Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова icon

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
НазваНаціональний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
Сторінка1/44
Дата02.06.2012
Розмір6.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.П. Драгоманова

Наукова бібліотека


До 175-річчя НПУ імені М.П.Драгоманова


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ

НПУ ім. М.П. Драгоманова за 1990 –1999 роки


Випуск 5


Київ-2009


ББК 91.9:74

УДК 016:37

Б59


Редакційна колегія: к.п.н. Л.В.Савенкова (відп.ред.), засл. працівник культури України Е.В.Татарчук, к.п.н. Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко, О.К.Сусол


Укладачі: Н.І.Тарасова, І.В.Позднякова, Г.І.Шаленко, І.Б.Трикозенко, О.В.Гуськова, О.В.Савенкова, О.В.Крайник, Л.Є.Івкіна


^ Б59 Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені

М.П.Драгоманова за 1990-1999 роки /Уклад. Н.І.Тарасова, І.В.Позднякова,

Г.І.Шаленко та ін. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 5. – 312 с. –( До 175-річчя НПУ імені

М.П.Драгоманова).


Рекомендовано до друку Вченою Радою НПУ ім. М.П.Драгоманова від 11 жовтня 2007 року, протокол № 4.


Комп’ютерний набір: О ПЕКУР, О.АНТОНЕНКО


С Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2004.

С Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2009.


Передмова


Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова був виданий чотирьмя випусками (1958, 1976, 1981, 1991 рр.).

Дане видання – 5 випуск - подає перелік друкованих праць співробітників (за час їх перебування в інституті) з 1990 по 1999 рік. У покажчик ввійшли книги, брошури, статті, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, депоновані рукописи, видання, віддруковані за кордоном тощо.

^ Матеріал систематизовано у відповідності з приналежністю авторів певним кафедрам, факультетам.

При складанні покажчика всі праці були звірені з виданнями державної реєстраційної бібліографії або перевірено de visu.

^ Бібліографічний опис здійснюється мовою видання.

Нумерація бібліографічних записів суцільна.

Іменний покажчик вміщує тільки імена авторів НПУ ім. М.П.Драгоманова.


Загальноуніверситетські кафедри

^ Кафедра теорії та історії педагогіки


 1. Українська народна педагогіка в школі: Метод. вказівки для студ. /Василенко Т.Я., Калениченко А.Г., Кравчук М.І., Руденко Ю.Д., Шпак О.Т. - К.: КДПІ, 1990.- 41 с.
 1. Плани, програми і методичні рекомендації до проведення семінарських занять з теорії та історії педагогіки /Уклад.: Бурлака Я.І., Бабишин С.Д., Кравчук М.І. - К.: КДПІ, 1991.-48 с.
 1. Основи соціально-економічної педагогіки: Навч. посібник /К.О.Нісімчук, І.О.Смолюк, О.С.Падалка, О.М.Кравчук, Р.М.Мачулка. - К., 1992. -116 с.
 1. Програми педагогічних інститутів: Історія педагогіки України для всіх спеціальностей /Уклад. С.Д.Бабишин, Я.І.Бурлака, М.Г.Стельмахович, Ю.Д.Руденко.-К.: РНМК, 1992.-40 с.
 1. Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України: Програми для пед.вузів, фак-тів /Ю.Руденко, О.Губко, П.Бровко, М.Кравчук // Освіта.-1997.-24 верес.- жовт - С.7-10.
 1. Українська педагогіка: Програма для пед. вузів України /Авт.: Бурлака Я.І., Руденко Ю.Д., Кравчук М.І., Шпак О.Т. //Освіта. –1997. - № 35-36.

* * *

 1. Бортніченко О.Д. Підготовка майбутніх учителів до професійно-педагогічного спілкування: соціокультурний аспект //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. -К.: НПУ,1999.-Вип. 2.-С. 9-14.
 1. Будняк Т.Г. До питання про використання спадщини В.О.Сухомлинського в екологічному вихованні вчителів //Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. - Ніжин, 1990.-Ч. 1.-С. 47-48.
 1. Будняк Т.Г. Использование творческого наследия В.А.Сухомлинского в экологическом воспитании //Экология: Проблемы образования и воспитания. - Переяслав-Хмельницкий, 1990.-Ч.1. - С.70-72.
 1. Будняк Т.Г., Лебедева К.Л. К вопросу о становлении личности студента в процессе самостоятельной работы //Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі : Тези доп. міжвуз. наук. конф. -К.: КДПІ, 1990.-С.83-84.
 1. Будняк Т.Г. Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у моральному вихованні //Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю КДПІ ім. О.М.Горького. -К.: КДПІ, 1991.-С. 224-226.
 1. Будняк Т.Г. Гуманістичні засади педагогіки В.О.Сухомлинського в перебудові національної школи //Учитель національної школи: Тези доп. наук.-практ. конф. -Тернопіль, 1991.- Ч. 2. -С.58-59.
 1. Будняк Т.Г.Гуманістичний аспект у викладанні педагогічних предметів //Психолого-педагогічна підготовка вчителя у вузі: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф.-Полтава,1992.-С. 25-26.
 1. Будняк Т.Г. Гуманістичні засади педагогіки Я.А.Коменського //Педагогічна спадщина Я.А.Коменського і перспективи розвитку народної освіти: Тези доп. і повідомл. міжвуз.наук.-теорет.конф. - Переяслав-Хмельницький, 1992. -Ч.1.-С.46-47.
 1. Будняк Т.Г. До питання гуманізації у викладанні педагогічних предметів //Соціально-психологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя: Тези доп. і повідомл.міжвуз. наук.-практ. конф. -К.: КДПІ, 1992.-С.10-11.
 1. Будняк Т.Г. Гуманістична педагогіка В.О.Сухомлинського і національне виховання //Тези міжнар. наук.-практ. конф. “Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського і розбудова національної освіти”.-Кіровоград: КДПІ, 1993.-С.27-28.
 1. Будняк Т.Г. Гуманістичний фундамент у викладанні педагогічних дисциплін //Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності: Тези Всеукр. наук. конф. - К.: КДПІ, 1993.-С.19-20.
 1. Будняк Т.Г. Гуманістичний фундамент національної педагогіки //Історія науки і техніки: проблеми дослідження, викладання, гуманізації освіти: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.-Дніпропетровськ, 1994.-С. 39-40.
 1. Будняк Т.Г., Руденко Ю.Д. Проблема національної свідомості у працях С.Русової //Формування національної самосвідомості студентів вузів і учнів загальноосвітніх шкіл: Матеріали наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 40.
 1. Будняк Т.Г., Шпак О.Т. Педагогічні погляди М.П.Драгоманова //Соціально-історична спадщина М.П.Драгоманова і сьогодення: Тези Драгоманівських читань. -К.: УДПУ, 1995.-С.31-32.
 1. Будняк Т.Г. Вивчення педагогічної спадщини Івана Огієнка в курсі історії педагогіки //Велетень науки: Наук. зб. -К., 1997.- Вип. 2.-С.16-18.
 1. Будняк Т.Г. Проблеми творчості вчителя в педагогічній системі Л.М.Толстого //Творча особистість вчителя: проблеми і практика: Зб. наук. пр. - К., 1997.-С.150-153.
 1. Будняк Т.Г. Підготовка майбутнього вчителя до виховання учнів на національних традиціях при вивченні історії педагогіки //Наук. записки. - К.: НПУ, 1998. - Вип. 3. - С.10-15.
 1. Бурлака Я.І. Я.А.Коменський – творець теорії класно-урочної системи навчання: деякі спроби її модернізації в сучасних умовах //Педагогічна спадщина Я.А.Коменського і перспективи розвитку народної освіти: Тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-теор. конф. -Переяслав-Хмельницький, 1992.-Ч.1.-С.155-157.
 1. Бурлака Я., Пінчук І. Софія Русова про національні основи виховання //Формування національної самосвідомості студентів вузів і учнів загальноосвітніх шкіл: Матеріали наук.-практ. конф.-К.: УДПУ, 1994.-С.41.
 1. Стельмахович М., Бурлака Я., Губко О. Українська чи пострадянська педагогіка? //Освіта.- 1998.- 29 квіт.-6 трав.-С. 6-7.
 1. Василенко Т.Я., Дмитрик И.С. Формирование у студентов педвузов системного видения учебно-воспитательного процесса //Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі: Тези доп. межвуз. наук. конф. -К.: КДПІ, 1990.-С. 84-85.
 1. Василенко Т.Я. Необхідна умова підвищення ефективності практичної підготовки студентів педагогічних навчальних закладів //Психолого-педагогічна підготовка вчителя у вузі: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.- Полтава, 1992.-С. 94-96.
 1. Василенко Т.Я. Навчальні ігри як засіб розвитку творчої активності студентів //Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності: Тези Всеукр. наук. конф .-К.: КДПІ, 1993.-С. 26-27.
 1. Василенко Т.Я. Моделювання як засіб підвищення ефективності пізнавальної діяльності школярів //Актуальні проблеми розвитку творчих можливостей учнів: Тези доп. Всеукр. наук. конф. - К.: УДПУ, 1994.-С. 30-31.
 1. Вовк Л.П. Проблема личности и окружающей среды в истории педагогической мысли //Экология: Проблемы образования и воспитания. Тез. докл. и сообщ. регион. науч.- практ. конф. - Переяслав-Хмельницкий, 1990.-Ч. 1.- С.50-51.
 1. Вовк Л.П. Курс історії педагогіки та інтегрування знань //Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: Матеріали міжвуз. наук.- практ. конф., присвяч. 70-річчю КДПІ ім. О.М.Горького -К.: КДПІ,1991.-С.102-103.
 1. Вовк Л.П. К истории распространения идей Я.А.Коменского на Украине //Я.А.Коменський і педагогічна сучасність: Зб. матеріалів міжнар. наук. конф.-О.: ОДПІ, 1992.-С. 52-53.
 1. Вовк Л.П. Я.А.Коменський – предтеча сучасного підходу до концепції неперервної освіти //Педагогічна спадщина Я.А.Коменського і перспективи народної освіти: Тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-теорет.конф. - Переяслав-Хмельницький, 1992.-Ч. 1.- С.11-13.
 1. Вовк Л.П. Проблеми актуалізації курсу історії педагогіки: Конспект лекцій для студ. пед. ін-тів.- К: КДПІ, 1992.-48 с.
 1. Вовк Л.П. Художньо-естетичний потенціал у становленні освіти дорослих на Україні (Іст.-пед. аспект) //Шляхи удосконалення художньо-естетичної освіти учнівської молоді в умовах відродження національної культури: Тези доп. респ. наук.- практ. конф. -К.: КДПІ, 1992.-С. 43-44.
 1. Вовк Л.П. Генезис проблеми неперервної освіти в Україні і творча спадщина В.О.Сухомлинського //Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського і розбудова національної освіти:Тези доп. міжнар. наук.- практ. конф. - Кіровоград: КДПІ, 1993.- Т.3.- С.192-194.
 1. Вовк Л.П. Трансмісія культури і професійна підготовка вчителя //Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності: Тези Всеукр. наук. конф.-К.: КДПІ,1993.-С.33-35.
 1. Вовк Л.П Г.С.Сковорода – провісник відродження української педагогічної традиції //Григорій Сковорода-видатний український письменник, філософ, просвітитель:Тези доп. вузів.наук.-практ. конф.-К.:УДПУ,1994.-С.7-8.
 1. Вовк Л. Демократичні ідеали та українська ідея в концепції діяльності педагогічного університету //Формування національної самосвідомості студентів вузів і учнів загальноосвітніх шкіл: Матеріали наук.-практ.конф.- К.: УДПУ, 1994.-С. 39.
 1. Вовк Л.П. Історія освіти дорослих в Україні: Нариси.- К.: УДПУ, 1994.- 226 с.
 1. Вовк Л.П. Сторінки історії української педагогічної традиції //Педагогіка і психологія.-1994.-№ 4.-С.129-139.

 2. Вовк Л.П. Духовне відродження нації //Рідна. шк. - 1995. - № 2-3.-С.16-20; № 6.- С.14-15.
 1. Вовк Л.П. Громадсько-педагогічне сподвижництво в Україні (етапи і особливості). - К., 1997. - 179 с. - Те саме.- К.: Просвіта, 1998.-179 с.
 1. Вовк Л.П. Проблема діалогу із постатями вітчизняного освітнього простору //Наук. записки /НПУ ім. М.П.Драгоманова. -К.: НПУ. - 1998.- Вип.1.- С. 12-16.
 1. Горовенко В.М. Використання активних форм навчання при вивченні курсу педагогіки //Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах передумови вищої і середньої школи: Тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. - Ніжин, 1990.-Ч. 1. -С. 28-30.
 1. Горовенко В.М. Досвід використання ділових ігор при вивченні курсу педагогіки //Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі: Тези доп. міжвуз. наук. конф. - К.: КДПІ, 1990. - С. 86-87.
 1. Горовенко В.М. Я.А.Коменський про шкільну дисципліну як умову успішного навчання і виховання //Педагогічна спадщина Я.А.Коменського і перспективи розвитку народної освіти: Тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-теорет. конф. - Переяслав-Хмельницький, 1992. - Ч.1.- С. 117-119.
 1. Горовенко В.М. І.М.Стешенко – перший міністр освіти України //Історія науки і техніки: проблеми дослідження: викладання, гуманізації освіти: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ , 1994.- С.159.
 1. Горовенко В.М. Духовна культура як складова підготовки майбутнього вчителя //Наук. записки. - К.:НПУ, 1998.-Вип. 4.-С.75-76.
 1. Захарченко Р.О. Проблема формування національної самосвідомості в умовах ПТУ //Шляхи розвитку та вдосконалення системи післядипломної освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. -К., 1995.-Ч. 2.-С. 165-166.
 1. Левченко М.В., Кравчук М.І., Фурдюк П.В. До питання про сутність професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах педучилища і педвузу //Соціально-психологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя: Тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-практ. конф.-К.: КДПІ, 1992. - С. 54-55.

 2. Кушнірук С.А. Розвиток пізнавальної активності учнів у груповій навчальній діяльності //Наук. записки. - К.: НПУ, 1998.-Вип. 4. - С. 56-61.
 1. Мороз О.Г. Адаптація молодого вчителя до виховної роботи //Рад. шк.-1990. -№ 8. -С. 64-72.
 1. Мороз О.Г. До питання про формування у студентів педвузу готовності до професійної діяльності //Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. - Ніжин, 1990.-Ч.1.-С. 5-7.
 1. Мороз А.Г., Островерхова Н.М., Трикоз В.А. Организация работы со слушателями факультета повышения квалификации руководителей школ: Учеб. пособие для слуш.ФППК ОНО, рук. школ.-К.: КГПИ, 1990.- 112 с.
 1. Роман Р.М., ^ Мороз О.Г. Проблема самореалізації особистості в трактуванні представників “гуманістичної” педагогіки США //Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі: Тези доп. міжвуз. наук. конф. -К.: КДПІ, 1990.- С. 115-116.
 1. Мороз О.Г. М.М.Грищенко як фундатор педагогіки вищої школи на Україні //Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю КДПІ. -К.: КДПІ, 1991.-С. 19-20.

 2. Мороз О.Г.Формування у студентів педвузу готовності до професійної діяльності//Там само.-С.98-100.

 3. Мороз О.Г. До питання управління навчальним процесом у педвузі //Психолого-педагогічна підготовка вчителя у вузі: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Полтава, 1992. - С. 3-5.
 1. Мороз О.Г., Аксельруд О.В. Зміст освіти і професійна підготовка практичних психологів у педагогічному вузі //Соціально-психологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя: Тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-практ. конф. - К.: КДПІ, 1992.-С.137-138.

 2. Мороз О.Г., Федотюк Т.І. До питання про адаптацію першокурсників вузу //Там само.-С. 139-140.
 1. Мороз О.Г., Смеляненко В.Л. Перші кроки до майстерності: Проф. адаптація молодих учителів до роботи в шк.- К.: Знання , 1992.-112 с.
 1. Клочко Н.М., Мороз А.Г., Рамский Ю.С. Совершенствование учебного процесса на базе автоматизированных обучающих комплексов //Проблеми вищої школи. -К. , 1992.- Вип. 77.-С.19-27.
 1. Мороз О.Г. Виховання – проблема вічна //Дошк. виховання. –1994.- № 8.- С. 2-4.
 1. Мороз О.Г. Захистити дитинство //Рідна шк.- 1994. - № 7.- С. 28-29.

 2. Мороз О.Г. Про завдання навчально-виховних закладів нового типу у формуванні інтелекту держави //Всеукраїнська наук.-практ. конф. з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу: Тези доп. та виступів. -К.: АПН України, ІСДО, 1994.-Вип 1.-С. 4-20.
 1. Мороз О.Г. Іван Огієнко і Іван Липа //Велетень науки: Наук. зб. -К., 1997.- Вип. 2.-С. 80-82.
 1. Мороз А.Г. Профессиональная адаптация молодого учителя. - К: НПУ, 1998. - 326 с.
 1. Українській педагогічній науці – забуті імена та правду: Метод. рек. для студ. вузів України /А.В.Бляшевська, … О.С.Падалка, О.М.Собчук та ін.- К., 1992. - 39 с.
 1. Падалка О.С., Шпак О.Т. Економічна освіта в навчальному процесі вузу //Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. “Педагогічна технологія у сучасному вузі”. - Луцьк, 1995. - С. 27-28.
 1. Падалка О.С. Самостійна робота студентів – важлива ланка в системі підготовки спеціаліста у вузі //Там само. - С. 28-29.
 1. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології: Навч. посіб. для вузів.-К.: Укр. енциклопедія, 1995.- 252 с.
 1. Падалка О.С., Тименко М.П. Сучасні проблеми підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. -К.: ІЗМН, 1998.-Ч. 2.- С. 113-118.
 1. Калініна Л.М., Островерхова Н.М., Падалка О.С., Глоба М.К. Програма самоосвіти для керівників школи //Завуч.- 1999.-№ 16.
 1. Войчева М., Панченко Г.Д. Исследование уровня экономической подготовки учителей вести воспитательную работу со школьниками //Экология: Проблемы образования и воспитания. Секция: Тез. докл. и сообщ. регион. науч.- практ. конф. - Переяслав-Хмельницкий, 1990.-Ч. 1.- С.57-60.
 1. Панченко Г.Д.,Сарапулова Є.Г. Експериментальна програма курсу “Основи практичної психології //Почат. шк.-1996. -№ 5.- С. 8-11.
 1. Панченко Г.Д., Коршак Т.Є., Гавриленко О.Г. Психолого-педагогічна підготовка студентів педвузу – основа їхньої педагогічної творчості //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр.- К., 1997.- С. 233-235.
 1. Сарапулова Є., Панченко Г. Зимові народні ігри в дозвіллі дітей і молоді //Фіз. виховання в шк.- 1998. -№ 4.-С. 12-14.
 1. Панченко Г., Сарапулова Є., Турська Т. Урок з українського народознавства для 3 кл. чотирирічної початкової школи //Почат. шк.-1998.- № 1.- С. 13-15.
 1. Покась В.П. Дошкілля: реальність і перспективи //Дошк. виховання.-1992.-№ 11.-С. 4-5.
 1. Покась В.П. З неослабною увагою //Дошк. виховання.- 1993.- № 6.- С. 4-5.
 1. Покась В.П. Економія на дитинстві – хибний підхід //Дошк. виховання.- 1995.-№ 8.-С. 4-5.
 1. Покась В.П. Актуальні проблеми соціально-реабілітаційної та корекційної допомоги в спеціальних закладах для дітей з психофізичними вадами //Дефектологія.- 1996. -№ 1.- С. 26-30.
 1. Покась В.П. Суспільному дошкіллю – бути: Про стан та перспективи розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні //Дошк. виховання.- 1996.-№ 8.-С. 4-5.
 1. Покась В.П. На основі загальнолюдських цінностей : Актуальні проблеми навчально-виховної та лікувально-оздоровчої роботи у санаторних школах-інтернатах України //Рідна шк.- 1997.- № 3-4.- С. 73-75.

 2. Покась В.П. Зберегти мережу (З доповідної Колегії МО України) //Дошк. виховання.- 1997.-№ 8.-С. 5-7.

 3. Покась В.П. Здорова нація – запорука благополуччя держави //Дошк. виховання.- 1998.- № 9.- С.3-4.

 4. Покась В.П. Реабілітаційна педагогіка на порозі ХХ1 ст. //Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХ1 століття. -К.: ІЗМН, 1998.- Ч. 1.- С. 38-48.
 1. Покась В.П. Документ, що захищає дитинство (Доповідна про проект Базового компонента дошкільної освіти в Україні) //Дошк. виховання.- 1999.- №1.- С. 3-5.
 1. Покась В.П. Становлення та розвиток загальноосвітніх шкіл-інтернатів в Україні (1956-1966 рр.) //Рідна шк.- 1999.-№ 1.-С. 74-76.
 1. Покась В.П. Становлення спеціальних шкіл-інтернатів в Україні (1945-1956 рр.) //Дефектологія. – 1999. - №1. - С. 51-52.
 1. Покась В.П. Формування змістового простору у галузі спеціальної загальноосвітньої та професійної підготовки дітей з вадами розвитку як державна політика //Змістовні засади професійної підготовки соціально-педагогічних працівників: Зб. наук. пр.- Кам’янець-Подільський, 1999.-Вип.1.- С.35-40.
 1. Покась В.П. Справи невідкладні //Рідна шк.- 1993.-№ 2.-С. 62-63.
 1. Руденко Ю.Д. Національне виховання: відродження, перспективи //Педагогіка і психологія.- 1994.-№1.-С. 132-140.
 1. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. Педагогіка народного календаря //Почат. шк.- 1994. - № 2.-С. 35-37; № 4.- С. 3-8.
 1. Руденко Ю., Руденко В. Виховання в учнів українського національного характеру на козацьких традиціях //Українське народознавство і проблеми виховання учнів: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.- Івано-Франковськ: Прикарп. держ. ун-т, 1995.-Ч.2.-С. 89-92.
 1. Руденко Ю.Д. Виховання учнів на лицарських традиціях української етнопедагогіки //Традиції виховання у світовій народній педагогіці: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Рівне, 1995. - Ч. 2.-С.63-65.

 2. Руденко Ю.Д., Шпак О.Т. Народотворча і державотворча місія козацької духовності //Українська духовна культура в системі національної освіти: Тези доп. та повідомл. наук. конф. -Х.: ХДПУ, 1995.-С. 89-90.

 3. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка і духовність.-Умань, 1995.-116 с.

 4. Руденко М.Д., Мансі Є.О. Молоді – лицарську духовність //Педагогіка і психологія. - 1995.- № 3.-С.128-136.

 5. Руденко Ю., Руденко В. Виховання в учнів лицарської духовності //Рідна шк.- 1996. -№ 7.-С.51-64.
 1. Руденко Ю.Д. Українознавство як наукова основа виховання в учнів національної самосвідомості //Виховання національної самосвідомості у школярів: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. -К.: УДПУ, 1996.-С. 39-41.
 1. Гуменюк В., Руденко Ю. Державотворча місія українського козацтва: Рятівний феномен нашої незалежності //Освіта. –1997.-№ 24-31 груд.-С. 6-7.
 1. Бичко В., Руденко Ю. Кукіль у науці / Рец. на кн.: Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.: Либідь, 1997/ //Освіта.- 1998.- 18 берез.
 1. Писанський О., Руденко Ю.Д., Кравчук М.І., Шпак О.Т. Якими закономірностями послуговувались автори: Обговорюємо базовий навчальний план і проблеми, зв’язані з його апробацією //Освіта.- 1997.-№ 35-36.

 2. Руденко Ю., Руденко В. Ідеологія патріотизму і державотворення як основа духовності учнів //Рідна шк.- 1999.- № 10.- С. 8-10.
 1. Програма Всеукраїнської дитячо-юнацької і молодіжної організації “Молода Січ” /Авт.: Ю.Руденко, О.Губко та ін. //Освіта. –1999.- 3-10 лют.- С.12-13.
 1. Руденко Ю. Сучасна козацька педагогіка //Укр. культура.-1999.-№7.-С. 24-25.
 1. Біленька Г., Король О., Кравчук М., Руденко Ю. Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України: Метод. матеріали до програми //Освіта.-1999.-№ 40.
 1. Сікорська Л.А. Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів до виконання організаційно-управлінської функції //Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі: Тез. доп. міжвуз. наук. конф.- К.: КДПІ, 1990.-С. 118-119.
 1. Сікорська Л.А. Проблеми розвитку самостійної роботи студентів у вузі //Психолого-педагогічні основи професійної підготовки вчителя-вихователя та сучасні технології навчання: Матеріали межрегіон. наук.-практ. конф. - Житомир: ЖДПІ, 1993.-Т.1, ч. 2.-С.177-178.
 1. Сікорська Л.А. В.О.Сухомлинський про особистість педагога //Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського і розбудова національної освіти: Тези міжнар. наук.- практ. конф. -Кіровоград: КДПІ, 1993.-Ч.3.- С.97-98.
 1. Шведко Л.М., Сікорська Л.А. Самостійна робота студентів //Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.-метод. зб. -К.: УСДО, 1994.-С. 331-333.
 1. Сікорська Л.А. Самостійна робота як засіб формування готовності майбутнього вчителя до творчої діяльності //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць.-К., 1997.-С. 244-245.
 1. Скрипченко О.В., Козак М.Г., Скрипченко Л.О. Методичні матеріали комплексного вивчення тем “Дидактика”, “Навчання” і “Учіння”, побудованого на основі системного підходу до діяльності у курсах психології і педагогіки. - К.: КДПІ, 1990.- 141 с.
 1. Скрипченко Л.О. Ставлення молодших школярів до навчання як прояв їх самовираження //Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі: Тез. доп. міжвуз. наук. конф. - К.: КДПІ, 1990.-С. 34-35.

 2. Скрипченко А.В., Скрипченко Л.А. Комплексное изучение психолого-педагогических дисциплин на основе системного подхода//Применение активных форм и методов в преподавании психолого-педагогическмх дисциплин: Тез. докл. науч.-практ. конф. -Измаил: ИГПИ, 1991.-С.8-9.
 1. Скрипченко Л.А. Влияние психолого-педагогических факторов на отношение младших школьников к учению //Проблемы эмоционального и рационального в дидактике: Сб. материалов междунар. конф., 1990 г. - Одесса: ОГПИ, 1992.-С.103-104.
 1. Скрипченко Л.О. Ідеї Я.А.Коменського про моральні цінності і їх використання при розробці проблеми ставлення учнів до оточуючого //Педагогічна спадщина Я.А.Коменського і перспективи розвитку народної освіти : Тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-теорет. конф. - Переяслав-Хмельницький, 1992.-Ч.2.-С.7-9.

 2. Бурлака Я.І., Скрипченко О.В., Скрипченко Л.О. Комплексне вивчення студентами психолого-педагогічних дисциплін на основі комплексного підходу //Соціально-психологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя:Тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-практ.-К.:КДПІ,1992.-С.196-197.
 1. Скрипченко Л.О. Ставлення підростаючої особистості до результатів діяльності та оточуючих людей як провідний компонет моральних відносин //Там само.-С. 280-281.
 1. Скрипченко О.В., Скрипченко Л.О., Абрамян Н.Д. Тести для використання на практичних занятттях з психології та педагогіки.- К.: КДПІ, 1992.- 58 с.
 1. Крушельницька С.М., Скрипченко О.В., Скрипченко Л.О. Деякі особливості індивідуального стилю творів Т.Г.Шевченка (на матеріалі поем “Тополя”, “Іван Підкова”) //Маєвтика у системі психологічних знань: Тези міжнар. наук. конф. - К., 1993.- С. 48-49.
 1. Скрипченко О.В., Скрипченко Л.О. Зв’язок майєвтики з українською національною школою та комплексним дослідженням психолого-педагогічних явищ //Там само.-С.83-84.
 1. Скрипченко Л.О. У пошуках ідейних пріоритетів, або що ж таке гуманізація навчання і виховання серед завдань педвузів і школи //Освіта - 1994.- 7 груд.- С.10.
 1. Соловієнко В.О. Психологічна концепція вдосконалення підготовки фахівця //Психолого-педагогічна підготовка вчителя у вузі: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Полтава, 1992.-С.74-76.
 1. Фоменко М.М. Вдосконалення процесу ідейно-естетичного виховання як важливий аспект професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя //Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах передумови вищої і середньої школи: Тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. -Ніжин, 1990.-Ч.1.-С. 14-15.
 1. Фоменко М.М., Тимошенко М.В. Використання освітянських традицій України у вихованні патріотизму та інтернаціоналізму //Педагогічна спадщина Я.А.Коменського і перспективи розвитку народної освіти: Тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-теорет. конф. - Переяслав-Хмельницький, 1992.-Ч.1.- С. 198-199.

 2. Фоменко М.М. Демократизм і гуманізм педагогічної спадщини Я.А.Коменського //Там само.-С.180-182.

 3. Фоменко М.М. Сфери застосування та соціокультурне значення персонального комп’ютера в системі музичної освіти //Наук. записки. - К.:НПУ, 1998. - Вип 2. - С.8-14.
 1. Шкурко И.И. Идейно-политическое воспитание студентов в системе высшего педагогического образования: Учеб. пособие.- К.: КГПИ, 1990. - 98 с.

 2. Шкурко И.И. Совершенствование преподавания общественных наук – определяющее условие идейно-политического воспитания студентов (1943-1965 гг.) //Формы и методы идейно-политического воспитания учащейся молодежи: Тез.докл. межвуз. науч.-практ. конф. - Ровно: РГПИ, 1990.-С. 76-77.
 1. Шкурко І.І. Соціально-гуманітарна і політична підготовка майбутніх учителів (Іст.-пед. аспект): Навч. посіб. -К.: КДПІ, 1992.- 143 с.
 1. Шкурко І. Соціально-гуманітарна ідея в літературно-педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського //Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського і розбудова національної освіти:Тези міжнар. наук. -практ. конф.- Кіровоград, 1993.-С.71-73.
 1. Шкурко І.І. Соціально-гуманітарна підготовка майбутнього вчителя як поняття педагогіки вищої школи //Молодь в посттоталітарному суспільстві: Укр. варіант: Тези доп. наук.-практ. конф.-Х.: ХДПІ, 1993.-С. 154-155.

 2. Шкурко І.І. Соціально-гуманітарна підготовка студентів у позанавчальній роботі педагогічних інститутів і університетів України (1941-1945 рр.) //Історія науки і техніки: проблеми дослідження: викладання, гуманізації освіти: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ, 1994.-С. 219.
 1. Шкурко І. Реалізація концепції соціально-гуманітарної підготовки майбутнього вчителя в Україні //Гуманітарні аспекти реформування і розвитку національної системи освіти: Міжнар. конф. - К., 1995.-С.190-191.

 2. Мартинюк І.В., Шкурко І.І. Реалізація програми національного виховання в системі післядипломної освіти //Шляхи розвитку та вдосконалення системи післядипломної освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - К., 1995.-Ч.1.-С.18.
 1. Шкурко И., Кузьмина С. Педагогическое образование и идея университета в творчестве П.Д.Юркевича //Университетское педагогическое образование: опыт, проблемы и преспективы развития: материалы Всеукр. науч.- практ. конф. -Симферополь, 1996.-С. 37-38.
 1. Яцишин Н., Шкурко І. Підготовка і перепідготовка вчителів у Великій Британії //Післядипломна освіта керівних і педагогічних кадрів: проблеми розвитку. - К., 1996.- С. 116-118.
 1. Бондарчук О., Шкурко І. Підготовка педагогічних кадрів до організації виховного процесу в школі //Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - Чернівці, 1996.-Кн. 4. - С. 124-126.
 1. Кузьміна С., Шкурко І. Проблеми філософії освіти і виховання дорослих //Післядипломна освіта керівних і педагогічних кадрів: проблеми розвитку. -К., 1996.- С. 194-196.
 1. Шкурко І.І., Яцишин Н. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя у Великій Британії //Наук. вісн. Волинського держ. ун-ту.- 1997.- № 7.-С. 15-17.
 1. Шкурко І., Гадзецький Б. Система підвищення кваліфікації керівників освіти //Освіта і управління.- 1997.-№ 1.-С. 99-112.

 2. Шкурко І., Кузьміна С. Філософія і педагогіка: проблеми їх співвідношення та зв’язки у творчій спадщині П.Д.Юркевича //Філософія освіти в сучасній Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.-К.: ІЗМН, 1997.-С. 150-152.

 3. Шкурко І.І. Управління процесом соціально-гуманітарної підготовки вчителів (Іст.-пед. аналіз) //Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності: Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. - К.: ІЗМН, 1998.-С. 50-55.
 1. Шкурко І. Програма підрозділу “Актуальні проблеми національного виховання” навчально-тематичного плану підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. - К.: ДАККО, 1999. - 9 с.
 1. Шкурко І.І. Соціально-трудова підготовка майбутніх учителів України у процесі суспільно- корисної діяльності (Іст.-пед. аналіз) //Післядипломна освіта та управління навчальними закладами в умовах трансформації суспільства: Матеріали зв.-наук. конф. -К.: ДАККО, 1999.-С. 301-305.
 1. Шпак О.Т. З новими підходами: Виховна робота //Рад. шк.- 1990.-№ 7.-С. 11-16.
 1. Шпак О.Т. Вчити планувати //Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: Матеріали міжвуз. наук.- практ. конф., присвяч. 70-річчю КДПІ ім. О.М.Горького. - К.: КДПІ, 1991. - С. 234-235.
 1. Шпак О.Т. Економічна підготовка учнів у сучасних умовах господарювання //Рад. шк.- 1991.-№7.-С. 56-60.

 2. Шпак О.Т. Я.А.Коменський про організацію праці //Педагогічна спадщина Я.А.Коменського і перспективи розвитку народної освіти: Тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-теорет. конф. - Переяслав-Хмельницький, 1992.-Ч.1. - С. 173-174.
 1. Шпак О. Чи потрібна економіка: Економічна освіта майбутніх учителів //Освіта.- 1992.- 21 лют.
 1. Семеніхін В.О., Шпак О.Т. Особливості економічної підготовки учнів у сучасних умовах //Проблеми трудового навчання і професійної орієнтації учнівської молоді: Тези доп. і повідомл. наук.- практ. конф.- Рівне: РДПІ, 1993.-С.36-37.
 1. Шпак О.Т. Творчий підхід до організації ділових ігор у нових типах шкіл //Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності: Тези Всеукр. наук. конф.-К.: КДПІ, 1993.-С. 225-226.

 2. Шпак О.Т. Економічне виховання учнів - на рівень творчих вимог //Актуальні проблеми розвитку творчих можливостей учнів: Тези доп. Всеукр. наук. конф.- К.: УДПУ, 1994.- С. 211-213.
 1. Шпак О.Т., Падалка О.С. Творчий педагог в системі неперервної економічної освіти //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. -К., 1997.-С. 204-206.
 1. Шпак О. Економічна освіта у школах США //Шлях освіти.- 1998.-№ 3.-С. 23-28.
 1. Шпак О. Соціально-педагогічна проблема: економічна освіта учнівської молоді //Освіта і управління.- 1998.-№3.-С.110-118.
 1. Шпак О.Т., Падалка О.С., Шепотько В.П. Учителю про економічне виховання учнів: питання генезису і компетентності: Навч. посіб.-К.: Четверта хвиля, 1998.- 223 с.
 1. Баб’як М.М., Терес В.І., Цибін С.Г., Шпак О.Т. Аспекти управління процесом економічної підготовки педагогічних кадрів //Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. - К.: Трускавець-Дрогобич, 1999.-Ч.1.-С.14-16.
 1. Шпак О.Т. Економічна підготовка педагогічних кадрів. - К.: Четверта хвиля, 1999. – 325 с.
 1. Майбутньому підприємцю: Економічний тезаурус /За ред. О.Т.Шпака.-Дрогобич: ДДПУ ім.І.Франка, 1999.-52 с.

Навчально-науковий центр “Нові інформаційні технології”


 1. Кузьмина Н.Н., Хомик А.А. Использование новых информационных технологий в коррекционном обучении детей с нарушениями слуха и речи: Учеб. пособие. -К., 1996.-80 с.
 1. Хомик А.А. Некоторые проблемы и перспективы использования новых информационных технологий в специальных учебно-воспитательных учреждениях //Обучение, воспитание, адаптация детей с ограниченными физическими или умственными возможностями: Сб. науч. тр. 1-й науч.-практ. конф. «Новые информационные технологии в системе специальных учебно-воспитательных учреждений», Феодосия, окт. 1998 г.- К.:РУНЦ «ДИНИТ», 1998. – С. 15-17.
 1. Афанасьев С.В.,Кузьмина Н.Н., Хомик А.А.,Чередниченко В.Ю. Новые информационные технологии в специальных учебно-воспитательных учреждениях для слабослышащих и позднооглохших //Там само. – С.26-28.
 1. Таргонская В.В.,Хомик А.А., Чередниченко В.Ю. Адаптация компьютерной техники для обучения детей с ограниченными физическими или умственными возможностями. Новые направления, нестандартные решения //Там само. – С. 30-31.
 1. Сусол О.К., Хомик О.А. Нові інформаційні технології в освітньо-видавничій справі спеціальних навчально-виховних закладів //Там само. –С.47-48.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Схожі:

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова icon175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
М. П. Драгоманова /укл. Г.І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко; за заг ред. В. П. Андрущенка. – 2-ге видання, допов. І перероб....
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconНаціональний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
Редакційна колегія: к п н. Л. В. Савенкова (відп ред.), засл працівник культури України Е. В. Татарчук, к п н. Л. Л. Макаренко, О....
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Нпу імені М. П. Драгоманова відзначає своє 175 ти річчя. Запрошуємо представників засобів масової інформації на урочисті заходи
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут
Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут: Біобібліографія / Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут
Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут: Біобібліографія / Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені Михайла драгоманова
Шановні журналісти! Запрошуємо вас на урочистості з нагоди 175-річчя з дня заснування Національного педагогічного університету імені...
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconПрофесор Марія Яківна Плющ
П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет імені М....
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconПрофесор Марія Яківна Плющ
П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет імені М....
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки України
Професор Ганна Олександрівна Козачук: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; вступ ст к ф н. Н. П. Гальони; Національний...
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconНаціональний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи