Педагогічна бібліографія icon

Педагогічна бібліографія
НазваПедагогічна бібліографія
Сторінка1/66
Дата02.06.2012
Розмір7.75 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ


2004

Покажчик літератури

Випуск 15


Київ-НПУ-2008
ББК 91. 9:74

УДК 01:371
У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 15. – 340 с.

Редакційна колегія: Л.П.Вовк (наук. консультант), Н.В.Гузій, Л.В.Савенкова,

Н.І.Тарасова (голов. редактор), Г.І.Шаленко (заст. голов. ред.)


Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 15-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 2004 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.


Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна, Шаленко Галина Іванівна


^

Комп’ютерний набір: О.С.Антоненко, О.С.Крайник, О.В.Пекур, І.В.Позднякова, І.Б.Трикозенко
С Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2008


^

Законодавчі документи з питань освіти


 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти / Ред. О. А. Кривенко. -К. :КНТ, 2004. -88 с.

 2. Документи про школу/ Упоряд. Н. Мурашко. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. - 128 с. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

 3. Накази загальноосвітнього навчального закладу / В. І. Шелакін, Н. К. Калантай, Н. О. Чепель. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. - 128 с. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

 4. Нормативно-правові документи з питань вищої освіти/ За ред. Я. Я. Болюбаша; Укл. Т. Дудник, Т. Іщенко, М. Хоменко. – К, 2004. - 304 с.

 5. Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”: Закони України від 4 березня 2004 р. № 1579-ІУ; від 4 листопада 2004 р. № 2154-ІУ //Офіційний вісник України. -2004. -№12. -С. 63-64; № 47. -16-17.

 6. Про внесення змін у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам і до переліку педагогічних та науково-педагогічних працівників: Постанова КМ України від 14 січня 2004 р. № 40 //Офіційний вісник України. -2004. -№2. -С. 131-132.

 7. Про внесення змін у додаток до пунктів 71 і 72 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів: Постанова КМ Українии від 27 серпня 2004 р. №1124 // Офіційний вісник України. -2004. -№35. -С. 107.

 8. Про підтримку сімей при народженні дитини: Постанова КМ України від 28 липня 2004 р. № 981 // Офіційний вісник України. -2004. -№31. -С. 43-44.

 9. Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти: Постанова КМ України від 5 липня 2004 р. № 841 //Офіційний вісник України. -2004. -№27. -С. 214-215.

 10. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань участі України в Болонському процесі: Постанова КМ Українивід 25 серпня 2004 р. № 1131 ; Склад…; Положення про Міжвідомчу комісію з питань участі України в Болонському процесі // Офіційний вісник України. -2004. -№ 35. -С. 146-148.

 11. Чижевський Б. Нормативно-правова база функціонування 12-річної школи/ Б.Чижевський //Директор школи. - 2004. - №8. - С. 15-18.

Див. 3279, 3779-3781, 4437-4439.
^
Стратегія розвитку освіти в Україні

 1. Астахова Е. В. Глобализация и образование: позиция Украины // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. /МОН України. АПН України. НТУ „Харківський політехнічний інститут”; за ред. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського. -Х. , 2004. -Вип. 4(8). -С. 3-6.

 2. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю /В. П. Андрущенко. -К.: Знання України, 2004. -804 с.

 3. Березовська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні як історико-педагогічна проблема /Л.Д.Березівська// Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 37. -С. 10-15.

 4. Биков І. Маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю/ І. Биков, Т. Сорочан //Директор школи. - 2004. - №45, 48. - С. 2-7, 2-7.

 5. Болгаріна В. С. Культурологічний підхід до визначення стратегії розвитку загальноосвітнього навчального закладу /В. С. Болгаріна //Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 36. -С. 84-87.

 6. Букач М. М. Етичні засади реформування освіти /М.М.Букач //Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили. Педагогічні науки. -Миколаїв, 2004. - Т. 36, вип. 23. -С. 7-12.

 7. Государственная политика в сфере образования: глобальные и региональные аспекты: Программы и материалы ХІ Междунар. студ. науч. конф., Харьков, 3 апр. 2004 г. /Редкол. :В. И. Астахова и др. -Х. :НУА, 2004. -161 с.

 8. Гуманізм та освіта: Зб. матеріалів Міжнар. наук. практ. конф., м. Вінниця, 21-23 верес. 2004 р. : У 2 т. / Редкол. : Б.І.Мокін та ін. -Вінниця:УНІВЕРСУМ, 2004. -Т.1. -298 с.

 9. Дарійчук Л. Система освіти в Україні: реформування чи оновлення?/ Л. Дарійчук //Вища школа. - 2004. - N1. - С. 29-40

 10. Дзоз В. Освітня справа як складник гуманітарної політики держави/ В. Дзоз //Вища освіта України. - 2004. - N4. - С. 36-40

 11. Желуденко М. О. Зростання значущості освіти в Україні/ М. О. Желуденко //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова.– К.: Логос, 2004. - Т. 44. - С. 36-43.

 12. Іванишин П. Зміни потрібні, але які?: (національний імператив і методологічні засади освітянських реформ) / П. Іванишин //Урок української. - 2004. - N2. - С. 39-41.

 13. Карпова О. Сучасний стан освіти// Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: збірник УІІ Всеукр. наук. -практ. конф., 15-16 квіт. 2004 р. У 7 тт. /МОН України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Європейський університет. -К. :Вид-во Європейського університету, 2004. - Т. 2.-С. 68-71.

 14. Коган Ю. Н. Качество образования и проблемы его диагностики/Ю. Н. Коган // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №8(76). -С. 111-114.

 15. Кононенко П. Українознавство в розбудові громадянського суспільства / П.Кононенко //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N1. - С. 17-27

 16. Корсак К. Межі використання ідей постмодернізму в реформуванні освіти України/ К. Корсак //Вища освіта України. - 2004. - N4. - С. 50-55

 17. Корсак К. Чи перетвориться національна освіта в „надання послуг”?/ К. Корсак //Управління освітою. - 2004. - №21. - С. 2-3

 18. Корсакова О. Склад і структура змісту сучасної шкільної освіти на різних рівнях його конструктурування/ О. Корсакова //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N3/4. - С. 125-132.

 19. Куценко В. І. Освіта: місце і роль у розвитку продуктивних сил/ В. І. Куценко, Л. А. Янковська //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб. – К.: Курс, 2004. - № 3 (27). - С. 71-79.

 20. Левочко М. Т. Основні принципи демократизації, гуманізації в освіті України /М.Т. Левочко //Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. -К. :КНУКіМ, 2004. -Вип. 11. -С. 101-106.

 21. Лукіна Т. Державна політика забезпечення якості загальної середньої освіти/ Т. Лукіна //Економіка України. - 2004. - N6. - С. 64-71.

 22. Майборода Л. Н. Адаптивна система навчання - шлях розвитку особистості учня/ Л. Н. Майборода //Управління школою. - 2004. - N34(82). - С. 25-29.

 23. Матвієнко О. В. Освіта в інформаційному суспільстві: суперечності, тенденції, теоретико-методологічні засади розвитку/ О. В. Матвієнко //Педагогіка і психологія. - 2004. - N2. - С. 106-112.

 24. Махомед М. Від інновацій в управлінні - до нової якості випускника школи: (модернізація освіти)/ М. Махомед //Педагогічний пошук. - 2004. - N3. - С. 18-20.

 25. Митник О. Суб’єктна парадигма в освітньому процесі - основа для взаєморозкриття та взаєморозвитку його учасників / О. Митник //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N1. - С. 142-147.

 26. Михальчук Н. Методологічні засади підготовки спеціалістів/ Н.Михальчук //Освіта: технікуми, коледжі. - 2004. - N4. - С. 8-13.

 27. Мінасян А. Сучасні моделі освіти/ А.Мінасян //Психологія і суспільство.-2004.-№1.-С.113-118.

 28. Мітрясова О. Тенденції розвитку наукового знання як інтегруючий фактор змісту освіти/ О. Мітрясова //Шлях освіти. - 2004. - N2. - С. 28-31.

 29. Моніторинг якості освіти: Становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики/ М-во освіти і науки України, Програма розвитку ООН в рамках проекту „Освітня політика та освіта „рівний - рівному”; Під заг. ред. О. І. Локшиної. - Київ: К. І. С, 2004. -160 с.

 30. Мороз І. В. Розвиток освіти в умовах глобалізації /І. В. Мороз //Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 36. -С. 44-47.

 31. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття /Авт. кол. : В. М. Литвин, В. П. Андрущенко, А. М. Гуржій та ін. –К. :ТОВ. „Навч. кн. ”, 2004. -Кн. 1:Пріоритет інтелекту. -636 с. ; Кн. . 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. -671 с.; Кн. 3: Модернізація освіти. -943 с.

 32. Никитин В. А. Идея образования или содержание образовательной политики. -К. :Оптима, 2004. -205 с.

 33. Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи : навч. посібник/ С. М. Ніколаєнко; М-во освіти і науки України. – К.: Політехніка, 2004. - 280 с.

 34. Остапчук О. Розвиток педагогічних систем в умовах модернізації освіти/ О. Остапчук //Шлях освіти. - 2004. - N1. - С. 6-11

 35. Паращенко Л. Бізнес і освіта/ Л. Паращенко //Управління освітою. - 2004. - №13/14. - С. 3, 24

 36. Про підсумки розвитку освіти у 2003/04 навчальному році та завдання на 2004/05 навчальний рік щодо створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти. // ІЗ МОН України. - 2004. - N19/20. - С. 3-9.

 37. Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Терноп. держ. техн. ун-т та ін. ; Відп. ред. Т. І. Рибак. -Тернопіль, 2004. - 530 с. – Із змісту: Рибак Т. Роль освіти у встановленні державної мови на Україні /Т.Рибак, с. 19-21. - Бех В. П. Гуманізація розвитку освіти і суспільства як інструмент розбудови української державності В.П.Бех, с. 53-61. -Гвоздецький І. О. Формування і розвиток інтелектуального потенціалу нації як умова становлення інформаційного суспільства та нової економіки / І. О. Гвоздецький, 109-114. - Захаров С. П. Комплексне еколого-економічне картування – основаосвіти, виховання, культури й екологічної політики України /С. П. Захаров, с. 154-159. - Корсак К. В. Напрями і взірці розвитку освіти і науки України /К. В. Корсак, с. 196-199. – Корсак К. В. Освіта України і проблеми підвищення „інтелекту нації” /К. В. Корсак, Л. А. Києнко-Романюк, 200-203. - Остапчук О. Є. Інтеграція освітнього простору в умовах інноваційного розвитку суспільства /О. Є. Остапчук, 285-291. - Таньшина А. В. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки висококваліфікованих фахівців у системі наукових шкіл /А. В. Таньшина, с. 426-431.

 38. Сарасон С. Б. Політичне провідництво і можливі невдачі в реформуванні освіти /С. Сарасон; пер. с англ. -Львів: Літопис, 2004. -176 с.

 39. Сахненко О. I. Держава як захисник суб’єктів освітнього процесу в умовах комерціалізації освіти/ О. I. Сахненко //Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб’єктів освітнього процесу : Програма і матеріали Міжнародної наук. -практ. конференції. - Харків, 2004. - С. 147-153

 40. Семенюк Л. Л. Суспільно-географічний аналіз сучасного стану системи освіти в сільській місцевості Кіровоградської області/ Л. Л. Семенюк //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М. П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність: До 170-річного ювілею. – К.: НПУ, 2004. - Вип. 11. - С. 226-235.

 41. Сидоренко А. Л. Экономическая и правовая защита субъектов образовательного процесса - главный смысл политики украинского государства/ А. Л. Сидоренко //Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб’єктів освітнього процесу : Програма і матеріали Міжнародної наук. -практ. конф. - Харків, 2004. - С. 17-19.

 42. Столяренко О. В. Реалізація освітньої політики „рівний - рівному” і профільне навчання в Україні /О. В. Столяренко //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 11. -С. 170-172.

 43. Тесленко В. Освіта Донеччини/ В. Тесленко //Директор школи, ліцею, гімназії. -2004. -N2/3. -С. 4-11.

 44. Тімар Т. Б. Як домогтися досконалості в освіті /Т. Б. Тімар, Д. Л. Кірп; пер. с англ. -Львів Літопис, 2004. -176 с.

 45. Шаповалов А. П. Глобальні тенденції у розвитку освіти /А. П. Шаповалов //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 10. -С. 43-46.

 46. Штабова Л. Подолання елементів авторитарності як необхідна умова модернізації освіти. / Л. Штабова //Початкова школа. - 2004. - N4. - С. 45-47. -Примеч. : (перехід до особистісно-орієнтованої моделі навчання).

 47. Шульгіна В. Д. Національна освіта в Україні в умовах розвитку процесів глобалізації/ В. Д. Шульгіна //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – К.: НПУ , 2004. - Вип. 1(6). - С. 21-25.

 48. Якісна освіта для всієї молоді: вимоги і тенденції розвитку освіти на планеті //Освіта України. - 2004. - №81/82(19 жовтня). - С. 8-9.

 49. Трещов В. Орієнтири реформування системи освіти/ В. Трещов //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. - N2/3. - С. 12-16.

 50. Кравчук Л. Від стратегічного планування – до інтерактивних справ і розваг: Педагогічна концепція „Смарагдового міста”. / Л. Кравчук //Початкова освіта . – 2004. - №21. -С. 2-4.

Див. 3453, 3665, 3785,3794, 3797.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

Схожі:

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-3102844
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-16937532
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи