Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету icon

Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Скачати 369.67 Kb.
НазваПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Дата21.06.2012
Розмір369.67 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права


Публічна служба


ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ ТА ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів юридичного факультету


Львів 2009

Видання здійснено при технічній допомозі Консорціуму “Верховенство права”
Контрактного Агенства міжнародного розвитку США.


Г.Й.Ткач

Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2006. – 16 с.


Схвалено кафедрою адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № _____від “_____”_____________2009 р.


Авторські права застережені
^

Програма СПЕЦКУРСУ
Актуальність спецкурсу


В Україні за роки незалежності відповідно до Конституції України постійно змінюється структура та функціонування органів публічної влади всіх рівнів. Розвиток всіх форм власності та громадянського суспільства вимагають перетворення бюрократичного апарату на ефективну систему урядування, яка сприятиме задоволенню прав та законних інтересів громадян. А це в свою чергу зумовлює об’єктивну необхідність для подальшого розвитку і зміцнення діяльності публічних службовців у нових умовах

Визначальним критерієм для таких змін є впровадження в діяльності службовців України європейських стандартів обслуговування громадян та професійного обслуговування політичного керівництва. Заходи щодо такого впровадження передбачені Концепцією адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу, схваленої Указом Президента України від 5 березня 2004 року, а також Концепцією розвитку законодавства про державну службу в Україні, схвалену Указом Президента України від 20 лютого 2006 року.

Глибоке розуміння проблем, які виникають в процесі формування сучасної доктрини публічної служби, самого поняття публічної служби, а також відповідного інституту, сприятиме більш раціональному підходу до формування кадрової політики відповідно до нових завдань і функцій держави, а також подоланню відчуженості суспільства від публічної влади, підвищенню професіоналізму та компетентності публічних службовців.

^ Мета спецкурсу:

Дати слухачам спеціалізації ’’Публічне управління і публічні фінанси’’, які готуються до публічної служби, комплекс сучасних юридичних знань, умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності по забезпеченню повноважень державних органів та наданню громадянам публічних послуг. Допомогти глибше зрозуміти сутність і природу публічної служби, вивчити законодавство, яке регулює порядок проходження публічної

служби, а також практику його застосування.

^ Завдання спецкурсу: • дати студентам глибокі і систематизовані знання про сутність публічної служби, її організацію і функціонування, завдання та функції, а також перспективи розвитку;

 • сприяти вибору публічними службовцями належної моделі поведінки на службі, яка передбачає бездоганне виконання законів, глибоке знання своїх прав та обов’язків готовність і здатність забезпечувати на високому професійному рівні права та інтереси громадян;

 • навчити студентів правильно орієнтуватись в законодавстві про публічну службу, яке регулює всі публічно-службові відносини, починаючи з поступлення на публічну службу і закінчуючи її припиненням;

 • сприяти зацікавленості у подальшому розвитку та вдосконаленні

 • законодавства про публічну службу і зміцненні службової дисципліни;

 • допомогти глибоко зрозуміти сутність і значення Європейських стандартів та зарубіжного досвіду організації та функціонування публічної служби для України.


^

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА СИСТЕМА СПЕЦКУРСУ


«ПУБЛІЧНА СЛУЖБА»


Актуальність спецкурсу з огляду на формування публічної службі як сучасного публічно-правового інституту.

Предмет спецкурсу: комплексне правове регулювання різноманітних службових відносин, які складаються в процесі проходження публічної служби.

Завдання спецкурсу: дати глибокі і систематизовані знання про сутність публічної служби, її організацію і функціонування; ознайомити студентів із статусом публічного службовця, а також з особливостями юридичної відповідальності публічних службовців, навчити студентів правильно орієнтуватись в законодавстві про публічну службу.

Система спецкурсу відповідає системі діючого в Україні законодавства, яке регулює службові відносини. Вона повинна сприяти якомога кращому засвоєнню теоретичного та нормативного матеріалу.
^

Тема 2. ПУБЛІЧНА СЛУЖБА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА
Публічна служба як важливий публічно-правовий інститут. Поняття та сутність публічної служби. Соціальна роль публічної служби, її завдання та функції.

Види публічної служби. Служба в органах державної влади ( державна служба) та служба в органах місцевого самоврядування ( муніципальна служба). Інші види публічної служби.

Поняття та принципи публічної служби, їх правове закріплення. Види принципів. Конституційні принципи публічної служби. Організаційно-функціональні принципи публічної служби.

Правові джерела публічної служби: Конституція України, закони та підзаконні нормативно-правові акти. Стратегія розвитку законодавства про публічну службу в контексті його адаптації до стандартів Європейського Союзу.


^

Тема 3. Посади В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Поняття та види ( типи) посад в органах публічної влади. Категорії посад публічної служби. Сучасна структура посад публічної служби. Політичні посади в державних органах.

Реєстр посад публічної служби ( перспективи розробки та прийняття).Вплив посади на характер виконуваної роботи.


^

Тема 4. Управління державною службою.
Державна політика в сфері публічної служби служби.

Організація управління публічною службою. Органи управління публічною службою. Центральний орган управління публічною службою та його органи на місцях: структура, компетенція. .

Основні напрямки діяльності та перспективи розвитку органів управління публічною службою.

Управління службою в органі публічної влади. Стандарти і кадрове діловодство. Реєстр державних і муніципальних службовців.


^

Тема 5. Поняття та ПРАВОВИЙ СТАТУС ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Поняття «публічний службовець» Чиновник. Законодавче закріплення цих понять.

Види публічних службовців. Проблеми класифікації (видового групування). Ранги публічних службовців. Службові та посадові особи публічної служби.

Правовий статус публічного службовця та його структура. Обов.язки та права публічних службовців. Обмеження та заборони, пов’язані з публічною службою.

Декларування доходів та видатків публічних службовців. Дотримання державної таємниці на публічній службі.

Етика поведінки публічних службовців. Законодавче регулювання розв’язання конфлікту інтересів на публічній службі.

Соціальні та правові гарантії для публічних службовців.

.
^

Тема 6. Посадові особи в системі ПУБЛІЧНОЇ служби
Поняття "посадова особа" в законодавстві та правовій науці ( адміністративного, кримінального та трудового права).

Державні посадові особи. Лінійна та функціональна влада посадових осіб. "Адміністративний розсуд" в діяльності посадових осіб.

Класифікація посадових осіб; критерії класифікації. Характер повноважень посадових осіб.

Особливості статусу посадової особи. Загальний статус посадових осіб. Особливий статус. Спеціальний правовий статус посадової особи.

Функції посадової особи. Повноваження посадової особи.. Гарантії повноважень.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
^

Тема 7. ВСТУП НА ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУПраво на публічну службу відповідно до законодавства України.

Умови вступу на публічну службу. Обмеження при вступі на публічну службу. Конкурс як особливий спосіб заміщення вакантної посади публічної служби. Підготовча служба та призначення публічних службовців.

Присяга публічного службовця.
^

Тема 8. ПроходженнЯ ПУБЛІЧНОЇ служби


Поняття і зміст проходження державної служби. Просування по службі. Звання (ранги, чини, класи) публічних службовців та порядок їх присвоєння. Кадрові резерви.

Підготовка до заміщення посади, випробування при заміщенні, атестація,(оцінювання), конкурс, кваліфікаційний екзамен.

Службове розслідування: порядок, строки та наслідки проведення. Особова справа публічного службовця.

Заохочення на публічній службі. Поняття, підстави для застосування. Види заохочень. Правила застосування заохочень.
^

Тема 9. Професійна підготовка кадрів для ПУБЛІЧНОЇ служби.
Поняття, мета та умови професійної підготовки публічних службовців. Підвищення кваліфікації публічних службовців: зміст та система. Правові основи організації професійної підготовки.

Державне замовлення на підвищення кваліфікації і перепідготовку публічних службовців.
^

Тема 10. Юридична відповідальність ПУБЛІЧНИХ службовців.


Поняття і види юридичної відповідальності на публічній службі. Дисциплінарна відповідальність: поняття, умови, підстави. Дисциплінарне провадження: поняття, принципи, суб'єкти, стадії. Види дисциплінарних стягнень.

Адміністративна відповідальність: поняття, завдання. Види адміністративних стягнень. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки посадових осіб.

Цивільно-правова відповідальність: умови настання та види.

Кримінальна відповідальність. Види злочинів проти інтересів публічної служби.


^

Тема 11. Припинення ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ


Правові підстави припинення публічної служби. Позбавлення (втрата) статусу публічного службовця. Звільнення зі служби за власним бажанням.

Відставка як форма припинення публічної служби.

Звільнення за рішенням органу(адміністрації).

Юридичне оформлення припинення публічної служби.


^

Література та нормативно-правові акти.


 • Аверъянов В., Дубенко С. Закон о государственной службе: научно-практический анализ. //Юрид. вестник, Одесса, 1994, № 4.

 • Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник у двох томах. Том1. Загальна частина./ Ред. Колегія:В.Б.Авер’янов(голова) та ін.- К.Видавництво «Юридична думка».,2007.- 592 с.

 • Административное право зарубежных стран. Учебник / Под ред..А.Н.Козырина и М.А.Штатиной.-М.; Спартак, 2003.- 464 с.

 • Бельский К.С. О концепции реформы государственной службы в России //Государство и право. 1994: № 4

 • Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади.Монографія.- Х.;Право, 2005.- 304 с.

 • Бойцов В.В., Бойцова С.В. Политическая нейтральность государственный служащих в Англии. //Гос. и право. 1992, № 6.

 • Волчин А.Т., Мабирко В.И., Модин А.А. Управление персоналом в условиях рыночной экономики. М. 1992.

 • Воробъев В.А. Советская государственная служба. Ростов. ун-т, 1986.

 • Воловик В. Службове розслідування: основні характеристики та напрямки вдосконалення правового регулювання //Право України, 1995, № 11

 • Державна служба: підсумки зробеного //УК.3.04.99 р.

 • Державна служба: шляхи реформування. //УК. 8.08.2000 р.

 • Державна служба в Україні: організаційно-правове регулювання. Навч.посібник /О.І.Сушинський (упор.).-Л.:ЛРІДУ. 2003.-29

 • Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики/ За заг.ред. В.Б.Авер’янова.-К.:Факт, 2003.-384 с.

 • Декларування доходів державних службовців //УК. 27.03.1999 р.

 • Дубенко С. Курс державної служби як складова підготовки державних службовців //Вісник ЛДУ, 1996, № 1

 • Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. Навч.-метод.посібник/Н.Р.Нижник (ред.).-К.:ІнЮре, 1999.-244 с.

 • Желюк Т.Л. Державна служба.Навчальний посібник.-К.:ВД «Професіонал», 2005.-576 с.

 • Зіллєр Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз/Пер.з фр. В.Ховхуна.- К.: Основи. 1996.- 420 с.

 • Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. Моногр.-К.: Факт, 2002.- 260 с.

 • Конфлікт інтересів. Канада. К.: «День пачати», 2004.-44 с.

 • Контек Т. Етика державного службовця. Американська модель.- Львів: Товариство Лева, 1999.- 24с.

 • Коломойцев В.Ф. Подготовка государственных служащих во Франции. // Гос. и право. 1993, № 11.

 • Костюков А.Н. Принципы правового статуса должностного лица. //Обеспечение реализации конституционных прав и обязанностей в условиях перестройки. Омск, 1990.

 • Луговий В. Про деякі принципи підготовки керівного складу державної служби // Вісник АДІ, 1996, № 1

 • Манохин В.М. Советская государственная служба. М., Юрид. лит. 1986.

 • Нижник Н. Управлінська культура в правовій державі / Голос України, 22 вересня 1994

 • Наукові засади реформування державної службі в Україні /Зб.наук.джоповідей/ За заг.радк. В.Б.Авер’янова.-К.-2000. -178с..

 • Ноздрачев А. Государственная служба (законодательный акт Германии) //Сов. юстиция, 1993, № 16, с. 21-22.

 • Нор В.Т. Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц. Львов, 1974.

 • Оболєнський О.Ю. Державна служба. Навч.посібник /Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. -344с.

 • Озірська С.М.Полянський Ю.Д. Стистеми державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка. Наук.-агналдітичне дослідження.- К.:Вид-во УАДУ.1999.- 166с.

 • Пахомов І.М. Адміністративно-правові питання державної служби в СРСР. Вид-во Київського ун-ту, 1971.

 • Петришин А.В. Статус должностного лица: природа: структура: специализация, 1990.

 • Петришин А.В. Государственная служба: историко-теоретические предпосылки. Сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ. Монография.- Х.: Факт, 1998.-167с.

 • Розвиток ефективності і професіоналізму у державній службі / С.М.Озірська ( укр..пер.).-К.: УАДУ, 2000.-82с. • Стайнов П., Лазаров К. Дисциплина и ответственность служащих аппарата государственного управления. Этика государственной службы. / в кн.: Акты управления социалистическим государством. ч. 2, М., 1977.

 • Школик А.М. Порівняльне адміністративне право. Навчальний .посібник. для юридичних фіакультетів та факультетів міжнародних відносин.- Львів: ЗУКЦ. 2007.-308с.

 • Закон Укра.ни "Про державну службу" //Голос України, 1994, 5 січня.

 • Закон України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо відповідальності посадових осіб" //Голос України, 1995, 11 серпня.

 • Положення про класні чини працівників органів прокуратури. //ВВРУ, 1992, № 4, ст. 14.

 • Дисциплінарний статус прокуратури України //ВВРУ, 1992, № 4, ст. 15.

 • Закон України про статус суддів від 15 грудня 1992 р. //Голос України, 1992, 10 листопада.

 • Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" від 2 лютого 1994 р. //Голос України 1994, 6 квітня.

 • Указ Президента від 27 травня 1993 року "Про службові відрядження за кордон посадових осіб органів державної виконавчої влади" //Голос України, 1993, 23 грудня.

 • Указ Президента "Про координаційну Раду з питань державної служби" від 21.03.2000 р.

 • Указ Президента України "Про стратегію реформування державної служби в Україні" від 14.04.2000 р. //УК "Орієнтир", 19.04.2000 р.

 • Положення про порядок і умови виплати щомісячнлї надбавки за вислугу років працівникам органів державної виконавчої влади. Затв. прот. КМ від 20 грудня 1993 р. //Голос України, 1993, 23 грудня.

 • Постанова Кабінету Міністрів від 20 грудня 1993 р. "Про порядок проведення конкурсу при прийняття осіб на роботу до органів державної виконавчої влади" //Голос України, 1993, 23 грудня.

 • Положення про порядок проведення конкурсу при прийняття осіб на роботу до органів державної виконавчої влади. Затв. пост. КМ від 20 грудня 1993 р. //Голос України, 1993, 23 грудня.

 • Постанова Кабінету Міністрів від 28 лютого 1994 року "Про заходи щодо реалізації окремих положень Закону України "Про державну службу" //Голос України 1994, 12 березня.

 • Постанова Кабінету Міністрів від 2 квітня 1994 р. "Про управління державною службою" //Голос України, 1994, 14 квітня.

 • Постанова Кабінету Міністрів від 27 квітня 1994 р. "Про порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток" //Голос України, 1994, 20 квітня.

 • Постанова Кабінету Міністрів від 3 травня 1994 р. "Про порядок обчислення стажу державної служби" //Голос України, 1994, 7 травня.

 • Положення про формування кадрового резерву для державної служби. Затв. пост. КМ від 19 грудня 1994 р. //Урядоввий кур'єр, 1994

 • Указ Президента "Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій від 19 травня 1995 р. //Урядовий кур'єр, 1995, 23 травня.

 • Положення про Раду по роботі з кадрами. Затв. Указом Президента від 24 липня 1995 р. //Урядовий кур'єр, 1995, 27 липня.

 • Постанова Кабінету Міністрів від 4 липня 1995 р. "Про деякі зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів. //Урядовий кур'єр. 1995, 25 липня.

 • Постанова Кабінету Міністрів від 5 червня 1995 р. "Про доплати і надбавки за науковий ступінь, звання та використання в роботі іноземної мови працівниками апарату органів державної виконавчої влади, прокуратури, судів, митної і податкової служби та інших органів" //Урядовий кур'єр, 1995, 16 червня.

II. Плани практичних занять зі спецкурсу “ПУБЛІЧНА служба”.


Тема 1. Поняття, принципи та завдання ПУБЛІЧНОЇ служби.


 1. План практичного заняття.


1. Поняття публічної служби, як одного з видів суспільно-корисної діяльності і як публічно-правового інституту.

2. Поняття і зміст принципів публічної служби.

3. Завдання та функції публічної служби: поняття, види, характеристика.

4. Адаптація публічної служби до стандартів Європейського Союзу.


 1. Науковий реферат на тему "Публічна служба, як публічно-правовий інститут "Сучасні тенденції розвитку публічної служби".

3.Практичні завдання.


1. Порівняйте правовий статус наступних суб'єктів суспільно-корисної діяльності.


Ознаки

Службовець

Студент

Робітник

Викладач

1.Соціальне призначення.

2.Галузь права, яка регулює діяльність.

3. Оплата праці.

4. Відзнаки і зовнішні атрибути.

5.Заходи заохочення.

6. Відповідальність.2.Заповніть порівняльну таблицю видів служби.

Ознаки

Види служби
Цивільна служба

міліцейська

патронатна

військова

1.Зміст служби

2.Галузь право, як регулює службові права.

3. Спосіб заміщення посад.

4.Наявність спец. звань.


3. В проекті Закону "Про державну цивільну службу" серед інших принципів названо принцип "політичної нейтральності", сутність якого полягає в утриманні цивільного службовця від демонстрації свого ставлення до політичних партій України, власних політичних поглядів та недопущення їх впливу на його професійну діяльність.

Дайте оцінку такій інтерпритації даного принципу.

4. Які характерні ознаки державного службовця, хто із перерахованих нижче працівників має такий статус: "Президент України, Прем'єр міністр України, міністр, голова державного комітету, голова комітету Верховної Ради, ректор вузу, голова Антимонопольного комітету, державний виконавець, голова районної державної адміністрації, міський голова, секретар судового засідання, прокурор, начальник відділу кадрів обласного управління освіти."


^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України .К, 2006 р.

2. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990р.// Відомості Верховної Ради України.-1991.-№4-ст.20.

3. Про службу безпеки: Закон України. від 25 березня 1992 р.//Відомості Верховної Ради України.-1992.-№27-ст.386.

4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993р.-// Відомості Верховної Ради України.-1993.-№5-ст.490.

5. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня// Відомості Верховної Ради.-1997.-№24-ст.170.

6. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999р. //Відомості Верховної Ради України.-1999. № 20-21.-ст.190.

7. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001.р// Офіційний вісник України.- 2001р.-№26.-ст.1554.

8.Прогалини розвитку державної служби на 2005-2010 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004.р.//Офіційний вісник України.-2004.- №23.-.ст.1554.

9.Концепція адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5 березня 2004р.// Урядовий кур’єр.-2004.-17 березня.

10. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу:Указ Президента України від 20 лютого 2006р. // Урядовий Кур'єр. -2006р.- 3 березня.


^ СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Біла Л.Р. Поняття державно-службових відносин та їхня правова природа: наук. праці ОНЮА.-Одеса.-2002.-Т.1.- С.171-184.

 2. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади.-Харків.:Право, 2005 р.

 3. Гребьонкіна Л. Мета та завдання державної виконавчої служби//Право України.-2000.-№ 2.

 4. Габричидзе Б.Н., Коланда В.М. Принципы професионализма в государственной службе//Государство и право.-1995.-№ 12.

 5. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в України.-К.:ІнЮре, 1999 р.

 6. Коваленко В. Яким бути новому закону “Про державну службу: деякі питання теорії і практики законотворення”// Право України.-2000.-№ 5.

 7. Коваленко В. Вибір нової моделі державної служби України як сучасна наукова проблема//Право України.-2004 р.-№ 11.

 8. Петришин О.В. Види державної служби: загальнотеоретичний підхід//Вісник Акад.Правових наук України.-2004.-№ 4.

 9. Янюк Н. Посада як організаційно-правові форми управлінської праці//Вісник Львівського університету. -Серія юридична.-Вип.39., Львів, 2004.

 10. Ярчук О. Патронатна служба в організації державної влади України//Право України.-2005.-№ 2.-С.17.

Тема 2. Управління ПУБЛІЧНОЮ службою.


1. План практичного заняття:

1.Система органів управління публічною службою.

2.Правовий статус центральних органів управління публічною службою.

3. Правовий статус територіальних органів управління публічною службою.

4.Контроль в системі публічної служби.


2. Науковий реферат на тему: "Проблеми організації управління публічною службою".

3. Практичні завдання:


1. Головне управління державної служби України наказом від 23 жовтня 2000р. затвердило Загальні правила поведінки державного службовця. Проаналізуйте юридичну природу даного правового акта, а також з точки зору компетенції даного органу. Обґрунтуйте свою відповідь.


 1. У виконком міської ради звернувся гр. К. з переоформлення договору найму житлового приміщення. Не отримавши інформації щодо розгляду справи, гр. К. змушений був за захистом своїх прав звернутися в прокуратуру міста.

Керуючись п. 1,2 частини 1 ст. 20. Закону України "Про прокуратуру" прокуратура звернулася до органу місцевого самоврядування з вимогою:

 1. Подати матеріали справи гр. К. по зверненню до виконкому місцевої ради про переоформлення договору найму житлового приміщення.

 2. Надати інформацію щодо розгляду справи і прийнятому по справі рішенню.

Відповідно до частини 1 ст. 8 Закону України “Про прокуратуру” така вимога обов'язкова для виконання і виконується невідкладно у передбачені законом і визначені прокурором строки.

Розгляд даної справи було доручено завідуючому квартирним відділом міськвиконкомом. Про розгляд справи і прийняте рішення була підготовлена відповідь. Відповідь була подана в прокуратуру і зареєстрована. Проте копії звернення гр. К. до міськвиконкому та інших матеріалів цієї справи, відповідно до другого пункту вимоги прокуратури, завідуючий квартирним відділом міськвиконкому не надавав.

Прокуратура звернулася повторно з вимогою про надання зазначеної інформації.

По факту ненадання інформації органами місцевого самоврядування прокуратурою був складений протокол про вчинення завідуючим квартирним відділом міськвиконкому корупційного діяння, передбаченого п.2 частини першої ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".

Справа була передана на розгляд місцевого суду.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку про відсутність в діях завідуючого квартирним відділом міськвиконкому складу правопорушення передбаченого п. "г" частини першої ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" - відмова надання інформації фізичній особі.

1. Проаналізуйте дану ситуацію і з'ясуйте юридичний склад (елементи) протиправного діяння.

2. Визначте характер протиправності в діях завідуючого квартирним відділом міськвиконкому і дайте відповідь на наступні запитання:

а) чи було порушення спеціальних обмежень, передбачене п. "г" частини 1 ст.5 Закону України "Про боротьбу з корупцією"?

б) чи був прямий умисел в діях завідуючого квартирним відділом міськвиконкому?

в)чи був корисливий мотив в його діях?

г) яке саме правопорушення мало місце в цьому випадку?

 1. Кваліфікуйте дії завідуючого квартирним відділом міськвиконкому відповідно до чинного законодавства.


Нормативно-правові акти.

1.Концепція адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського союзу: Указ Президента України від 5 березня 2004 р.//

2. Програма розвитку державної служби на 2005-2010 р. :Постанова КМУ від 8 червня. 2004// Офіційний вісник України 2004 р.- №23.-ст.1554.

3. Про концепцію розвитку законодавства про державну службу: Указ Президента України від 20 лютого 2006//Урядовий кур'єр-2006. 3 березня.

4. Положення про головне управління державної служби:Указ Президента від 2 квітня 1999р.//Офіційний вісник України. -1999.-№ 40- ст.1985.


Тема 3.Правовий статус ПУБЛІЧНИХ службовців.


1.План практичного заняття:

1. Поняття « публічний службовець» та його законодавче закріплення

2. Види публічних службовців. Посадові і службові особи.

3.Обов'язки та права публічних службовців.

4. Етика поведінки публічних службовців.

5.Адміністративний розсуд в діяльності посадових осіб публічної служби.

2.Науковий реферат на тему:1)"Значення обмежень та заборони на публічній службі".

2)Співвідношення понять "посадова особа" і "службова особа".


3. Практичні завдання:


1.Вкажіть, хто із вказаних осіб має статус публічного службовця: начальник відділу кадрів обласного управління освіти; народний депутат, прокурор, заступник прокурора, заступник міністра, голова обласної держадміністрації; директор державного підприємства, спеціаліст апарату Рахункової палати, секретар судового засідання, керівник апарату Верховної Ради, радник першого заступника голови Верховної Ради, радник першого заступника Голови Верховної Ради, провідні спеціалісти секретаріату Конституційного Суду України, спеціаліст управління армії, військовослужбовець.


2. Дві посадові особи з апарату глави обласної державної адміністрації організували з іншими трьома особами мале підприємство по реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Чи відповідають дії державних службовців вимогам закону?


3. Заповніть таблицю співвідношення понять “державний службовець” і “державний політичний діяч”.


Види службовців

Критерії

Держ. службовець

Держ. політичний. діяч

Вступ на посадуПроходження службиТермін перебування

на службіПрипинення службових відносинВідповідальність
4. Гр. К., працюючи на посаді спеціаліста відділу гуманітарної політики обласної державної адміністрації, вів авторську програму по місцевому радіо.

При поданні декларації про доходи виникло питання про порушення п. 8 ст. 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією”, оскільки програма на радіо розцінювалась, як робота за сумісництвом.

Дайте правову оцінку даній ситуації ?


^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:


 1. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 19993 р.// Відомості Верховної Ради України.-1994.-№ 52.-Ст. 490.

 2. Про державну податкову службу: Закон України від 24 грудня 1993 року із змінами і доповненнями//Відомості Верховної Ради України.-1994 .-№ 15.

 3. Про міліцію: Закон України від 20 лютого 1990 р.// Відомості Верховної Ради України.-1991 .-№ 4.-Ст. 20.

 4. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р.// Відомості Верховної Ради України.-1995 .-№ 34.-Ст. 26., зі змінами і доповненнями від 21 березня 2000 року//Офіційний вісник.-2000.-№ 16.-Ст. 655

 5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України.-1999 .-№ 20-21.-Ст. 190.

 6. Про обов’язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зняття посад державних службовців: Указ Президента України від 19 листопада 2001 р.// Офіційний вісник України.-2001.-№ 47.-Ст. 2057.

 7. Про затвердження порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади: Постанова КМ України від 25 травня 1998 р.// Офіційний вісник України.-1998.-№ 21.-Ст. 764.

 8. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язаний з корупцією: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 р// Постанови Пленуму Верховного Суду України.-Т. 2. - К., 2000 р.^

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:


  1. Армаш Н. Вимоги та обмеження при призначенні керівників органів виконавчої влади//Право України.-2004.

  2. Ермилин И. На пороге рынка: госслужба и коррупция//Сов. юстиция.-1990.-№ 17.

  3. Колотило О. Боротьбу з корупцією –на конституційну основу//Право України.-1999.-№ 7.

  4. Коліушко І., Тимощук В. Про запровадження у сферу виконавчої влади посадових державних політичних діячів. //Право України.2000 -№2

  5. Кульбашна О. Співвідношення понять “Службовець і державний службовець” у законодавстві України//Право України.-1999.-№4

  6. .Лаврінчук І. Обставини встановлення правового статусу державного службовця//Право України – 1999. - № 9

  7. Неумивайко Н. Правила поведінки державних службовців: практичні питання// Право України – 2001-№2

  8. Петришин А.В. статус должносного лица: природа, структура, специализация. Х., 1990 г.

  9. Рочинський А. Професіоналізм як основа діяльності державних службовців. //Вісник Укр. Академії держ. управління.- 1999. - №2.-с. 22-30

  10. Ткач Г. Янюк Н. Правові гарантії діяльності посадових осіб// Вісник Укр. Акад. держ. управл. - 2000. - №3

  11. Ткач Г. Правові обмеження та заборони для держ. службовців// Вісник Укр Льв. Унів. Серія юрид. - Вип. 35. Львів- 2000

  12. Ткач Г. Й. Адміністративний розсуд та його види//Право України.-2002.-№ 5.

  13. Янюк Н. Співвідношення понять "посадова особа" і "службова особа" в адміністративному праві// Право України. - 2001- № 12Тема 4 Проходження ПУБЛІЧНОЇ служби.


1. План практичного заняття:

1. Поняття та зміст проходження публічної служби

2.Право на публічну службу та умови вступу. Набуття статусу публічного службовця.

3.Оголошення вакансії та конкурс на зайняття вакантної посади. Результати конкурсу.

4. Просування по службі: категорії посад та ранги публічних службовців. Обмеження та заборони.

5. Кадровий резерв публічної служби.

6. Оцінювання діяльності публічних службовців. Атестація публічних службовців.

7. Підстави припинення відносин публічної служби.


2. Наукові реферати на тему: "Набуття статусу публічного службовця", "Роль обмежень та заборон при проходженні публічної служби".


3. Практичні завдання:

 1. Начальник обласного управління освіти. відмовив гр. Жук прийнятті на посаду спеціаліста відділу дошкільної освіти, мотивуючи це тим, що при виконанні службових обов'язків вона буде безпосередньо підпорядкована начальнику відділу, який приходиться двоюрідним братом її свекрухи.

Чи правомірною є відмова? Як гр.Жук слід вирішити спірне питання?

2. Голова райдержадміністрації 15 квітня 2005р. підписав розпорядження про призначення гр. Кравця на посаду головного спеціаліста. У звя'зку з хворобою інженера відділу кадрів особова справа була оформленна 18 квітня. 17 квітня гр. Кравець прийняв подарунок, виконуючи свої посадові обов'язки, про що було складено протокол про вчинення корупційного діяння. Кравець

не визнав свої дії такими, що підпадають під таку кваліфікацію, оскільки не вважає себе державним службовцем, бо не приймав присяги і не підписував бланку із текстом присяги, а також не ознайомлений з переліком обмежень для державного службовця та загальними правилами поведінки державного службовця.

Дайте правову оцінку даній ситуації


^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 1. Про затвердження Положення про проходження військової служби відповідними 5 категоріями військовослужбовців: Указ Президента України від 7 листопада 2001 р.// Офіційний вісник України. -2001.-№46.-ст.2039

 2. Про затвердження Положення про ранги державних службовців: Постанова КМУ від 15 червня 1996 р. / 3б. нормат. актів. К.:Юрінком Інтер., 2003р.

 3. Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців: Постанова КМУ від 28 грудня 2000р.// Офіц. вісник Укр. -2001. № 1-2. -ст.27.

 4. Про затвердження положення про порядок стажування в держ. органах: Постанова КМУ від 1 грудня 1994р./Зб. законод. і нормативних документів, роз'ясн. Головдержслужби, міністерств та відомств України. - К., 1996р.

 5. Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади: Постанова КМУ від 25 травня 1998р.// Офіційний вісник Укр.-1998.-№21.-ст. 764;2001.-№4.-ст.134

 6. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних. службовців: Постанова КМУ від 13 червня 2000 р.// Офіційний вісник Укр. - 2000.-№24 ст. 1004.

 7. Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби: Пост. КМУ від 28 лютого 2001 р. // Офіційний вісник України - 2001.-№ 9. -ст.367.

 8. Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування: Постанова КМУ від 24 жовтня 2001 р.// Офіційний вісник України. -2001 - №43. ст. 1930

 9. Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування: Пост. КМУ від 26 жовтня 2001р. // Офіційний вісник України.-2001.-№44.- ст.1983.

 10. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад держ. службовців: Постанова КМУ від15 лютого 2002 року // Офіційний Вісник України.-2002.-№8-ст.351.

 11. Про затвердження форми та Порядку видачі медичної довідки про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2000 року// Офіційний вісник України.-2000.-№ 4.-Ст. 133.

 12. Про затвердження загального Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців: Наказ Головдержслужби від 10 травня 2002 року//Офіційний вісник України.-2002.-№ 22.-Ст. 1076.^

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Біла Л. Основні етапи проходження державної служби та їх затвердження//Зб. наукових праць” Актуальні проблеми держави і права”- Вип. 11.- Одеса, 2001.-С. 358-363.

 2. Воловик В. Службове розслідування: основні характеристики та напрями вдосконалення правового регулювання//Право України.-1999.-№ 11.

 3. Кивалов С. Митне розслідування//Право України.-1998.-№ 3.

 4. Особливості правового регулювання проходження служби державними службовцями//Право України.-1998.-№ 3.

 5. Школик А. Вдосконалення процедури проведення конкурсу при заміщенні посад державних службовців//Вісник Львівського університету.- Серія юрид.- Вип 37.-Львів, 2002.-С. 248-251.

 6. Янюк Н. Проходження державної служби: деякі питання//Право України.-2000.-№ 1.Тема 5 Дисциплінарна відповідальність ПУБЛІЧНИХ службовців.


1. План практичного заняття:

1. Поняття та правові підстави дисциплінарної відповідальності публічних службовців.

2. Підстави дисциплінарної відповідальності публічних службовців.

3. Дисциплінарний проступок: поняття, ознаки та склад.

4. Види дисциплінарного примусу які застосовуються до публічних службовців.

5. Особливості дисциплінарного провадження стосовно публічних службовців.


2. Теми наукових рефератів: "Підстави дисциплінарної відповідальності військовослужбовців.", "Співвідношення заходів дисциплінарного стягнення і заходів дисциплінарного впливу".


3. Практичні завдання:

1. Дайте характеристику складів дисциплінарних проступків:


Види дисциплінарних проступків.

Об’єкт

Суб’єкт

Об’єктивна

сторна

Суб’єктивна

сторна

Участь у страйку

Порушення присяги

Нешанобливе ставлення до громадян

Невчасне виконання розпорядження керівника

Прогул

Невідвернення шкідливих наслідків через бездіяльність2. Голова районної ради попередив голову райдержадміністрації про неповну службову відповідність і оголосив йому догану за невиконання рішення ради. При цьому йому було відомо, що голова адміністрації перебував у відпустці.

Чи допущені в даній ситуації порушення ?

Перед ким несе дисциплінарну відповідальність голова райдержадміністрації ?


3. За значні недоліки в роботі з погашення заборгованості із заробітної плати, а також за недоліки в роботі із забезпечення комплексного економічного та соціального розвитку і послаблення виконавської дисципліни головам Олександрійської, Голованівської та Онуфріївської райдержадміністрацій Кіровоградської області оголошено догану. Хто і в якому нормативно-правовому акті може її оголосити ? До якого виду дисциплінарної відповідальності можна віднести цю відповідальність ?

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 1. КЗпП України

 2. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року//Відомості Верховної Ради України.-1993.-№ 52.-Ст. 490.

 3. Про державну податкову службу: Закон України від 24 грудня 1993 року із змінами від 5 лютого 1998 року// Відомості Верховної Ради України.-1994.-№ 15; Урядовий кур’єр.-1998.-14 лютого.

 4. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 року// Відомості Верховної Ради України.-1995.-№ 34.-Ст. 266; Офіційний вісник України. -2000.- № 16.-Ст. 655.

 5. Про Вищу Раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 року// Офіційний вісник України. -1998.- № 6.-Ст. 206

 6. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України:. Закон України від 24 березня 1999 р //Відомості Верховної Ради України.-1999.-№ 22-23.-Ст. 194.

 7. Про дипломатичну службу: Закон України від 15 січня 1998 року// Офіційний вісник України. -2001.- № 41.-Ст. 1881.

 8. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова КМУ від 13 червня 2000 р.// Офіційний вісник України. -2000.- № 24.-Ст. 1004.

 9. Про затвердження загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужби від 23 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. -2001.- № 45.-Ст. 1971.
^

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Адміністративне право України. Академічний курс. Т. 1./Під заг. ред. Авер’янова В.Б.. К.: Юрид. думка, 2004.

 2. Димченко В.И. Ответственность должностных лиц по админ. праву //Правоведение.-1986.-№ 6.

 3. Картузова И.А. Дисциплинарная ответственность госуд. служащих: Дис. канд. юрид. наук.-Одеса, 1999 р.

 4. Картузова І. Підстави для порушення дисциплінарного правопорушення відносно державних службовців//Збірка наук. праць “Актуальні проблеми держави і права”. - Вип. 12.-С.122.

 5. Кивалов С.В. Дисциплинарная и материальная ответственность должносных лиц таможенных органов: Зб. наукю праць.-Одеса, 1996.

Тема 6. Відповідальність ПУБЛІЧНИХ службовців за корупцію та корупційне діяння.


 1. План практичного заняття:

 1. Поняття корупції та корупційного діяння.

 2. Види та характеристика складів корупційних діянь.

 3. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцію.

 4. Повноважень органів, які ведуть боротьбу з корупцією.
 1. Теми наукових рефератів: “Основні прояви корупції на публічній службі.”, “Розмежування корупції, корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією”.


3. Практичні завдання:

1. Дайте характеристику складів корупційних діянь та ін. правопорушень, пов'язаних з корупцією

Види правопорушень

Об’єкт

Об’єктивна сторна

Суб’єкт

Суб’єктивна сторна

Порушення заборони щодо роботи за сумісництвом

Нечасне подання декларації

Одержання подарунка у зв’язку з виконанням службових обов’язків

Сприяння в прискоренні реєстрації суб. підприємницької.дяльності

Членство в правлінні ТзОВ.


2. На міліціонера-інспектора авто служби забезпечення Жовтневого РУ МВС України в м. Києві було складено протокол. У протоколі про вчинення ним корупційного діяння, передбаченого п “а” ч. 2 ст. 1 цього Закону, зазначалося, що П. у вечірній час незаконно здійснював охорону сауни ТзОВ “ТМО”, за що неодноразово протягом 2001 р, разом з сім’єю безплатно користувався послугами сауни.

З матеріалів справи видно, що 26.12.2000 р. між профкомом Жовтневого РУ та ТзОВ “ТМО” був укладений договір, згідно з яким профком прийняв на себе обов’язки безкоштовно забезпечити охорону громадського порядку у певний час працівниками міліції, а ТзОВ “ТМО” –безкоштовно надати в користування сауну для оздоровлення працівниками міліції та їх сім’ями за узгодженим графіком відвідин. Цей договір почав діяти з січня 2001 р. За розробленим графіком П. був один з тих міліціонерів, які здійснювали охорону громадського порядку в сауні.

Дайте оцінку обставинам справи. Чи є в діях П. склад корупційного діяння.?


3. Постановою Понаснянського районного суду Луганської області К. визнано винного в тому, що вона, перебуваючи на посаді секретаря сільської ради і одночасно виконуючи обов'язки сільського голови склала і видала Н. довідку про нібито наявність в останнього 0,6 га земельної ділянки. тим самим надала йому право на реалізацію сільгосппродукції без реєстрації в якості підприємця і одержала за це спиртні напої. Ці дії розцінені судом як сприяння з використанням свого службового становища в здійсненні Н. підприємницької діяльності з метою незаконного одержання матеріальних благ і кваліфіковані за п. "а" ч. 1. ст. 5 Закону "Про боротьбу з корупцією".

Дайте правову оцінку такої кваліфікації даного правопорушення.

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Про міліцію: Закон Укр. від 20 грудня. 1990р. //Відом. Верх Ради Укр. - 1991.-№4.-ст.20

2.Про прокуратуру: Закон від 5 жовтня 1991р.// Відом. Верх. Ради Укр.-1991-№53. ст.793

3.Про Службу безпеки: Закон Укр. від. 25 березня 1992.// Відом. Верх. Ради Укр.-1992.-№27.-ст 386.

4.Про статус суддів:Закон України від 15 грудня 1992р.//Відом. Верх. Ради Укр. -1993-№8; 1994.-№4

5.Про державну податкову службу: Закон Укр. від 24 грудня 1993р. //Відом. Верх. Ради Укр.-1994.-№15

6.Про боротьбу з корупцією: Закон Укр. від 5 жовтня 1995р.// Відом. Верх Ради Укр. -1995.-№34.-ст.266

7.Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон Укр. від 7 червня 2001р.//Офіц. Вісник Укр.-2001-№26.-ст.1151

8.Про Національну програму боротьби з корупцією: Указ Презид. Від 10 квітня 1997р.//Офіц. Вісник Укр.. – 1997.-№15

9.Про затв. Загальних правил поведінки державного службовця: наказ Голови державної служби від 23 жовтня 2000р.//Офіц. Вісник Укр.-2001.-№45.-ст.1971.


^ СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Верстюк С. Корупція: визначення, причини, прояви, вплив на економіку//Економіка України.-2001..-№ 3.

 2. Йосифович Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції//Право України.-2004.-№ 8.

 3. Калмик М.І., Невмержицький В.Корупція в Україні.-К., 1998 .

 4. Костенко О.М. Корупція як проблема політичної кримінології//Права держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України.-К., 2003.-Вип.14.

 5. Колотило О. Боротьбу з корупцією –на конституційну основу//Право України.-1999.-№ 7.

 6. Мельник М.І., Редька А.І., Хавронбк М.І. Науково-практичний коментар Закону України “Про боротьбу з корупцією”/Зо ред. М.І. Мельника.-К.:Атака, 2003.

 7. Мельник М. Фактори корупції в Україні.//Право України.-2002.-№ 5.

 8. Терещук О.В. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення.-Автореф. канд.. юрид. наук.-Одеса, 2000.

 9. Юшко А. Правові аспекти ротації кадрів як один із шляхів запобігання корупції//Право України.-1999.-№ 7.III. Питання для перевірки знань.

 1. Поняття публічної служби.

 2. Правові джерела публічної служби.

 3. Конституційні основи публічної служби.

 4. Розвиток законодавства про публічну службу.

 5. Види публічної служби.

 6. Принципи публічної служби.

 7. Завдання та функції публічної служби.

 8. Служба в органах місцевого самоврядування.

 9. Особливості мілітаризованої служби.

 10. Система органів управління публічною службою та їх правовий статус.

 11. Стандарти і кадрове діловодство в органах державної влади.

 12. Контроль в системі публічної служби та його види.

 13. Поняття державної посади.

 14. Класифікація державних посад та її критерії.

 15. Політичні посади в державних органах.

 16. Роль та значення посади в удосконаленні структури та штатів державних органів.

 17. Поняття публічного службовця.

 18. Види публічних службовців.

 19. Правовий статус публічного службовця.

 20. Обмеження та заборони на публічній службі.

 21. Класифікація прав публічного службовця.

 22. Службовий обов’язок і особиста відповідальність публічного службовця.

 23. Особиста тектологія публічного службовця.

 24. Етичні вимоги на публічній службі.

 25. Соціальні і правові гарантії для публічного службовця.

 26. Дотримання державної таємниці публічними службовцями

 27. Поняття та ознаки посадової особи.

 28. Співвідношення понять “посадова” і ”службова особа”.

 29. Класифікація посадових осіб. Критерії класифікації.

 30. Особливості та зміст правового статусу посадової особи.

 31. Адміністративний розсуд в діяльності посадових осіб.

 32. Поняття, сутність та цілі кадрової політики на публічній службі.

 33. Кадрова політика та перспективи її подальшого розвитку.

 34. Право на державну службу.

 35. Обмеження при вступі на державну службу.

 36. Порядок заміщення вакантних посад державної служби.

 37. Присяга державного службовця.

 38. Службова кар’єра.

 39. Атестація державних службовців.

 40. Поняття та зміст проходження державної служби.

 41. Кадровий резерв.

 42. Оцінювання праці державного службовця.

 43. Заохочення на державній службі.

 44. Професійна підготовка державних службовців.

 45. Підвищення кваліфікації державних службовців.

 46. Професійна перепідготовка державних службовців.

 47. Підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців.

 48. Службове розслідування: підстави і процедура.

 49. Поняття та склад дисциплінарного проступку.

 50. Види дисциплінарних стягнень.

 51. Поняття та стадії дисциплінарного провадження

 52. Особова справа державного службовця.

 53. Підстави припинення державної служби.

 54. Відставка державного службовця.

 55. Визначення корупції та корупційних діянь.

 56. Основні види корупційних діянь на державній службі.

 57. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

 58. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією.

 59. Основні напрями боротьби з корупцією.

 60. Особливості державної (публічної) служби в зарубіжних країнах.

Схожі:

Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету iconПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний...
Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету iconПравові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет...
Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету iconСоціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. — Львів: юридичний факультет...
Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету iconПрограма спецкурсу
Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет...
Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету iconМетодичні матеріали для студентів юридичного факультету
Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету iconПравове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету
Козак З. Я., Лещух Д. Р., Рим О. М. Правове регулювання охорони праці: Завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету....
Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету iconКафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни
Фінансове право України. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного...
Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету iconПрактичні заняття з “адміністративного права україни
Адміністративне право України. Плани семінарських занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «магістр»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Публічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «спеціаліст»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи