І. Б. «Адміністративне судочинство» icon

І. Б. «Адміністративне судочинство»
Скачати 265.94 Kb.
НазваІ. Б. «Адміністративне судочинство»
Дата31.05.2012
Розмір265.94 Kb.
ТипКодекс


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет


Затверджено на засіданні кафедри

адміністративного та фінансового права

від « » ___________2010 р.

протокол № _____

Завідувач кафедри д.ю.н. Заверуха І.Б.


«АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО»


Плани практичних занять

по спецкурсу для студентів 5 курсу)

(освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»)


Автори:

доц.Ткач Г.Й., доц..Янюк Н.В.


Львів – 2010


Законодавство, навчальні підручники і посібники, спеціальна література

 1. Конституція України. – К., 2006.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005р. (зі змінами). – К., 2010.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2-х т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007.

 4. Господарсько-процесуальний кодекс. – К., 2005.

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2005. (зі змінами).

 6. Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 2005. (зі змінами).

 7. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №49. – Ст. 272. (зі змінами).

 8. Закон України “Про прокуратуру” //Відомості ВРУ. – 1991, №53, ст.793. (з подальшими змінами).

 9. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №49. – Ст. 272. (зі змінами).

 10. Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. //Урядовий кур'єр. - 1998. - 15 січня. - №8-9.

 11. Закон «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 - 2010 р. – Ст. 1900; Голос України вiд 03.08.2010 - № 142; Урядовий кур'єр вiд 12.08.2010 - № 148.

 12. Указ Президента України “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16 листопада 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 24 листопада 2004 р. (зі змінами)

 13. Указ Президента України “Про вдосконалення мережі адміністративних судів України» від 16 жовтня 2008 р.

 14. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2004. – Гл. 23.

 15. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2005. – Гл.38.

 16. Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник/. – К.: Прецедент, 2007. – 531с.

 17. Адміністративна юстиція України: теорія і практика. Настільна книга судді. /За заг.ред. О.М. Пасенюка/. – К.: Вид-во «Істина», 2007.

 18. Гетьман-П’ятковська І. Суддівська влада: порівняльний аналіз та шляхи вирішення якісного добору кадрів // Право України. – 2009. - №12. – С.168.

 19. Коломієць Т., Лютиков П. Проблеми правового розмежування адміністративної та господарської юрисдикції: аналіз передумов виникнення та можливі шляхи їх вирішення // Право України. – 2009. – №10. – С.175.

 20. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005.

 21. Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За заг.редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.

 22. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг.редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006.

 23. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К., 2007 р.

 24. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції України: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.

 25. Середа О. Адміністративне і господарське судочинство: значення і доцільність спеціалізованих судів у порівняльно-історичному аспекті // Право України. – 2009 . – №6. – С.80.

 26. Скомороха Л. Конкурсний добір кандидатів на посади суддів: міжнародний досвід і вітчизняні реалії // Право України. – 2009. - №4. –С.70.

 27. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес. – Харків: «КОНСУМ», 2003.

 28. Ткач Г. Предмет судового оскарження у справах, що виникають з адміністративного спору // Вісник Львівського національного університету. – Серія юридична. 2005. – Випуск 41. – С.157-161.

 29. Шишкін В.І. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. – 1999. – №12.

 30. Шишкін В.І. Судові системи країн світу. – К.: Юінком Інтер, 2001.

 31. Янюк Н. Спірні питання щодо забезпечення позову при оскарженні нормативно- правових актів // Вісник вищого адміністративного суду України. – 2009. - №1. – С.60-63.Тема 1.

Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство


1.Адміністративна юстиція як інститут судового захисту.

2.Завдання адміністративного судочинства та відмінність його від інших видів судочинства.


Контрольні запитання:

1.У чому різниця між поняттями «адміністративна юстиція» та «адміністративне судочинство» ?

2.Які моделі адміністративної юстиції існують в світі? Яка модель адміністративної юстиції в Україні?

3.У чому завдання адміністративного судочинства?

4.Чим відрізняється завдання адміністративного судочинства від завдань інших видів судочинства?


Задачі:

1.Студент філологічного факультету університету Олександр Петренко звернувся до міського комісаріату за місцем знаходження гуртожитку із проханням поставити його на військовий облік у зв’язку з переїздом на навчання до міста. Одночасно подав посвідчення про приписку з відміткою про зняття з військового обліку за попереднім місцем проживання. Відповідальний службовець комісаріату відмовився ставити його на військовий облік, оскільки О.Петренко не надав довідки з університету, що він дійсно є студентом і має право на забезпечення гуртожитком. В університеті відповіли, що таку довідку О.Петренку зможуть видати лише через два тижні, коли з відпустки вийде працівник, що відповідає за ведення обліку студентів.

О.Петренко оскаржив бездіяльність міського військового комісаріату до адміністративного суду щодо не взяття його на військовий облік , оскільки внаслідок такої бездіяльності з’являються підстави для притягнення О.Петренка до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Крім того, за відсутності відповідного запису у посвідченні про приписку він не зможе звернутися до паспортного столу для реєстрації свого нового місця проживання.

Суд, розглянувши адміністративний позов, відмовив у його задоволенні, зіславшись на те, що жодного права О.Петренка військовий комісаріат не порушив, адже стати на військовий облік є обов’язком, а не правом призовника.


^ Чи допустив військовий комісаріат порушення прав, свобод чи інтересів О.Петренка?

Чи може суд надавати захист інтересам особи?

Чи правильне рішення ухвалив суд? Підготуйте консультацію, як діяти О.Петренку далі.


2. Мешканець села Петриківці фермер Іван Колодій звернувся до Петриківської Сільської ради із заявою про надання йому в короткострокову оренду земельної ділянки для вирощування нового сорту соняшника (1га), яка би прилягала до земель, що є у його власності . Сільська рада розглянула заяву І.Колодія і прийняла рішення про надання йому в оренду земельної ділянки розміром 1 га, прилеглої до Сільськогосподарських угідь І.Колодія з південної сторони. Зазначена земельна ділянка раніше належала іншому користувачеві, з яким сільська рада розірвала договір дострокової оренди через недоцільне її використання.

І.Колодій звернувся до районного суду з адміністративним позовом, у якому оскаржив рішення сільської ради. Позов він обґрунтував тим, що попередній користувач земельної ділянки використовував її для зберігання отрутохімікатів. Значна частина хімікатів зберігалася протягом тривалого часу під відкритим небом, тому земля зазнала значного забруднення і стала малопридатною для вирощування сільськогосподарських культур.

Суд, розглянувши справу, прийняв постанову, якою у задоволенні позову відмовив. Основним мотивом стало те, що сільська рада прийняла своє рішення відповідно до закону , адже прохання І.Колодія про виділення земельної ділянки для вирощування соняшника було повністю задоволено, а земельна ділянка, згідно з даними державного земельного кадастру, належить до земель сільськогосподарського призначення, тому суд не взяв до уваги посилання позивача на те, що вона є малопридатною для ведення сільського господарства.


^ Чи допустила порушення сільська рада прав, свобод та інтересів І.Колодія?

Чи врахував суд завдання адміністративного судочинства, відмовляючи в задоволенні позову?

^ Чи було перевірено рішення сільської ради на відповідність усім критеріям, що визначені ч.3ст2 КАСУ? Якщо ні, то які критерії були проігноровані?

Чи правильне рішення ухвалив суд? Підготуйте консультацію, як діяти І.Колодію далі.


3.Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким суб’єктам підприємницької діяльності , які працевлаштовують вихованців дитячих будинків, надається одноразова грошова допомога з державного бюджету за кожну працевлаштовану особу. Виконання цього закону покладено на Міністерство праці і соціальної політики. Підприємство, яке працевлаштувало десять вихованців дитячих будинків, виграло справу проти міністерства і за постановою адміністративного суду мало одержати грошову допомогу. Однак на стадії виконання постанови суду набрав чинності новий закон про бюджет, яким було скасовано цей вид допомоги і встановлено, що невиконані судові рішення про зобов’язання виплатити таку допомогу не повинні виконуватися. На цій підставі державний виконавець закрив виконавче провадження.


^ Чи є підстави для оскарження рішення державного виконавця до адміністративного суду?

На які принципи адміністративного судочинства можна послатися для обґрунтування адміністративного позову?


4.75-річний пенсіонер звернувся до адміністративного суду зі скаргою на рішення територіального органу Пенсійного Фонду України про відмову у збільшенні розміру пенсії. У скарзі пенсіонер виклав усі відомості, які вимагає КАСУ для позовної заяви. Але адміністративний суд залишив скаргу без руху і направив її для усунення недоліків у зв’язку з тим, що формою звернення до адміністративного суду має бути позовна заява, а не скарга.

Пенсіонер звернувся до юридичної клініки за допомогою в оформленні документа, оскільки йому тяжко самому переписувати скаргу та ще й у двох примірниках (для суду і для відповідача).


^ Чи правильно вчинив адміністративний суд?

Чи допустив суд порушення принципів адміністративного судочинства?

Чи можна оскаржити ухвалу суду про залишення скарги без руху в апеляційному порядку? Чи доцільно це робити у наведеній ситуації? Надайте консультацію пенсіонерові?


Рекомендована література:

1.Адміністративна Юстиція: європейський досвід і пропозиції для України (Автори: І.Б.Коліушко, Р.О.Куйбіда – К.:Факт,2003

2.Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції // Право україни – 2000 №2.- с.12-18

3.Кампо В.М., Ткач Г.Й. Про запровадження органів адміністративної юстиції (адміністративних судів) // Право України – 1992.№8.

4.Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні. – К.: Атака.-2007р.

5.Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні. – К.-2003р.

6.Школик А.М. Порівняльне адміністративне право. Львів.: ЗУКЦ.-2007р.


Тема 2. Адміністративний судовий процес

1.Поняття та особливості адміністративного судового процесу.

2.Зв’язок адміністративного судового процесу з адміністративним правом та іншими видами юрисдикційних процесів.

3.Наукові підходи щодо розвитку адміністративного судового процесу.


Контрольні запитання:

1.Що таке адміністративний процес?

2.В чому відмінність адміністративного судового процесу від цивільного, кримінального, господарського і конституційного-юрисдикційного процесів?

3.Як співвідносяться поняття «адміністративний процес» і «адміністративний судовий процес», «адміністративно-позовне провадження»?

4.Як правильно сказати: «учасники адміністративного процесу», чи «учасники адміністративного судочинства»?


Рекомендована література:

1.Заверуха І.Б. Особливості адміністративного процесу як засобу забезпечення процедури розгляду в адміністративному суді //Вісник ЛНУ. – серія юрид.-2004.-№39

2.Кононов П.Й. Административный процесс: подходы к определению понятия і структури // Государство и право.-2001-№6

3.Старилов Ю.Н. Административный процесс в системе современных научных представлений об административной юстиции // Государство и право.-2004-№6.

4.Стефанюк В.С. Проблеми вдосконалення адміністративного процесу та розвитку адміністративної юстиції в Україні // Право України.-2003.-№1.

5.Стефанюк В.С.Судовий адміністративний процесс. – Х.: Консуль, 2003р.

6.Педько Ю.С. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення // Право України 2001р. – №10.


Тема 3. Принципи адміністративного судочинства

1.Поняття принципів адміністративного судочинства.

2.Характеристика принципів адміністративного судочинства та їх особливості.


Контрольні запитання:

1.В чому різниця між принципом верховенства права і принципом законності? Які особливості їх застосування в адміністративному судочинстві?

2.Яким чином розкриває зміст принципу верховенства права Конституційний суд України та Європейський суд з прав людини?

3.Чим обумовлена наявність в адміністративному судочинстві принципу офіційності? У чому полягає його зміст?

4.В чому особливості принципу диспозитивності на відміну від його змісту в цивільному процесі?


Задачі:

1.В одній зі справ у якості відповідача була притягнута ДПА України. Позивач просив захистити його право шляхом покладення певних обов’язків на одну із посадових осіб цього органу. Суд залишив справу без руху та зобов’язав узгодити вступну частину позовної заяви із її прохальною частиною.

^ Дайте оцінку дій суду. Чи дотримано принципу офіційності?


2.Залізничним судом м. Львова ухвалою було призначено судову будівельно-технічну експертизу . Розглянувши скаргу на цю ухвалу, апеляційний суд скасував її на тій підставі, що призначення експертизи як способу забезпечення доказів відбулося з порушенням порядку, встановленого ст..75 КАСУ, - без подання зацікавленою особою заяви про забезпечення доказів та її розгляду в установленому порядку.

^ Дайте оцінку діям суду. Чи взяв суд до уваги принципи офіційності?


3.Особою, яка була звільнена з посади заступником начальна об’єднання№1 їз режиму та оперативної роботи управління виправно-трудових колоній Красноярського краю СРСР, було подано позов про неправомірне нарахування їй пенсії в меншому розмірі, аніж передбачений для осіб, які звільнені із аналогічних посад в Установах Державного Департаменту України з питань виконання покарань, займана посада при СРСР прирівняна до посади першого заступника начальника установ з нагляду , безпеки, охорони та оперативної роботи. Суд апеляційної інстанції у задоволенні позову відмовив, оскільки позивач не дав іншої довідки, яка б підтвердила відповідність займаної при звільненні посади іншій (вищій) посаді у структурі Державного департаменту України з питань виконання покарань.

^ Проаналізуйте, чи дотримався суд принципу диспозитивності в судовому процесі?


Рекомендована література:

1.Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція. К.2007р.

2.Рижков Г.Роль принципу офіційності в адміністративно-процесуальному праві за європейським досвідом // Адміністративна юстиція : Європейський досвід К.2003р.

3.Сухомилінов С.Доцільність чи верховенство закону? // Право України – 200.-№3


Тема 4. Учасники адміністративного процесу

(1 заняття )

1. Поняття та види учасників адміністративного процесу.

2. Поняття та ознаки сторін в адміністративному процесі.

3. Неналежна сторона в адміністративному процесі та процедура її заміни.


(2 заняття )

4. Треті особи та їх види в адміністративному процесі.

5. Участь в адміністративному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

6. Представництво в адміністративних судах.


Контрольні запитання:

1. Хто є сторонами в адміністративному процесі?

2. Хто може бути позивачем та відповідачем в адміністративній справі?

3. Що таке неналежна сторона в адміністративному процесі?

4. Чи допускається в адміністративному процесі процесуальне правонаступництво?

5. Які види третіх осіб передбачені КАС України?

6. Яка мета існування інституту третіх осіб в адміністративному процесі?

7. Яким органам публічної адміністрації та посадовим особам надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб?

8. У яких формах прокурор приймає участь в адміністративному процесі?

9. Що таке процесуальне представництво?

10. Яка відмінність процесуального статусу представника в адміністративному процесі від статусу в цивільному процесі?

Задачі:

1.У справі з приводу оскарження розпорядження міського голови відповідачем була названа відповідна міська рада.


^ Чи можна вважати належним відповідачем міську раду?

Чи може міська рада бути залучена до судового розгляду?


2.Суд залишив позовну заяву без руху, посилаючись на ту обставину, що вона подана неналежним позивачем – Міністерством закордонних справ, яке просило скасувати адміністративне стягнення, накладене на його працівників.

^ Чи обґрунтованою була відмова суду?

Як слід було вирішити справу?


3. Судді місцевого суду звернулися до суду із позовом, у якому просять стягнути на свою користь втрати частини заробітної плати, пов’язані з утриманням податку відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» на користь. Свої позовні вимоги позивачі обґрунтовують тим, що протягом 2004-2006 років з нарахованої позивачам заробітної плати було отримано податок з доходів фізичних осіб. Оскільки судді відповідно до Указу Президента України від 10.07.1995р. №584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту» звільнені від сплати прибуткового податку, то утримані з нарахованої позивачам заробітної плати відповідні суми підлягають стягненню на користь останніх. Протягом 2004-2006 років жодні зміни до кошторису відповідного місцевого суду стосовно компенсації втрати частини заробітку суддів від сплати податку не вносились, що не забезпечило належний рівень оплати праці суддів та призвело до зменшення фактично отриманої позивачами заробітної плати.


^ Хто є сторонами і третіми особами у цій справі?

(Ухвала ВАСУ від 10 липня 2008 року).


4. Товариство з обмеженою відповідальністю “Лазурне узбережжя” звернулось до суду з позовом до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, в якому просить зобов’язати відповідача продовжити дію дозволу на виконання будівельних робіт від 22.03.2005 р. №156/05. У ході розгляду справи суд встановив, що:

1) відповідно до ст. 29 Закону України “Про планування і забудову територій”, Положення про державний архітектурно-будівельний контроль, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 225, та Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 р. № 273, повноваження надавати дозвіл на виконання будівельних робіт або відмови у наданні такого дозволу надано Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю;

2) згідно з довідкою Головного управління статистики в Одеській області від 21.09.2006 р. №01-02-114-2682 та Положення про інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яке затверджене наказом начальника Управління архітектури та містобудування Виконавчого комітету Одеської міської ради, Інспекція не є юридичною особою і діє у складі Управління архітектури та містобудування Виконавчого комітету Одеської міської ради.


^ Кого слід віднести до належного відповідача (ів) у цій справі?

(Ухвала ВАСУ від 17 квітня 2007 року)


5. Гриценко В.Г. звернувся із позовом до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської Ради про визнання протиправною її бездіяльності, яка, на думку позивача, полягала у ненаданні йому дозволу на виконання будівельних робіт по реконструкції нежилого приміщення, вбудованого в житловий будинок по вул. Дзержинського, 35, площею 29,7 м. кв. під стоянку для легкового автомобіля із влаштуванням окремого в`їзду з вул. Дзержинського. Під час судового розгляду справи було виявлено, що рішенням Ленінського районного суду м. Києва від 19 січня 2005 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області, був задоволений позов Даценка В.В. до Гриценка В.Г. про усунення перешкод у користуванні житлом та відшкодування моральної шкоди. Підставою для цього, відповідно до цього рішення суду, стало проведення будівельних робіт без відповідного дозволу місцевої інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та те, що отвір гаражних воріт виконано з порушенням будівельних норм.


^ Чи необхідно Даценка В.В. залучати до участі у цій справі. Якщо так, то у якій якості? (Ухвала ВАСУ від 15 грудня 2005 року)


6. В квітні 2005р. Голова Верховної Ради України звернувся до суду із заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України Олійника П.М., який 31.03.2002р. був обраний народним депутатом України від виборчого округу № 125 Львівської області і розпорядженням Керівника апарату Верховної Ради України № 1101 від 29.05.2002р. його було зараховано на роботу до Верховної Ради України четвертого скликання на постійній основі. Указом Президента України № 179/2005 від 04.02.2005р. Олійник П.М. призначений Головою Львівської обласної державної адміністрації. Вважаючи, що ця посада є несумісною із статусом народного депутата України, просив постановити рішення про припинення повноважень народного депутата України Олійника П.М. На момент перегляду у ВАСУ судових рішень по цій справі відбулися чергові вибори народних депутатів, в результаті яких обрано Верховну Раду України нового скликання.


^ Чи може Верховна Рада України нового скликання бути у наведених правовідносинах правонаступником Верховної Ради попереднього скликання?

(Ухвала ВАСУ від 15 листопада 2006 р).


Рекомендовані джерела до теми:

 1. Закон України “Про прокуратуру” //Відомості ВРУ. – 1991, №53, ст.793. (з подальшими змінами).

 2. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 22 грудня 1997 // ВВР України. – 1998.- №20. – Ст.99. (зі змінами).

 3. Стефаник В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Харків.: Фірма «Консум», 2003.

 4. Чванкін С.А. Види судового представництва. Чи є громадське представництво? // Актуальні проблеми і права: Збірник наукових праць. – 2004. – Вип..22. – С.572-576.Тема 5. Підсудність справ адміністративним судам

1. Поняття і види підвідомчості справ адміністративної юрисдикції.

2. Поняття, зміст і види підсудності справ адміністративної юрисдикції.

 1. Предметна підсудність адміністративних справ.

 2. Територіальна підсудність адміністративних справ.

 3. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

 4. Підсудність за зв’язком справ (підсудність кількох пов’язаних між собою вимог).

 5. Підсудність за ухвалою суду.Контрольні запитання:

1. Які існують критерії підвідомчості публічно-правових спорів?

2. Що таке «підсудність справ адміністративної юрисдикції»?

3. Які існують проблеми розмежування підсудності справ?

4. Які існують підстави передачі адміністративних справ з одного адміністративного суду до іншого?

5. Які категорії справ, підсудніх Вищому адміністративному суду як суду першої інстанції? Чим це зумовлено?


Задачі:

1. Суд на основні ч.2 ст.19 КАС України постановив ухвалу про непідсудність вимог, які стосувались протиправності наказу Державної податкової адміністрації України «Про надання інформації державними нотаріальними конторами або приватними нотаріусами та про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 29 вересня №45» від 19 серпня 2005 №352 (Наказ). За висновком суду оскаржений наказ був правовим актом індивідуальної дії. А тому, на думку судді, позивач порушив правило територіальної підсудності, звернувшись із позовом до суду за місцем знаходження відповідача».

^ Чи правильно суд застосував припис КАСУ про підсудність?


2. Особа оскаржила правовий акт індивідуальної дії і при цьому звернулася із адміністративним позовом до кількох відповідачів, лише частина з яких мала статус суб’єкта владних повноважень. Галицький районний суд м. Львова ухвалою відмовив у відкритті провадження за позовними вимогами до всіх відповідачів із посиланням на те, що вони не належить до компетенції адміністративних судів.

^ Чи обґрунтованою є ухвала суду?


3. Особа відкликала свою позовну заяву та просила залишити її без розгляду, посилаючись на те, що вона подана із порушенням правил територіальної підсудності. Суд своєю ухвалою задовольнив клопотання та залишив позовну заяву без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 155 КАСУ.

^ Чи обґрунтованою є ухвала суду?


4. Виявивши порушення закону з боку представництва іноземного суб’єкта господарювання, орган державної влади України поклав обов’язок усунути це порушення не на цього суб’єкта, а на керівника представництва. Позов від імені іноземного суб’єкта господарювання щодо оскарження припису був поданий до суду за вибором керівника. Однак суд повернув позовну заяву, стверджуючи, що заява мала бути подана до суду за місцем проживання посадової особи представництва.

^ Чи обґрунтованими є дії суду? Яким чином слід вирішити питання про підсудність цієї адміністративної справи?


Рекомендовані джерела до теми:

 1. Закон «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 - 2010 р. – Ст. 1900; Голос України вiд 03.08.2010 - № 142; Урядовий кур'єр вiд 12.08.2010 - № 148.

 2. Указ Президента України “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16 листопада 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 24 листопада 2004 р.

 3. Інформаційний лист ВСУ «Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами» від 26 грудня 2005 р. // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №2.

 4. Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про деякі питання, пов’язані із розмежуванням компетенції господарських і адміністративних судів» від 7 лютого 2006 р. // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №2.

 5. Бевзенко В.М., Мінько С. М. Особливості визначення підвідомчості і публічно-правових спорів // Вісник господарського судочинства. – 2007. - №3. – С.122-126.

 6. Заверуха О.Б. Адміністративна юстиція: поняття, правовий зміст, характерні ознаки // Вісник Львівського національного університету. – Серія юрид.- 2003. – Випуск 38. – С.212 –218.

 7. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах: Учеб.пособие. – М., 2002. – С.99-104.

 8. Педько Ю. Адміністративна юстиція і компетенційні спори /Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції». Зб.наук.пр– Київ: Вид-во: «ООО «АДЕФ-Україна», 2003. – С.165-167.

 9. Перепелюк В.Г. До питання про компетенцію адміністративного суду / «Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції». Зб.наук.пр– Київ: Вид-во: «ООО «АДЕФ-Україна», 2003. – С.148-170.

 10. Стефанюк В.С. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні Конституції України та інших законів // Право України. – 2002. - №2.

 11. Янюк Н. Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання // Право України. – 2003. – №2. – С.88-91.


Тема 6. Доказування і докази

1. Поняття і мета судового доказування.

2. Поняття, характеристика і види доказів.

3. Предмет доказування. Обставини, які не доказуються в адміністративному процесі.

4. Забезпечення доказів в адміністративному процесі.


Контрольні запитання:

1. Що таке доказування в адміністративному процесі?

2. Які є види доказів?

3. Які обставини не підлягають доказуванню в адміністративному процесі?

4. У чому полягає забезпечення доказів в адміністративному процесі?

5. За чиєю ініціативою здійснюється забезпечення доказів в адміністративному процесі?


Задачі:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропродукт» звернулося з позовом до Східної регіональної митниці про визнання недійсним рішення про визначення коду товару № КЕ – 800-552-04 від 3 червня та зобов’язання провести митне оформленн за кодом товару, визначеним позивачем. Господарський суд Харківської області призначив комплексну судову експертизу, на основі якої встановив помилковість визначеного відповідачем коду товару та задовольним позов. Харківський апеляційний господарський суд своєю постановою рішення суду першої інстанції залишив без змін.

Відповідач оскаржив зазначені судові рішення у касаційному порядку, посилаючись на своє виключне право визначати код товару. Погоджуючись із доводом Східної регіональної митниці, Вищий адміністративний суд України додатково вказав на невиконання судами першої та апеляційної інстанцій обов’язку оцінювати докази в їх сукупності, оскільки жоден із них не має для суду наперед встановленої сили. За результатами перегляду оскаржені судові рішення були скасовані, а позов залишений без задоволення.

^ Чи обґрунтованим є рішення Вищого адміністративного суду?

2. На практиці суди отримують клопотання про проведення експертизи фальшивих на переконання заявника доказів, однак, без обґрунтування відмовляють у задоволенні такого клопотання. Суди не зважають на показання свідка про фальшивість підписів на документах, що є предметом судового розгляду.

^ Чи обґрунтованими є дії суду?

У який спосіб має посутпити суддя у такій ситуації?


3. При вирішення спору щодо заборгованості із заробітної плати перед секретарем місцевої ради суд поклав обов’язок доведення наявності такої заборгованості на позивача. Через те, що позивач не довів обставину заборгованості із заробітної плати суд відмовив у задоволенні позову.

^ Чи правомірним є дії суду?

Чим порядок доказової діяльності в адміністративних судах відрізняється від доказової діяльності і інших судах?


Рекомендовані джерела до теми:

 1. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №28. – Ст..232.

 2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затв. Міністерством юстиції України від 8 жовтня 1998 р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 р. №144/5) (зі змінами.).

 3. Додин Е.В. Доказательства в административному процессе. – М., 1973.

 4. Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов государственного управления. – К., 1976.

 5. Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблеми юридичного доказування // Право України. – 2002. - №5.

 6. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 204-235.

 7. Тартышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. – Х., 1998.

 8. Теория доказательств в советском уголовном процес се. Часть общая / Кол.авт.: Белкин Р.С., Винберг А.И., Эйсман А.А. и др.. – М.: Юрид.лит., 1967.

 9. Шкарлупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія. – К.: УАВС, 1995.Тема 7. Провадження у суді першої інстанції

1. Порядок відкриття провадження в адміністративній справі.

2. Забезпечення адміністративного позову.

3. Підготовче провадження: поняття та процесуальний зміст стадії.

4. Судовий розгляд адміністративної справи.


Контрольні запитання:

1. За наявності яких юридичних фактів відбувається порушення адміністративної справи?

2. У якій формі до адміністративного суду подається адміністративний позов?

3. Які існують засоби забезпечення позову?

4. Яка мета підготовки справи до розгляду?

5. Які ознаки характеризують стадію підготовки справи до судового розгляду?

6. Яке рішення може прийняти адміністративний суд за результатами проведення підготовчого провадження?


Задачі:

1. Позивач звернувся до адміністративного суду за захистом порушених органом виконавчої влади його прав шляхом подання скарги. Суд залишив це звернення без розгляду, у зв’язку з недотриманням особою вимоги щодо найменування звернення.

^ Чи правомірним є дії суду?

Як слід поступити судді у такому випадку?


2. Гр. М. звернулась до суду із цивільним позовом та просила визнати недійсним і скасувати розпорядження Франківської районної адміністрації Львівської міської ради, визнати частково недійсним договір купівлі-продажу квартири та визнати за нею право власності на частину квартири. Суд залишив позовну заяву М. без руху та надав можливість уточнити вимоги.

^ Чи правомірним є дії суду?

Якими мали би бути дії суду?


3. Державна податкова інспекція звернулась до суду із вимогою застосувати до товариства із обмеженою відповідальністю – платника податків арешт активів шляхом зупинення опеацій на рахунках в установі банку. 18 травня 2006 р. суд першої інстанції, пізніше підтриманий судом апеляційної інстанції, відмовим у задоволенні позову на підставі двох основних мотивів. По-перше, суд встановив безпідставність вимоги про зупинення операцій через відсутність обставин, які б обґрунтовували необхідність вжиття цього примусового заходу. По-друге, на момент розгляду справи суд констатував зміни до закону, якими позивач позбавлявся права звертатись до суду із такою вимогою.

^ Чи обґрунтованими є дії суду?


Рекомендовані джерела до теми:

 1. Колтунова А.І. Спірні питання забезпечення позову в цивільному процесі // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України /Тези доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науков-практичної конференції, 25-26 січня 2007 р. – Харків, 2007. – С.138

 2. Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За заг.редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.

 3. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг.редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006.

 4. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К., 2007 р.

 5. Янюк Н. Спірні питання щодо забезпечення позову при оскарженні нормативно- правових актів // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. - №1. – С.60-63.Перелік питань на модуль з

«Адміністративного судочинства України»

 1. Поняття, моделі (типи) адміністративної юстиції.

 2. Поняття адміністративного судочинства.

 3. Відмінність адміністративного судочинства від конституційного, цивільного, господарського та кримінального судочинства.

 4. Завдання адміністративного судочинства.

 5. Поняття та природа адміністративного процесу.

 6. Поняття і предмет адміністративного спору.

 7. Підсудність справ адміністративним судам.

 8. Принципи адміністративного процесу.

 9. Компетенція адміністративних судів.

 10. Поняття адміністративного суду та його склад.

 11. Поняття і види підсудності адміністративних справ.

 12. Строки звернення до адміністративного суду.

 13. Поняття адміністративного позову, його ознаки та елементи.

 14. Доказування в адміністративному процесі. Предмет доказування.

 15. Способи забезпечення доказів.

 16. Склад суду при здійсненні адміністративного судочинства. Відводи судді.

 17. Сторони в адміністративному процесі.

 18. Учасники адміністративного процесу.

 19. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність позивача і відповідача.

 20. Поняття, ознаки та види адміністративного процесуального представництва.

 21. Правонаступництво в адміністративному процесі.

 22. Участь прокурора в адміністративному процесі.

 23. Примирення сторін під час підготовчого провадження.

 24. Забезпечення адміністративного позову.

 25. Підготовче провадження: поняття та стадії.

 26. Стадія судового розгляду справи: її особливості та етапи.

 27. Судові рішення: судові постанови та процесуальні ухвали.

 28. Підстави і порядок перегляду судових рішень.

 29. Виконання судових рішень в адміністративних справах.

 30. Особливості провадження в окремих справах.

Індивідуальна робота

 1. Фізична особа звернулась до ректора державного вищого навчального закладу із позовом про скасування його наказу та протоколу приймальної комісії про зарахування до аспірантури. У порядку якого виду судочинства слід розглядати цей позов? Чи виступає ректор у наведених правовідносинах суб’єктом владних повноважень (Ухвала ВАСУ від 12 лютого 2009 року )
 1. Фізична особа звернулась із позовом до районного відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області про визнання протиправним повідомлення про відмову в порушенні кримінальної справи. У порядку якого виду судочинства має розглядатись цей позов? (Ухвала ВАСУ від 7 лютого 2007 року)
 1. Фізична особа оскаржила протокол засідання конкурсної комісії Заставнівської районної державної адміністрації по наданню згоди на розробку проектів відведення земельних ділянок, їх вибору та обстеження. Чи є ця комісія суб’єктом владних повноважень та чи може її протокол бути предметом оскарження у порядку адміністративного судочинства? (Ухвала ВАСУ від 3 липня 2008 року)
 1. Відділ державної виконавчої служби Стрийського району Стрийського міськрайонного управління юстиції звернувся із позовом до Відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” про стягнення (повернення) коштів, які це товариство отримало від позивача в результаті виконавчих дій, що згодом у судовому порядку були визнані протиправними. У порядку якого виду судочинства слід розглядати цей спір? (Постанова ВСУ від 24 жовтня 2006 року)
 1. Приватне підприємство «Томкет» звернулося до Комунального підприємства «Управління генерального плану м. Донецька» із позовом про покладення на відповідача обов’язку прийняти до розгляду відповідну заяву позивача та у разі наявності підстав погодити розміщення об’єкта зовнішньої реклами. Чи виступає відповідач у наведених правовідносинах в якості суб’єкта владних повноважень та чи належить цей спір до адміністративної юрисдикції? (Ухвала ВАСУ від 03 грудня 2008 року).
 1. Чернівецька міська рада звернулась до суду з позовом до приватного навчального закладу «Західноукраїнський економіко – правничий університет» про визнання частково недійсним державного акту від 9 липня 1997 року на право постійного користування земельною ділянкою №1 розміром 0,4838 га по проспекту Незалежності, 104 – А м. Чернівці та про зобов’язання відповідача звільнити відповідну земельну ділянку та повернення її в розпорядження Чернівецької міської ради. Чи має право у наведеному випадку міська рада звертатись до приватної особи із адміністративним позовом? (Ухвала ВАСУ від 19 вересня 2007 року)Схожі:

І. Б. «Адміністративне судочинство» iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни наукова бібліотека пропонуємо переглянути віртуальну виставку нових надходжень Адміністративне судочинство: підручник.
Адміністративне судочинство: підручник. – Вид. 2, перероб. і допов. / За заг ред. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 304 с
І. Б. «Адміністративне судочинство» iconАдміністративне судочинство
Ткач Г. Й. к ю н., доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
І. Б. «Адміністративне судочинство» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Адміністративне право»
Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування
І. Б. «Адміністративне судочинство» iconАдміністративне право україни питання на модуль Модуль 2
Види адміністративного примусу (адміністративне попередження; адміністративне припинення; адміністративна відповідальність)
І. Б. «Адміністративне судочинство» iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ адміністративне та трудове право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративне та трудове право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
І. Б. «Адміністративне судочинство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
І. Б. «Адміністративне судочинство» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Адміністративне право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Адміністративне право” для студентів напряму...
І. Б. «Адміністративне судочинство» iconДокументи
1. /адм_н. судочинство.doc
І. Б. «Адміністративне судочинство» iconЗ в І т про виробничу практику (управлінське (адміністративне) стажування)

І. Б. «Адміністративне судочинство» iconАктуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право місцеве управління у франції стогова.
Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи