Адміністративне судочинство icon

Адміністративне судочинство
Скачати 291.09 Kb.
НазваАдміністративне судочинство
Дата28.07.2012
Розмір291.09 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


адміністративнЕ СУДОЧИНСТВО
програма курсу

для студентів юридичного факультету


Львів - 2009
Ткач Г.Й. к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Янюк Н.В. к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Судовий адміністративний процес. Програма курсу для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім.І.Франка. – 2009 р.


Схвалено кафедрою конституційного, адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім.І.Франка.

Протокол № 2 від 9 лютого 2009р.

ВСТУП

Введення в навчальний процес курсу “Адміністративне судочинство” зумовлено створенням в судовій системі України нової ланки – адміністративних судів і прийняттям довогоочікуваного Кодексу адміністративного судочинства України”. Судовий механізм захисту прав людини дозволяє усунути свавілля з боку державних органів, забепечуючи проведення в життя приницпу її відповідальності за свою діяльність перед людиною. Вивчення курсу має важливе значення для підготовки майбутніх юристів і дозволяє ознайомити студентів із судовим адміністративним процесом.

Успішне вивчення курсу “Адміністративне судочинство” залежить від засвоєння студентами курсу “Конституційне право України”, “Адміністративного права, вивченню окремих тем сприятимуть знання з курсу “Конституційно-процесульного права України”.

З метою більш повного розуміння особливостей судового адміністративного процесу і порівняння його з іншими видами судового процесу, викладання курсу “Адміністративне судочинство” відбувається одночасно з курсом “Цивільне процесуальне право України”.

При підготовці до вивчення теми студенту рекомендовано:

- вивчити відповідні положення Кодексу адміністративного судочинства України, інших законодавчих та нормативно-правових актів, які подані до теми;

- ознайомитися із запропонованою до теми навчальною та спеціальною юридичною літературою;

- підготувати відповіді на контрольні запитання і виконати практичні завдання та вирішити задачі.

Студент повинен самостійно навчитися аналізувати положення законодавчих та інших нормативно-правових актів, знати теоретичний матеріал і вміти ілюструвати здобуті знання цього матеріалу прикладами з практики.

Програма курсу “Адміністративне судочинство” визначає коло питань, які студенти повинні засвоїти в процесі вивчення і містить перелік рекомендованих нормативних джерел та спеціальної юридичної літератури.


Законодавство, навчальні підручники і посібники, спеціальна література

до основних тем курсу:

 1. Конституція України. – К., 2006.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005р. (зі змінами). – К., 2006.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2-х т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007.

 4. Господарсько-процесуальний кодекс. – К., 2005.

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2005. (зі змінами).

 6. Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 2005. (зі змінами).

 7. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №49. – Ст. 272. (зі змінами).

 8. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2004. – Гл. 23.

 9. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2005. – Гл.38.

 10. Административное право зарубежных стран: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Шматовой. – М.: Спартак, 2003.

 11. Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник/. – К.: Прецедент, 2007. – 531с.

 12. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б.Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003.

 13. Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства / Тези доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної конференції (25-26 січня 2007р.). – Харків, 2007.

 14. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Адміністратиний процес: Навчальний посібник. – К., 2001.

 15. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії і практики /За заг. ред. Авер’янова В.Б.). - К.: Вид-во «Факт», 2003. – Гл. 2.4., Гл. 4 - 5.

 16. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах: Учеб.пособие. – М., 2002.

 17. Кампо В., Ткач Г. Про запровадження органів адміністративної юстиції (адміністративних судів) // Право України. – 1992. - №8.

 18. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. – К.: Атіка, 2004.

 19. Кузьменко О.О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005.

 20. Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За заг.редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.

 21. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг.редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006.

 22. Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право // Право України. – 2005. - №7.

 23. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003.

 24. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К.: Конус-Ю, 272 с.

 25. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції України: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.

 26. Старилов Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории. – Воронеж: Изд-во Ворн-кого ун-та, 1998.

 27. Старилов Ю.Н. Административна юстиция. Теория, история, перспективы. – М., 2001.

 28. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес. – Харків: «КОНСУМ», 2003.

 29. Чечот Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы). – Л., 1973.

 30. Шишкін В.І. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. – 1999. – №12.

 31. Шишкін В.І. Судові системи країн світу. – К.: Юінком Інтер, 2001.^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.

Тема 1. Становлення адміністративної юстиції

Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. Поняття та сутність адміністративної юстиції.

Основні моделі (типи) адміністративної юстиції в світі (адміністративно-управлінська, квазісудова, загальносудова, адміністративно-судова). Характеристика їх особливостей.

Історія становлення адміністративної юстиції в Україні. Осовні тенденції розвитку наукових уявлень про неї на території України.

Завдання курсу «Адміністративне судочинство України».


Спеціальна література:

 1. Административное право зарубежных стран: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Шматовой. – М.: Спартак, 2003.

 2. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б.Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003.

 3. Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції // право України. – 2000.- №2. 0- С.12-18.

 4. Димитров Ю. Адміністративна юстиція – атрибут демократичної держави // Право України. – 1994. - №4.

 5. Кампо В.М., Ткач Г.Й. Про запровадження органів адміністративної юстиції (адміністративних судів) // Право України. – 1992. - №8.

 6. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні. – К., 2003. – 208с.

 7. Стефанюк В. Проблеми вдосконалення адміністративного права і перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні // Право України. – 2003. - №1. – С.4-7.


Тема 2. Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні

Правова природа адміністративного судочинства.

Законодавство про адміністративне судочинство. Кодекс адміністративного судочинства України як основне процесуально-правове джерело здійснення правосуддя в адміністративних справах. Межі дії адміністративного процесуального закону.

Завдання адміністративного судочинства. Проблеми встановлення обгрунтованості, доцільності і безсторонності рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

Особливості адміністративно-судового захисту прав громадян, порушених актами, прийнятими на основі адміністративного розсуду в процесі реалізації дискреційних повноважень.

Відмінність адміністративного судочинства від конституційного, цивільного, госоподарського та кримінального судочинства.


Законодавство і спеціальна література до теми:

 1. Кодекс адміністративного судочинства України. – К., 2008. (зі змінами).

 2. Авер’янов В.Б. Чиї права захищає адміністративний кодекс? // Урядовий кур’єр. – 10 березня 2006., №46, с.6.

 3. Адмінкодексом... по правах громадянина // Урядовий кур’єр. – 13 липня 2006 р.

 4. Банчук О., Куйбіда Р. Вимоги ст.6 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод до процедури здійснення судочинства. – К.: Вид-во «КЦ «Леста», 2005.

 5. Демин А.А. Понятие административного процесса и кодификация административно-процессуального законодательства Российской Федерации // Государство и право. – 2000. - №11.

 6. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. – К.: Атіка, 2004. – С.125-138.

 7. Пасенюк О.М. Адміністративне судочинство як системоутворюючий інститут адміністративного права України / Зб.наук.пр. «Актуальні проблеми держави і права». – Одеса: Юридична література, 2007. – Вип.35. – С.25-30.

 8. Пасенюк О.М. Розвиток адміністративної юстиції як складова адміністративної та судової реформи / У зб.наук.пр. «Актуальні проблеми держави і права». – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип.19. – С.13-17.

 9. Педько Ю.С. Адміністративний суд: до питання про статус і призначення (порівняльно-правовий характер) // Держава і право. – 2000. - №8. – С.197-203.

 10. Стефанюк В. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав громадян // Виконавча влада і адміністративне право: кол. моногр. /За заг.ред.проф.В.Б.Авер’янова/. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – С.217-228.

 11. Стефанюк В. Судовий контроль за діяльністю органів державної влади // Право України. –1998. - №3.

 12. Ткач Г.Й. Судовий контроль за законністю адміністративних актів / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів. – 2001. – С.92-93.

 13. Ткач Г.Й. Дискреційні повноваження та адміністративний розсуд у діяльності органів виконавчої влади / “Виконавча влада і адміністративне право”. Монографія (у співавторстві) /за заг.ред. проф. В.Б. Аверянова.- К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002.С.275-284.

 14. Ткач Г.Й. Міжнародні договори як джерело адміністративного права / Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (3-4 лютого 2005р.) – Львів. – 2005. – С. 165-166.

 15. Ткач Г.Й. Природа і види адміністративного розсуду // Право України. – 2002. - №5. – С.30-33.

 16. Шишкін В.І. Завдання адміністративного судочинства // Право України. – 2005. - №11.Тема 3. Принципи адміністративного судочинства

Поняття та значення принципів адміністративного судочинства в адміністративному процесі. Характеристика конституційних принципів адміністративного судочинства.

Система принципів адміністративного судочинства (загально-правові і спеціальні принципи).

Основні принципи здійснення правосуддя в адміністративних судах: верховенство права, законність, рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі, гласність і відкритість адміністративного процесу, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду, обов’язковість судових рішень.

Принципи стадій судового розгляду справи: усність судового розгляду, безпосередність судового розгляду (незмінність суддів), безперервність розгляду.


Законодавство і спеціальна література до теми:

 1. Кодекс адміністративного судочинства. – К., 2008.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 2005. (зі змінами).

 3. Івакін Е. Державна судова експертиза – гарантія одержання об’єктивних і достовірних доказів у справі // Право Укарїни. – 2000. - №9.

 4. Нечипорук С. Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя та поєднання колегіального й індивідуального порядку розгляду справ // Право України. – 2003. – №11. - С.82-85.

 5. Рижков Г. Роль принципу офіційності в адміністративному процесуальному праві за європейським досвідом //Адміністративна юстиція: європейський досвід і прпозиції для України / Автори-упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – С.516-519.

 6. Сухомлінов С. Доцільність чи верховенство закону ? // Право України. – 2000. - №3.

 7. Тимченко Г. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі // Право України. – 2005. - №5.РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУДОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

^

Тема 4. Поняття та правова природа судового адміністративного процесуСутність юридичного процесу. Адміністративний процес як різновид юридичного процесу.

Поняття та природа судового адміністративного процесу. Зв’язок судового адміністративного процесу з адміністративним правом. Співвідношення понять «адміністративний процес» і «судовий адміністративний процес».

Провадження та стадії судового адміністративного процесу.

Наука судового адміністративного процесу та основні напрями її формування. Дискусійні питання щодо розвитку судового адміністративного процесу як галузі права.


^ Законодавство і спеціальна література до теми:

 1. Авер’янов В.Б., Лук’янець Д.М., Педько Ю.С. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально-понятійних вад // Право України. – 2006. - №3. – С.7-12.

 2. Заверуха О.Б. Особливості адміністративного процесу як засобу забезпечення процедури розгляду в адміністративному суді // Вісник Львівського національного університету. – Серія юрид.- 2004. - 39. – С.245-250.

 3. Кононов П. И. Административный процесс: подходы к определению понятия и структуры // Государство и право. – 2001. - №6.

 4. Максютин М.В. Теория юрисдикционного процесса. – М., 2004.

 5. Старилов Ю.Н. Административный процесс в системе современных научных представлений об административной юстиции // Государство и право. – 2004. №6. – С.5-13.

 6. Стефанюк В. Запровадження адміністративної юстиції в Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1999. - №2.

 7. Стефанюк В.С. Проблеми вдосконалення адміністративного процесу та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні // Право України. – 2003. - №1.

 8. Тимощук В. Про поняття «адміністративний процес» //«Адміністративне право в контексті європейського вибору України». зб.наук.пр. – К.: Міленіум, 2004. – С.181-184.

 9. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. – Л., 1968.Тема 5. Адміністративна справа як предмет розгляду

адміністративних судів

Поняття справи адміністративної юрисдикції (адміністративної справи). Поняття і предмет адміністративного спору. Співвідношення понять “адміністративно-правовий спір” і “публічно-правовий спір”.

Види публічно-правових спорів, підсудніх адміністративним судам.

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повнвоажень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції.

Спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом реферндуму.

Спори за зверненням владних суб’єктів. Особлива природа і винятковість таких справ.


Законодавство і спеціальна література до теми:

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 2005 (зі змінами). – Гл.61.

 2. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996р. //Урядовий кур’єр. – 17 жовтня 1996р. (зі змінами).Конституція України. –К., 1996.

 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2005. – Розділ VІІ.

 4. Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення до суду за захистом своїх прав // Право України. – 2000. - №8.

 5. Голосніченко І. Сучасний стан оскарження постанов про адміністративні правопорушення та перспективи застосування законодавсвта з питань адміністративної юстиції // вибори та демократія. – 2006. - №3. С.65-68.

 6. Самсін І., Іваницька Н. Адміністртативний договір – форма реалізації публічного інтересу
  // Право України. – 2006. - №6. – С.114-118

 7. Ткач Г.Й. Конституційне право громадян на судовий захист суб’ктивних публічних прав //: “Swobody obywatelskie w Polsce i na Ukrainie – rzeczywistość i perspektywy”. – Przemyśl, 2001. – С.93-97.

 8. Ткач Г. Предмет судового оскарження у справах, що виникають з адміністративного спору // Вісник Львівського національного університету. – Серія юридична. 2005. – Випуск 41. – С.157-161.

 9. Хаманева Н.Ю. Теоретические проблемы административно-правового спора // Государство и право. – 1998. - №7.

 10. Чечот Д.М. Административная юстиция (Теоретические проблемы). – Л., 1973.

 11. Якуба О.М. О судебном обжаловании решений по делам, возникающим из административно-правовых отношений // Советское государтсво и право. – 1981. - №2.Тема 6. Організація адміністративних судів в Україні

Судовий контроль як атрибут демократичної держави. Роль адміністративних судів у забезпеченні прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Історія становлення адміністративних судів в Україні.

Умови і порядок формування адміністративних судів. Межі юрисдикції адміністративних судів в Україні.

Система адміністративних судів в Україні. Місцеві і окружні адміністративні суди. Вищий адміністративний суд України та його статус як найвищої інстанції адміністративних судів.

Верховного Суду України у механізмі забезпечення правосуддя в адміністративних справах.


^ Законодавство і спеціальна література до теми:

 1. Указ Президента України “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16 листопада 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 24 листопада 2004 р.

 2. Куйбіда Р. Проблеми створення адміністративних судів // «Адміністративне право в контексті європейського вибору України». Зб.наук.пр. – К.: Міленіум, 2004. – С.157-160.

 3. Селіванов А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративної юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Право України. – 2006. - №9. – С. 28-33.

 4. Шишкін В.І. Організація судоустрою у світлі вимог ст.6 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини // Право України. – 2000. - №9.Тема 7. Підсудність справ адміністративним судам

Поняття, критеріїі та види підвідомчості справ адміністративної юрисдикції.

Поняття і види підсудності адміністративних справ. Предметна і територіальна підсудність адміністративних справ. Встановлення підсудності справи. Порядок передачі справи до іншого суду.

Інстанційна підсудність адміністративних справ. Категорії справ, підсудніх Вищому адміністративному суду як суду першої інстанції.

Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. Умови та порядок розгляду в порядку адміністративного судочинства вимог про відшкодування шкоди, заподіяної протиправним рішенням, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень.

Проблеми розмежування підсудності та шляхи їх вирішення.


^ Законодавство і спеціальна література до теми:

 1. Указ Президента України “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16 листопада 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 24 листопада 2004 р.

 2. Указ Президента України “Про вдосконалення мережі адміністративних судів України» від 16 жовтня 2008 р.

 3. Заверуха О.Б. Адміністративна юстиція: поняття, правовий зміст, характерні ознаки // Вісник Львівського національного університету. – Серія юрид.- 2003. – Випуск 38. – С.212 –218.

 4. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах: Учеб.пособие. – М., 2002. – С.99-104.

 5. Педько Ю. Адміністративна юстиція і компетенційні спори /Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції». Зб.наук.пр– Київ: Вид-во: «ООО «АДЕФ-Україна», 2003. – С.165-167.

 6. Перепелюк В.Г. До питання про компетенцію адміністративного суду / «Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції». Зб.наук.пр– Київ: Вид-во: «ООО «АДЕФ-Україна», 2003. – С.148-170.

 7. Стефанюк В.С. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні Конституції України та інших законів // Право України. – 2002. - №2.

 8. Янюк Н. Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання // Право України. – 2003. – №2. – С.88-91.Тема 8. Процесуальні строки та судові витрати в адміністративному процесі

Поняття процесуальних строків та їх види. Встановлення та обчислення строків.

Строки звернення до адміністративного суду. Загальні і спеціальні строки. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду.

Початок перебігу і закінчення строку. Порядок обчислення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків. Поновлення і продовження процесуальних строків.

Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі.


Рекомендовані джерела до теми:

 1. Васильев Л.М. Процессуальные строки в советском уголовном судопроизводстве. – М., 1971.

 2. Грибанов В.П. Строки в гражданском праве. – М., 1967.

 3. Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах. Конспект лекцій по спецкурсу. – Львів, 1992.

 4. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – С.83-151.Тема 9. Докази в судовому адміністративному процесі: поняття доказу і доказування

Поняття доказу і доказування в судовому адміністративному процесі. Характерні види доказів.

Завдання судового доказування. Способи збирання доказів і їх процесуальні джерела. Належність доказів і допустимість засобів доказування.

Предмет, межі і суб’єкти доказування в адміністративно-судовому процесі. Допит свідка за місцем або у місті його проживання (перебування доказування в адміністративному процесі.

Забезпечення доказів та види способів забезпечення.

Особливості процесу доказування в окремих стадіях адміністративно-судового процесу.

Оцінка судових доказів.


Рекомендова література до теми:

 1. Додин Е.В. Доказательства в административному процессе. – М., 1973.

 2. Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов государственного управления. – К., 1976.

 3. Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблеми юридичного доказування // Право України. – 2002. - №5.

 4. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 204-235.

 5. Тартышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. – Х., 1998.^ РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ СУДОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ


Тема 10. Судові органи, уповноважені розглядати справи адміністративної юрисдикції

Поняття та склад адміністративного суду. Одноособове і колегіальне вирішення судових справ.

Відвід (самовідвід) судді як процесуальна гарнтія неупередженості й об’єктивності суду. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Процесуальні наслідки відводу (самовідводу) судді.


^ Тема 11. Учасники судового адміністративного процесу

Поняття “суб’єкта судового адміністративного процесу”, їх види.

Склад суду при здійсненні адміністративного судочинства. Відводи судді.

Види учасників судового адміністративного процесу. Учасники судового адміністративного процесу, які захищають свої суб’єктивні права та законні інтереси: сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.

Учасники судового адміністративного процесу, які сприяють вирішенню адміністративної справи в суді: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач. Права і обов’язки. Обмеження допиту особи як свідка у справі.

Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Види таких осіб.


^ Тема 12. Сторони в судовому адміністративному процесі

Поняття сторін в судовому адміністративному процесі. Позивач і відповідач. Поняття і ознаки “суб’єкта владних повноважень”. Заміна неналежної сторони в адміністративному судочинстві.

Процесуальна співвучасть.

Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність позивача і відповідача. Адміністративні процесуальні права і обов’язки.

Судові витрати сторін. Розподлі судових витрат.

Представництво сторін в адміністративному суді, його види. Повноваження представника в адміністративному суді.

Процесуальне правонаступництво в адміністративному судочинстві.


^ Тема 13. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Особливості участі у справі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в адміністративно-судовому процесі.

Процесуально-правові наслідки відмови органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, від адміністративного позову або зміна позовних вимог.

Участь прокурора в судовому адміністративному процесі. Підстави участі прокурора в судовому адміністративному процесі.


Законодавство і спеціальна література до тем 11-13:

 1. Закон України “Про прокуратуру” //Відомості ВРУ. – 1991, №53, ст.793. (з подальшими змінами).

 2. Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №8. - Ст.56 (зі змінами).

 3. Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. //Урядовий кур'єр. - 1998. - 15 січня. - №8-9.

 4. Войтюк І. Віват, Академія…Суддів! // Урядовий кур’єр. – 16 травня 2006, с.7.

 5. Городовенко В. Незалежність суддів і моральні засади суддівської професії // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №4.

 6. Картузова І., Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі // Право України. – 2003. - №7. – С.80-83.

 7. Маляренко В. Портрет судді в інтер’єрі суспільства // Урядовий кур’єр. – 25 листопада 2005р., с.10.

 8. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб.пос. – Х.: Одиссей, 2004. – С.146-148.

 9. Перепелюк В.Г. Форми звернення до адміністративного суду // Вісник Львівського національного університету. – Серія юрид.- 2004. - 40. – С.201-212.

 10. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. – 2005. - №3. –С.80-85.

 11. Сульженко Ю. Реалізація права на судовий захист першої інстанції // Право України. – 2005. - №7.

 12. Ткач Г.Й. Суб’єкт владних повноважень як сторона у судовому процесі / Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (4-5 лютого 2009р.) – Львів. – 2009. – С. 156-160.

 13. Львів, 2009.

 14. Угриновська О.І. Судовий захист суб’єктивних прав громадян у сфері адміністративно-правових відносин /Автореф. дис….наук. ступеня кандита юр.наук., спец-сть:12.00.03. – Львів, 2000.

 15. Янюк Н. Щодо адміністративного судочинства: адміністративний позов чи адміністративна скарга? // Право України. – 2003. - №8. – С.52-54.^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА


РОЗДІЛ 4. ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ


Тема 14. Відкриття провадження в адміністративній справі

Право на звернення до адміністративного суду. Форма і зміст до адміністративного позову. Вимоги до позову.

Умови та порядок відкриття провадження в адміністративній справі. Вирішення питань про відкриття провадження в адміністративній справі. Ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі.

Залишення позовної заяви без руху. Підстави повернення позовної заяви позивачеві.

Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі. Правове оформлення відмови.


^ Тема 15. Підготовче провадження

Підготовка справи до розгляду. Значення підготовки справи до розгляду. Заходи суду по підготовці справи до розгляду. Судові виклики і повідомлення.вручення повістки про виклик до суду.

Попереднє судове засідання. Судові доручення на проведення процесуальних дій.

Примирення сторін під час підготовчого провадження.

Забезпечення адміністративного позову.

Ознайомлення із справовю. Обов’язковість особистої участі сторін чи третіх осіб у судовому засіданні.

Судові рішення за наслідками підготовчого провадження


^ Тема 16. Судовий розгляд справи

Поняття і значення стадії судового розгляду. Порядок судового розгляду. Початок судового розгляду адміністративної справи. Процесуальні заходи забезпечення розгляду адміністративної справи.

Незмінність складу суду і безперервність судового розгляду. Наслідки неявки до суду учасників судового розгляду.

Порядок розгляду справи по суті. Межі судового розгляду.

Порядок допиту свідків. Особливості порядку допиту малолітніх і неповнолітніх свідків. Дослідження і оцінка судових доказів.

Судові дебати.

Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження по справі. Закриття провадження в адміністративній справі.


^ Тема 17. Судові рішення суду першої інстанції

Поняття і види судових рішень. Постанови і ухвали суду першої інстанції. Окремі ухвали суду. Додаткове судове рішення.

Законність і обгрунтованість судових рішень.

Порядок ухвалення судових рішень. Вимоги до судових рішень. Зміст постанови і зміст ухвали. Проголошення судового рішення.

Набрання законної сила судовим рішенням.

Роз’яснення судового рішення. Усунення недоліків рішення судом, який його постановив.


^ Тема 18. Особливості провадження в адміністративних справах, що виникають у виборчому процесі та в процесі референдумів

Види публічно-правових спорів, що виникають у вибочрому процесі чи в процесі референдумів.

Суб’єкти вибочого процесу як сторони в адміністративному процесі. Особливості сторін. Представництво у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Право оскарження у виборчому процесі чи процесі референдумів. Підстави оскарження.

Строки звернення до адміністративного суду.

Особливості провадження в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдумів. Порядок визначення інстанційності розгляду справ.

Строки розгляду справ.Особливості і процедура розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдумів.

Судові рішення у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдумів.


^ Тема 19. Особливості провадження у справах про обмеження усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання

Особливості сторін провадження. Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування як позивачі у справах про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. Позивачі у справах про уснунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

Підстави і порядок відкриття провадження.

Розгляд справи. Спеціальні строки розгляду. Докази у справах про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання та про усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання.

Судові рішення. Порядок виконання судових рішень.

^ Законодавство і спеціальна література до тем 14-19:

 1. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р. // Урядовий кур’єр. - 19 серпня 2005р. (зі змінами).

 2. Закон України «Про доступ судових рішень» від 22 грудня 2005 р.// Урядовий кур’єр. – 18 квітня 2006 р.

 3. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах: Учеб.пособие. – М., 2002. – С.104-120.

 4. Сульженко Ю. Реалізація права на судовий захист у суді першої інстанції // Право України. – 2005. - №7.

 5. Суханова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. – М., 1997.

 6. Тимченко Г. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі // Право України. – 2005. - №5.

 7. Тищенко М.М. Загальна характеристика юридичних гарантій прав і свобод громадянина в адміністративному процесі // «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених». Збірник наук.праць. – Сімферополь, 2005. – Спец. Випуск: у 2 ч. – Ч. 1.

 8. Шупеня М. Питання судово-експертної діяльності в проекті Цивільного процесуального кодексу України // Право України. – 2003. - №2. – С.84-87.^ РОЗДІЛ 5. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

Тема 20. Апеляційне провадження в адміністративних справах

Загальна харктеристика оскарження та перевірки судових рішень, що не набрали законної сили

Право на апеляційне оскарження. Порядок апеляційного оскарження. Заява про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга. Вимоги до заяви про апеляційне оскарження.

Строки апеляційного оскарження.

Підготовка і апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Заперечення на апеляційну скаргу.

Повноваження суду апеляційної інстанції.

Судові рішення суду апеляційної інстанції. Підстави для зміни чи скасування судового рішення. Підстави для закриття справи. Підстави для направлення справи на новий розгляд.


^ Тема 21. Касаційний перегляд судових рішень

Право касаційного оскарження та порядок його здійснення. Підстави для касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги.

Строки касаційного оскарження.

Підготовка справи до розгляду. Заперечення на касаційну скаргу. Відмова від касаційної скарги.

Розгляд справи. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Попередній розгляд справи.

Повноваження суду касаційної інстанції.

Підстави для зміни судових рішень апеляційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. Зміст ухвали, постанови суду касаційної інстанції. Окрема ухвала суду.


^ Тема 22. Провадження за винятковими обставинами

Сутність перегляду судових рішень, ухвал і постанов у зв’язку з винятковими обставинами. Підстави для провадження за винятковими обставинами. Строки оскарження за винятковими обставинами.

Умови і процесуальний порядок провадження за винятковими обставинами.

Повноваження Верховного Суду України у провадженні за винятковими обставинами. Постанова Верховного Суду України. Окрема думка судді Верховного Суду України.


^ Тема 23. Провадження за нововиявленими обставинами

Завдання перегляду судових рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підстави перегляду перегляду судових рішень, ухвал і постанов суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Право порушення перегляду справи за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень, ухвал і постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Строки звернення про перегляд судових рішень.

Відкритяття провадження за нововиявленими обставинами. Порядок здійснення перегляду судових рішень, ухвал і постанов суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Судові рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.


^ Тема 24. Виконання судових рішень в адміністративних справах

Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовими рішеннями.

Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Учасники виконавчого провадження. Зміст виконавчого листа.

Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання.

Примирення сторін у процесі виконання.

Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах.


Законодавство і спеціальна література до тем 20-24:

 1. Закон України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №24. – Ст.207. (зі змінами).

 2. Трач О. Пояснення в суді апеляційної інстанції // Вісник Львівського національного університету. – Серія юрид.- 2004. - 39. – С.277-282.

 3. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні : Навч. пос. – К., 2002.

 4. Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // Право України. – 2003. – №2.

 5. Штефан М.Й., Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень. – К., 2001.Перелік питань

на Державний іспит з курсу «Адміністративне судочинство України»

 1. Поняття адміністративної юстиції. Основні моделі (типи) адміністративної юстиції в світі.

 2. Поняття адміністративного судочинства.

 3. Відмінність адміністративного судочинства від конституційного, цивільного, господарського та кримінального судочинства.

 4. Завдання адміністративного судочинства.

 5. Встановлення обґрунтованості, доцільності і безсторонності рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

 6. Поняття та природа адміністративного процесу.

 7. Зв’язок судового адміністративного процесу з адміністративним правом.

 8. Адміністративний процес і адміністративна процедура: правова природа та особливості співвідношення.

 9. Провадження та стадії адміністративного процесу.

 10. Поняття справи адміністративної юрисдикції (адміністративної справи).

 11. Поняття і предмет адміністративного спору. Співвідношення понять “адміністративно-правовий спір” і “публічно-правовий спір”.

 12. Підсудність справ адміністративним судам.

 13. Особлива природа і винятковість справ за зверненнями суб’єктів владних повноважень.

 14. Поняття та види принципів адміністративного процесу.

 15. Принципи здійснення правосуддя в адміністративних судах.

 16. Принципи стадій судового розгляду справи: усність судового розгляду, безпосередність судового розгляду (незмінність суддів), безперервність розгляду.

 17. Компетенція адміністративних судів.

 18. Поняття адміністративного суду та його склад.

 19. Система адміністративних судів в Україні. Місцеві і окружні адміністративні суди. Вищий адміністративний суд України.

 20. Роль Верховного Суду України у забезпеченні правосуддя в адміністративних справах.

 21. Поняття і види підсудності адміністративних справ.

 22. Предметна підсудність.

 23. Територіальна підсудність.

 24. Інстанційна підсудність.

 25. Підсудність за зв’язком.

 26. Підсудність за ухвалою суду.

 27. Строки звернення до адміністративного суду. Загальні і спеціальні строки. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду.

 28. Поняття адміністративного позову, його ознаки та елементи.

 29. Види позовів в адміністративному процесі. Право на позов.

 30. Сукупність та зміст доказування в адміністративному процесі. Предмет доказування.

 31. Характеристика і види доказів в адміністративному процесі.

 32. Способи забезпечення доказів.

 33. Особливості процесу доказування в окремих стадіях адміністративно-судового процесу.

 34. Оцінка судових доказів.

 35. Суб’єкт адміністративного процесу, їх види.

 36. Склад суду при здійсненні адміністративного судочинства. Відводи судді.

 37. Поняття та ознаки сторін в адміністративному процесі. Сутність неналежної сторони та процедура її заміни.

 38. Повноваження сторін в адміністративному процесі.

 39. Учасники адміністративного процесу, які сприяють вирішенню адміністративної справи в суді: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач.

 40. Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки, види.

 41. Поняття та ознаки “суб’єкта владних повноважень”.

 42. Процесуальна співучасть.

 43. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність позивача і відповідача.

 44. Поняття, ознаки та види адміністративного процесуального представництва.

 45. Правонаступництво в адміністративному процесі.

 46. Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 47. Участь прокурора в адміністративному процесі.

 48. Органи державної влади та місцевого самоврядування в адміністративному процесі.

 49. Поняття та види судових витрати в адміністративному процесі.

 50. Юридична природа та види процесуальних строків в адміністративному процесі.

 51. Примирення сторін під час підготовчого провадження.

 52. Забезпечення адміністративного позову.

 53. Підготовче провадження: поняття та стадії.

 54. Стадія судового розгляду справи: її особливості та етапи.

 55. Поняття та види судових рішень в адміністративному процесі.

 56. Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів.

 57. Процесуальний порядок ухвалення та зміст судових постанов.

 58. Ухвали адміністративних судів: поняття, структура та особливості.

 59. Апеляційне провадження.

 60. Касаційне провадження.

 61. Рішення касаційної інстанції.

 62. Підстави та порядок перегляду судових рішень за винятковими обставинами.

 63. Провадження за нововиявленими обставинами.

 64. Виконання судових рішень в адміністративних справах.

 65. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів

 66. Особливості провадження у справах, що виникають з виборчого процесу чи процесу референдуму.

 67. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України.( в разі невиконання вимог щодо несумісності).

 68. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

 69. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

 70. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання


Схожі:

Адміністративне судочинство iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни наукова бібліотека пропонуємо переглянути віртуальну виставку нових надходжень Адміністративне судочинство: підручник.
Адміністративне судочинство: підручник. – Вид. 2, перероб. і допов. / За заг ред. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 304 с
Адміністративне судочинство iconІ. Б. «Адміністративне судочинство»
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005р. (зі змінами). – К., 2010
Адміністративне судочинство iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Адміністративне право»
Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування
Адміністративне судочинство iconАдміністративне право україни питання на модуль Модуль 2
Види адміністративного примусу (адміністративне попередження; адміністративне припинення; адміністративна відповідальність)
Адміністративне судочинство iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ адміністративне та трудове право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративне та трудове право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Адміністративне судочинство iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Адміністративне судочинство iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Адміністративне право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Адміністративне право” для студентів напряму...
Адміністративне судочинство iconДокументи
1. /адм_н. судочинство.doc
Адміністративне судочинство iconЗ в І т про виробничу практику (управлінське (адміністративне) стажування)

Адміністративне судочинство iconАктуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право місцеве управління у франції стогова.
Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи