в контексті соціально-педагогічної діяльності / О. Волобуєв; Л.В. Крутченко // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 23


^ 241. Голубович, И. В. Социальная политика и подготовка социальных работников в структуре высшего медицинского образования: проблемы и перспективы / И. В. Голубович // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9: Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" 27 - 28 вересня 2002 р. - С. 284-287


242. Гоцуєнко, Н. Теплий дім: (центри соціального захисту). Переяслав-Хмельницький. / Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня. - 2003. - №20 (31 травня). - С. 22.


243. Грива, О. Модель соціально-педагогічної підготовки фахівців до роботи з молоддю в умовах полікультурності / О. Грива // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 171-174


244. Дідик, О. М. Волонтерство у молодіжних громадських організаціях / О.М. Дідик, Н.А. Степаненко //Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 54


245. Дашкина, М. Е. Основы групповой работы с детьми, переживающими утрату близких ( на основе опыта Великобритании) / М.Е. Дашкина // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2003. - N10. - С. 40-42


246. Дети социального риска и их воспитание : учебное пособие / Под ред. Л.М. Шипицыной ; Ин-т спец. педагогики и психологии Междунар. ун-та семьи и ребенка им. Р. Валленберга. - (Детская психология и психотерапия). – С.-Пб : Речь, 2003. - 144 с. -В книге рассматриваются основные причины современного состояния неблагополучного детства и семьи, приводящие к увеличению социального сиротства, безнадзорности, асоциального поведения несовершеннолетних. Излагаются психолого-педагогические технологии выявления в условиях семьи и школы детей группы риска. нуждающихся в защите иипомощи государства.


247. Дідківська І. Найбільшою цінністю стають знання :(У час переходу до інформаційного суспільства) //Освіта України. – 2003. - №50-51, 3 липня. – С.10.


248. Євтух, М. Б. Соціальна педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.Б. Євтух, О.П. Сердюк ; МАУП. - 2-ге вид., стереотип. - Київ : МАУП, 2003. - 232 с.


249. Жорнова, О. І. Дослідження повсякдення як домінантної сфери соціально-педагогічної роботи / О.І. Жорнова // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 218-226.


250. Жорнова, О. І. Соціально-педагогічна робота як соціокультурний контакт / О.І. Жорнова // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 156-164.


251. Заброцький, М. М. Гуманізація взаємин учителя з учнем - необхідна умова особистісно орієнтованої освіти / М. М. Заброцький // Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми гуманізації освіти: Науково-методичний збірник / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України; ред. Г. О. Балл. - Київ ; Рівне : Ліста-М, 2003. - Вип. 2 . - С. 61-67. - Бібліогр. в кінці ст.


252. Карпенко, О. Г. Практичне навчання соціального працівника як компонент його професійного становлення / О.Г. Карпенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: Логос, 2003. - Т. 51. - С. 102-111.


253. Карпенко, О. Г. Роль соціального працівника в питаннях діагностики і корекції підліткового наркотизму / О.Г. Карпенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 29-39


254. Катаєв, С. Деякі синергетичні аспекти функціонування освіти як соціального інституту / С. Катаєв, О. Шамровський // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 65-67


255. Кириченко-Стасюк, Л. Соціокультурні орієнтації молодших школярів на приклади з рідного фольклору / Л. Кириченко-Стасюк // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2003. - N12. - С. 55-58


256. Коваленко, Е. А. Социальное сиротство как объект регулирования для государственных структур и общественных организаций / Е. А. Коваленко // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9: Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" 27 - 28 вересня 2002 р. - С. 185-192


257. Ковчина, І М. Підготовка студентів до соціально-правового захисту школярів : навчально-методичний посібник / І.М. Ковчина; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - 121 с.


258. Ковчина, І. М. Напрями соціально-педагогічного захисту дітей та молоді / І.М. Ковчина // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 84-91


259. Ковчина, І. М. Системний підхід до формування соціально-правовиховної діяльності студентів / І.М. Ковчина // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: Логос, 2003. - Т. 51. - С. 3-17.


260. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом : навчально-методичний посібник / А.Й. Капська, Л.В. Долинська, О.Г. Карпенко, В.С. Филипчук; За ред. А.Й. Капської ; Держ. центр соц. служб для молоді, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. - 87 с.


261. Корольов, Д. К. Психодіагностика інтересів у профорієнтації та профвідборі соціальних робітників / Д.К. Корольов // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Редкол.: М.П. Головко (голов. ред.) та ін. - Київ: Курс, 2003. - Вип. 3(22). - С. 153-159.


262. Костюшко, Г. О. Деякі аспекти соціалізації дітей через художньо-творчу діяльність / Г.О. Костюшко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ: Логос, 2003. - Т. 50. - С. 76-84


263. Кравченко, Т. В. Особистість у контексті її соціального розвитку / Т.В. Кравченко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 95-101.


264. Краснова, Н. П. Технологічні аспекти соціальної роботи з сім'єю / Н.П. Краснова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 176-181.


265. Красота, О. Соціально-педагогічний аспект експертизи інноваційних освітніх проектів у системі загальної середньої освіти / О. Красота // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Т.6, N4. - С. 125-127


266. Лавриченко, Н. Соціалізація молоді: перспективи сім'ї та школи / Н. Лавриченко // Директор школи. - 2003. - №39. - С.3-4.


267. Лавриченко Н. Соціалізація шкільної молоді засобами громадянської освіти: французький досвід / Лавриченко Н. // Шкільний світ. - 2003.-N9. - С.2-3.


268. Лящук Л. День дублера : соціально-рольова гра для учнів 9-11 класів / Лящук Л. // Шкільний світ. - 2003.-N9. - С.10-12.


269. Максименко, Ю. Б. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця з соціальної роботи / Ю.Б. Максименко, Т.І. Маліненко // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2003. - N10. - С. 43-48


270. Малько, А. Пауль Наторп - засновник соціальної педагогіки / А. Малько // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 73-75


271. Манчак, С. М. Проблема відхилення від норми в соціальній педагогіці / С.М. Манчак // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 40-41


272. Марикян, С. В. Демократизация системы образования как предмет социологического анализа / С.В. Марикян // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 640-649.


273. Михайлюк, Л. М. Гуманізм у сфері освіти в межах різних культур / Л. М. Михайлюк //Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми гуманізації освіти : Науково-методичний збірник / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред. Г. О. Балл. - Київ ; Рівне : Ліста-М, 2003. - Вип. 2 . - С. 17-25. - Бібліогр. в кінці ст.


274. Можайкіна, О. С. Процес соціалізації особистості неповнолітнього: педагогічно-правовий аналіз / О. С. Можайкіна // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 83-95. - Бібліогр. в кінці ст.


275. Мусатов, С. О. Соціальні аспекти оновлення загальноосвітньої школи / С. О. Мусатов // Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми гуманізації освіти : Науково-методичний збірник / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України; ред. Г. О. Балл. - Київ; Рівне: Ліста-М, 2003. - Вип. 2 . - С. 5-16. - Бібліогр. в кінці ст.


276. Олексюк, І. Д. Проблема соціального захисту в системі вищої освіти України / І. Д. Олексюк, М. В. Моклиця // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнар. наук. - практ. конференції. - 2003. - С. 129-133


277. Охрімчук Р. Підліток у ситуації соціальної кризи : ділова гра / Охрімчук Р. // Шкільний світ. - 2003.-N4. - С.4-5,8-10.


278. Павлик Н. Соціальне сирітство як науково-теоретична категорія / Павлик Н. // Шкільний світ. - 2003.-N19. - С.7-8.


279. Пащенко, С. Ю. Підготовка соціального педагога до соціалізації дітей-інвалідів в умовах літнього оздоровчого табору / С. Ю. Пащенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 101-109. - Бібліогр. в кінці ст.


280. Плотніков, П. В. Науково-педагогічна концепція з основ управління соціалізаційними процесами молоді регіону / П. В. Плотніков // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 110-120. - Бібліогр. в кінці ст.


281. Поліщук, В. А. Соціальна освіта в Україні: проблеми становлення і розвитку / В.А. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N6. - С. 1-4


282. Проскура, В. В. Соціальна робота з особами, які повернулися з місць позбавлення волі, в Україні / В.В. Проскура // Наукові записки . - Київ: Академія, 2003. - Т. 22: У 3 ч., Ч. 2: Суспільні науки: Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки. - С. 291-295


283. Работа по реабилитации детей на основе социального патроната ( из опыта детского дома №19 г.Москвы) // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N9. - С. 37-42


284. Работа по реабилитации детей на основе социального патроната (из опыта детского дома №19 г.Москвы) // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2003. - N10. - С. 5-39


285. Салівон, Ю. В. Розвиток волонтерського руху у третьому секторі : (На прикладі роботи ресурсного центру "Ахалар" у м. Чернігові) / Ю.В. Салівон // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 39


286. Сватенков, О. В. До питання презентаційного аспекту технологій соціально-педагогічної діяльності / О.В. Сватенков // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 22


287. Сердюк, О. Народна педагогіка як джерело соціального виховання особистості / О. Сердюк // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 107-111


288. Сидоров, В. Н. Теория и практика групповой социальной работы. Деятельность социального работника в групповом контексте: учебно-методические материалы для тренинга / В.Н. Сидоров // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N4. - С. 44-50.


289. Сидоров, В. Н. Теория и практика групповой социальной работы. Деятельность социального работника в групповом контексте: учебно-методическое пособие / В.Н. Сидоров // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N6. - С. 7-21


290. Соціалізація особистості : педагогічні науки: Збірник наукових праць. Т. 19 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Редкол. А.Й. Капська (відп. ред.) та ін. - Київ: Логос , 2003. - 205 c.


291. Соціалізація особистості : педагогічні науки: Збірник наукових праць. Т. 20 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. А.Й. Капська (відп. ред.) та ін. - Київ: Логос , 2003. - 196 с.


292. Соціалізація особистості : педагогічні науки: Збірник наукових праць. Т. 21 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. А.Й. Капська (відп. ред.) та ін. - Київ: Логос , 2003. - 245 с.


293. Соціальна педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; За ред. А.Й. Капської. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.


294. Соціальна педагогіка і технології соціально-педагогічної діяльності : програма державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" для спец. "Соціальна педагогіка та практична психологія" / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. А.І. Конончук, Н.М. Суховєєва, С.О. Борисюк, Н.П. Пихтіна. - Ніжин: НДПУ, 2003. - 20 с.


295. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями : навчально-методичний посібник / Держ. центр соц. служб для молоді ; За ред. А.Й. Капської. – Киiв, 2003. - 168 с.


296. Шкуркіна, В. Соціальне здоров'я дітей як фактор їх ефективної соціалізації / В. Шкуркіна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 68-72

Див. 161.

^ ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА


297. Подшивалкіна, В. Соціальні контексти вищої професійної освіти і проблеми їхньої синхронізації / В. Подшивалкіна // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 84-87


298. Суровцев, В. В. Формування у молодших школярів виконавської майстерності засобами театральної педагогіки / В.В. Суровцев // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N5. - С. 61-67.

Див. 2121, 3528, 4077-4080, 5420, 5639, 5916.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Схожі:

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І. Шаленко.– К. Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-3102844
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-16937532
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи