Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни icon

Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни
НазваКафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни
Сторінка1/8
Дата31.05.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА


ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів юридичного факультету


ЛЬВІВ 2010


Проф. І.Б. Заверуха, ст. викл. В.Я. Косаняк, ас. О.О. Коцюруба.

Фінансове право України. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010 р.


^ Схвалено кафедрою адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № ______ від ____ «_______________» 2010 р.
^

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Розділ 1. Публічні фінанси. Фінансова діяльність держави

та органів місцевого самоврядування. Фінансове право.


^

Тема 1. Правові основи фінансової діяльності Української держави та органів місцевого самоврядування (6 год.)

Заняття 1.


 1. Зміст та елементи фінансової системи держави. Централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів. Публічні та приватні фінанси.

 2. Поняття фiнансової дiяльностi Української держави.

 3. Методи фінансової діяльності держави.

 4. Зміст та види фінансового контролю, як методу фінансової діяльності держави.

 5. Правові форми фінансової діяльності держави. Фінансово-планові акти.

 6. Фінансово-правова компетенція органів державної влади загальної компетенції(Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації). .

 7. Загальна характеристика системи державних органів, для яких фінансова діяльність є основною.

 8. Система та основи правового статусу фінансово-контрольних органів в Україні.Заняття 2.

 1. Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження Рахункової палати.

 2. Основи правового статусу Мiнiстерства фiнансiв України.

 3. Основи правового статусу Державного казначейства України.

 4. Правова природа і статус Національного банку Україні. Гарантії незалежності Національного банку України.

 5. Правовий статус Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

 6. Правовий статус Державного комітету фінансового моніторингуЗаняття 3.

 1. Правовий статус та контрольні повноваження органів державної контрольно-ревізійної служби України.

 2. Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів Державної податкової служби України.

 3. Відомчий фінансовий контроль в Україні.

 4. Фiнансова дiяльнiсть органiв мiсцевого самоврядування: правове регулювання.

 5. Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.Контрольні запитання:

 1. Що таке фінанси?

 2. У чому полягають відмінності публічних і приватних фінансів.

 3. Що таке фінансова система?

 4. Які ланки (інститути) входять до складу фінансової системи України? Вкажіть на нові (трансформацію існуючих) ланки (ланок) фiнансової системи в умовах ринкової економiки.

 5. Що розуміють під фінансовою діяльністю держави і органів місцевого самоврядування?

 6. Вкажіть на мету, суб’єктів та об’єкт фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування?

 7. Визначте методи фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування?

 8. Якими методами здійснюється утворення (формування) централізованих і децентралізованих грошових фондів?

 9. Якими методами здійснюється розподіл централізованих і децентралізованих грошових фондів?

 10. Якими методами здійснюється організація використання централізованих і децентралізованих грошових фондів?

 11. Якими методами здійснюється контроль за утворенням (формуванням), розподілом і організацією використання централізованих і децентралізованих грошових фондів?

 12. Дайте визначення поняття правової форми фінансової діяльності держави.

 13. Назвіть види правових і не правових форм фінансової діяльності держави і місцевого самоврядування..

 14. Що таке фінансово-плановий акт?

 15. Дайте визначення поняття і охарактеризуйте особливості фінансово-планових актів, наведіть приклади таких актів, дайте їх визначення?

 16. Що розуміють під фінансовим контролем?

 17. Яке визначення державного нагляду (контролю) закріплено Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»? Яка сфера застосування даного закону?

 18. Які міжнародні стандарти визначають організацію державного фінансового контролю? Охарактеризуйте зміст Лімської декларації про керівні принципи фінансового контролю. Чому у світовій практиці прийнято називати Рахункові палати (Аудиторські палати тощо) вищим органом фінансового контролю? Аргументуйте свою відповідь.

 19. Розкрийте основні принципи та загальні вимоги до державного нагляду (контролю) закріплені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»?

 20. Чим відрізняються планові та позапланові контрольні заходи? Які розпорядчі документи видаються?

 21. Які повноваження контрольного органу та права і обов’язки підконтрольного суб’єкта закріплені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»?

 22. Якою компетенцією в сфері фінансової діяльності наділений Президент України? Проаналізуйте Рішення Конституційного суду № 19-рп/2008 від 2 жовтня 2008 року у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 3,5 ст. 23, ч. 1,2 ст. 24, ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 26 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Рішення Конституційного суду № 3-рп/2008 від 1 квітня 2008 року (справа про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку) в контексті звуження повноважень Президента в сфері фінансової діяльності.

 23. Які контрольні функції у сфері фінансів здійснюють Кабінет Міністрів України і місцеві державні адміністрації?

 24. Що розуміють під методами фінансового контролю? Назвіть основні з них. Охарактеризуйте (на прикладі діяльності органів державної податкової служби України) перевірку як метод фінансового контролю. Охарактеризуйте (на прикладі діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби України) ревізію як метод фінансового контролю. Які новітні методи фінансового контролю використовуються в діяльності контролюючих органів у сучасних умовах?

 25. Назвіть приклади повноважень Міністерства фінансів України.

 26. Назвіть приклади повноважень Державного казначейства України.

 27. Які функції та повноваження Міністерства фінансів України і Державного казначейства України можна вважати фінасово-контрольними?

 28. Які завдання у сфері здійснення державного фінансового контролю стоять перед державною контрольно-ревізійною службою України? Які функції здійснюють органи державної контрольно-ревізійної служби? Назвіть повноваження органів державної контрольно-ревізійної служби по здійсненню фінансового контролю.

 29. Які основні завдання і функції здійснюють органи державної податкової служби? Назвіть їх повноваження. Які заходи впливу мають право застосовувати органи державної податкової служби України.

 30. Що таке банківський нагляд і яка його основна мета? Що входить у систему банківського нагляду України? Які контрольні функції в процесі здійснення банківського нагляду здійснює Національний банк України? Назвіть повноваження Національного банку України по здійсненню банківського нагляду. Ким провадяться перевiрки з питань додержання валютного за­коно­дав­ства?

 31. Що таке страховий нагляд і яка його основна мета? Які органи здійснюють страховий нагляд в Україні і які їх завдання, функції і повноваження?

 32. Що таке пробірний нагляд і яка його основна мета? Які органи здійснюють державний пробірний нагляд в Україні і які у зв’язку з цим їх завдання, функції та повноваження.

 33. Що розуміти під відомчим фінансовим контролем, які завдання, функції і повноваження суб’єктів, які здійснюють цей контроль?

 34. Що таке муніципальний фінансовий контроль? Які органи здійснюють муніципальний фінансовий контроль? Розкрийте зміст повноважень представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування по здійсненню фінансового контролю.

 35. Що слід розуміти під внутрішньогосподарським (внутрішнім) фінансовим контролем, які суб’єкти, його здійснюють?

 36. Що таке бухгалтерський облік і яке його значення для проведення фінансового контролю? Які права і обов’язки головного бухгалтера по здійсненню фінансового контролю?

 37. Охарактеризуйте громадський фінансовий контроль та стан його розвитку в Україні?

 38. Визначте засади формування органів управління Національного банку України та приклади повноважень Ради НБУ, Правління НБУ та голови НБУ.

 39. Назвіть приклади реалізації фінансових повноважень місцевими радами; виконавчими комітетами; сільськими, селищними, міськими головами.

 40. Що включає в себе поняття аудиторська діяльність? Що таке аудит як вид незалежного фінансового контролю? Як співвідносяться поняття "аудит" і "державний фінансовий аудит"? Хто є суб’єктами і що є об’єктами здійснення аудиту? Назвіть види аудиту за різними класифікаційними ознаками. Назвіть випадки обов’язкового проведення аудиту? Джерела правового регулювання аудиту. Які документи оформляються за результатами проведення аудиторських перевірок? Назвіть види аудиторських висновків. В чому полягає їх правове значення.Завдання і задачі:

До заняття 1.

 1. Схематично відобразіть структуру фінансової системи України.

 2. До яких правових форм фiнансової дiяльностi ("прийняття норма­тив­но­-правових ак­тiв", "видання iндивiдуальних ак­тiв" чи "вчинення iнших юри­­дично значимих дiй") вiд­­но­сяться нижчеперелiченi дiї державних органiв: а) прийняття рiшення началь­ни­ком державної податкової інспекції про накладення на платника податку фi­нан­сових санкцiй; б) проведення документальної пере­вiрки державним подат­ко­вим iнс­пектором платника податку; в) про­ведення ревiзiї фiнансово-госпо­дарської дiяльностi пiд­приємства органами дер­жав­ної контрольно-реві­зійної служ­би; г) прий­няття Верховною Радою Украї­ни За­ко­ну України про Державний бюджет на по­точний рiк; д) прий­няття мiсцевою Ра­­дою рiшення про звiльнення вiд сплати кому­наль­ного податку певної кате­горiї плат­никiв; е) ви­­дання наказу міністерства про за­твердження кош­торису бюджет­ної уста­нови; є) на­дiслання державною подат­ковою інспекцією плат­ни­ку податкiв платіж­ного по­відомлення; ж) прий­няття рiшення мiсцевою Радою про органiзацiю випуску і розміщення облігацій місцевої (мунiци­паль­ної) позики; з) подання державною подат­ковою адміністрацією устано­вi банку iнка­сового (платiжного) доручення про без­спiрне спи­сання фiнансових санк­цiй з рахунку плат­ника податку; и) прий­нят­тя податкового закону; i) проведення iн­вен­­тари­зацiї розрахункiв; й) про­ведення ревiзiї каси підприємства; к) прийняття рi­шення виконавчим комi­те­том мiсцевої Ради про видачу позабюджетних коштiв на органiзацiю про­ведення толоки.

 3. Наведіть самостійно щонайменше 5 прикладів правових і неправових форм здійснення фінансової діяльності держави.

 4. Наведiть приклади повноважень центральних органiв державної виконавчої влади (трьох для яких фінансова діяльність не є основною, та трьох для яких є основною) у сферi фi­нансiв, посилаючись на положення про конкретнi з них.До заняття 2.

 1. Проаналізуйте Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України Закону “Про Рахункову палату Верховної Ради України”?

В чому ви вбачаєте гарантії незалежності Рахункової палати України?

 1. На одному із засідань Кабінету Міністрів України Прем’єр-Міністр звинуватив голів державних адміністрацій у тому, що на території відповідних областей не знижується рівень інфляції. Відтак після спливу трьох тижнів відповідні голови державних адміністрацій будуть звільнені із займаних посад. Зробіть правовий аналіз цієї тези на предмет законності; обсягу фінансових повноважень голів державних адміністрацій; дайте визначення що таке інфляція і до компетенції яких органів належить питання грошового обігу та стабільності національної грошової одиниці. Запропонуйте, в межах чинного законодавства, власний варіант рішення Голови Уряду щодо голів державних адміністрацій, яке б могло сприяти зниженню інфляції.

 2. У зв’язку із зростанням бюджетного дефіциту спільною Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України було передбачено, що НБУ відповідає за боргами Уряду України з приводу відшкодування податку на додану вартість, а Уряд України – за борги Національного банку. Крім того, НБУ приймає на себе зобов’язання здійснювати операції з коштами Державного бюджету. Дайте правову оцінку вказаної спільної Постанови з точки зору її відповідності Конституції України, Бюджетному кодексу України і Закону України "Про Національний банк України". Вкажіть особливості правового статусу Національного банку України? На яких засадах здійснюється розмежування боргових зобов’язань між органами державної влади?До заняття 3.

 1. Відповідно до Закону України “Про систему оподаткування” місцеві ради мають право­ встанов­лювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що над­ходять до їх бюджетів. Згідно з пунктом 28 статті 26 Закону України “Про місце­ве самовряду­вання в Україні” право надавати окремим платникам пільги щодо податків і платежів, які надходять у відповідний бюджет, належить сільській селищній, міській, раді. Чи може виконувати такі ж повноваження районна в місті Рада?Законодавство:

 1. Конституція України прийнята 26.06.2006 р. Із змінами внесеними згідно із Законом №2222 від 08.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141., Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №2. – Ст. 44

 2. Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 21.06.01 р. // Офіційний вісник України – 2010. - № 59. – 2047

 3. Господарський кодекс України (гл.35 "Особливості правового регулювання фінансової діяльності"), прийнятий 16.01.03 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №№18, 19-20, 21-22.- Ст.144.

 4. Закон України від 16 травня 2008 року "Про Кабінет Міністрів України" // Відомості Верховної Ради України. –- 2008.- № 25.- Ст. 241

 5. Закон України від 10.02.98 р. "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" // Відомості Верховної Ради України. – 1998.- №29.- Ст.191

 6. Закон України вiд 21.05.97 р. "Про мiсцеве самоврядування в Українi" // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- №24.- Ст.170

 7. Закон України від 09.04.99 р. "Про місцеві державні адміністрації" // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- №20-21.- Ст.190.

 8. Закон України від 12.07.01 р. "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №1.- Ст.1.

 9. Закон України від 20.05.1999 р. „Про Національний банк України” // Відомості Верховної Ради України. – № 29. – Ст. 238.

 10. Закон України від 7.12.2000 р. “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.

 11. Закон України вiд 25.06.91р. "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- №16.- Ст.119

 12. Закон України від 05.04.07 р. "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

 13. Закон України від 22.04.1993 р. "Про аудиторську діяльність"// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – Ст. 243

 14. Закон України від 11.07.1996 року "Про Рахункову палату ""// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 24. – Ст. 137

 15. Закон України від 26 січня 1993 року "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

 16. Закон України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні"

 17. Закон України від 21.12.2000 р.№2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

 18. Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.06 р. №1837 // Офіційний вісник України. - 2007.- №1.- Ст.26.

 19. Положення про Державне казначейство України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.05 р. №1232 // Офіційний вісник України. - 2005.- №52.- Ст.3275.

 20. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, затверджене Постановою Кабінету міністрів від 03.02.10 р. №157/2010 // Офіційний вісник України. - 2003.- №15.- Ст.650.

 21. Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 31 січня 2007 р. N 100 // Офіційний Вісник України. – 2007. - № 8. - Ст. 307.

 22. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, затверджений Наказом Міністерства економіки України від 21.06.05 р. №173 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.07.05 р. за №729/11009) // Офіційний вісник України.- 2007.- №10.- Ст.380.

 23. Порядок проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої владі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.10 р. №2

 24. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України Закону “Про Рахункову палату Верховної Ради України” / Справа №01/34-97 від 23 грудня 1997 року.

 25. Рішення Конституційного суду № 19-рп/2008 від 2 жовтня 2008 року у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 3,5 ст. 23, ч. 1,2 ст. 24, ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 26 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

 26. Рішення Конституційного суду № 3-рп/2008 від 1 квітня 2008 року у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 1, 5, 12 ст. 6 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", п. 1, 9 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14 лютого 1997 року (справа про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку).

 27. Типове положення про структурний підрозділ з контрою апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 26.12.2003 р. №2037Література:

 1. Ахундов А. Т. Проблемы организации и правовой регламентации финансового контроля и координации деятельности контрольных органов в Азербайжане // Держава і право.- 2009.- Випуск 44.- С. 393-399.

 2. Андрущенко В. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті. Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів. - Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

 3. Базилевич В. Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах // Фінанси України.-

2009.- № 12.- с. 5-13.

 1. Бабанов І.В. Система фінансового контролю в Україні // Фінанси України.- 2005.- №11.- C.132-140.

 2. Бардаш С. В. Метожд фінансово-господарського контролю: теоретична інтерпретація // Фінанси України – 2010. - № 3 – с. 117-122.

 3. Бауман Ю. Фінансовий моніторинг як вид фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право.- 2009.- № 4.- C. 40-44.

 4. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

 5. Гетманець О. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права // Право України. – 2009. - № 9. – С. 148-158.

 6. Гой В. До питання про організацію окремих видів контролю за діяльністю великих платників податків // Підприємництво, господарство і право.- 2010.- № 1.- C. 57-63.

 7. Годме П.М. Финансовое право: Учебник. / Пер. и вступ. ст. Р.О. Халфиной. – М.: Прогресс, 1978. – 429 с.

 8. Драган О. Відповідальність за правопорушення фінансових посередників на ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право.- 2009.- № 6.- C. 92-95.

 9. Дяченко Я. Я. Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень // Фінанси України.- 2009.- № 5.- с. 31-41.

 10. Жадан І. Нормативнол-правовий аспект виникнення аудиту в системі фінансового контролю України // Підприємництво, господарство і право.- 2010.- № 5.- C. 90-93.

 11. Жернаков М. Фінансовий контроль: сутність, суб`єкти, їх права та обов`язки // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 3.- C.64-67.

 12. Захарченков С. П. Обгрунтування концепції дослідження сутності фінансів // Фінанси України.- 2009.- № 9.- с. 108-115.

 13. Златіна Н. Е. Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах-членах Європейського Союзу та Україні // Держава і право.- 2010.- Випуск 47.- С. 446-453.

 14. Ісмаїлов А.Б. Шляхи удосконалення фінансового контролю // Фінанси України.-2003.-№4.-с.139-142

 15. Кінащук Л. Правовий статус державної контрольно - ревізійної служби України в системі фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 5.- C.93-96; Правовий статус державної контрольно-ревізійної служби України в системі фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 3.- C.50-53

 16. Кінащук Л. Напрями вдосконалення теоретико-правової основи аудиту як виду фінансової діяльності // Підприємництво, господарство і право.- 2009.- № 1.- C. 50-54

 17. Клименко А. Форма фінансового контролю: поняття і зміст // Право України.- 2005.- № 10.- C.44-46.

 18. Клочков В. Система органів державного нагляду та контролю (порядок створення та розмежування повноважень) // Право України. – 2010. - № 2. – С. 204-208.

 19. Козырин А.Н. Публичные финансы: взаимодействие государства и общества. – М., 2002. – 340 с.

 20. Косаняк В.Я. Національний банк як особливий центральний орган державного управління у грошово-кредитній сфері: особливості правової природи // Життя і право. - 2004.- №6.- с.30-37; Функції Національного банку України як особливого центрального органу державного управління у грошово-кредитній сфері // Життя і право.- 2004.- №8.- с.42-51.

 21. Куреза Т. Історико-правові передумови виникнення та здійснення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право.- 2010.- № 2.- C. 52-56.

 22. Лютий І.О. Нові тенденції розвитку фінансової системи держави // Фінанси України.- 2004.- №5.

 23. Максімова В. Організаційна структура системи аудиту // Підприємництво, господарство і право.- 2002.- №1.- с.93-95.

 24. Малишев А. Зміст і призначення контролю в механізмі управління //Економіка. Фінанси. Право..-2003.-№3.-с.5-10

 25. Мамишев А.В. Шляхи європеїзації державного аудиту //Фінанси України.-2004.-№8

 26. Мельничук В. Фінансовий контроль в системі державного управління //Банківська справа.-2002.-№2.-с.с. 26-36

 27. Науменков С., Міщенко С. Особливості формування сучасної моделі фінансової системи // Вісник НБУ. – 2006. – №11. – С. 26 – 31

 28. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.; її ж: Актуальні питан­ня фінан­сового права: правові основи публічних накопи­чувальних фондів.- Чернівці: „Рута”, 2004.- 376 с.

 29. Нечай А.А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України. – 2000. – № 1. – С. 54-59.

 30. Орлюк О.П. До питання автономії центрального банку та формування його керівних органів // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2001.- Випуск 105.- с.83-86.

 31. Осипчук Л. Інститут казначейства як гарант фінансового забезпечення економічних реформ в Україні // Економіка. Фінанси. Право.- 2000.-№12.- с.15-17.

 32. Пацурківський П. Правовi засади фiнансової дiяльностi держа­ви: проблеми методологiї. - Чернiвцi: ЧДУ, 1997; його ж: Проблеми теорії фінансового права.- Чернівці: ЧДУ, 1998.

 33. Пацурківський П. Світоглядні проблеми науки фінансового права // Право України. – 2010. - № 1. – С. 52-62.

 34. Пишний А.Г. Фінансова система держави та її правове регулювання: трансформація поглядів // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – №4. – С. 557-564.

 35. Плескач В. Л., Жадько К. С. Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки // Фінанси України.- 2009.- № 6.- с. 85-93.

 36. Погорєлова О. Застосування фінансових та господарських санкцій як юридична гарантія захисту прав платників податків // Підприємництво, господарство і право.- 2010.- № 6.- C. 145-150.

 37. Рогаль-Левицька М. Поняття об’єкта правопорушення законодавства з фінансових питань // Право України. – 2009. - № 1. – С. 58-69.

 38. Савченко Л. Правовий статус Рахункової палати України: монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.-131 с.

 39. Савченко Л. Фінансовий контроль – особливий інститут фінансового права // Держава і право. – 2001. – Вип. 14. – с. 291-297

 40. Смородіна А. Фінансовийй контроль в Україні потребує змін //Юридичний журнал.-2003.-№10

 41. Ствобачатий А., Осипчук Л. Державне казначейство у світлі різних поглядів // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- №10.- с.84-85.

 42. Стефанюк І. Б. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи // Фінанси України.- 2009.- № 11.- с. 12-20.

 43. Чугунов І. Я., Федосов В. М. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку // Фінанси України.- 2009.- № 4.- с. 3-13.

 44. Школьник І. О. Реформування фінансовго нагляду під впливом економічної рецесії // Фінанси України – 2010. - № 3 – с. 50-61.

 45. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України // Фінанси України.- 2005.- № 5.- C.29-36.

 46. Суботович Ю.Л. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України.- 2004.- №5.

 47. Тігова Т. Історичні аспекти виникнення та розвитку державного казначейства // Економіка. Фінанси. Право.- 2001.-№2.- с.18-22.

 48. Тропіна В. Б. До питання про публічні фінанси // Фінанси України.- 2009.- № 12.- с.

28-35.

 1. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 431 с.

 2. Финансы / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М., 2000. – 527 с.

 3. Шиток О.П. Фінансова система: підходи до визначення та кількісної оцінки // Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 4.- C.66-75.


Тема 2. Фінансове право України як галузь національного права України. Предмет, метод фінансового права та класифікація фінансових правовідносин. (2 год)

 1. Предмет фінансового права як галузі права України.

 2. Особливості методу фінансово-правового регулювання.

 3. Система фінансового права та її структура.

 4. Джерела фiнансового права: поняття і види. Система фінансового законодавства.

 5. Фінансово-правові норми: поняття, особливості, структура, види.

 6. Поняття та змiст фiнансових правовiдносин, їх особливостi та класифi­кацiя. Виникнення, змiна i припинення фiнансових правовiдносин.

 7. Суб’єкти фінансового права.Контрольні запитання:

 1. Що розуміють під предметом фінансового права? Які групи відносин складають предмет фінансового права? У чому проявляються особливості фінансових відносин, які складають предмет фінансового права? У чому проявляються особливості фінансово-процесуальних відносин, які складають предмет фінансового права?

 2. Що розуміють під методом фінансово-правового регулювання? У чому проявляється специфіка методу правового регулювання у фінансовому праві?

 3. Яке співвідношення імперативного і диспозитивного способів правового регулювання у відносинах у сфері публічних фінансів?

 4. Право оперативної самостійності суб’єктів фінансових правовідносин та його обмеження.

 5. Визначте місце фінансового права у системі права України. Яких галузей права фінансове право торкається найбільше? У чому проявляється взаємозв’язок фінансового права з іншими галузями права? Розмежуйте фінансове право з іншими галузями система права. Якими особливостями фінансове право відрізняється від інших галузей права?

 6. Що розуміють під системою фінансового права? Які підрозділи виділяють у структурі системи фінансового права?

 7. Який зміст Загальної частини фінансового права України? Який зміст Особливої частини фінансового права України?

 8. Що таке розділ (підгалузь) фінансового права? Наведіть приклади розділів (підгалузей) фінансового права.

 9. Що таке інститут фінансового права? Наведіть приклади інститутів фінансового права.

 10. Що розуміють під джерелами фінансового права?

 11. Що розуміють під системою фінансового законодавства?

 12. Як система фінансового законодавства співвідноситься із системою фінансового права?

 13. Назвіть способи систематизації фінансового законодавства.

 14. Назвіть кодифіковані нормативно-правові акти – джерела фінансового права.

 15. Дайте визначення поняття фінансово-правової норми (норми фінансового права). Назвіть загальні ознаки правових норм. По­кажiть, як загальнi ознаки правових норм про­являються у фiнансово-правових нормах. Назвіть специфічні ознаки фінансово-правових норм і покажіть, у чому проявляються їх особливості.

 16. Які класифікаційні види фінансово-правових норм виділяються за різними критеріями поділу? Наведіть приклади таких норм.

 17. Яка логічна структура фінансово-правової норми? Що таке диспозиція, гіпотеза і санкція фінансово-правової норми? У чому специфіка форми викладу диспозиції, гіпотези і санкції фінансово-правової норми і які тенденції їх розвитку? Назвіть види диспозицій, гіпотез і санкцій фінансово-правових норм.

 18. Дайте визначення поняття фінансового правовідношення (фінансово-правового відношення)? Які загальні ознаки фінансових правовідносин? Які особливості властиві фінансовим правовідносинам?

 19. Що становить фактичний зміст фінансового право відношення? Що становить юридичний зміст фінансового право відношення?

 20. Охарактеризуйте за різними класифікаційними видами юридичні факти, які служать підставою виникнення, зміни або припинення фінансових правовідносин.Поясніть різницю між поняттями «суб’єкти фінансового права» та «суб’єкти фінансово-правових відносин»?

 21. Що таке фінансова деліктоздатність? Чи завжди всі елементи фінансової правосуб’єктності (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність) співпадають в одній особі як суб’єкті фінансового права?

 22. Які види суб’єктів фінансового права? Яким чином беруть участь у фінансових правовідносинах суспільно-територіальні утворення як суб’єкти фінансового права? У чому специфіка державних органів та органів місцевого самоврядування як суб’єктів фінансового права?

 23. У яких фінансових правовідносинах найчастіше беруть участь юридичні і фізичні особи як суб’єкти фінансового права? Які фактори впливають на визначення фінансової правосуб’єктності фізичних осіб як суб’єктів фінансового права?Завдання та задачі:

 1. Випишіть норми Конституції України, що закріплють основи фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування.

 2. Ознайомившись з наведеними нижче нормами, якi є змiстом ок­ре­мих пунк­тiв Поло­­жен­ня про Мiнiстерство фiнансiв України, вкажiть, в яких випадках відносини, що регулюються ними є предметом фінансового права: а) Мiнiстерство фiнансiв Укра­їни (Мiнфiн) є цен­т­раль­ним орга­­ном державної вико­на­вчої влади, пiд­вiдомчим Кабiнету Мiнiстрiв України; б) Мiнiстерство забезпечує реалi­за­­цiю державної фiнансової полiтики i здiйснює за­гальне керiвництво у сферi­ дер­жавних фiнан­сiв; в) Мiнфiн вiдповiдно до покладених на­ нього завдань скла­дає звiт про вико­нан­ня Державного бюджету, розробляє та вно­сить на роз­гляд Кабiнету Мiнiс­трiв України пропозицiї щодо ефек­тив­ного викорис­тання коштiв Державного бюд­­жету; г) Мiнфiн здiй­снює загаль­не керiвництво та методологiчне забезпечення роботи державної контрольно-ре­вi­зiй­ної служби в Українi; д) Мiнфiн здiй­снює управлiння майном, що є у загально­державнiй влас­но­стi, пiдприємств, установ i органiза­цiй, що входять до сфери управлiння Мiнiс­тер­ства; е) Мiнфiн разом з Нацiональним бан­ком i Мiн­економiки здiйснює заходи, спря­мо­ванi на змiцнення грошового обiгу, за­без­­пе­чення збалан­со­ва­ностi грошо­вих доходiв i витрат населення; є) Мiнфiн укла­дає i розриває кон­тракти з керiвни­ками пiд­приємств, установ, орга­нiзацiй; ж) Мiнфiн є юридичною особою, має самостiйний баланс, ра­хун­ки в установах банкiв, печатку з зображенням Дер­жав­ного гер­ба Укра­ї­ни i з своїм наймену­ванням.

 3. У яких випадках суспільні відносини, які виникають при цих плате­жах, складають предмет фінансового права: пiд­приємство перерахувало: а) 100 тис.гривень на рахунок пос­тачальника, за отри­ману про­дукцiю; б) 1,6 тис. гривень в рахунок погашення креди­ту банку; в) 7 тис. гри­вень у Дер­жав­ний бюджет у виглядi платежу по податку на додану вар­тiсть; г) 600 гри­вень у виглядi внес­кiв до Пенсiйного фонду та Фонду соцi­аль­но­го­ ­страхування; д) 800 гривень страховiй компанiї у виглядi пла­тежу по добровiльному страхуванню комерцiйного ризику; е) 50 гри­вень у мiс­цевий бюджет у виглядi штрафу за за­бруд­нення навколишнього при­­родного сере­довища; є) 300 гривень у виглядi внеску до недержавного благо­дiй­ного фонду?

 4. Назвіть по два приклади джерел фінансового права із вказівкою на суб’єкта видання акта у формі: закону, постанови, наказу, інструкції, порядку, правил, рішень.

 5. Виходячи зі змiсту Бюджетного кодексу України наве­дiть прик­лади: уповноважуючих, зобов'язуючих та забо­ро­няючих фiнансово-правових норм. На конк­рет­них прикладах по­кажiть, в чому проявляється iмпе­ративний характер уповно­ва­жу­ючих, зобов'язуючих i забороняючих фiнансово-правових норм.

 6. Керуючись положеннями Закону України "Про порядок погашення податкових зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” поясніть, в чому проявляються особливостi санкцiй фiнансово-правових норм.

 7. Громадянин П., 16 років з письмової згоди батьків займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. За результатами перевірки, що проводиться податковою інспекцією він зобов’язаний погасити податкове зобов’язання та пеню та штраф. Хто в даному випадку є суб’єктом податкової відповідальності?

 8. Дідусь подарував своєму внуку, що досяг 15 років, приватизовану квартиру. Внук навчається в школі, власних доходів не має, тому не може сплатити податок на майно за договором дарування. Хто в даному випадку зобов’язаний сплатити податок з доходів фізичних осіб?Законодавство:

 1. Конституція України прийнята 26.06.2006 р. Із змінами внесеними згідно із Законом №2222 від 08.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141., Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №2. – Ст. 44

 2. Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 21.06.01 р. // Офіційний вісник України – 2010. - № 59. – 2047

 3. Закон України від 7.12.2000 р. “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.

 4. Закон України вiд 25.06.91р. "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- №16.- Ст.119

 5. Закон України від 21.12.2000 р.№2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» // Офіційний вісник України. – 2001. - № 7. – Ст. 259

 6. Закон України від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» // Офіційний вісник України - 2003. - № 28. – Ст. 9


Література:

  1. Босий О.Д. Поняття фінансово-правової норми // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2001.- Випуск 121.- с.79-82; його ж: Юридична природа фінансово-правової норми // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2002.- Випуск 125.- с.73-77; Фінансово-правові норми та соціальні інтереси // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2002.- Випуск 147.- с.74-77; Структура фінансово-правої норми // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2002.- Випуск 154.- с.91-94; Критерії класифікації фінансово-правових норм // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2003.- Випуск 161.- с.71-74.

  2. Воронова Л.К. До питання про систему фінансового права // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – № 2. – С. 75-82.

  3. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

  4. Гетманцев Д. Держава як сторона фінансово-правового зобов’язання // Право України. – 2010. - № 8. – С. 130-136.

  5. Гетманцев Д. До питання про предмет і метод фінансового права // Підприємництво, господарство і право.- 2009.- № 2.- C. 36-39.

  6. Гетманцев Д. О сторонах финансово-правового обязательства // Підприємництв о, господарство і право.- 2009.- № 10.- C. 194-199.

  7. Годме П.М. Финансовое право: Учебник. / Пер. и вступ. ст. Р.О. Халфиной. – М.: Прогресс, 1978. – 429 с.

  8. Ивлиева М.Ф. Пределы и механизмы правового регулирования государственых и частных финансов // Материалы международ. науч. конф. «Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства». Вып. 1. – Черновцы: Рута, 2003. – С. 57-59.

  9. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. – М., 2001. – 283 с.

  10. Косаняк В. Застосування принципу неможливості повернення на гірше у податковому праві // Проблеми фінансового права. Міжнародна наукова конференція. Випуск 1.- Чернівці: Вид.-тво ”Рута”, 1996.- c.193-201.

  11. Крохина Ю.А. Доктрина как фактор оптимизации финансового законодательства. // Материалы международ. науч. конф. «Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства». – Черновцы: Рута, 2003. – Вып. 1. – С. 40-52.

  12. Кучерявенко М.П. До питання про систему фінансового права // Право України. – 2003. – №4. – С.35

  13. Нечай А.А. Актуальні питан­ня фінан­сового права: правові основи публічних накопи­чувальних фондів.- Чернівці: „Рута”, 2004.- 376 с.

  14. Нечай А.А. Предмет фінансового права на сучасному етапі // Підприємство, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 62-65.

  15. Пацуркивский П.С. Предмет и границы финансового права постсоциалистического государства // Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства: Материалы международ. науч. конф. Вып. 1. – Черновцы: Рута, 2003. – С. 5-26.

  16. Пацурківський П., Гаврилюк Р., Хохуляк В. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку // Юридична Україна. – 2006. - № 6. – С. 35 – 48

 1. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права.- Чернівці: ЧДУ, 1998.

 2. Семчик О. О. Функції держави у сфері фінансової діяльності в умовах сьогодення // Держава і право.- 2009.- Випуск 46.- С. 403-410.Особлива частина.

Розділ ІІІ. Бюджетне право України

Тема 3: Правове регулювання бюджетного устрою в Україні (6 год.)


Заняття 1.

 1. Поняття і значення бюджету для функціонування держави.

 2. Зміст та структура бюджету.

 3. Бюджетна класифікація:

А) Класифікація доходів;

Б) Класифікація видатків;

В) Класифікація фінансування;

Г) Класифікація боргу.

 1. Поняття, предмет та система бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин. Бюджетне законодавство.

 2. Бюджетна система України та її склад.

 3. Принципи бюджетної системи України.

 4. Поняття та види бюджетних надходжень і бюджетних витрат. Дефіцит та профіцит бюджету.


Заняття 2.

 1. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування в Україні.

 2. Принципи розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів бюджетної системи України.

 3. Правове регулювання міжбюджетних відносин.

 4. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів. Поняття та види.

 5. Основні напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.Заняття 3. Колоквіум по темі: Правове регулювання бюджетного устрою в Україні


Контрольні питання:

  1. Дайте визначення поняття бюджету як економічної та правової категорії.

  2. Дайте визначення бюджетної класифікації?

  3. Розкрийте класифікацію доходів?

  4. Які види класифікації видатків бюджетів виділяються відповідно до бюджетної класифікації України? Що таке функціональна, економічна і відомча класифікації видатків бюджету?

  5. Розкрийте класифікацію фінансування бюджету?

  6. Розкрийте класифікацію боргу?

  7. Що таке зведений бюджет?

  8. Розмежуйте поняття «доходи» та «надходження» бюджету?

  9. Розмежуйте поняття «видатки» та «витрати» бюджету?

  10. Проаналізуйте поняття збалансованості бюджету з врахуванням положень Рішення Конституційного суду України №26-рп/2008 від 27 листопада 2008 року у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України про офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення "збалансованість бюджету", використаного в частині третій цієї статті (справа про збалансованість бюджету)?

  11. Розмежуйте загальний та спеціальний фонди бюджету?

  12. Що таке резервний фонд бюджету?

  13. Що таке Стабілізаційний фонд бюджету, на які цілі він використовується?

  14. Поняття бюджетної системи?

  15. Що таке податкові і неподаткові надходження?

  16. Які принципи розподілу видатків між ланками бюджетної системи?

  17. Що таке поточні видатки бюджету? Що таке видатки розвитку бюджету?

  18. Що таке оборотна касова готівка Державного, республiканського та мiсце­вих бюджетів?

  19. Дайте визначення та розкрийте сутність міжбюджетних відносин. Які системи організації між бюджетних відносин відомі світовій практиці, у чому їх суть?

  20. Що таке бюджет розвитку місцевих бюджетів? Які надходження та видатки бюджету розвитку?

  21. Що таке міжбюджетні трансферти?

  22. Що таке дотація вирівнювання?

  23. Що таке бюджетна субвенція і на які цілі вона надається?

  24. В чому полягає різниця між закріпленими та регульованими доходами?

  25. Розкрийте поняття та призначення доходів місцевих бюджетів що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів?

  26. Розкрийте механізм застосування нормативів щоденних відрахувань дотацій вирівнювання з бюджету та коштів що передаються до державного бюджету?

  27. Які міжбюджетні трансферти передаються з Державного бюджету України і до яких бюджетів?

  28. Чи можуть тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків?

  29. Проаналізуйте Концепцію реформування місцевих бюджетів затверджену Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №308-р. Які основні напрямки реформування міжбюджетних відносин на сьогодні в Україні реалізовані?

  30. На які цілі слід спрямовувати власні надходження бюджетної установи? Проаналізуйте положення Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659?Завдання:

До заняття 1.


   1. На підставі Закону України про Державний бюджет України на поточний рік, зробіть аналіз: а) доходної частини Державного бюджету; вкажіть основне джерело наповнення дохідної частини бюджету загального та спеціального фондів; б) визначте за рахунок яких джерел покриватиметься дефіцит бюджету в поточному році; в) вкажіть обсяги видатків на фінансування з Державного бюджету у поточному році освіти; охорони здоров’я; оборони; функціонування органів державної влади (вибрати самостійно).

   2. Постановою Кабінету Міністрів України було передбачено необхідність створення резервного фонду бюджету міста Львова на фінансування автомагістралі.

Дайте оцінку і вкажіть з якою метою створюється резервний фонд і порядок його створення у місцевому бюджеті.

   1. У законопроекті про Державний бюджет на 2008 рік, поданому Кабінетом Міністрів до Верховної Ради України на перше читання, було запропоновано виключити надходження від приватизації з доходної частини бюджету і перенести їх до розділу джерел фінансування дефіциту. Уряд аргументував свою позицію тим, що включення коштів від приватизації державного майна до доходів бюджету є занадто ризикованим кроком і посилався на ситуацію, яка склалася на той момент, коли внаслідок недоотримання коштів від приватизації уряд був змушений штучно обмежити цілу низку видатків. Запропонована Урядом техніка обліку надходжень від приватизації не була підтримана Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, який наполягав на тому, щоб залишити надходження від приватизації в доходній частині державного бюджету. Які аргументи міг навести бюджетний Комітет? Що таке бюджетна класифікація? Проаналізуйте дану ситуацію з точки зору відповідності Бюджетному кодексу України пропозицій Уряду України щодо виключення надходжень від приватизації з доходної частини бюджету і перенесення їх до розділу джерел фінансування дефіциту державного бюджету.

   2. Назвіть джерела формування неподаткових доходів бюджету і розкрийте їх зміст. Дайте відповідь на питання чи існує різниця між штрафами, як складовою частиною податкових доходів і адміністративними штрафами, як складовою неподаткових доходів. Наведіть приклади.

   3. У 2009 році витрати міського бюджету були направлені на фінансування соціального захисту населення у розмірі 500 тис. грн., фінансування позабюджетних фондів у розмірі 10 тис. грн., фінансування витрат по благоустрою 80 тис. грн. Чи правомірні дії органів місцевого самоврядування?

   4. Ухвалою Львівської міської ради було прийнято рішення про здійснення запозичення з метою здійснення озеленення міста. Чи правомірне таке рішення? Вкажіть, з якою метою можуть здійснюватись місцеві запозичення відповідно до Бюджетного кодексу України, а також до якого фонду бюджету вони будуть віднесені.

   5. У зв’язку з повінню приватним сільськогосподарським товаровиробникам у Житомирській області з резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі виділено 16 млн. грн. Який порядок виділення та використання коштів з резервного фонду державного бюджету? Чи можуть виділятися кошти з резервного фонду на поворотній фінансовій основі? Хто подає до Кабінету Міністрів звернення про використання коштів резервного фонду, які документи додаються до звернення?До заняття 2.

1.На підставі Закону України про Державний бюджет України на поточний рік, зробіть аналіз: а) встановлених дотацій вирівнювання та нормативів щоденних відрахувань з державного бюджету України; б) які населені пункти передають кошти до державного бюджету України, як застосовується механізм щоденних відрахувань доходів загального фонду місцевих бюджетів що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів; в) на які цілі надаються субсидії в поточному році, яка частка серед них пов’язана з соціальним захистом населення, а яка носить інвестиційний характер?

2. При виконаннi мiсцевого бюджету міська рада додатково отримала понад запланованi суми доходiв у розмірі 300 тис.грн. від запланованих надходжень від здачі в оренду комунального майна. Згiдно з рiшенням районноъ ради цi кошти були направленi на ремонт i переобладнання центральної районої лiкарнi, що є на балансі районної ради. Чи правомiрнi дiї міської ради? Який принцип бюджетної системи порушений? Чи змінилася б ситуація якщо додатково отримана в бюджеті сума надійшла від податку з доходів фізичних осіб?

3. Прем’єр-міністр України видав розпорядження про зниження нормативів еколо­гічних платежів до міського бюджету для Маріупольського металургійного комбінату більш як усемеро, мотивуючи його потребою забезпечення базової галузі, яка дає значні валютні надходження, урядової підтримки. Внаслідок такого рішення міський бюджет недорахувався 38000 гривень, у зв’язку з чим міський голова міста Маріуполя звернувся з позовною заявою про визнання незаконним рішення Прим’єр-міністра України до Київського окружного адміністративного суду. Проаналізуйте дану ситуацію з огляду на закріплення у бюджетному законодавстві України окремих видів бюджетних прав органів місцевого самоврядування?

4. Рішенням Львівської обласної ради з обласного бюджету було надано позичку міському бюджету м. Стрий на завершення будівництва дитячої онкологічної лікарні. Дайте правову оцінку рішенню Львівської міської Ради щодо правомірності надання такої позички. Які бюджетні права мають органи місцевого самоврядування стосовно залучення коштів інших бюджетів та підприємств, організацій та фінансово-кредитних установ до своїх бюджетів? Який порядок отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету?

5. Три районні ради виступили з пропозицією передбачити в обласному бюджеті на наступний рік створення фонду підтримки скотарства. З метою акумулювання коштів, було запропоновано скеровувати 10% дотацій вирівнювання та 12 % субвенцій з Державного бюджету на формування вказаного фонду. Проаналізуйте таку пропозицію і вкажіть на її відповідність/невідповідності до бюджетного законодавства. Яка принципова відмінність є між дотацією вирівнювання та субвенцією.

6. На сесії Бахмацької районної ради було прийнято рішення «Про районний бюджет на 2010 рік», та було, зокрема, визначено дотацію вирівнювання для Батуринської селищної ради в розмірі 31800 грн. Однак, Батуринська селищна рада прийняла рішення «Про бюджет Батуринської селищної ради на 2009 рік, яким установлено, що до загальних обсягів доходу селищного бюджету на 2009 рік входить, зокрема, дотація вирівнювання з районного бюджету Бахмацького району в розмірі 306800 грн. замість 31 800 грн., установлених Бахмацькою райрадою. Чи відповідає рішення Батуринської селищної ради Бюджетному кодексу України та Закону України від 01.07.04 р. «Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань»? Які принципи розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів застосовуються в даному випадку?

7. За рішенням місцевого суду Сихівського району м. Львова Зобов'язано Управління праці та соціального захисту населення перерахувати та виплатити громадянці К. допомоги по догляду за донькою року народження до досягнення нею трирічного віку з 09.07.2007 року і по 31.12.2007 року в розмірах, які дорівнюють прожитковому мінімуму для дітей віком до 6 років з врахуванням підвищення виплат відповідно до прожиткового мінімуму дітей відповідного віку.

Який порядок виконання рішень про стягнення коштів з рахунків на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів та бюджетних установ?

8.Підприємством «Левандівка» здійснена переплата податку на прибуток підприємств у розмірі 8500 грн. Який порядок повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного бюджету України? Надайте консультацію підприємству «Левандівка»: до яких органів державної влади слід звертатися та які документи подавати? Який орган та в якому порядку здійснює повернення коштів помилково або надмірно сплачених до державного чи місцевого бюджетів?

9. Складіть порівняльну таблицю Бюджетного кодексу в редакції 2001 та 2010 року в частині міжбюджетних відносин. Виділіть позитивні та негативні моменти бюджетної реформи.


Законодавство:

 1. Конституція України прийнята 26.06.2006 р. Із змінами внесеними згідно із Законом №2222 від 08.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141., Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №2. – Ст. 44

 2. Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 21.06.01 р. // Офіційний вісник України – 2010. - № 59. – 2047

 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України // Офіційний вісник України. - 2010 р. - № 59. – Ст. 2048

 4. Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік ” // Відомості Верховної Ради України.- 2010 р. - № 22, / № 22-23; № 24-25. – Ст. 263

 5. Закон України 31 жовтня 2008 року № 44846 «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» // Голос України. – 2008. - № 211.

 6. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 7. Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ”

 8. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

 9. Закон України від 01.07.04 р. «Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань»

 10. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08 вересня 2005 року № 2850-IV

 11. Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» 5 лютого 2004 року N 1457-IV

 12. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05 жовтня 2000 року №2017-III

 13. Закон України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» 3 березня 1998 року N 147/98-ВР

 14. Закон України від 17 лютого 2000 року «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів»// Голос України. - 2000. - 21 березня. - С. 6.

 15. Рішення Конституційного суду України №26-рп/2008 від 27 листопада 2008 року у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України про офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення "збалансованість бюджету", використаного в частині третій цієї статті (справа про збалансованість бюджету)

 16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.01.97р. №13 "Про впро­ваджен­ня казначейської системи виконання Державного бюджету"

 17. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений Наказом державного казначейства України від 04.11.02 р. №205

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

 19. Постанова Кабінету Міністрів України № 609 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ» // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 51.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.04 р. №1782 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин"

 21. Порядок повернення бюджетних коштів, отриманих як субвенція, до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.02 р. №495

 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів» від 24 лютого 2003 року №207.

 23. Наказ Мінфіну від 27 грудня 2001 р. N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження"

 24. Наказ Державного казначейства України від 30.01.03 р. №16 “Про затвердження Порядку покриття Державним казначейством України планових обсягів тимчасових касових розривів місцевих бюджетів”

 25. Порядок отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 09.08.02р. №627

 26. Наказ Мінфіну від 14 грудня 2001 р. N 574 "Про затвердження інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі"

 27. Наказ Мінфіну від 8 серпня 2002 р. N 621 "Про запровадження результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм".

 28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 року «Про вдосконалення структури розпорядників коштів»

 29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» // Офіційний Вісник України. – 2002. - № 14. - Ст. 734

 30. Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659

 31. Порядок отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету, затверджений Наказом Міністерства Фінансів України від 09.08.2002 № 627  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів)
Тема Правове регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування
Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права

Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни iconТема саф
Предмет, метод, система та джерела фінансового права. Фінансове право як галузь та наука
Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права
Вищою метою держави І права, як засобу реалізації державою своїх завдань І функцій, є забезпечення розвитку громадянського суспільства,...
Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни icon16 квітня 2011 року взяти участь у науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права»
Теоретичні та практичні питання адміністративного права і процесу, фінансового права, господарського права і процесу
Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни iconКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права,...
Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Кафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи