Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) icon

Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.)
Скачати 115.4 Kb.
НазваТема Публічне управління та адміністративне право (2 год.)
Дата31.05.2012
Розмір115.4 Kb.
ТипДокументи

І Теоретико-правові основи адміністративного права (2 год.)


Тема 1.Публічне управління та адміністративне право (2 год.)

1. Поняття та основні риси публічного управління. Адміністративна влада як інструмент реалізації вольових рішень суб’єктів владарювання.

2. Поняття публічного інтересу.

3. Основні етапи розвитку адміністративного права в Україні.

4. Українська наука адміністративного права.

5. Визначення поняття та характеристика адміністративного права.

6. Фундаментальні категорії адміністративного права: «публічна адміністрація», «адміністративний орган», «державне управління», «публічне управління», «орган виконавчої влади».


Тема 2. Адміністративне право провідна галузь публічного права (4 год.)

1. Сучасне визначення предмета адміністративного права. Проблема співвідношення управлінських і публічно-сервісних відносин у сфері адміністративного права.

2. Система адміністративного права. Проблема кодифікації.

3. Метод адміністративного права. Імперативний метод в адміністративно-правовому регулюванні. Прояви диспозитивного методу. Сучасна трансформація методу адміністративного права.

4. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

5. Норми адміністративного права – характерні риси та визначення. Дія адміністративно-правових норм. Форми реалізації норм адміністративного права.


Тема 3 Принципи адміністративного права

1. Система принципів адміністративного права.

2. Загальні та спеціальні принципи адміністративного права.

3. Європейські принципи адміністративного права та їх нормативні джерела.

4. Значення європейських принципів адміністративного права для забезпечення демократичних стандартів діяльності органів публічної адміністрації.


Тема 4. Джерела адміністративного права (2 год.)

1. Поняття джерел адміністративного права та їх класифікація.

2. Джерела адміністративного права, що творяться вищими органами влади:

а) Конституція України;

б) Закони України. Роль Законів України в процесі адміністрування;

в) Міжнародні договори;

г) Укази та Розпорядження Президента України;

д) Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України;

3. Нормативні акти центральних органів виконавчої влади.

4. Нормативні акти місцевих органів публічної адміністрації (локальні джерела).

5. Особливі джерела адміністративного права: внутрішні акти (акти внутрішнього адміністрування), акти планування, технічні норми, значення судових рішень для публічної адміністрації.


ІІ Структура публічної адміністрації

Тема 5. Основи територіальної організації публічної адміністрації (2 год.)

1. Адміністративно-територіальний устрій України та його вплив на організацію публічної адміністрації.

2. Засади організації публічної адміністрації: концентрація, деконцентрація, централізація, децентралізація, автономія.

3. Концепції вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.

Тема 6. Органи публічної адміністрації – загальна характеристика (2 год.)

1. Поняття та елементи системи органів публічної адміністрації.

2. Суб’єкти, які виконують завдання публічної адміністрації (делеговані повноваження).

3. Сфера діяльності та компетенція органів публічної адміністрації. Адміністративний розсуд – як спосіб реалізації дискреційних повноважень.

4. Система органів публічної адміністрації.

5. Основні засади структурної побудови публічної адміністрації: субординація, координація, реординація, співпраця.

6.Види взаємозв’язків у системі органів публічної адміністрації: підвідомчість, підпорядкованість (підлеглість), підконтрольність, відповідальність.


Тема 7.Органи виконавчої влади (2 год.)

1. Поняття та види органів виконавчої влади.

2. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

3. Кабінет Міністрів України.

4. Центральні органи виконавчої влади: міністерства, державні комітети, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом.

5. Територіальні органи виконавчої влади: обласні та районні державні адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

6. Перспективи удосконалення виконавчої влади в Україні.


Тема 8. Органи місцевого самоврядування (2 год.)

1. Система місцевого самоврядування та органів місцевого самоврядування.

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування.

3. Делегування владних повноважень.

4.Персипективи удосконалення місцевого самоврядування вУкраїні.


Тема 9. Публічна служба (4 год.)

1. Поняття та види публічної служби.

2.Посади в органах публічної адміністрації.

3. Управління публічною службою.

4. Порядок вступу на публічну службу.

5. Поняття та правовий статус публічного службовця; посадові та службові особи.

6. Проходження публічної служби (службова кар’єра ).

7. Особливості дисциплінарної та адміністративної відповідальність публічних службовців.

8. Припинення публічної служби.


Блок ІІІ Форми та процедури діяльності публічної адміністрації


Тема 10 Форми діяльності публічної адміністрації: загальна характеристика 1. Поняття та класифікація форм діяльності публічної адміністрації.

 2. Індивідуальні адміністративні акти: поняття та види.

 3. Вимоги до змісту та форми індивідуальних адміністративних актів.

 4. Наслідки невиконання вимог до змісту та форми індивідуальних адміністративних актів.

 5. Набрання чинності та доведення до відома індивідуальних адміністративних актів.

 6. Зупинення та припинення дії індивідуальних адміністративних актів.

 7. Адміністративні договори: поняття та характерні риси.Тема 11 Види процедур діяльності публічної адміністрації 1. Адміністративні процедури: поняття та зміст.

 2. Види адміністративних процедур.

 3. Процедури з надання адміністративних послуг:

а) реєстраційні процедури;

б) ліцензійні процедури;

в) дозвільні процедури;

г) інші процедури з надання адміністративних послуг.

 1. Процедури з реалізації контрольно-наглядових повноважень публічної адміністрації.Тема 12 Процедури прийняття нормативних актів 1. Правові основи прийняття органами публічної адміністрації нормативних актів: загальний огляд.

 2. Органи публічної адміністрації, уповноважені приймати нормативно-правові акти.

 3. Стадії прийняття нормативно-правових актів органами публічної адміністрації:

а) розробка проекту нормативного акта;

б) погодження проекту нормативного акта;

в) громадське обговорення;

г) візування проекту нормативного акта;

д) розгляд і прийняття нормативного акта;

е) державна реєстрація нормативного акта;

є) оприлюднення нормативного акта.


^ Тема 13 Процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів (4 год.)


Заняття 1

 1. Правове регулювання процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів: загальний огляд.

 2. Принципи адміністративної процедури.

 3. Суб‘єкти адміністративного провадження:

а) учасники адміністративного провадження;

б) особи, які сприяють розгляду адміністративної справи;

4. Документування та доказування в адміністративному провадженні.

5. Адміністративні витрати.

6. Строки в адміністративному провадженні.


Заняття 2

 1. Стадії адміністративного провадження: загальний огляд.

 2. Ініціювання адміністративного провадження.

 3. Відкриття та підготовка адміністративної справи до вирішення.

 4. Підстави зупинення та закриття адміністративного провадження.

 5. Розгляд адміністративної справи.

 6. Прийняття рішення в адміністративній справі.Тема 14 Процедури адміністративного оскарження 1. Адміністративне оскарження та його місце серед способів захисту прав особи у відносинах з публічною адміністрацією.

 2. Право на адміністративне оскарження.

 3. Суб‘єкти розгляду скарги.

 4. Подання скарги та його наслідки.

 5. Розгляд скарги.

 6. Рішення, що можуть бути прийняті в результаті розгляду скарги.


Блок ІV. Спеціальні адміністративно-правові режими

Тема. 15 Спеціальні адміністративно-правові режими та їх види. (2 год.)

 1. Поняття та зміст спеціального адміністративно-правового режиму.

 2. Види спеціальних адміністративно-правових режимів: основні підстави для класифікації.

 3. Надзвичайні адміністративно-правові режими: мета, порядок запровадження, види. Обмеження конституційних прав і свобод в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів. Особливості правового режиму надзвичайного стану. Особливості правового режиму воєнного стану.

 4. Режим державної таємниці як один із видів режимів інформації з обмеженим доступом. Процедура надання допуску до державної таємниці.Блок V Контроль за діяльністю публічної адміністрації


Тема 16 Сутність та види контролю за діяльністю публічної адміністрації (4 год)


Заняття 1

 1. Сутність контролю за діяльністю публічної адміністрації.

 2. Класифікація контролю за діяльністю публічною адміністрації.

 3. Форми парламентського контролю за діяльністю публічною адміністрації.

 4. Контроль Президента України за діяльністю публічною адміністрації.Заняття 2

 1. Внутрішній адміністративний контроль та його види.

 2. Зовнішній та внутрішній контроль в межах системи органів виконавчої влади.

 3. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.

 4. Форми контролю громадськості за діяльністю публічної адмінсітрації.Тема 17 Судовий контроль (адміністративне судочинство) (6 год.)


Заняття 1

 1. Місце та роль органів судової влади у здійсненні контролю за діяльністю публічної адмінсітрації.

 2. Організація адміністративного судочинства в Україні.

 3. Завдання адміністративного судочинства.

 4. Компетенція адміністративних судів.

 5. Принципи адміністративного судочинства.Заняття 2

  1. Підсудність справ адмінсітративним судам.

  2. Учасники адміністративного процесу та їх права.

  3. Адміністративний позов та вимоги, що можуть у ньому ставитись.

  4. Забезпечення адміністративного позову.

  5. Особливості доказування в адміністративному процесі.Заняття 3

 1. Розгляд адміністративних справ в судах 1-ї інстанції.

 2. Розгляд адміністративних справ в апеляційній інстанції.

 3. Розгляд адміністративних справ в касаційній інстанції.

 4. Судові рішення в адміністративних справах.

 5. Перегляд судових рішень за винятковими та нововиявленими обставинами


Блок VІ. Адміністративна відповідальність

Тема 18. Концепції адміністративної відповідальності (2 год.)

 1. Інститут адміністративної відповідальності в Україні: сучасний стан і шляхи реформування.

 2. Адміністративна відповідальність фізичних і юридичних осіб. Особливості адміністративної відповідальності суб’єкта владних повноважень за прийняття незаконного рішення, чинення незаконної дії або бездіяльності.

 3. Джерела законодавства, що встановлюють адміністративну відповідальність.

 4. Новий кодифікований акт про адміністративну відповідальність як основа адміністративного деліктного законодавства.Тема 19. Загальні засади адміністративної відповідальності (4 год.)

 1. Поняття та принципи адміністративної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності.

 2. Обставини, які виключають адміністративну відповідальність.

 3. Адміністративний правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. Ознаки адміністративного правопорушення. Відмежування адміністративних правопорушень від кримінальних проступків.

 4. Склад адміністративного правопорушення. Поняття юридичного складу. Елементи складу правопорушення: об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона. Поняття і види об’єктів адміністративного правопорушення. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення: обов'язкові та факультативні ознаки. Суб’єкт адміністративного правопорушення, види суб'єктів. Суб’єктивна сторона.: форми вини суб’єкта адміністративного правопорушення. Форми вини суб’єкта адміністративного проступку

 5. Адміністративні стягнення: поняття і види. Система адміністративних стягнень за чинним національним законодавством.

 6. Порядок накладення адміністративних стягнень. Вплив пом'якшуючих і обтяжуючих обставини на застосування адміністративного стягнення.

 7. Європейські стандарти застосування адміністративних стягнень.Тема 20. Провадження в справах про адміністративні правопорушення (4 год.)

 1. Поняття, завдання і принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення. Обставини, які виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 3. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття, види, правовий статус.

 4. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 5. Докази і доказування в провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

 6. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: порушення справи про адміністративне правопорушення; розгляд справи та прийняття рішення; оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення; виконання рішення, застосування адміністративного стягнення.

 7. Оскарження та опротестування постанови у справі про адміністративні правопорушення як факультативна стадія провадження.

 8. Особливості виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. Добровільне і примусове виконання постанов.Тема 21. Особливості адмінінстративної відповідальності юридичних осіб (2 год.)

 1. Загальна характеристика і особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за націоанльним законодавстом.

 2. Поняття вини юридичних осіб.

 3. Порядок застосування адміністративних стягнень до юридичних осіб. Співвідношення процедури перевірки і застосування адміністративних стягнень до юридичних осіб.

 4. Застосування відповідальності до юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень.

Схожі:

Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Адміністративне право»
Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування
Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) iconАдміністративне право україни питання на модуль Модуль 2
Види адміністративного примусу (адміністративне попередження; адміністративне припинення; адміністративна відповідальність)
Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) iconАктуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право місцеве управління у франції стогова.
Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес,...
Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) iconТема Господарське право в системі права України
Право власності. Право повного господарського відання, право оперативного управління
Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) iconОдеська національна юридична академія юрах віталій михайлович
Спеціальність 12. 00. 07 – адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право
Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ адміністративне та трудове право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративне та трудове право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) iconІі міжнародна науковО-практична конференція «публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства І практики»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення...
Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Тема Публічне управління та адміністративне право (2 год.) iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з предметів «Адміністративне право», «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи