Загальна частина icon

Загальна частина
Скачати 326.8 Kb.
НазваЗагальна частина
Дата31.05.2012
Розмір326.8 Kb.
ТипДокументи

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Розділ 1. Публічні фінанси. Фінансова діяльність держави

та органів місцевого самоврядування. Фінансове право.


Тема 1. Правові основи фінансової діяльності Української держави та органів місцевого самоврядування.


Зміст та елементи фінансової системи держави. Централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів. Публічні та приватні фінанси.

Поняття фiнансової дiяльностi Української держави.

Методи фінансової діяльності держави.

Правові форми фінансової діяльності держави. Фінансово-планові акти.

Фінансово-правова компетенція органів державної влади загальної компетенції (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації). .

Загальна характеристика системи державних органів, для яких фінансова діяльність є основною.

Система фінансових та фiнансово-кредитних органiв України. Правове положення Мiнiстерства фiнансiв України. Правове положення Державного казначейства України. Правова природа і статус Національного банку Україні. Правовий статус Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Фiнансова дiяльнiсть органiв мiсцевого самоврядування: поняття і зміст. Методи фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. Форми фінансової діяльності оранів місцевого самоврядування.

^

ТЕМА 2 : ФIНАНСОВЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ НАЦIОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.


Предмет фінансового права як галузі права.

Метод фінансового права як галузі права. Специфіка методу фінансово-правового регулювання. Структура методу фінансово-правового регулювання. Мiсце фiнансового права в системi нацiонального права України.Взаємозв’язок і розмежування фiнансового права з iншими галузями системи права України.

Принципи фінансового права України.

Система фінансового права та її структура. Загальна і Особлива частини фінансового права. Підгалузі фінансового права. Фінансово-правовий інститут як структурний підрозділ системи фінансового права: поняття, ознаки і види.

Джерела фiнансового права: поняття і види. Конституційні основи фінансового права. Закони і підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел фінансового права. Система фінансового законодавства. Способи і особливості систе­матизацiї фiнансового права (законодавства) України. Міжнародно-правові акти як джерела фінансового права. Акти органів судової влади, судова та фінансова практика (правові звичаї і правові прецеденти) у механізмі фінансово-правового регулювання. Фінансово-правова доктрина і джерела фінансового права.

Фінансове право як наука і навчальна дисципліна.

Фінансово-правова відповідальність: поняття, правові основи, підстави і види.

^

ТЕМА 3: ФIНАНСОВО-ПРАВОВI НОРМИ I ФIНАНСОВI ПРАВОВIДНОСИНИ.


Поняття фiнансово-правових норм, їх особливостi та види. Струк­тура фiнан­сово-правової норми. Особливостi диспозиції, гіпотези і санкцiї фi­нан­­сово-правової норми та їх види. Дія фінансово-правових норм у просторі, часі і за колом осіб.

Способи реалізації фінансово-правових норм.

Поняття та змiст фiнансових правовiдносин, їх особливостi та класифi­кацiя. Виникнення, змiна i припинення фiнансових право­вiдносин.

Суб'єкти фiнансового права України та їх види. Суспiльно-тери­то­рiальнi утворення як суб’єкти фінансового права. Юридичнi та фiзичнi особи як суб'єкти фiнансового права.

^


ТЕМА 3: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН -


 1. Публічні фінанси і фінансове право зарубіжних країн. Виникнення і розвиток фінансового права як галузі права. Історичні передумови до формування фінансового права як галузі права.

 2. Еволюція розвитку науки фінансового права у зарубіжних країнах.

 3. Предмет фінансового права в зарубіжних країнах.

 4. Система фінансового права в зарубіжних країнах.
^

Розділ 2.

ТЕМА 4: ФIНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНI. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.


Понят­тя i зміст фiнан­со­вого контролю як спецiалiзованого виду конт­ролю. Особ­ли­востi контрольних право­­вiдносин.

Види i органiзацiйно-правовi форми фiнансового контролю. Державний і муніципальний фінансовий контроль.

Міжнародно-правові стандарти організації державного фінансового контролю.

Загальнодержавний фінансовий контроль. Парламентський фінансовий контроль та його форми. Правове положення Рахункової палати.

Контрольні функції у сфері фінансів Президента України як глави держави. Фінансовий контроль органiв дер­жавної виконавчої влади загальної компетенцiї.

Контрольнi функцiї Мiнiстерства фiнансiв України. Контрольні функції Державного казначейства України.

Банківський нагляд. Контрольнi функцiї Нацiонального банку України.

Спецiалiзованi органи фiнансового контролю. Фiнансовий конт­роль органiв держав­ної контрольно-ревiзiйної служби. Фiнансовий контроль органiв державної податкової служби. Фiнансовий контроль органiв державного пробiрного контролю. Нагляд Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні за діяльністю учасників ринків фінансових послуг. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.

Вiдомчий фiнансовий контроль.

Правові засади взаємодії органів державного фінансового контролю.

Правове регулювання запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом (фінансовий монітиоринг).

Муніципальний фінансовий контроль. Фінансовий контроль представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування.

Внутрiшньогосподарський фiнансовий контроль.

Громадський фiнансовий контроль.

Аудит як вид незалежного фiнансового контролю в Українi.

Методи фiнансового контролю. Перевiрка i ревiзiя як основнi методи фiнан­сового контролю: поняття i види.

Фінансово-правова відповідальність: поняття, правові основи, підстави і види.

^

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 3. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ.

ТЕМА 6: БЮДЖЕТ I БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ


Поняття і зміст бюджету. Функції бюджету. Загальний і спеціальний фонди бюджетів. Правова природа бюджету. Полiтичне, народногоспо­дарське i соцiальне значення бюджету.

Поняття, предмет та система бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин. Джерела бюджетного права.

Бюджетна система України та її склад. Принципи бюджетної системи України.

Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування в Україні.

Поняття та види бюджетних надходжень і бюджетних витрат. Дефіцит та профіцит бюджету.

Принципи розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів бюджетної системи України.

Правове регулювання міжбюджетних відносин.

Правове регулювання міжбюджетних трансфертів: поняття та види.


^

ТЕМА 7: БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС


Поняття, правовi основи та принципи бюджетного процесу в Украї­нi.­ Бюджетний рiк i бюджетний перiод. Бюджетна класифiкацiя.

Стадiї бюджетного процесу: загальна характеристика. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. Розпорядники бюджетних коштів: їх види та основні функції. Бюджетні призначення.

Порядок складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Організаційні засади складання проекту державного бюджету України. Бюджетні запити. Основні напрями бюджетної політики на наступний рік (Бюджетна Резолюція). Право бюджетної iнiцiативи. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

Порядок розгляду i затвердження Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв. Внесення змін до Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Організаційні засади виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Казначейське обслуговування виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів. Виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів за доходами. Бюджетний розпис, його змiст i при­значення, порядок складання i затвердження. Виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів за видатками. Касове виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Казначейська система касового виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів за видатками. Закриття бюджету.

Звітність про виконання державного бюджету України та місцевих бюджетів. Порядок складання, розгляду i затвердження звiту про виконання Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв.
^


ТЕМА 8. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МIСЦЕВИХ ЦIЛЬОВИХ ФОНДIВ


Конституційно-правові основи створення та діяльності централізованих позабюджетних цільових фондів. Поняття, значення, класифікація та їх сутність.

Загальна характеристика фінансово-правового регулювання відносин, що виникають при формуванні, розподілі та використанні фінансових ресурсів позабюджетних фондів. Основи правового статусу централізованих позабюджетних цільових фондів.

Правовий режим страхових внесків у централізовані позабюджетні цільові фонди.

Правові засади діяльності Пенсійного фонду України.

Основні функції та завдання Пенсійного фонду України.

Формування бюджету Пенсійного фонду України

Правове забезпечення діяльності Пенсійного фонду України, стан та тенденції його удосконалення.

Правове регулювання організації та діяльності Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Органи управління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Джерела формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Правові основи діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Формування фінансових ресурсів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та порядок їх використання.

Правовий режим Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Організаційна структура Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Правові питання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Правовий статус та керівні органи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
^

РОЗДІЛ 5: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ (ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ) ДОХОДІВ В УКРАЇНІ.

ТЕМА 9: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВІ ОСНОВИ І СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ (ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ) ДОХОДІВ.


Поняття і фінансово-правові основи публічних (державних та місцевих) доходiв в Українi. Спiввiдношення державних публічних доходiв з доходами Державного і місцевих бюджетів України.

Виключне право України на встановлення державних доходiв. Права органів мiсцевого самоврядування щодо визначення комунальних доходів.

Система публічних (державних і комунальних) доходiв. Централiзованi i децентралiзованi публічні доходи. Податкові і неподаткові доходи. Вiдмiннiсть податкiв вiд неподаткових платежiв.
^

ТЕМА 10: ПОДАТКИ І ПОДАТКОВЕ ПРАВО В УКРАЇНІ


Поняття, суть, зміст і функції податку. Правова природа податку.

Юридичні ознаки податку: обов'язковість податку; адресність податків до бюджетів; безеквівалентність, індивідуальна безвідплатність податків; регулярність і строковість сплати податків; перехід права власності при сплаті податків або зміна правового режиму державної власності; законодавча правова основа податків. Класифікація податків.

Відмінність податків від інших обов’язкових платежів (зборів, мита, плат тощо).

Елементи юридичного складу податку як юридичної конструкції.

Суб’єкти оподаткування: платники податків і податкові агенти, їх права та обов’язки. Об’єкт оподаткування. Масштаб податку. Одиниця оподаткування (масштабу податку). Податковий (звітний) період. Строк сплати податку. База оподаткування. Джерело сплати податку. Податкова ставка. Податковий оклад. Податкові пільги.

Податкове право як iнститут фiнансового права України. Поняття, предмет і система податкового права. Місце податкового права в системі фінансового права України. Зв’язок податкового права з іншими інститутами фінансового права та іншими галузями системи права України.

Джерела податкового права і система податкового законодавства. Кодифікація податкового законодавства в Україні.

Податково-правові норми: поняття, особливості і види. Дія податково-правових норм у просторі, часі і за колом осіб. Поняття і способи реалізації податково-правових норм.

Податкові правовідносини: поняття, зміст, особливостi і види.

Сутнісні характеристики податкової системи країни. Поняття i змiст податкової системи. Податкова система і система оподаткування. Правові основи податкової системи України. Види податкiв, зборiв та інших обов’язкових платежів, стягуваних в Україні. Принципи системи оподаткування в Українi. Компетенцiя органiв державної влади і мiсцевого самоврядування в сферi податкового регулювання.

Податкова реформа в Україні.

Шляхи удосконалення податкової системи в Українi.

^

ТЕМА 11: ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ


Поняття і правові основи адміністрування податків.

Поняття і зміст податкового зобов’язання та його правова природа. Виникнення, зміна і припинення податкового зобов’язання.

Виконання податкового обов’язку. Самостійне узгодження (виконання) податкового зобов’язання. Подання податкової декларації. Визначення суми податкового зобов’язання контролюючим органом. Непрямі методи визначення суми податкового зобов’язання. Податкове повідомлення. Апеляційне узгодження податкового зобов’язання. Пріоритет інтересів платника податків при конфлікті інтересів. Податковий компроміс.

Податковий борг. Податкова вимога. Джерела погашення податкового боргу. Особливості погашення податкового боргу окремими категоріями платників податків. Погашення податкового боргу платником, який перебуває у державні або комунальній власності. Погашення податкового боргу у випадку ліквідації платника податку. Погашення податкового боргу при реорганізації платника податку. Списання та реструктуризація податкового боргу. Відстрочення і розстрочення податкового боргу (податковий кредит).

Гарантії забезпечення виконання податкового зобов’язання і погашення податкового боргу: поняття, особливості і види. Податкова застава. Податкова порука. Адміністративний арешт активів платника податку.

Податковий контроль контроль: правові основи, організація і здійснення.

Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства: підстави і види. Фінансові санкції у вигляді штрафів і пені. Порядок застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства.

Правила уникнення подвійного оподаткування. Поняття і види подвійного оподаткування. Податкові угоди. Міжнародні договори у механізмі усунення подвійного оподаткування. Шляхи і методи уникнення подвійного оподаткування.

^

ТЕМА 12: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЛАТИ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ


Правові основи і суб’єкти оподаткування митом. Об’­єкт оподаткування митом. Порядок визначення митної вартості товарів (предметів). Види мита в Україні. Ставки мита. Митний тариф України. Застосування преференційних, пільгових і повних ставок ввізного мита в Україні. Правила визначення країни походження товару. Порядок обчислення і сплати мита. Пільги щодо сплати мита.

Правові основи, суб’єкти і об’єкти оподаткування акцизним збором. Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір і ставки цього збору. Порядок обчислення і сплати акцизного збору. Пільги щодо сплати акцизного збору. Особливості оподаткування акцизним збором алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Особливості оподаткування акцизним збором товарів (продукції) у разі ввезення їх на митну територію України.

Правові основи і суб’єкти оподаткування податком на додану вартість. Порядок реєстрації суб’єктів оподаткування податком на додану вартість. Об’єкти оподаткування податком на додану вартість. Операції, які не є об’єктами оподаткування податком на додану вартість. База оподаткування податком на додану вартість. Ставки податку на додану вартість. Порядок обчислення і сплати податку. Податковий кредит. Пільги щодо сплати податку на додану вартість. Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів (продукції) на митну території України, а також з виконання робіт, надання послуг нерезидентами для їх споживання на митній території України.

Порядок справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.
^

ТЕМА 13: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЛАТИ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ


Податок з доходів фізичних осіб. Поняття, правові основи і суб’єкти оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Обов’язки, які покладаютьсяі на платників податку з доходів фізичних осіб та податкових агентів з метою забезпечення виконання податкових зобов'язань. Об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Загальний річний оподатковуваний дохід. Місячний оподатковуваний дохід. Податковий кредит. Види податкових соціальних пільг з податку на доходи фізичних осіб. Обмеження щодо надання податкової соціальної пільги. Порядок вибору соціальної пільги. Ставки податку з доходів фізичних осіб визначені законодавством і строки введення їх у дію. Особливості оподаткування окремих видів доходів громадян. Особливості оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). Особливості оподаткування процентів. Особливості оподаткування дивідендів. Особливості оподаткування роялті. Особливості оподаткування виграшів та призів. Особливості оподаткування інвестиційного прибутку. Особливості оподаткування благодійної допомоги. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням. Особливості оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна. Особливості оподаткування операцій з продажу або обміну об'єкта рухомого майна. Особливості оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав. Особливості оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок (або внаслідок укладення договору дарування). Особливості оподаткування операцій із заміщення втраченої власності. Порядок нарахування, утримання та сплати (пере­рахування) податку до бюджету. Особливості оподаткування доходів громадян, одержуваних від здійснення підприємницької діяльності.

Податок на промисел і його правові основи. Платники податку. Обов’язки платників. Об’єкт оподаткування. Ставки податку. Порядок сплати.

Єдиний податок із суб’єктів малого підприємництва. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва як один із напрямів державної підтримки малого підприємництва в Україні. Правові основи сплати єдиного податку із суб’єктів малого підприємництва. Платники податку. Обмеження щодо поширення дії законодавства про спрощену систему оподаткування обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва. Форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку. Об’єкти оподаткування. Ставки податку. Порядок сплати. Співвідношення сплати єдиного податку з іншими податками і зборами.

Податок на прибуток підприємств. Правові основи оподаткування прибутку підприємств. Платники податку на прибуток підприємств. Об’єкт оподаткування податком на прибуток. Валовий доход. Валові витрати. Ставки податку. Пільги щодо сплати податку. Порядок обчислення і сплати.

Земельний податок. Правові основи сплати земельного податку. Земельний податок як різновид плати за землю. Платники земельного податку. Об’єкти оподатк5ування земельним податком. Особливості визначення ставок земельного податку в розрізі за категоріями земель. Пільги щодо сплати податку. Порядок обислення і сплати.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Правові основи сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Платники податку. Об’єкти оподаткування. Ставки податку. Пільги щодо сплати податку. Порядок обчислення і сплати.

Фіксований сільськогосподарський податок. Правові основи фіксованого сільськогосподарського податку. Платники податку і податкова реєстрація. Об’єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Порядок проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

Місцеві податки. Правові основи і види місцевих податків. Комунальний податок. Платники і об’єкти оподаткування комунальним податком. Стака, порядок обчислення і сплати податку комунального податку. Податок з реклами. Платники і об’єкт оподаткування податком з реклами. Ставки, порядок обчислення і сплати податку з реклами.

^

ТЕМА 14: НЕПОДАТКОВI ДОХОДИ


Поняття неподаткових доходiв, їх особливостi та види. Добровiльнi та обов'язковi неподатковi платежi.

Відрахування частини прибутку (доходу) державних та комунальних господарських організацій, у тому числі казенних підприємств та їх об’єднань і дочірніх підприємств, а також акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств.

Неподатковi доходи митного характеру, обумовленi наданням послуг з боку держави та органів місцевого самоврядування. Державне мито. Митний збiр. Реєстрацiйнi, ліцензійні (дозвільні) та компенсаційні збори.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Місцеві збори.

Обов'язковi вiдрахування на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомобiльних дорiг України загального користування. Вiдрахування коштiв на шляховi роботи. Збiр вiд продажу паливно-мастильних матерiалiв. Вiдрахування вiд доходiв по експлуатацiї автомобiльного транспорту. Збiр за проїзд автомобiльними шляхами транспортних засобiв iноземних держав.

Плата за надання управлінських послуг.

Обов'язковi платежi до державних цiльових страхових фондів. Внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Неподатковi платежі за використання державного майна, земельних угiдь i природних ресурсiв. Рентнi платежi. Рентна плата за нафту i природний газ. Орендна плата.

Природоресурсні платежі. Плата за спецiальне використання надр при видобуваннi корисних копалин. Плата за використання природних ресурсiв. Плата за спецiальне використання лiсових ресурсiв (лiсовий доход). Плата за спецiальне використання прiсних водних ресурсiв. Відрахування на геологорозвiдувальнi роботи.

Неподатковi доходи штрафного характеру. Доходи вiд конфiскованого майна, штрафи, санкцiї за недотримання державних стандартiв.

Неподатковi доходи, якi випливають з права власностi на скарби, безгосподарне i кофiсковане майно i т.п.

Місцеві збори.


^ РОЗДІЛ 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО БОРГУ

ТЕМА15: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО БОРГУ


Зміст публічного боргу. Поняття та класифікація публічного боргу. Державний і муніципальний борг. Правова природа боргових зобов’язань, які випливають з публічного боргу.

Правове регулювання Державного боргу України.

Поняття і склад державного боргу. Державний борг і бюджетна заборгованість. Форми державного боргу. Економічні та соціальні наслідки державного боргу. Правове регулювання бюджетних запозичень. Види бюджетних запозичень.

Правове регулювання Державного боргу України. Граничний обсяг державного внутрішнього і зовнішнього боргу України.

Поняття і склад державного внутрішнього боргу України. Види і форми державного внутрішнього боргу України. Облігації внутрішніх державних позик і казначейські зобов'язання України. Умови і порядок випуску державних цінних паперів та регулювання їх обігу. Правові підстави бюджетних запозичень, форми бюджетних запозичень. Порядок розміщення облігацій державних позик. Виплата доходу за облігаціями державних позик та їх погашення. Порядок випуску і розміщення казначейських зобов'язань України. Виплата доходу за казначейськими зобов'язаннями України. Боргові зобов'язання (гарантії) Уряду України.

Управління державним внутрішнім боргом України. Методи управління державним внутрішнім боргом України. Управління державним зовнішнім боргом України. Обслуговування державного зовнішнього боргу України.


Обслуговування державного внутрішнього боргу України. Фонд обслуговування державного внутрішнього боргу України.


Правове регулювання державного зовнішнього боргу України. Поняття і склад державного зовнішнього боргу України. Форми державного зовнішнього боргу України: міждержавні (міжнародні) позики Уряду України, гарантійні зобов'язання Уряду України.

Правові основи правонаступництва України щодо державного боргу СРСР після його розпаду. Міжнародно-правові засоби врегулювання відносин правонаступництва щодо державного боргу колишнього СРСР між Україною і Російською Федерацією у зв’язку з проголошенням континуїтету останньої щодо СРСР.


Правове регулювання муніципального боргу в Україні. Види і форми муніципального боргу в Україні. Облігації місцевих (муніципальних) позик. Умови і порядок випуску муніципальних цінних паперів та регулювання їх обігу. Правове регулювання місцевих (муніципальних) позик. Право укладення місцевих (муніципальних) позик. Умови випуску облігацій місцевих (муніципальних) позик. Порядок розміщення облігацій місцевих (муніципальних) позик. Виплата доходу за облігаціями місцевих (муніципальних) позик та їх погашення.


Правове забезпечення боргової безпеки України.

^

Розділ 7. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ.

ТЕМА 16: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ.


 1. Державне обов’язкове страхування загальної цивільної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам. Обов’язкове страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам. Обов'язкове страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції. Обов'язкове страхування відповідальності за екологічне забруднення. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки. Обов'язкове страхування відповідальності на транспорті. Обовязкове страхування фінансової відповідапльності.

 2. Державне обов’язкове соціальне страхування.

 3. Фінансово-правові гарантії забезпечення платоспроможності страхівників. Умови забезпечення платіжездатності страхівників. Наявність сплаченого мінімального розміру статутного фонду страхівника і гарантійного фонду страхівника. Вільні резерви. Рівень фактичного і нормативного запасу платіжездатності (нетто-активи) страхівника. Страхові резерви.
^

РОЗДІЛ 8: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ (ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ) ВИДАТКІВ ТА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ.

ТЕМА 17: ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ.


Поняття видатків держави, їх особливості і принципи фінансування. Правова природа публічних видатків їх основні характеристики. Сутність понять: «публічні видатки», «публічні фінанси», «публічні фонди грошових коштів» основні відмінності. Історико-правовий аналіз системи публічних видатків у державі.

Поняття, об'єкти і принципи бюджетного фінансування.

Правові основи бюджетного фінансування. Інститут публічних видатків. Фінансово-правові акти, які регламентують бюджетні видатки.
^

ТЕМА 18: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ І ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА.


Порядок фінансування промисловості і капітальних вкладнень. Порядок фінансування будівництва.

Порядок фінансування видатків на агропромисловий комплекс країни.

Порядок фінансування підприємств транспорту, зв'язку і торгівлі.

Порядок фінансування житлово-комунального господарства.

Порядок фінансування видатків на охорону природи.

Порядок фінансування політичних партій.
^

ТЕМА 19: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ


Поняття кошторисно-бюджетного фінансування і його об'єкти. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. Кошторис бюджетної установи і його зміст. Основні кошторисні підрозділи, їх правове значення. Порядок складання і затвердження кошторисів бюджетних установ.

Порядок фінансування освіти та науки.

Порядок фінансування соціально-культурних заходів. Фінансування соціального забезпечення і соціального захисту населення. Фінансування охорону здоров'я. Фінансування культури. Фінансування фізичної культури і спорту..

Порядок фінансування оборони і національної безпеки України.

Порядок фінансування органів державної влади.

Позабюджетні кошти установ, які перебувають на державному бюджеті. Джерела утворення і порядок витрачання позабюджетних коштів.

^

РОЗДІЛ 9: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОШОВОГО ОБІГУ, ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ, БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ, ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

^ ТЕМА 23: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ.


Поняття, суть і функції грошей. Види грошей: паперові гроші, кредитні гроші (банкноти), гроші безготівкового обігу. Правова природа готівкових і безготівкових грошей.

Поняття грошового обігу. Грошова система як форма організації грошового обігу: Поняття грошової системи країни. Еволюція і види грошових систем. Елементи грошової системи країни.

Найменування грошової одиниці. Масштаб цін. Золоте забезпечення грошей і демонетизація золота. Девальвація та ревальвація національної валюти. Валютний курс та порядок його визначення і використання. Види готівкових грошових знаків, які мають законну платіжну силу.

Правове регулювання грошового обігу. Державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу. Емісійне право Національного банку України. Методи державного регулювання грошового обігу. Право грошового обігу як інститут фінансового права.

Планування грошового обігу країни. Платіжний баланс України. Основи грошово-кредитної політики України. Баланс доходів і видатків Національного банку України, його зміст і призначення.

Правове регулювання касових операцій в Україні та готівкових розрахунків.

Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України. Операційна каса. Ліміти залишку готівки в касах. Загальний порядок ведення касових операцій, правила формування грошових знаків, їх зберігання, перевезення, визначення платіжності, порядок заміни і знищення пошкоджених банкнот і монет. Порядок інкасації виручки, передача готівки іншим підприємствам, порядок видачі готівки під звіт, оформлення касових операцій.

Здійснення готівкових розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із використанням реєстраторів розрахункових операцій. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги).

Фінансовий контроль за здійсненням готівкових розрахунків. Ревізія каси і контроль за додержанням касової дисципліни.
^

ТЕМА 24: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ.


Поняття і зміст платіжної системи.

Поняття безготівкових розрахунків та їх правові основи. Особливості розрахункових правовідносин.

Принципи здійснення безготівкових розрахунків. Черговість здійснення платежів.

Класифікація безготівкових розрахунків. Міждержавні розрахунки. Міжбанківські розрахунки. Розрахунки юридичних та фізичних осіб.

Рахунки в банках для здійснення безготівкових розрахунків. Порядок відкриття, переоформлення та закриття поточних, бюджетних і кореспондентських рахунків в кредитних установах.

Розрахункові документи, їх реквізити та порядок оформлення. Загальні правила документообігу.

Правові форми безготівкових розрахунків. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. Розрахунки за акредитивами. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування. Розрахунки з допомогою векселів. Розрахунки з допомогою банківських платіжних карток.

Списання коштів з рахунків клієнтів банків. Договірне списання коштів з рахунків. Примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані судами.
^

ТЕМА 25: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


Предмет банківського права та місце його норм в системі фінансовго права України. Законодавство про банки і банківську діяльність в Україні.

Банківська система України: рівні та види банків.

Національний банк України в банківській системі країни: його правова природа, завдання, функції та організаційна структура. Операції Національного банку України. Грошові фонди Національного банку України. Гарантії незалежності Національного Банку України.

Банківське регулювання в Україні Поняття і види банківського регулювання. Нормотворчість як правова форма банківського регулювання. Державні стандарти, які забезпечують стійкість кредитних організацій.

Поняття і сутність комерційного банку, зміст банківської діяльності. Фінансово-правовий статус комерційних банків.

Правові основи створення реорганізації і ліквідації банків. Державна реєстрація банку і ліцензування його діяльності. Реорганізація банків і створення в результаті нового банку. Ліквідація банку.

Операції комерційних банків. Поняття, суть і значення банківського кредиту. Принципи банківського кредитування.

Захист інтересів клієнтів банків. Захист інтересів клієнтів банків від порушення договору банківського рахунку. Банківська таємниця.

Відповідальність банків за порушення банківського законодавства.
^

ТЕМА 26: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ


Правове регулювання валютних відносин.

Поняття і зміст валютних відносин. Поняття і статус валюти України, валютних цінностей, іноземної валюти. Право власності на валютні цінності. Поняття валютних операцій та операцій з валютними цінностями. Види валютних операцій. Поточні валютні операції. Валютні операції з руху капіталу. Державний та місцеві валютні фонди. Офіційні валютні резерви.

Поняття і зміст національної валютної системи України. Валютний (обмінний) курс та порядок його встановлення. Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання. Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України в сфері валютного регулювання. Валютна політика Української держави.

Правове регулювання валютного права.

Поняття і предмет валютного права. Правові основи валютного права України. Система валютного законодавства.

Зміст валютне регулювання: поняття і сфера. Міждержавне валютне регулювання. Внутрішньодержавне валютне регулювання. Форми валютного регулювання. Валютна монополія. Валютні обмеження. Ліцензування валютних операцій.

Правовий режим валютних операцій. Ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Правила здійснення операцій з іноземною валютою на території України. Порядок використання надходжень в іноземній валюті. Порядок організації торгівлі іноземною валютою. Організація внутрішнього валютного ринку України. Передумови та етапи становлення внутрішнього валютного ринку України. Сучасна система регулювання валютного ринку в Україні. Порядок ввезення, переказування і пересилання з-за кордону, а також вивезення, переказування і пересилання за кордон резидентами і нерезидентами валюти України. Порядок організації розрахунків в іноземній валюті. Порядок відкриття і види банківських рахунків в іноземній валюті. Переоформлення та закриття валютних рахунків. Валютне кредитування.

Правове регулювання валютного контролю.

Поняття і сфера валютного контролю. Органи і агенти валютного контролю. Функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю. Національний банк України як орган валютного контролю. Комерційні банки як агенти валютного контролю.

Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна.

Відповідальність за порушення валютного законодавства.
^


РОЗДІЛ 10. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄ­МСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН.

ТЕМА 27: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН.


 1. Фінанси підприємств, установ, організацій і громадських обєднань як об'єкт фінансово-правового регулювання.

 2. Зміст фінансів підприємств і організацій матеріального виробництва та принципи їх організації. Вплив форм власності і галузевих особливостей на організацію фінансів сфери матеріального виробництва. Правовий режим фінансів підприємств і організацій матеріального виробництва.

 3. Фінанси державних підприємств і організацій в умовах ринкової економіки. Правовий режим фінансів державних підприємств і організацій. Фінансові ресурси державних підприємств і організацій: джерела їх формування, розподіл і використання. Особливості правового режиму фінансів суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств.

 4. Поняття, зміст і завдання фінансового планування на державних підприємствах та його місце в ринковій економіці. Принципи і методи фінансового планування. Порядок розробки фінансового плану. Оперативне фінансове планування.

 5. Особливості правового режиму фінансів підприємств і організацій виробничої сфери недержавної форми власності.

 6. Зміст і специфіка фінансів державних установ і організацій невиробничої сфери. Правовий режим фінансів державних установ і організацій невиробничої сфери. Особливості кошторисного планування і фінансування державних установ і організацій невиробничої сфери.

 7. Фінанси громадських об’єднань. Особливості правового режиму фінансів громадських об’єднань. Фінансування політичних партій.


РОЗДІЛ 1.

 1. Конституція України прийнята 26.06.2006 р. Із змінами внесеними згідно із Законом №2222 від 08.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141., Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №2. – Ст. 44

 2. Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 21.06.01 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001.- №37-38.- Ст.189.

 3. Господарський кодекс України (гл.35 "Особливості правового регулювання фінансової діяльності"), прийнятий 16.01.03 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №№18, 19-20, 21-22.- Ст.144.

 4. Закон України від 16 травня 2008 року "Про Кабінет Міністрів України" // Відомості Верховної Ради України. –- 2008.- № 25.- Ст. 241

 5. Закон України від 10.02.98 р. "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" // Відомості Верховної Ради України. – 1998.- №29.- Ст.191

 6. Закон України вiд 21.05.97 р. "Про мiсцеве самоврядування в Українi" // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- №24.- Ст.170

 7. Закон України від 09.04.99 р. "Про місцеві державні адміністрації" // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- №20-21.- Ст.190.

 8. Закон України від 12.07.01 р. "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №1.- Ст.1.

 9. Закон України від 20.05.1999 р. „Про Національний банк України” // Відомості Верховної Ради України. – № 29. – Ст. 238.

 10. Закон України від 7.12.2000 р. “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.

 11. Закон України вiд 25.06.91р. "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- №16.- Ст.119

 12. Закон України від 05.04.07 р. "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

 13. Закон України від 22.04.1993 р. "Про аудиторську діяльність"// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – Ст. 243

 14. Закон України від 11.07.1996 року "Про Рахункову палату ""// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 24. – Ст. 137

 15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України Закону “Про Рахункову палату Верховної Ради України” / Справа №01/34-97 від 23 грудня 1997 року.

 16. Рішення Конституційного суду № 19-рп/2008 від 2 жовтня 2008 року у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 3,5 ст. 23, ч. 1,2 ст. 24, ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 26 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

 17. Рішення Конституційного суду № 3-рп/2008 від 1 квітня 2008 року у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 1, 5, 12 ст. 6 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", п. 1, 9 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14 лютого 1997 року (справа про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку).

 18. Закон України від 26 січня 1993 року "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

 19. Закон України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні"

 20. Закон України від 21.12.2000 р.№2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

 21. Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.06 р. №1837 // Офіційний вісник України. - 2007.- №1.- Ст.26.

 22. Положення про Державне казначейство України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.05 р. №1232 // Офіційний вісник України. - 2005.- №52.- Ст.3275.

 23. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, затверджене Указом Президента України від 04.03.03 р. №292/2003 // Офіційний вісник України. - 2003.- №15.- Ст.650.

 24. Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 31 січня 2007 р. N 100 // Офіційний Вісник України. – 2007. - № 8. - Ст. 307.

 25. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, затверджений Наказом Міністерства економіки України від 21.06.05 р. №173 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.07.05 р. за №729/11009) // Офіційний вісник України.- 2007.- №10.- Ст.380.

 26. Порядок здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.02 р. №685 // ОВУ.- 2002.- №21.- Ст.1047.

 27. Типове положення про структурний підрозділ з контрою апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 26.12.2003 р. №2037^

ЛIТЕРАТУРА ДО ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ:


РОЗДІЛ 1 .


 1. Андрущенко В. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті. Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів. - Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

 2. Бабанов І.В. Система фінансового контролю в Україні // Фінанси України.- 2005.- №11.- C.132-140.

 3. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

 4. Годме П.М. Финансовое право: Учебник. / Пер. и вступ. ст. Р.О. Халфиной. – М.: Прогресс, 1978. – 429 с.

 5. Жернаков М. Фінансовий контроль: сутність, суб`єкти, їх права та обов`язки // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 3.- C.64-67

 6. Ісмаїлов А.Б. Шляхи удосконалення фінансового контролю // Фінанси України.-2003.-№4.-с.139-142

 7. Кінащук Л. Правовий статус державної контрольно - ревізійної служби України в системі фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 5.- C.93-96; Правовий статус державної контрольно-ревізійної служби України в системі фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 3.- C.50-53

 8. Клименко А. Форма фінансового контролю: поняття і зміст // Право України.- 2005.- № 10.- C.44-46.

 9. Козырин А.Н. Публичные финансы: взаимодействие государства и общества. – М., 2002. – 340 с.

 10. Косаняк В.Я. Національний банк як особливий центральний орган державного управління у грошово-кредитній сфері: особливості правової природи // Життя і право. - 2004.- №6.- с.30-37; Функції Національного банку України як особливого центрального органу державного управління у грошово-кредитній сфері // Життя і право.- 2004.- №8.- с.42-51.

 11. Лютий І.О. Нові тенденції розвитку фінансової системи держави // Фінанси України.- 2004.- №5.

 12. Максімова В. Організаційна структура системи аудиту // Підприємництво, господарство і право.- 2002.- №1.- с.93-95.

 13. Малишев А. Зміст і призначення контролю в механізмі управління //Економіка. Фінанси. Право..-2003.-№3.-с.5-10

 14. Мамишев А.В. Шляхи європеїзації державного аудиту //Фінанси України.-2004.-№8

 15. Мельничук В. Фінансовий контроль в системі державного управління //Банківська справа.-2002.-№2.-с.с. 26-36

 16. Науменков С., Міщенко С. Особливості формування сучасної моделі фінансової системи // Вісник НБУ. – 2006. – №11. – С. 26 – 31

 17. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.; її ж: Актуальні питан­ня фінан­сового права: правові основи публічних накопи­чувальних фондів.- Чернівці: „Рута”, 2004.- 376 с.

 18. Нечай А.А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України. – 2000. – № 1. – С. 54-59.

 19. Орлюк О.П. До питання автономії центрального банку та формування його керівних органів // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2001.- Випуск 105.- с.83-86.

 20. Осипчук Л. Інститут казначейства як гарант фінансового забезпечення економічних реформ в Україні // Економіка. Фінанси. Право.- 2000.-№12.- с.15-17.

 21. Пацурківський П. Правовi засади фiнансової дiяльностi держа­ви: проблеми методологiї. - Чернiвцi: ЧДУ, 1997; його ж: Проблеми теорії фінансового права.- Чернівці: ЧДУ, 1998.

 22. Пишний А.Г. Фінансова система держави та її правове регулювання: трансформація поглядів // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – №4. – С. 557-564.

 23. Савченко Л. Правовий статус Рахункової палати України: монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.-131 с.

 24. Савченко Л. Фінансовий контроль – особливий інститут фінансового права // Держава і право. – 2001. – Вип. 14. – с. 291-297

 25. Смородіна А. Фінансовийй контроль в Україні потребує змін //Юридичний журнал.-2003.-№10

 26. Ствобачатий А., Осипчук Л. Державне казначейство у світлі різних поглядів // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- №10.- с.84-85.

 27. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України // Фінанси України.- 2005.- № 5.- C.29-36.

 28. Суботович Ю.Л. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України.- 2004.- №5.

 29. Тігова Т. Історичні аспекти виникнення та розвитку державного казначейства // Економіка. Фінанси. Право.- 2001.-№2.- с.18-22.

 30. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 431 с.

 31. Финансы / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М., 2000. – 527 с.

 32. Чечуліна О. Державне казначейство – правовий статус та напрями діяльності // Економіка. Фінанси. Право.- 2000.-№12.- с.18.

 33. Шиток О.П. Фінансова система: підходи до визначення та кількісної оцінки // Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 4.- C.66-75.

Схожі:

Загальна частина iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
Загальна частина iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
Загальна частина iconДокументи
1. /Крим_нальне право Украхни.Загальна частина. 2 курс/Зв_льнення в_д крим_нального покарання.doc
Загальна частина iconРобоча програма з дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми податкового права"
Поняття та ознаки предмету податкового права. Метод податкового права та його особливості. Система податкового права: Загальна частина,...
Загальна частина iconДокументи
1. /Частина 1/101.pdf
2. /Частина 1/107.pdf
Загальна частина iconДокументи
1. /Частина 2/10.pdf
2. /Частина 2/100.pdf
Загальна частина iconТема загальна частина: Електротехнічні системи електропостачання кар’єру
Спеціальна частина: Удосконалення систем електропостачання на кар’єрах шляхом глибокого вводу
Загальна частина iconМ. Львів – 2010 Загальна частина
move to 0-16814260
Загальна частина iconСписок тем дп на 2013 учбовий рік
Загальна частина: «Електротехнічні системи електропостачання підстанції 35 330 кВ»
Загальна частина iconПоложення про Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету загальна частина
move to 0-15611528
Загальна частина iconДокументи
1. /Питання з цив_льного права Украхни - загальна частина.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи