Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” icon

Буковинський державіний медичний університет „Затверджено”
Скачати 82.61 Kb.
НазваБуковинський державіний медичний університет „Затверджено”
Дата31.05.2012
Розмір82.61 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВІНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„Затверджено”

на методичній нараді

кафедри психології та соціології

“___”______________2006 р.

Протокол № ____

Зав. кафедри, доц. Зорій Н.І.


Методична вказівка

для організації самостійної позааудиторної роботи студентів І курсу медичного факультету №3 (спеціальність – медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст)

Релігія як моральне явище
Навчальна дисципліна:

релігієзнавство;

Тривалість заняття: 6 годин.

Методичну розробку склала

ст. викладач Безарова Г.І.


Чернівці – 2006


І. Актуальність теми:


Помітити в наш час зростання інтересу до релігії, потягу до неї пояснюється і тим, що релігія має значний морально-етичний зміст і може виконувати моральну функцію в житті людини і суспільства. Події ХХ ст. наочно виявили негативні наслідки релятивізації моралі, підпорядкування її політичним міркуванням, витлумаченим з позицій вузького національних або класових інтересів “аномалії” століття, як встановлення тоталітарних, репресивних режимів, масове насильство, загибель мільйонів людей – все це стимулювало повернення до загальнолюдських цінностей, які традиційно пов’язувалися з релігією. Одночасно особливості сучасної цивілізації – технократичні тенденції, поширення засобів маніпулювання поведінкою і свідомістю людей, негативні наслідки НТР –спонукали до пошуку шляхів порятунку людини, забезпечення її буття як унікальної, самоцінної, вільної істоти, яка не тільки виконує певні функції, але й є носієм духовного начала. В цій соціально-психологічній ситуації релігія виступає як чи7нник. Здатний забезпечувати “людський” вимір науково-технічного і соціального прогресу, виконувати незамінну духовно-моральну функцію, зберігати непорушні, безумовні, “вічні” загальнолюдські цінності.


ІІ. Навчальна мета:


Студент повинен знати:

 • Особливості релігії як морального чинника;

 • Етичні виміри релігії;

 • Особливості моральних концепцій християнства, буддизму та ісламу;

 • Оновлений характер морально-етичного вчення сучасних релігій.


Вміти:

 • Визначати сутність поняття “духовність”;

 • Оцінювати життєвість та вагу основних морально-етичних релігійних вимог;

 • Відміряти свої вчинки за моральними релігійними заповітами.


ІІІ. Матеріали позааудиторної самостійної роботи


1. Міжпредметна інтеграція:^

Назва дисципліни


Знати

Вміти

1.

Філософія

Тема: “Філософія ХІХ-ХХ ст.”, “Форми суспільної свідомості”.

Визначити елементи оновлення морально-етичного вчення сучасних релігій в світлі сучасних філософських концепцій.

Визначати особливості моралі як форми суспільної свідомості.

2.

Етика

Тема: “Історичні типи моралі”

Співвідносити релігію та мораль


^ 2. Зміст теми.

На початку важливо розібратися і визначитися з основними поняттями теми: “релігія” і “мораль”.

Вузловою проблемою моралі є проблема сенсу людського життя. Для того, щоб визначити, як треба жити, яких норм поведінки слід дотримуватися, треба виходити з певного розуміння місця людини в світ, певного її призначення. Питання про сенс і мету життя невіддільне від проблеми життя і смерті. Саме для істоти, яка не тільки насолоджується життям, але й страждає і зрештою приречена на смерть, це питання набуває особливої гостроти. Людині – всупереч житейській і науково засвідченій очевидності – притаманне неприймання смерті, прагнення до безсмертя. Релігія з її розумінням вічності, вченням про потойбічний світ і посмертне буття є засобом задоволення цієї потреби духу, способом задоволення цієї потреби духу, способом розв’язання кардинальної суперечності людського буття.

В сучасних релігіях саме Бог є уособленням вічності, абсолюту, безумовного смислу людського буття. Тому віра в безсмертя має суттєве етичне значення. Йдеться про те, що в людському житті дуже багато страждань, зла і несправедливості, здебільшого зло залишається не покараним, а добро – не нагородженим. Етична є свідомість вимагає кінцевого торжества добра. Забезпечити ж це може тільки всесильний Бог як уособлення Любові, і якщо не в цьому житті, то в наступному, тобто після смерті. Віра в Бога справді здатна стимулювати добру поведінку і ставити психологічну перешкоду перед злими вчинками. Найвища вимога Бога до людей: “поспішайте робити добро!”.

^ Особливості моральних концепцій різних типів релігії

Найбільш близька для переважної більшості громадян України є християнська релігія, яка називається релігією любові. Дійсно, це поняття посідає визначальне місце в християнському релігійно-моральному вченні, взявши за відправний пункт правило: “Не чини іншому того, чого не бажаєш собі”.

Християнству імпонують ідеї братерства людей, любові, милосердя і спів страждання, цінності кожної людської особи, морального самовизначення і не лицемірності. Суто релігійно-містичну сторону морального змісту християнства становлять вчення про первородний гріх і його спокуту, про орієнтацію віруючих на потойбічний світ і т.п.

Іслам має спільні риси з християнством, іудаїзмом. В Корані немало запозичень із Біблії, відомі персонажі якої (з арабізованими іменами) називаються посланцями Бога-Аллаха. Іслам визнає і проповідує загальнолюдські моральні цінності – добро, правдивість, чесність, справедливість, вірність обов’язку, співчуття, милосердя, щедрість, великодушність, стійкість, витримку та ін.

Але існують суттєві особливості ісламу і його етичної системи. Найголовніша – це строгий монотеїзм. Аллах визнається як єдиний Бог, який створив світ і розпоряджається ним одноосібно.

В ісламі, на противагу християнству, немає ідеї боголюдини і Бога-сина. Віра в Аллаха, відданість йому, страх перед його судом визначаються головними чинниками доброчесної поведінки людини. В ісламі заперечується будь-яка індивідуальна свобода (саме слово “іслам” перекладається як “віддання себе Богу”, “покірливість”). Почуття любові не виділяється в цій релігії серед основних доброчесностей. Традиційному ісламу притаманна була неприязнь, навіть ворожість до “невірних”, проповідувався джихад “дослівно “зусилля”, “боротьба”) – священна війна з метою поширення ісламу.

У сучасному поміркованому ісламі життя людини визнається священним, а тому проливати кров дозволяється тільки в ім’я справедливої справи. Проте визнання права на життя, а також милосердя, прощення, не мають в ісламі такого безумовного значення, як в християнстві.

Від названих традицій помітно відмінна індо буддійська, яка є продуктом іншої цивілізації з певними особливостями. Так, буддизм – це релігійно-філософське вчення з чітко вираженою етико-практичною зорієнтованістю. В цій традиції не так виражене особистісне начало, тут переважає квієтизм – прагнення до абсолютного спокою, що виражається поняттям нірвани.

Оцінюючи буддійське моральне вчення, видатний російський філософ В. Соловйов зазначив: “Універсальний характер буддійської моралі виражається особливим, притаманним буддизму елементом безмежного милосердя до всього існуючого. В цьому відношенні буддизм йде далі християнської моралі, бо християнство в своїй історичній формі зупиняється на обов’язках щодо людей, а буддизм проголошує милосердя до всього існуючого”.

 1. Рекомендована література

Основна:

 1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За ред. А. Колодного. – К., 2000.

 2. Безарова Г.І. Релігієзнавство / Навч.-метод. посібник для студентів-медиків. – Чернівці, 2001.

 3. Калінін Ю.А. та ін. „Релігієзнавство”: Підручник. – К., 1998.

 4. Лубський В.І. „Релігієзнавство”: Підручник. – К., 1997.

 5. Моця О.П., Ричко В.М. „Київська Русь: від язичництва до християнства” – Навч. посібник. – К., 1997.

 6. Релігієзнавство: Підручник. / За ред. Бублика С.Я. – К., 2001

 7. Релігієзнавство: Підручник. / За ред. Рибачка М.Ф. – К., 1997.

 8. Релігієзнавчий словник. – К., 1996.


Додаткова:

 1. Бергсон П. Два источника морали и религии. – М., 1990.

 2. Бердяев Н.О назначении человека. – М., 1993.

 3. Беркет П. Бізнес и Библия. – СПб, 1998.

 4. Нибкр. Опит интерпритации христианской этики. Христос и культура. – М., 1996.

 5. Обер Ж.-М. Моральне богослов’. – Львів , 1996.

 6. Християнська етика. – Львів, 1998.
 1. Орієнтовна карта для позааудиторної самостійної роботи. Практикум.


а) ситуаційні задачі.


Задача 1.

Поясність такий принцип в моральній сфері, як “норма-виконання”, тобто мораль не прагматична, а нормативна.


Задача 2.

Як ви розумієте сформульований І. Кантом “категоріальний імператив”: “Чини тільки згідно з тією максимою, керуючись якою, ти той же час можеш побажати, щоб вона стала загальним законом”. Цей категоріальний імператив філософ доповнює “практичним”. Який має вже змістовний характер: “Чини так, щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі, і в особі будь0кого іншого також, як до мети, і ніколи не ставився б до нього тільки як о засобу”.


Задача 3.

Абсолютною нормою моралі більшості релігій є заповідь “не вбивай”. Уявіть себе на місці християнського священика, який в своїй духовній діяльності керується Декалогом (Десять заповідей) і вам потрібно вирішити проблему відношення до терористів-фанатиків (шах іди-мусульмани). В ситуації, коли шахід намагається вчинити терористичний акт, яку позицію ви будете відстоювати: за вбивство шахіда, об не загинули невинні люди, чи за збереження його життя згідно принципу “не вбивай”.

Як би ви вирішили цю проблему, не порушуючи норми християнської моралі?


Задача 4.

Як би ви охарактеризували “образну реальність” потойбічного безсмертного життя? Врахуйте, що уявлення про зміст і характер безсмертя не дає задовільної відповіді на питання про його смисл. Адже вічність, як поза часовість чи “блаженний спокій”, – це те ж саме, що й небуття, бо єдине буття, яке, ми знаємо, – це активність, діяльність, постійне прагнення до певної мети.


Задача 5.

В сучасних релігіях на перший план виходять не питання світобудови, а моральні елементи, “людські” проблеми.

Спробуйте відповісти на поставлене питання з позицій християнства, ісламу, буддизму.

  1. Яка специфіка людського буття?

  2. Яке місце людини в світі?

  3. Які її перспективи?

  4. Який найвищий сенс людського буття?

  5. Як людині слід жити, щоб здійснити своє призначення?V. Матеріали для позааудиторної роботи. Тематична НДРС.

^

Теми рефератів і повідомлень


 1. Природа релігійної моралі.

 2. Проблема безсмертя в різних конфесійних витлумаченнях.

 3. Десять заповідей і Заповіді блаженства як основа християнської моралі.

 4. Особливості моральних концепцій різних конфесій (за вибором).

 5. Бізнес в світі моральних вимог Біблії.Контрольні питання

 1. Що дає нам підставу говорити про релігійну мораль як специфічний феномен?

 2. Назвіть етичні виміри релігії.

 3. Як релігія з’ясовує мету і сенс життя людини?

 4. Розкрийте особливості моральних вчень християнства, буддизму, ісламу.

 5. Яких оновлень зазнала релігійна мораль останнім часом?

 6. Як можна поєднати бізнес з правилами християнського життя?

 7. Назвіть Десять Божих заповідей.

 8. В чому практично виражається релігійне розуміння сенсу життя?

Схожі:

Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державіний медичний університет „Затверджено”
Тому через вивчення даної теми важливо формувати у студентів активну життєву позицію І вміння орієнтуватися в складних І суперечливих...
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи