Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права icon

Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права
Скачати 182.32 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права
Дата31.05.2012
Розмір182.32 Kb.
ТипДокументи


Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра адміністративного та фінансового права

Правовий статус громадян у відносинах із органами публічної адміністрації

Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів)

Доц. Янюк Н.В.
Львів 2009

АНОТАЦІЯ


Становлення і розвиток прав людини має тривалу історію, що супроводжується боротьбою доктрин і традицій, характерних для тієї чи іншої країни. Однак справжній зміст вони знаходять тільки на основі принципів демократії. На такій основі стало можливим закріплення основних фундаментальних прав людини в конституціях демократичних держав. Вищою метою держави і права, як засобу реалізації державою своїх завдань і функцій, є забезпечення розвитку громадянського суспільства, охорона порядку і безпеки усіх членів цього суспільства. Держава має не лише проголосити права та свободи людини і громадянина, але й виступити їх гарантом.

У ст.3 Конституції України визначено: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави». Відповідно до цього, держава взяла на себе зобов’язання створити необхідні умови та визначити механізм належної реалізації проголошених прав і свобод та передбачити і встановити порядок захисту порушених прав.

Саме ці моменти вказують, що одним із пріоритетних напрямів державотворчого процесу має стати запровадження якісно нового типу взаємовідносин між громадянами і органами публічної влади – утвердження принципу пріоритету прав людини і громадянина. На жаль, Українська держава отримала у спадок державний механізм «панування» влади над людиною, і, як свідчать нинішні реалії, подолати його виявилось доволі важко. У нашому суспільстві ще не утвердилась основна істина, що органи держави є носіями делегованої народом влади, а тому мають використовувати її у публічних інтересах – задля загального блага.

Єдиний спосіб забезпечити демократичну спрямованість влади – це покласти в основу діяльності держави обов’язок дотримуватись беззаперечного пріоритету прав і свобод людини і встановити невідворотність відповідальності державних органів людини і посадових осіб за невиконання цього обов’язку. Відтак, потребує практичного запровадження принцип верховенства права, який є домінуючою цінністю сучасного цивілізаційного процесу. Зміст цілеспрямованої державної політики має бути підпорядкований завданням рішучого подолання недостатнього ступеня участі влади у вирішенні проблеми прав людини. Традиційно така участь обмежувалась захистом порушених прав, натомість, потрібно спрямувати увагу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на забезпечення реалізації прав людини і гомадянина у всіх сферах суспільного життя.

Вирішальну роль у забезпеченні зміни позиції держави у взаємовідносинах з громадянином відіграють органи виконавчої влади, оскільки реалізація конституційних прав проходить, як правило, у сфері виконавчої влади. Згідно із п.2 ст.116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Реалізація конституційних положень значною мірою залежить від організації діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Вагоме значення для цього має запровадження такого режиму, щоб у ці органи влади приходили професійно підготволені кадри з високим рівнем ділової кваліфікації, які дотримуються пріоритету публічного інтересу на службі над своїми приватними інтересами.

Велике значення для підвищення ефективності забезпечення прав громадян пов’язане з розв’язанням проблем щодо правового регулювання порядку надання адміністративних послуг. Слід врахувати, що нормативно врегульовані адміністративні процедури покликані сприяюти послідовній і максимально повній реалізації громадянами прав і свобод. Таке врегулювання є серйозною перешкодою для суб’єктивізму і свавілля з боку посадових і службових осіб органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на пріоритетне значення адміністративних процедур у взаємовідносинах громадянина з органами виконавчої влади та іншими суб’єктами управління, необхідно активізувати роботу щодо прийняття в Україні Адміністративно-процедурного кодексу.

З метою захисту громадян від неправомірних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень необхідним заходом є удосконалення інституту адміністративного оскарження.

Належне правове врегулювання цих питань дещо зменшить потік адміністративних справ, які надходять в адміністративні суди, що сприятиме повноті вивчення справи та ухваленню судом законних і обґрунтованих судових рішень.

Принцип верховенства права має стати ключовою домінантою у формуванні нової української доктрини адміністративного права. Радикальне оновлення українського адміністративного права – це нагальна життєва необхідність, котра органічно пов’язана з євроінтеграційним вибором України. Сьогодні докорінного оновлення потребує чинне адміністративне законодавство. За умови, що у законах належною мірою будуть втілюватися демократичні стандарти, це сприятиме демократизації вітчизняного адміністративного права і забезпечить його європейський рівень.


^ Мета спецкурсу:

 • дослідити генезис та юридичну природу права людини, як основного мірила демократичних досягнень суспільства та визначити роль держави у забезпеченні прав і свобод громадян;

 • з’ясувати фундаментальну роль принципу верховенства права у врегулюванні суспільних відносин та засадниче значення принципу верховенства права в українській адміністративно-правовій доктрині;

 • проаналізувати європейські принципи адміністративного права і з’ясувати їх значення для національного законодавства, ознайомитись з новими концептуальними позиціями вітчизняної адміністративно-правової доктрини;

 • дослідити поняття та зміст адміністративно-правового статусу громадянина і встановити співвідношення з конституційним статусом людини і громадянина;

 • встановити складові елементи адміністративно-правового статусу громадянина, зокрема: права, свободи, обов’язки, юридичні гарантії; роз­кри­ти поняття та су­т­ність цих елементів;

 • з’ясувати поняття та зміст категорії «законні інтереси», встановити особливості використання цього терміну в національному та зарубіжному законодавстві, провести порівняльно-правовий аналіз;

 • дослідити проблеми адміністративно-процесуального статусу громадян, з’ясувати особливості процесуальної участі громадян в окремих видах адміністративних проваджень;

 • встановити форми участі громадян в адміністративно-правових відносинах та з’ясувати особливості таких правовідносин;

 • звернути увагу на особливості реалізації прав в адміністративних правовідносинах, на підставі правового аналізу національного законодавства виявити прогалини у забезпеченні особистої безпеки громадян;

 • вивчити та проаналізувати сучасний стан правового регулювання адміністративних послуг як провідного засобу реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади;

 • дослідити перспективи удосконалення організації надання адміністративних послуг громадянам з урахуванням європейських стандартів;

 • встановити форми адміністративно-правового захисту прав громадян; з’ясувати важливість інституту адміністративного оскарження;

 • охарактеризувати роль інституту адміністративно-судового захисту прав громадян та визначити шляхи удосконалення діяльності адміністративних судів з метою ухвалення законних та обґрунтованих рішень;

 • з’ясувати правозахисну роль практики Європейського суду з прав людини, встановити особливість застосування прецедентного права Європейського суду з прав людини в українському судочинстві.^ Завдання спецкусру:

 • поглибити вивчення нових концептуальних позиції вітчизняної адміністративно-правової доктрини та нормативно-правової бази, якою регулюється статус громадянина у сфері виконавчої влади;

 • навчити студентів на основі аналізу теоретичних положень формулювати власні позиції щодо удосконалення адміністративно-правового статусу громадян шляхом законодавчого регулювання;

 • навчити студентів аналізувати і вирішувати практичні ситуації, що стосуються забезпечення прав громадян у сфері виконавчої влади;

 • навчити студентів формулювати власні пропозицій щодо удосконалення національного законодавства у сфері забезпечення прав громадян у відповідності до європейських стандартів.


Рекомендована література для спецкурсу:

 1. Виконавча влада і адміністративне право (За заг.ред. В.Б. Авер’янова). – Київ: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002.

 2. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.ред. проф. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003.

 3. Законные интересы / В.В. Субочев; под.ред. А.В. Малько. – М.: Норма, 2008.

 4. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Наукова думка, 2007.

 5. Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві: книга друга / За заг.ред. Ю.С. Шемшученка, відп.ред.В.Б. Авер’янов. – К.: Конус-Ю, 2008.^

РОЗДІЛ 1.

ПРАВА ЛЮДИНИ І АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОТема 1. Права і свободи людини і громадянина в умовах становлення правової держави в Україні


Генезис та юридична природа прав людини. Природно-правова та позитивістська концепція прав людини.

Роль держави у забезпеченні прав людини. Спрямованість на забезпечення прав громадян – демократична сутність виконавчої влади

Еволюція світоглядних уявлень та сучасні європейські погляди щодо принципу верховенства права. Принцип верховенства права як цінність демократії. Шляхи утвердження принципу верховенства права.

Розвиток і нормативне закріплення принципу верховенства права у конституційних актах. Принцип верховенства права у національному законодавстві.

Співвідношення принципу верховенства права та принципу законності.


Законодавство і література до теми:

 1. Конституція України. – К., 2006.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України. – К.: Атіка, 2005.

 3. Авер’янов В.Б. Спрямованість на забезпечення прав громадян – демократична сутність виконавчої влади / Виконавча влада і адміністративне право /Кол. монографія / за заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002.

 4. Голосніченко Д. Теоретичні засади визначення владних повноважень на основі виявлення об’єктивно необхідних функцій // Вісник Львівського університету. – Серія юрид., Вип. 47. – 2008ю – С.78-81.

 5. Горбунова Л. Конституційні засади забезпечення законності у нормотворчості // Право України. – 2004. - №7.

 6. Ковальчук В. Легітимність державної влади та права людини // Вибори та демократія. – 2006. - №1

 7. Нижник Н., Мосов С. Про співвідношення державного управління і виконавчої влади //Вісник Української Академії державного управління. – 2001. - №2.

 8. Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні. – К., 1998р.Тема 2. Принцип верховенства права в українській адміністративно-правовій доктрині

Проблема формування нової доктрини адміністративного права. Європейська орієнтованість розвитку українського адміністративного права.

Засадниче значення принципу верховенства права в українській адміністративно-правовій доктрині.

Сучасні принципи адміністративного права та їх концептуальне значення для оновлення змісту українського адміністративного права. Європейські принципи адміністративного права: походження і значення для національного законодавства.

Права людини і адміністративне право. Спрямування адміністративного права на забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання прав громадян у сфері виконавчої влади та основні напрями його покращення.


Законодавство і література до теми:

 1. Авер’янов В.Б. Ще раз про зміст і співвідношення понять “державне управління” і “виконавча влада”: проблемні нотатки // Право України. – 2004. - №5.

 2. Андрійко О. Ф. Проблеми розвитку адміністративного права /«Адміністративне право в контексті європейського вибору України». зб.наук.пр. – К.: Міленіум, 2004. – С.47.

 3. Євінтов В.І. Україна і права людини в перехідний період. //Український часопис права і політики.-2000. - №3.

 4. Ієрусалімова І. Про обов’язки виконавчої влади з забезпечення прав та совбод громадян та шляхи удосконалення їх адміністративно-правового регулювання // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. – Сімферополь, 2005. – Спеціальний випуск у 2 ч. – Ч.2.

 5. Князев С.Д. Современные принципы административного права России: понятия, значения, виды // Государство и право. – 2003.- №2.

 6. Мартьянов І.В. Проблеми забезпечення законності в державному управлінні // Вісник Львівського університету. – Серія юрид., Вип. 41. 2005. – С.78-81

 7. Ткач Г.Й. Сучасні принципи адміністративного права та їх концептуальне значення для оновлення змісту українського адміністративного права / «Адміністративне право в контексті європейського вибору України». зб.наук.пр. – К.: Міленіум, 2004. – С. 34 - 41.
^
РОЗДІЛ 2.

ПРАВА ГРОМАДЯН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Тема 3. Поняття і юридична природа адміністративно-правового статусу громадянПоняття та зміст адміністративно-правового статусу громадянина. Співвідношення адміністративно-правового і конституційного статусу людини і громадянина.

Основні складові елементи адміністративно-правового статусу громадянина: права, свободи, обов’язки, юридичні гарантії. Поняття, структура та види прав, обов’язків, юридичних гарантій.

Поняття та співвідношення понять «охорона» та «захист». Превентивні та профілактичні заходи охорони. Захист прав і свобод як спосіб відновлення громадянином адміністративно-правового статусу.

Пняття та зміст категорії «законні інтереси».

Використання терміну «законні інтереси» у національному та зарубіжному законодавстві: порівняльно-правовий аналіз.

Законі інтереси як елемент правового статусу громадянина. Взаємодія законних інтересів з елементами правового статусу громадянина. Механізм трансформації законних інтересів в суб’єктивні права і суб’єктивних прав в законні інтереси.


^ Законодавство і література до теми:

 1. Бояринцева М.А. Зміст адміністративно-правового статусу громадян / В кол.моногр. “Виконавча влада і адміністративне право” /за заг. ред. проф. В.Б. Авер’янова/. – К.:Вид-чий Дім “Ін-Юре”, 2002. – С.155-163.

 2. Волинка К. Забезпечення прав і свобод особи в Україні: теоретичні і практичні аспекти // Право України. – 2000. - №11.

 3. Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’язків людини та громадянина в Україні // Право України. – 1998. - №11. – С.28.

 4. Сенюта І. Право людини на охорону здоров’я як гарантія здійснення права на життя // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 41. – Львів, 2005.

 5. Тараненко С. Щодо поняття неосудності в адміністративному праві //Право України. – 1998. - №6.Тема 4. Адміністративно-процесуальний статус громадян

Поняття і загальна характеристика адміністративно-процесуального статусу громадян. Види адміністративно-процесуальних статусів громадян.

Структура адміністративно-процесуального статусу громадян: адміністративно-процесуальна правоздатність, адміністративно-процесуальна дієздатність. Поняття і види адміністративно-процесуальних прав. Адміністративно-процесуальні обов’язки. Адміністративно-процесуальні законні інтереси та їх залежність від процесуальної ролі громадянина в конкретному адміністративному провадженні.

Правові презумпції в адміністративних провадженнях: презумпція невинуватості, презумпція правомірності дій та правової позиції громадянина.


Законодавство і література до теми:

 1. Конституція України. –К., 2006.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України. – К., 2005. (зі змінами).

 3. Иванов В.А. Совершенствование гарантий прав граждан в административном процессе // Советское государство и право. – 1977. - №2.

 4. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – С.174-180.

 5. Тищенко М.М. Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання. Автореф.дис...докт. юр. наук. – Х., 1999. – 24 с.

 6. Тищенко Н.М. Гражданин в административном процессе. – Х.: Право, 1998.Тема 5. Форми участі громадян в адміністративно-правових відносинах


Основні напрями реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади. Підстави участі громадян в адміністративно-правових відносинах. Суб’єкти ініціювання виникнення адміністративно-правових відносин за участю громадян. Особливості адміністративно-правових відносин за участю громадян.

Процедури звернення громадян з метою реалізації прав і свобод. Порядок реалізації права на доступ до інформації. Особливості реалізації прав громадян у місцевому самоврядуванні (адміністративно-правові аспекти).

Виконання громадянином обов’язків у сфері виконавчої влади.

Особливість адміністративних правовідносин, які виникають при застосуванні до громадян адміністративного примусу.

Забезпечення особистої безпеки громадян. Дозвільно-реєстраційні режими.


^ Законодавство і література до теми:

 1. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. //ВВРУ, 1991,№4; 1992, №36; (зі змінами)

 2. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №25 (із змінами).

 3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992р. //ВВР, 1992.- № 22; №39.(зі змінами).

 4. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №23. - Ст.162. (зі змінами).

 5. Закон України “Про звернення громадян” від 12 жовтня 1996р. //Урядовий кур’єр. – 17 жовтня 1996р.(зі змінами).

 6. Закон України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного контролю” від 22 червня 2000 р. //Урядовий кур’єр.- 2000.- 30 серпня.(зі змінами).

 7. Закон України “Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення” від 3 березня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 26 березня 1998 р.

 8. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” від 18 лютого 1999 р. // ВВРУ. – 1999. - №15. – Ст.86; зміни: ВВРУ. - 2000. - №25; Урядовий кур’єр. – 11червня 2004 р., №108 (Закон “Про внесення змін…” від 18 травня 2004 р.);

 9. Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 4 квітня 2006р. // Урядовий кур’єр. –12 травня 2006р.-№87.

 10. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000р. // Урядовий кур’єр. – 14 червня 2000р.

 11. Закон України “Про правовий режим воєнного стану” від 6 квітня 2000р. // Урядовий кур’єр. – 14 червня 2000р.

 12. Закон України “Про громадянство України” // Урядовий кур’єр. – 1 березня 2001р.(зі змінами). Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” від 16 червня 2005р. // Урядовий кур’єр. – 21 липня 2005р.

 13. Закон України “Про імміграцію” від 7 червня 2001 р. // Урядовий кур’єр. - 7 липня 2001р.

 14. Аносєнков А. Адміністративно-правове забезпечення права на свободу пересування потребує удосконалення // Право України. – 2003. - №6.

 15. Дерець В. Реординаційні відносини як окремий вид управлінських відносин між органами виконавчої влади “ // Право України 2005. №5. – С.32.

 16. Діхтієвський П.В. Проблеми визначення особистої безпеки в системі об’єктів адміністративно-правового захисту // Держава і право. – 2004.- №9. – с.34-36.

 17. Комзюк А.Т. Деякі проблеми реалізації прав людини і громадянина в державно-службових відносинах (на прикладі органів внутрішніх справ) // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. – Сімферополь, 2005. – Спец. випуск: Ч.1.

 18. Москаль Г. Правовий статус закордонного українця – особливий (спеціальний) вид правового статусу іноземця // Право України. – 2004. – №10.

 19. Галаган И.А., Василенко А.В. К проблеме правоприменительных отношений // Государство и право. – 1998. - №3.

 20. Заєць Н. Місце органів внутрішніх справ у реалізації прав людини // Право України, 1999, №9.

 21. Солошкіна І. Принципи дозвільної діяльності щодо підприємництва // Вісник Львівського університету. – Серія юрид., Вип. 43. - 2006. – С.147.

 22. Ткач Г.Й. Правова природа дискреційних повноважень органу виконавчої влади / «Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики: Монографія / За заг.ред. проф. В.Б. Авер’янова. – К.: Вид-во «Факт», 2003.

 23. Юриста О. Динаміка правоохоронних відносин // Право України. – 2001. - №2.Тема 6. Адміністративні послуги як провідний засіб реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади


Теортетичні питання адміністративних послуг. Співвідношення понять «публічні послуги», «муніципальні (комунальні) послуги» і «адміністративні послуги». Основні підходи щодо класифікації адміністративних послуг.

Принципи надання адміністративних послуг громадянам. Критерії оцінки надання адміністративних послуг.

Сучасний стан правового регулювання адміністративних послуг як провідного засобу реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади;

Європейський досвід правового регулювання та організації надання адміністративних послуг. Перспективи удосконалення організації надання адміністративних послуг громадянам в Україні з урахуванням європейських стандартів.


Законодавство і література до теми:

 1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

 2. Голосніченко І. Правове регулювання надання державних управлінських послуг та вирішення адміністративних спорів // Право України.- 2003.-№10.

 3. Коліушко І., Тимощук В. Управлінські послуги – новий інститут адміністративного права // Право України. – 2001. - №5

 4. Лазарева Н. Державні послуги у сфері освіти: погляд на питання // Право України. - 2005.-№1.- С.17.

 5. Оцінка якості адміністративних послуг // Тимощук В.П., Кірмач А.В. – К.: Факт, 2005. – 88с.РОЗДІЛ 3.

^ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН


Тема 7. Правові засоби захисту прав громадян у сфері виконавчої влади


Поняття і форми адміністративно-правового захисту прав громадян. Роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у захисті прав громадян у сфері виконавчої влади.

Інститут адміністративного оскарження: загальні засади і перспективи удосконалення. Особливості порядку адміністративного оскарження в окремих галузях державного управління.

Інститут адміністративно-судового захисту прав громадян та шляхи удосконалення діяльності адміністративних судів з метою ухвалення законних та обґрунтованих рішень.


Законодавство і література до теми:

 1. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 22 грудня 1997 //ВВР України. – 1998.- №20. – Ст.99.

 2. Полюхович В. Адміністративно-правовий захист особи у відносинах з органами державної влади // Право України. – 2003. - №5. – С.24.

 3. Бородін М. – Конституційне право громадянина на звернення до суду за захистом своїх прав. // Право України. – 2000. - №7.

 4. Заверуха О. Особливості адміністративного процесу як засобу забезпечення процедури розгляду спору в адміністративному суді // Вісник Львівського університету. Серія юрид. Вип. №39. – Львів, 2004.

 5. Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України // Право України. – 2000. - №1.

 6. Перепелюк В. Форми звернення до адміністративного суду // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип.40.

 7. Тараненко С.М. Захист прав і свобод громадян у провадженні в справах про адміністративні правопорушення та їх забезпечення в діяльності міліції. – Автореф.дис…канд.юрид.наук. – Київ, 2000.

 8. Скомороха В. Концепційне правосуддя – веління часу // Право України. 2001. - №10.

 9. Стефанюк В. Судовий контроль за діяльністю органів державної влади // Право України. – 1998. - №3.

 10. Сульженко Ю. Реалізація права на судовий захист першої інстанції // Право України. – 2005. - №7.Тема 8. Правозахисна роль практики Європейського суду з прав людини


Поняття судового прецеденту. Види судових прецедентів.

Прецедентний характер практики Європейського суду з прав людини.

Особливість застосування прецедентного права Європейського суду з прав людини в українському судочинстві.

Проблеми виконання рішень Європейського Суду з прав людини. Шляхи удосконалення механізму виконання рішень. Європейського Суду з прав людини.


^ Законодавство і література до теми:

 1. Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства / О.А. Банчук, Р.О. Куйбіда. – К.: «ІКЦ «Леста»», 2005. – 116 с.

 2. Серьогіна С. Використання практики Європейського суду з прав людини як перспективний напрям оптимізації конституційного судочиства в Україні // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. - №6. – С.42-43.

 3. Шевчук С. Судова правотворчість:світовий досвід і перспективи в Україні. – К.: Реферат, 2007. – С.337 - 340.

Теми наукових робіт для магістрів


 1. Генезис та юридична природа прав людини, як основне мірило демократичних досягнень суспільства.

 2. Принципу верховенства права в українській адміністративно-правовій доктрині.

 3. Співвідношення принципу верховенства права та принципу законності в діяльності органів виконавчої влади.

 4. Європейські принципи адміністративного права, їх значення для національного законодавства.

 5. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу громадянина.

 6. Поняття прав, свобод громадян у сфері виконавчої влади, проблеми їх правового забезпечення.

 7. Види прав, свобод громадян у сфері виконавчої влади, проблеми класифікації.

 8. Поняття та зміст категорії «законні інтереси».

 9. Особливості використання терміну«законні інтереси» в національному та зарубіжному законодавстві (порівняльно-правовий аспект).

 10. Поняття та співвідношення понять «охорона» та «захист». Превентивні та профілактичні заходи охорони прав громадян.

 11. Поняття та проблеми адміністративно-процесуального статусу громадян.

 12. Особиста безпека громадян, прогалини правового забезпечення.

 13. Особливості адміністративно-правових відносин за участю громадян.

 14. Порядок реалізації права на доступ до інформації.

 15. Особливості реалізації прав громадян у місцевому самоврядуванні (адміністративно-правовий аспект).

 16. Правове регулювання адміністративних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку.

 17. Організація надання адміністративних послуг громадянам за європейськими стандартами.

 18. Принципи та критерії оцінки надання адміністративних послуг громадянам.

 19. Форми адміністративно-правового захисту прав громадян.

 20. Особливості інституту адміністративного оскарження.

 21. Шляхи удосконалення діяльності адміністративних судів у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян.

 22. Основні шляхи забезпечення ухвалення законних та обґрунтованих рішень адміністративним судом.

 23. Правові презумпції в адміністративних провадженнях.

 24. Правозахисна роль практики Європейського суду з прав людини.

 25. Особливості застосування прецедентного права Європейського суду з прав людини в українському судочинстві.

 26. Адміністративно-судовий захист прав громадян в Україні.Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права

Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів)
Тема Правове регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування
Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра історії держави, права та політико-правових учень

Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Право приватної власності на землі в Україні та його гарантії. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет...
Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права iconКафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни
Фінансове право України. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного...
Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Перерахуйте відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права
Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Львівський інститут банківської справи Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теоретичної та прикладної статистики Національний університет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи