Голова Луганської обласної icon

Голова Луганської обласної
НазваГолова Луганської обласної
Сторінка1/4
Дата31.05.2012
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


ПОГОДЖЕНО

Голова Луганської обласної

державної адміністрації

____________________ О.М. Антіпов

“_____”______________ 2008 р.


ПОГОДЖЕНО Розглянуто на засіданні

Голова Ради ректорів Регіональної громадської експертної

Вищих навчальних закладів комісії ДАК у Луганській області

ІІІ-ІV рівнів акредитації Протокол № ___

у Луганській області від “_____________2008 р.

_________________О.Л. Голубенко Голова РГЕК ДАК

“_____”__________ 2008 р. у Луганській області

______________ Н.І. Кришталь


ОБҐРУНТУВАННЯ

необхідності ліцензування

освітньої діяльності Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”


За спеціальністю 8.050114 „Оподаткування

За напрямом 0501 „Економіка і підприємництво”


1. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у магістрах зі спеціальності 8.050114 „Оподаткування”


Кафедра оподаткування є складовою частиною фінансового факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля). Вона була створена з метою забезпечення достатнього попиту на ринку праці у високопрофесійних спеціалістах з оподаткування для державних податкових адміністрацій, інспекцій, адміністративних органів управління і підприємств різних галузей економіки України. Підготовка спеціалістів забезпечується концепцією освітньої діяльності СНУ ім. В. Даля та базується на Законах України „Про освіту”, „Про мову”, „Про підприємництво”, Державній національній програмі „Освіта” (Україна XXI століття), статуті СНУ ім. В. Даля.

На підставі зазначених документів були визначені пріоритетні завдання та напрямки діяльності щодо подальшого розвитку кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля. Головним напрямком роботи кафедри є підготовка фахівців з метою забезпечення освітніх і професійних потреб регіону та надання населенню можливостей підвищення свого освітнього та професійного рівня.

Треба зазначити, що знання в галузі оподаткування необхідні не лише відповідним державним службовцям. Суб’єкти господарювання постійно шукають легальні способи оптимізації податкових платежів завдяки умілому користуванню податковими пільгами, кредитами і т. ін. Усе це зумовлює виникнення попиту на відповідних фахівців не тільки з боку податкової служби, а й підприємницьких структур. Особливо це стосується великих та потужних компаній. Тобто вже зараз можна констатувати факт орієнтування нового покоління фахівців з оподаткування на захист інтересів не лише держави, а й добропорядного бізнесу.

Розвиток різних форм власності й господарювання, поступовий перехід до нових економічних відносин обумовлює формування нових підходів до підготовки спеціалістів з вищою освітою.

Нові соціально-економічні відносини, які створюються у державі, висувають нові вимоги до освіти та науки, до кожного навчально-виховного та наукового закладу, до кожного з його підрозділів, відповідальних за підготовку майбутнього фахівця.

Об’єктами професійної діяльності магістра з оподаткування можуть бути: державні підприємства, комерційні фірми, акціонерні товариства різних форм власності; корпорації, концерни та інші об’єднання; спільні підприємства, кооперативні та інші форми виробничої сфери; біржі, інвестиційні компанії, консалтингові фірми.

Фахівці працюють на таких посадах, як:

 • державний податковий інспектор;

 • старший державний податковий інспектор;

 • інспектор митниці;

 • економіст;

 • страховий агент;

 • оцінщик;

 • брокер;

 • фінансист;

 • дилер.

Уже сьогодні на території м. Луганська та Луганської області розгорнули роботу чимало спільних підприємств, комерційних фірм, акціонерних товариств, які потребують фахівців нової якості.

Актуальні проблеми підготовки фахівців зі спеціальності „Оподаткування” реалізуються відповідно до Основного Закону – Конституції України, Закону України „Про освіту”, державної національної програми „Освіта” (Україна XXI століття).

Метою діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у підготовці професіоналів за спеціальністю „Оподаткування” є забезпечення українського суспільства фахівцями, які на високому професійному рівні спроможні надавати кваліфіковану допомогу у сфері економіки та здійснювати згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою достатньо широкі виробничі функції у сфері економічної діяльності України.

Підготовка фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” із оподаткування зорієнтована на розширення професійної підготовки і використання випускників університету не тільки у виробництві, а й у сфері соціального захисту, що включає державні підприємства, комерційні фірми, акціонерні товариства, товариства інших форм власності, корпорації, концерни, об’єднання; спільні підприємства всіх форм власності, різні фонди, служби зайнятості, соціального і пенсійного страхування і т. ін.

Доцільність підготовки фахівців даної кваліфікації пояснюється як загальними зростаючими потребами у фахівцях з оподаткування в країні, так і конкретними потребами регіону (м. Луганська та Луганської області). Підставою цього є отримані заявки на підготовку магістрів за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 8.050114 „Оподаткування” від ряда підприємств та установ м. Луганська та Луганської області, зокрема ДПА України у Луганській області, ДПІ у Жовтневому районі м. Луганська, ДПІ у Ленінському районі м. Луганська, ДПІ в Артемівському районі м. Луганська, Біловодської міжрайонної ДПІ, ДПІ у м. Свердловську Луганської області, Краснодонської об`єднаної ДПІ, ВАТ ХК „Луганськтепловоз”, АТЗТ «Луганський завод „Сантехдеталь”», ВАТ «Завод „Горизонт”», ТОВ «ТКФ „Променергоуголь”», ВАТ „Нові технології”, ТОВ „Луганськвода” та інших.

Для задовільнення потреб регіону у фахівцях високого рівня на кафедрі „Оподаткування” розроблено механізм і заходи реалізації мети і завдань підготовки магістрів за спеціальністю „Оподаткування”.

У процесі навчання магістрам зі спеціальності „Оподаткування” надається гуманітарна, соціологічна та науково-професійна підготовка.

Основними критеріями вибору необхідних знань є їх універсальна значущість та довгочасна цінність, їх направленість на формування фахівців широкого профілю у межах інтегрованої групи професій та на спеціалізацію відповідно до конкретних видів діяльності.

З метою забезпечення підготовки магістрів за вказаним напрямом на належному рівні передбачається:

1). залучити до викладання дисциплін провідних професорів та доцентів університету;

2). продовжувати та розвивати науково-дослідну роботу з окремих напрямів, що актуальні для економіки Луганської області;

3). надати можливість викладати за сумісництвом окремі теми спеціальних дисциплін високоосвіченим фахівцям м. Луганська, зокрема проводити практичні заняття у філії кафедри оподаткування у ДПА України в Луганській області.

Професія фахівця з оподаткування призначена заповнити відчутну прогалину у сфері економічної діяльності податківців у інфраструктурі нашого регіону. Фахівці з оподаткування вкрай потрібні у всіх галузях народного господарства. Таких фахівців потребує також сфера соціальної діяльності, виробництва, банківського та комерційного бізнесу. Однак відповідні навчальні заклади, що готують спеціалістів потрібного фаху, відсутні у Донецькому та Луганському регіоні.

Головними завданнями Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у підготовці фахівців з оподаткування є:

 • проведення освітньої діяльності на базі освітньо-професійної програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр”, затвердженої Міністерством освіти України, що включає навчання, виховання студентів, наукову, культурну, методичну діяльність;

 • всебічний розвиток майбутніх фахівців;

 • постійне удосконалення якості підготовки спеціалістів, розробка нових форм та методів навчальної діяльності;

 • поновлення змісту освіти із урахуванням сучасних вимог, змін законодавства;

 • розвиток матеріально-технічної бази, створення нових лабораторних кабінетів, або їх поновлення сучасним обладнанням, придбання нової навчальної та методичної літератури;

 • виховання студентів на кращих традиціях українського народу, формування національної самосвідомості, правової, податкової культури майбутніх фахівців;

 • фізичне виховання, підготовка здорових, фізично загартованих громадян держави.

Навчальним планом зі спеціальності, розробленим та затвердженим в установленому порядку, передбачено володіння 6 нормативними та 6 вибірковими дисциплінами. На основі навчального плану розроблено робочі програми за тематикою, що визначає якість знань та забезпечує гуманітарну, фундаментальну та фахову підготовку фахівців.

З кожної навчальної дисципліни створено навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисциплін. Підготовку фахівців з оподаткування освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” забезпечує кафедра оподаткування.

В університеті успішно працюють Спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів докторів та кандидатів наук (у тому числі з економічних спеціальностей).

Університет ефективно співпрацює із закордонними партнерами, урядами та вищими навчальними закладами США, Німеччини, Польщі, Угорщини, Болгарії, Росії та інших країн.

Спеціальність „Оподаткування” забезпечена підручниками і посібниками із дисциплін навчального плану на 100%.

Виробнича та переддипломна практика проводяться на договірній основі відповідно до розробленої наскрізної програми практики.

Забезпечено необхідну матеріально-технічну базу для підготовки фахівців за спеціальністю „Оподаткування”.

Базами практики є: податкові інспекції, закриті і відкриті акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, приватні підприємства, страхові компанії та інші установи.

Підготовка фахівців з оподаткування реалізується через:

 • розробку і запровадження програми освітньої діяльності, яка спрямована на підвищення якості підготовки фахівців з комерційної діяльності;

 • формування навчальних планів, які відповідають вимогам державного стандарту (ОКХ та ОПП) щодо підготовки спеціалістів відповідного профілю;

 • розробку програм, які відповідають вимогам державного стандарту освітнього рівня „магістр”;

 • підготовку фахівців за новими економічними технологіями;

 • вдосконалення навчальних планів та програм, уведення нових дисциплін та спецкурсів, які сприяють поглибленню професійних знань;

 • реалізацію системи ректорського контролю якості підготовки спеціалістів;

 • залучення фахівців відповідного наукового та науково-педагогічного рівня за профілем дисциплін викладання;

 • розвиток науково-дослідної роботи;

 • формування системи залучення студентів до наукових досліджень;

 • встановлення зв’язків з іншими ВНЗ, науково-дослідними інститутами з питань спеціальної наукової діяльності;

 • створення належних площ аудиторного фонду;

 • створення відповідної матеріальної бази;

 • комп’ютерне забезпечення навчального процесу;

 • комплектування на сучасному науковому та методичному рівнях бібліотечного фонду літературою та періодичними виданнями;

 • створення власної нормативної бази роботи навчального закладу на основі державних стандартів;

 • забезпечення умов для проведення виховної роботи серед студентів, діяльності студентського самоврядування, дозвілля та відпочинку студентів.

Підготовка магістрів з оподаткування базується на принципах:

 • науковості – навчальний процес проводиться на сучасному рівні науки, навчально-методичне забезпечення та методи роботи щороку коригуються згідно з новими науковими досягненнями;

 • компетентності – головним критерієм побудови та вдосконалення навчального процесу є зростання компетентності фахівця-податківця, що забезпечується добором кваліфікованих фахівців і створенням необхідних організаційних та матеріальних умов;

 • гуманізму – в процесі навчально-виховної роботи у студента формується життєва позиція, в основі якої лежить потреба надання допомоги оточуючим;

 • практичної спрямованості, зокрема для людей з обмеженими можливостями – в основі навчання лежить опанування практичних вмінь та навичок, необхідних для надання кваліфікованої допомоги;

 • теоретичні знання студентів забезпечують адекватне розуміння соціальних явищ та базове підґрунтя в обраному ними виді практичної діяльності;

 • демократизму – в процесі навчання здійснюється зворотний зв’язок зі студентами, завдяки чому організовано безперервне вдосконалення навчального процесу як за методами, так і за змістом.

Реалізація названих принципів у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля забезпечується:

 • інтеграцією навчально-виховного процесу, наукової роботи та практичної діяльності;

 • зв’язками з іншими освітніми та науковими закладами, які працюють на сучасному світовому рівні науки;

 • реалізацією в навчальному процесі державних стандартів зі спеціальності „Оподаткування” для освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”;

 • системним запровадженням у навчальний процес новітніх методів та технологій навчання, які забезпечують поглиблення професійних вмінь і навичок;

 • покладанням в основу навчання обґрунтованих наукових положень та закономірностей, що забезпечують доступність та безперервність освіти;

 • використанням сучасних інформаційних технологій у навчанні, зокрема, в ході виконання контрольних, практичних, курсових та дипломних робіт;

 • гуманізацією навчального процесу;

 • відкритістю та демократичністю навчального процесу, участю органів студентського самоврядування у розробці та реалізації основних напрямків навчально-виховного процесу;

 • органічним зв’язком змісту викладання з національною історією, культурою, традиціями;

 • створенням умов для духовного та особистісного розвитку студентів, прилученням студентства до духовних цінностей, побудовою виховного процесу на засадах моральності.

Підготовка фахівця з оподаткування спрямована на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення набутих знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, технологіях, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” спеціальність „Оподаткування” забезпечується такими формами підготовки: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять, які використовуються при підготовці магістра, є лекції, практичні, семінарські заняття, що включають активні методи навчання, ділові ігри, перегляд відеофільмів і т. ін. та індивідуальні заняття. Передбачені також такі види роботи викладачів та студентів, як консультації, курсові та науково-дослідницькі роботи.

Зміст самостійної роботи визначений навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками з кожної дисципліни.

Практична підготовка та її терміни визначені навчальним планом і проводяться в умовах професійної діяльності (в державних, освітніх установах, на підприємствах та в інших організаціях) під керівництвом викладача та спеціаліста-практика з відповідної галузі.

Контрольні заходи включають усі види контролю, передбачені зазначеним положенням, а також модульно-рейтингову форму підсумкового контролю знань.

Нормативну базу спеціальності становлять Закон України „Про вищу освіту”, Державні стандарти освіти та інші нормативні документи з питань освіти.

Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” передбачається реалізація освітнього рівня „магістр” з нормативним терміном навчання 1 рік. Зміст зазначеного рівня визначається освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою, навчальним планом, програмами дисциплін, іншими нормативними документами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України. Відповідно до Державного стандарту освіти спеціальність забезпечується освітньо-кваліфікаційною характеристикою, в якій поставлені вимоги до особистісних та професійних якостей, знань і умінь фахівця, що необхідні для виконання професійних обов’язків, а також нормативною частиною освіти, яка визначена в навчальному плані.

Навчальний план є основним нормативним документом, покликаним забезпечити відповідний рівень підготовки.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля забезпечує рівень фахівця з оподаткування відповідно до зазначених вимог створенням необхідних підрозділів, у тому числі філії кафедри оподаткування на базі ДПА України у Луганській області, та належним методичним, науковим, фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням.

Соціальні гарантії досягнення мети забезпечуються контрольними заходами державних органів управління, відповідним рівнем якості освіти, яку отримує майбутній випускник згідно з державним освітнім стандартом.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля створив сприятливі умови для здобуття студентами практичних умінь за межами університету: представники Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля беруть участь у міжвузівських конкурсах, конференціях та інших заходах.

Наявна матеріально-технічна, навчально-наукова база та викладацький потенціал забезпечать повноцінну підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності 8.050114 „Оподаткування” з напрямку 0501 „Економіка і підприємництво” у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Луганська обласна державна адміністрація та міська державна адміністрація зацікавлені в підготовці фахівців за спеціальністю „Оподаткування” і сприятимуть працевлаштуванню випускників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у закладах управління, виробництва, комерції та бізнесу.

З 1.10.2004 р. відкрита філія кафедри оподаткування на базі Державної податкової адміністрації в Луганській області (Наказ ДПА України в Луганській області від 01.10.2004 р. № 31 „Про організацію філії кафедри оподаткування Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля на базі ДПА України в Луганській області”).

Підставою щодо доцільності підготовки фахівців зі спеціальності 8.050114 „Оподаткування” є представлена загальна характеристика та перспективи розвитку щодо потреби у фахівцях, відсутність підготовки фахівців із оподаткування у навчальних закладах міста Луганська, Донецької та Луганської області.

Наведені вище аргументи зумовлюють необхідність підготовки фахівців з оподаткування за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр”, які мають задовольнити існуючу гостру потребу у висококваліфікованих кадрах в державних установах та на підприємствах різних форм власності Луганського регіону.

У зв'язку з відсутністю в Луганській області вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальністю „Оподаткування” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” і значною потребою підприємств та організацій у фахівцях такого рівня можна зробити висновок щодо доцільності підготовки магістрів з оподаткування.

2. Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. У квітні 1930 р. цей технікум став Луганським вечірнім машинобудівним інститутом. Післявоєнний період історії ВНЗ пов’язується з Ворошиловградською філією Харківського механіко-машинобудівного інституту. 19 травня 1960 р. наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України філія Харківського політехнічного інституту перетворюється на самостійний Луганський вечірній машинобудівний інститут. У 1962 р. цей ВНЗ почав прийом на денне відділення.

У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України за підписом Л.Д. Кучми на базі Луганського машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м. Луганська і Луганської області створено Східноукраїнський державний університет. У 1996 році йому надано статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації, а указом Президента України Л.Д. Кучми від 11 вересня 2000 року – статус національного з власним ім’ям: Східноукраїнський національний університет. 13 листопада 2001 р. університету присвоєно ім’я Володимира Даля.

Відомча приналежність – Міністерство освіти і науки України.

Форма власності – державна.

Сьогодні університет має досить розвинену структуру, яка реалізує одне з концептуальних положень щодо наближення навчального процесу до місць мешкання студентів. Наразі до структури університету входять: Сєвєродонецький технологічний інститут, Рубіжанська філія, коледж Східноукраїнського національного університету, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум, Кримський факультет, Краснодонський факультет інженерії і менеджменту, Антрацитівський факультет гірництва і транспорту, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля, Сєвєродонецьке відділення інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля.

В університеті діють 24 факультети, магістратура державного управління, Центр довузівської підготовки українських та іноземних громадян, 105 кафедр, понад 60 філій кафедр на виробництв, Центр із перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, Науково-дослідний інститут прикладної екології, майже 40 науково-дослідних лабораторій та інженерних центрів, наукова бібліотека, видавництво з типографією, технопарк та ін. Кафедра військової підготовки з 1999 року готує офіцерів запасу за 8 військовими спеціальностями виключно із числа студентів університету.

Університет має ліцензію на право освітньої діяльності з 26 із 48 галузей знань. В їх межах ведеться підготовка за 52 напрямками із 143 (107 спеціальностей, із них – 8 військового профілю). Докторантура за 18 і аспірантура за 45 спеціальностями готують кадрове поповнення викладацького та науково-педагогічного складу.

В університеті створена потужна матеріально-технічна база. Університет розміщується у 56 навчально-лабораторних корпусах і спорудах загальною площею понад 230 тис. кв. м. Університет має санаторій-профілакторій на 100 місць, бази відпочинку у м. Скадовську й у м. Євпаторії, спортивно-оздоровчий табір, 8 гуртожитків на 2401 місце, їдальні, буфети, медичні пункти.

Студентське містечко та навчальні корпуси університету створюють єдиний комплекс. Забезпеченість студентів гуртожитками складає 100%. Сімейні студенти, яким потрібно житло, проживають в університетському гуртожитку.

В університеті діє власне університетське видавництво, де видається науковий збірник „Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля”, ліцензований Вищою атестаційною комісією України за 12 напрямками, а також монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та інша наукова і навчальна література. Щомісяця виходять номери багатотиражної газети „Університетський вісник”.

Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


п/п
^

Показники діяльності


Кількісні параметри

1.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентівмолодший спеціаліст:

- денна

- заочна


1365

725

бакалавр:

- денна

- заочна

- вечірня


5465

8270

2312

спеціаліст:

- денна

- заочна

- вечірня


5128

7965

2122

магістр:

- денна

- заочна

- вечірня


1093

1240

583

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

34250

у т.ч. за формами навчання:

- денна

- заочна

- вечірня


15277

18699

274

3.

Кількість навчальних груп

1100

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- молодшого спеціаліста

- бакалавра

- спеціаліста

- магістра

124


23

94

88

80

5.

Кількість кафедр (циклових предметних комісій), разом:

103

з них випускних:

78

6.

Кількість факультетів (відділень), разом:

24

7.

Загальні навчальні площі будівель, (м2),

з них:

- власні:

- орендовані:

234529,21


228449,92

10284,9

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду, (м2)

573,5

9.

Інше

-
  1   2   3   4

Схожі:

Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
На сьогодні в організаціях та підприємствах Луганської області відчувається суттєва нестача висококваліфікованих фахівців, здатних...
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
move to 0-185779
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconПротокол № від «27»
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconПротокол № від
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи